Luftfoto af lokalplanområdet

Holmen II tillæg 4 - lokalplan 331-4 med kommuneplantillæg

Lokalplanen gør det muligt at omdanne Kuglegården og Basecamp med nye erhvervs- og boligfunktioner.

Høringsfrist:

5. april 2019
Indsendt af:
Esther Bloem
Dato: 5. april 2019
Svarnummer:
50
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1437
Se vedlagte pdf
Læs høringssvar fra Esther Bloem
Indsendt af:
Jørgen Hilm
Dato: 5. april 2019
Svarnummer:
49
By:
København
Postnr.:
1436
Vedrørende : Holmen ll Forslag til tillæg nr.4 til lokalplan nr.331 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Ovennævnte forslag inklusive skitser, billeder, tegninger fremstår manipulerende, og er holdt i et svulstigt ejendomsmæglersprog. Man burde som borger eller beslutningstager kunne forvente/forlange at Kommunen forholdt sig i et neutralt sprog i sine forslag/publikationer til borgerne og beslutningstagerne (borgerrepræsentationen). Københavns borgere, har krav på at information, beslutningsgrundlag konciperet af Københavns Kommune er objektivt! Eksempelvis fremgår det rimeligt tydeligt af side 4,5,6,7, at et aktuelt foto af den bevaringsværdige bygning 25 (tidligere F.K.) mangler, man fanatiserer virkeligheden, ved at udelukke den! På side 10, forsøger man at nedtone den mastodontiske øjebæ, som en række sammenbyggede “skure” ! Et byggeri der i særklasse smadrer sammenhængen i det arkitektoniske landskab på Holmen! På side 11, kan man se hvordan den påtænkte hotelkolos maser sig ind i det før nænsomst anpassede arkitektoniske frirum. På samme side kan man se manipulationen af den anmasende ombygning af bygning 25. ( Manipulationen er fuldbyrdet ved at udelukke fotodokumentation af hvordan den bevaringsværdige bygning fremstår idag !). På side 11, kan man se den fuldbyrdede hån af Holmens øvrige arkitektoniske udtryk, (foreslået ny tagetage CF. Møller), en øjebæ i særklasse når man kører eller spadserer ind på Arsenaløen via Værftsbroen og de gamle vagthuse ! På side 13 nederst ses en billedmanipulation med et “Fake billede” fra en lejlighed på Halvtolv! På side 16, er der en (hvorfor mikroskopisk?) ulæselig skitse af fredet og bevaringsværdig bebyggelse ! Hvorfor mon dog, i så lille og ulæselig skala? Er der en djævel gemt i detaljen?! På side 17 er der nogle “skyggediagrammer” fra Basecamp, der kræver en seriøs tilgang til solens gang på beliggenhedens koordinater, herunder beregninger for vinterhalvåret! Ovenstående eksempler på hvor ringe, og fejlbehæftet et beslutningsgrundlag der her er fremlagt, bør afstedkomme at: Holmen ll Forslag til tillæg nr.4 til lokalplan nr.331 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg, skrottes og en ny plan og tillæg udarbejdes, en plan der tager hensyn til Holmens specielle bevaringsværdige arkitektoniske og kulturelle værdier. Jeg tilslutter mig de øvrige indsigelser og høringssvar imod, Holmén ll Forslag til tillæg nr.4 til lokalplan nr.331 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg. Jørgen Hilm
Læs høringssvar fra Jørgen Hilm
Indsendt af:
Anne Eriksson
Dato: 5. april 2019
Svarnummer:
48
By:
København K
Postnr.:
1422
Dette er en indsigelse mod lokalplanforslaget. Som beboer i den almene BoVitaafdeling langs Trangraven, synes jeg at det er besynderligt at lokalplanen indefatter hele Trangravens vandareal, da vi som afdeling er ejer af kajarealet på den ene side. Det er uklart i forslaget hvad dette betyder for os og da vi er økonomisk ansvarlige for kajen, kan vi risikere at blive begrænsede i vores muligheder ved nødvendig istandsættelse, da et lokalplanforslag har opsættende virkning. Jeg mener at grænsen for området skal ændres til enten at slet ikke omfatte Trangravens vandareal eller til at gå midt i Trangraven, sådan som det er markeret i forhold til Papirøen. Jeg gør også indsigelse mod at der i området ved Kuglegården skal tillades udeservering og lignende, som kan betyde øget støjniveau i nattetimerne. Lejlighederne i vores bygning er orienterede sådan, at stort set alle soveværelser vender ud mot Trangraven, og derfor vil øget støj om natten genere rigtigt mange beboere, herunder mange børnefamilier.
Læs høringssvar fra Anne Eriksson
Indsendt af:
Birgitte Pedersen
Dato: 5. april 2019
Svarnummer:
47
Virksomhed / Organisation :
Privatperson
By:
Kastrup
Postnr.:
2770
Hvis jeg skal give mit besyv med, så venligst undlad at bygge / ændre/ rive ned - kort sagt, LAD DEN TIDLIGERE KASERNE VÆRE!!!!!! Lad nu os beholde det gamle Kbh ( det som er tilbage )..... Vis turister vores København og IKKE bare noget nybygget "bras" uden sjæl. Vh Birgitte
Læs høringssvar fra Birgitte Pedersen
Indsendt af:
henrik busch
Dato: 5. april 2019
Svarnummer:
46
By:
København K
Postnr.:
1437
om umiddelbar nabo til arsenaløen har jeg læst lokalplansforslaget med bekymring, i særlig grad accepten af at øge bebyggelsesprocenten til 70, eftersom den nordlige del af Christianshavn - og for den sags skyld Holmen, er ved at blive overbelastet af trafikken, med deraf følgende forurening, såvel fra bilerne (der dagligt i de mest belastede perioder står i kø ned gennem Prinsessegade) som fra den medfølgende støj. Udover trafikken til “papirøen” - kultur og beboelse, planlægges der fremover trafik til erhverv, hotel og beboelse! Udbygningen af “kuglegården” vil desuden ændre det udtryk, der gør det fredede Holmen til noget specielt. At øge antallet af udeserveringer/beværtninger med yderligere tre udskænkningssteder i området - rundt om Kuglegården befrygtes at skabe samme natteroderi, larm, snavs og ødelagt nattesøvn for de omkringboende, som dele af indre by allerede til overmål lider af - og som er ved at “tivolisere” Christianshavn. Ideen med at placere fleretagers "rækkehuse" og glashuse ovenpå Basecamp, er efter min mening et arkitektonisk ejendommeligt, æstetisk helt ubalanceret forslag, og det bidrager yderligere til den ovenfor anførte trafikmæssige belastning af Christianshavns nordende og Holmen. Jeg håber beboernes interesser denne gang bliver hørt. Det forekommer grotesk at Papirøen høje byggeri blev gennemført trods massiv protester.
Læs høringssvar fra henrik busch
Indsendt af:
Udviklingsselskabet CØ P/S
Dato: 5. april 2019
Svarnummer:
45
By:
Købenahvn S
Postnr.:
2300
Som advokat for Udviklingsselskabet CØ P/S, som er ejer af Papriøen skal jeg herved komme med følgende bemærkninger/indsigelse til tillæg 4 til lokalplan 331: Side 23, ”Anlæg på søterritoriet”: • Det bemærkes, at det viste område i lokalplanafgrænsningen vedr. Arsenalgraven samt Proviantmagasingraven ikke er en del af By & Havns søområde jf. Havnereglementet for Københavns Havn. Disse søområder administreres således af Kystdirektoratet. §5, stk. 2: • ”I Arsenalgraven kan der etableres en 3,5 m bred træbrygge.” Det bør præciseres ” i forhold til nuværende kajkant.” • ”Træbryggen kan udvides til i alt 8 m, som vist på tegning 4”. Det bør præciseres, ”Udvidelsen kan kun ske udfor Kongeporten”. §5, stk. 3: • Det bemærkes, at Proviantmagasingraven ikke er indeholdt i lokalplanafgrænsningen jf. tegning nr. 1-6. §6, stk. 8: • ”Maksimalt etageareal af den enkelte husbåd 300 m2, maksimal højde 5,4 m og længde 30 m. Husbåde skal placeres langs med kaj med en indbyrdes afstand på minimum 5 m”. CØPS er bekymret for, at udsigten mod øst fra Papirøen blokeres. Det bør præciseres, at der skal sikres udsyn på tværs af kanalen, som angivet i lokalplan nr. 548 i form af en max. udnyttelse af kajstrækningen på 50 %. For at sikre besejling af Arsenalgraven bør der tillige sikres et friareal i midten af denne, eksempelvis være ved at maksimere udbredelsen af husbåde eller andre elementer så som kajanlæg, træbrygger og lignende i Arsenalgraven til 10 m fra nuværende kajkant samt med en afgivelse af en max. bredde af husbådene. Husbåde eller andre elementer så som kajanlæg, træbrygger og lignende bør ikke placeres på søterritoriet udfor Kongeporten. Dette vil sammenholdt med indehold af lokalplan 548 sikre et friareal til besejling og sikre et maritimt miljø. Tegning nr. 2: • Det bør præciseres, at den viste overkørsel fra Værftsbroen til Trangravspladsen kun er for cyklister. Skal biltrafik kunne køre ind på Trangravspladsen fra Værftsbroen skal der etableres en separat overkørsel herfor. • På Trangravsvej ved Trangravspladsen er der vist en vigeplads (for renovationskøretøjer). Da kørsel på Papirøen skal begrænses, idet færdselsarealer skal indrettes på fodgængernes præmisser jf. lokalplan nr. 548, må renovationskøretøjer foretage vending på matrikel 592. Med venlig hilsen / Yours sincerely _________ Claus Høxbro Advokat (H) | Attorney-at-law Partner dir +45 3319 3789 mob +45 2894 8841
Læs høringssvar fra Udviklingsselskabet CØ P/S
Indsendt af:
Jacob Rehling
Dato: 5. april 2019
Svarnummer:
44
Vedhæftede filer: 1
By:
københavn
Postnr.:
1436
Dette er en indsigelse mod det fremlagte forslag til lokalplan og samtidig en - måske naiv - tillidserklæring til vores politikere i København. Se vedhæftede pdf-bilag.
Læs høringssvar fra Jacob Rehling
Indsendt af:
Martin Kregler Christensen
Dato: 5. april 2019
Svarnummer:
43
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1436
Til det forelagte lokalplansforslag har jeg følgende kommentarer: I. Først og fremmest så tager lokalplanen ikke i tilstrækkeligt omfang højde for trafiksituationen. Der vil være behov for at tænke ny løsninger for at håndtere den øgede trafikmængde. Udfkørsel fra beboelse, indkørsel til erhverv ol. er blandet så voldsomt at jeg ikke kan se det fungere i praksis. Der er allerede betydelige udfordringer ved indkørslen til Arsenaløen og ved starten af Halvtolv, der både betjener A/B Halvtolv og Basecamp området. Det i lokalplanen anførte om infrastruktur (p13) om god sammenhæng vil jeg anfægte som urigtigt og udokumenteret. En flytning af adgangen til Kuglegården til Nord for vagtbygningen vil koncentrere al trafik til et ekstremt snævert og kompliceret trafikstykke på 50m. II. De forelagte skyggediagrammer undgår behændigt det halve år, hvor lejlighederne på Halvtolv vil være påvirket i betydeligt omfang. Vedlagt screenshot. Video er tilsendt forvaltningen. III. Den skitserede ekstra tagetage på C.F. Møllers kontorbygning med udkragning fremstår som et unødvendigt fremelement i kvarteret. Et kvarter der er præget af historiske symmetriske bygninger. Illustration: C.F. Møller. Udkragning ud over bygningens gavl er unødvendig og fremstår som en upassende forstyrrelse. IV. Den øvrige del af Arsenaløen samt Papirøen. Der savnes i lokalplanen en stillingstagen til hvordan sameksistensen skal være fremadrettet. Med en yderligere tilbygning vil funktionaliteten af boldbaner med fx kraftigt lys og højrøstet træning, brugen af CPH Dirt i skoven og forholdene for brugerne af Hal C blive påvirket. Det er ikke dækket af den fremlagte lokalplan i tilstrækkeligt omfang. Yderligere er Papirøen under udbygning. Adgangen hertil og den daglige funktionalitet i lokalområdet er ikke beskrevet/håndteret.
Læs høringssvar fra Martin Kregler Christensen
Indsendt af:
Ole Damsgaard
Dato: 5. april 2019
Svarnummer:
42
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Danmarks Naturfredningsforening, København
By:
København
Postnr.:
2100
Lokalplanforslaget gør meget ud at forklare værdien af Holmen som kulturmiljø og specifikt, at Philip de Langes Kuglegården er et af Holmens pragtbyggerier, som bør sikres gennem lokalplanen. Alligevel er det hovedindtrykket, at lokalplanforslaget gør det stik modsatte. Kuglegården pakkes ind i nyt byggeri, som frem for at underlægge sig det sårbare kulturmiljø kommer visuelt til at dominere dette, ødelægger symmetrien og dækker for indsyn fra landsiden. se uddybende tekst
Læs høringssvar fra Ole Damsgaard
Indsendt af:
Mark Pedersen
Dato: 4. april 2019
Svarnummer:
41
Virksomhed / Organisation :
Bygningsingeniør
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg færdes dagligt på Christianshavn, og har set den nye til-strømning af folk "udefra" - ikke altid med fornøjelse som resultat. At ændre på området vil være en skam. Men det skal forklares hvor jeg mener at problemet lægger; Basecamp ser jeg ingen problematik i at der bliver bygget på. Men den gamle kaserne/det militære område skal bevares i det nuværende udtryk. Jeg kan IKKE tilslutte mig det nye, kliniske og sjæl-løse udtryk som moderne arkitektur har sat på området. Papirøen passer ikke ind i området, og ligeledes vil ændringerne af det tidligere militære område ødelægge mere end det vil gavne. Lad disse bebyggelser stå som på nuværende tidspunkt. Lad området beholde sin karakter og historie. Nej tak til ændring! Forslag om nyt udspil kun indeholdende basecamp fremsættes hermed. Slå ikke min by ihjel med prestigeprojekter og unge arkitekters vanvittige forslag ..
Læs høringssvar fra Mark Pedersen
Indsendt af:
DVM
Dato: 4. april 2019
Svarnummer:
40
By:
København K
Postnr.:
1434
Med udsigt til 800 nye naboer på papirøen og et stigende antal turister i område samt øget trafik til og fra Reftshaleøens , kan området ikke rumme flere beboere og tilhørende trafik. STOP den byggesyge som Københavns Kommune lider af.
Læs høringssvar fra DVM
Indsendt af:
Hanne Selnæs og Martin Breum
Dato: 4. april 2019
Svarnummer:
39
By:
København K
Postnr.:
1436
Vi er beboere på Halvtolv, hvor flere har haver og altaner, som vi særligt har glæde af om sommeren efter arbejdstid, når solen står lavt i vest. Netop mod vest ønsker kommunen nu at rejse et 18 meter højt og massivt Basecamp-byggeri, som vil kaste en lang og bred skygge – ikke kun i de lejligheder der ligger tæt på det kommende byggeri, men i adskillige haver og på altaner i andelsforeningen Halvtolv. Vi tilslutter os derfor fuldt ud Andelsforeningen Halvtolvs indsigelse, og meget konstruktive ændringsforslag, og bakker også op om alle de andre høringssvar vedr. det massive og alt for høje byggeri ovenpå Basecamp. Høringssvar som kommune og bygherre da også sagtens kunne se fornuften i i første omgang, men som forvaltningen nu af uransagelige årsager har valgt at se bort fra. Vi stiller os derfor uforstående over for den kovending, kommunen har foretaget i denne sag, og ser frem til, at politikere og forvaltning igen kommer til fornuft og undlader at bygge 2,5 etager nybyggeri ovenpå Basecamp.
Læs høringssvar fra Hanne Selnæs og Martin Breum
Indsendt af:
Niels Ditlev
Dato: 3. april 2019
Svarnummer:
38
Vedhæftede filer: 1
By:
København K
Postnr.:
1436
Se vedhæftet fil: ndd-Indsigelse til lokalplan
Læs høringssvar fra Niels Ditlev
Indsendt af:
RuneUlrick madsen - bestyrelsesformand
Dato: 3. april 2019
Svarnummer:
37
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
EF Torpedohallen
By:
København S
Postnr.:
1437
Høringssvar vedhæftet som pdf.
Læs høringssvar fra RuneUlrick madsen - bestyrelsesformand
Indsendt af:
Jesper Ravn Hansen og Anne Graumann
Dato: 3. april 2019
Svarnummer:
36
By:
København K
Postnr.:
1436
Lokalplanforslaget indeholder positive elementer, blandt andet at der gives mulighed for at bygge ungdomsboliger herunder boliger til unge med autisme, og at Kuglegårdens smukke gård gøres offentlig tilgængelig. Men der er en række punkter som giver anledning til bekymring: • Hotellet ved Proviantmagasingraven synes meget voldsomt og områdets smukke arkitektur bliver tromlet af de nye bygninger og tilbygninger. • At vælge løsningen med boliger i 2½ etager oven på Basecamp-bygningen for at skabe et udeareal alene til glæde for de relativt få beboere strider imod kommunens politik om, at projektet skal give noget tilbage til området. Antallet af boliger opvejer ikke de gener det giver for områdets nuværende beboere. Basecamp-bygningen bør bevares uændret, alternativt bør forslaget om at bygge kun en etage ovenpå vælges. Vi undrer os i øvrigt over at forvaltningen har modsat sig dette forslag fra bygherre. • Der skal sættes midler af til trafiksikring af Daneskjold-Samsøes Allé, blandt andet bør der etableres cykelstier i eget tracé, og at der fastsættes hastighedsbegrænsning og kontrol hermed. • Stensætningen på skrænten ned til Trangraven bør bevares til fordel for dyrelivet i området. • Det skal sikres at det nye byrum ved Trangraven ikke udvikles til endnu et område hvor der spilles høj musik til langt ud på aftenen til gene for områdets beboere. Området er i forvejen voldsomt belastet af støjende udendørsarrangementer blandt andet fra søndags-koncerter på Christiania, fødevaremarkedet ved Inderhavnsbroen og torsdag-koncerter uden for Hal C. • Vi er imod at udvide bebyggelsesprocenten i lokalplanen med 10 procentpoint.
Læs høringssvar fra Jesper Ravn Hansen og Anne Graumann
Indsendt af:
Aleksander Pilgaard
Dato: 3. april 2019
Svarnummer:
35
Virksomhed / Organisation :
SIRIUS advokater I/S
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Som advokat for en beboer på Bohlendachsvej har jeg gennemgået lokalplanforslaget og i den forbindelse bemærket, at der ikke er i forslaget er bestemmelser med forbud mod brug af sortglaserede teglsten eller andre materialer, der kan føre til genskin hos naboer. Hvis der arbejdes videre med lokalplanforslaget bør et sådant forbud indarbejdes.
Læs høringssvar fra Aleksander Pilgaard
Indsendt af:
Milena Bonifacini
Dato: 3. april 2019
Svarnummer:
34
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Akademiraadet
By:
København K
Postnr.:
1050
Indsigelse mod tillæg nr. 4 til lokalplan nr. 331, Holmen II, med tilhørende kommuneplantillæg Akademiraadet har set på planerne om det foreslåede byggeri på Holmen, der omfatter området ved den fredede Kuglegården og en del af Basecamp, der er beliggende på Arsenaløen. Lokalplanen muliggør to nye bebyggelser på Kuglegårdens matrikel, samt en ny tagbebyggelse på det tidligere artilleriværksted, bygning 25. Akademiraadet mener ikke, at Københavns Kommune bør tillade byggeriet som foreslået i tillægget til lokalplanen. I begrundelsen for lokalplanen er det anført, at det nye byggeri på Kuglegården er inspireret af lokale bygningstyper og arkitektoniske elementer, der er karakteristiske for Holmen. Det mener Akademiraadet ikke fremgår af det tegningsmateriale, der indgår i forslaget - tværtimod. De eksisterende anlæg på Holmen er - på trods af, at de er bygget i forskellige epoker - præget af en fælles orden og logik, der er udsprunget af Flådens behov og en særlig arkitektonisk tradition. Dette er centralt i den arkitektoniske skønhed og særlige historisk forankrede identitet på Holmen. Anlægget fremtræder i dag harmonisk og afsluttet, med to parallelle længer, der definerer den lange side af karréen og to sidebygninger, der flankerer de korte sider. Det er vigtigt at bemærke, at alle bygninger afsluttes med synlige gavle, og at dette motiv skaber en karakteristisk rumlig relation mellem bygningerne. Det er også vigtigt at bemærke, at bygningerne ikke er særlig dybe, og at de er placeret med en stram symmetri i forhold til midterakse og portal mod Arsenalgraven. De to planlagte nye bygninger (betegnet som A og B) samt nedrivning af dele af bygning 25 erstatter den oven for beskrevne stramme typologi, der tager udgangspunkt i Philip de Langes hovedbygning, der i sig selv er en lang smal længe. De to bebyggelser i forslaget er udformet som selvstændige bygninger i hver side af karreen med grundplaner, der virker helt ude af skala og proportion i forhold til de eksisterende, historiske bygninger. Bygning A er udformet som et atriumhus med en indre gård, mens bygning B er udformet som et U, der omslutter bygning C (25). Dette formsprog er fremmed for stedet og vil blive meget dominerende i forhold til den fredede bygning. De nye bygninger danner sammen med bygning C en helt ny komposition mod Danneskjold-Samsøes Alle. Selvom bygning C (25) er markant ombygget - og ikke fredet - så er den i sine proportioner udformet i overensstemmelse med anlæggets historiske udtryk. Den foreslåede nye bebyggelse vil virke fremmedartet i forhold til konteksten, og påvirke de bevaringsmæssige værdier, der er karakteristiske ved overgangen mellem Christianshavn og Holmen, negativt. Akademiraadet finder det problematisk, at forslagets visualiseringer er vildledende flere steder. Akademiraadet tilslutter sig Københavns Museums høringssvar, der giver udtryk for, at det aktuelle forslag vil true de bærende fredningsværdier samt de bærende bevaringsværdier ved den fredede Kuglegården. Den foreslåede nye bygning - betegnet som bygning D – vil desuden spærre for udsigten til det fredede vagthus, der står som den ikoniske port til Holmen. Akademiraadet anbefaler, at det nye byggeri på Holmen udviser større forståelse og respekt for den bygningsmæssige og kulturhistoriske kontekst, det skriver sig ind i. Derfor mener rådet ikke, at byg-geriet bør tillades som beskrevet i tillægget. Med venlig hilsen Akademiraadet Milena Bonifacini Formand
Læs høringssvar fra Milena Bonifacini
Indsendt af:
Bente
Dato: 3. april 2019
Svarnummer:
33
By:
Kbh K
Postnr.:
1422
Vi er i forvejen udfordrede med udendørsarrangementer fra Hal C, vi har både støj fra turister, fra madmarkedet. Vores ønske er at minimere støjen fra de kommende erhvervsdrivende i Kuglegården. Ingen udendørs servering og ingen udendørs arrangementer. Som minimum ønske, at udendørsservering og aktiviteter slutter kl. 22.
Læs høringssvar fra Bente
Indsendt af:
Jette
Dato: 2. april 2019
Svarnummer:
32
By:
København.k
Postnr.:
1422
Jeg tilslutter mig fuld ud Joans hørings svar som er; Os der bor lige over for Kuglegården er i forvejen ramt af støj, efter Indenhavnsbroen er kommet. Vi oplever både støj fra en massiv mængde turister, støj fra det nærliggende madmarked og støj fra Ofelia Plads' udendørs arrangementer. Snart kommer der også udendørs svømmehal og kulturhus. Det vil derfor være oplagt at tage hensyn til beboerne i området og minimere støjen fra de kommende erhvervsdrivende i Kuglegården. Derfor: Ingen udendørs servering og ingen udendørs arrangementer. Kan dette ikke imødekommes, må vi som minimum bede om, at udendørsservering og -aktiviteter slutter kl. 22.
Læs høringssvar fra Jette
Indsendt af:
Joan
Dato: 2. april 2019
Svarnummer:
31
By:
København K
Postnr.:
1422
Os der bor lige over for Kuglegården er i forvejen ramt af støj, efter Indenhavnsbroen er kommet. Vi oplever både støj fra en massiv mængde turister, støj fra det nærliggende madmarked og støj fra Ofelia Plads' udendørs arrangementer. Snart kommer der også udendørs svømmehal og kulturhus. Det vil derfor være oplagt at tage hensyn til beboerne i området og minimere støjen fra de kommende erhvervsdrivende i Kuglegården. Derfor: Ingen udendørs servering og ingen udendørs arrangementer. Kan dette ikke imødekommes, må vi som minimum bede om, at udendørsservering og -aktiviteter slutter kl. 22.
Læs høringssvar fra Joan
Indsendt af:
Torben Carlsen
Dato: 2. april 2019
Svarnummer:
30
By:
København K
Postnr.:
1434
Jeg vil hermed erklære mig helt enig med høringssvar 22 v. Uwe Klahn og høringssvar 27 v Sussi Albeck /Torben Carlsen
Læs høringssvar fra Torben Carlsen
Indsendt af:
Preben Thorup
Dato: 1. april 2019
Svarnummer:
29
Vedhæftede filer: 1
By:
København
Postnr.:
1436
Hermed alternativt forslag til overbygningen på Base Camp.
Læs høringssvar fra Preben Thorup
Indsendt af:
Inger Wiene
Dato: 1. april 2019
Svarnummer:
28
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Københavns Museum
By:
København V
Postnr.:
1555
Hermed Københavns Museums svar. Se vedhæftede.
Læs høringssvar fra Inger Wiene
Indsendt af:
Sussi Albeck
Dato: 1. april 2019
Svarnummer:
27
By:
København K
Postnr.:
1436
Jeg har med stor bekymring læst forslag til tillæg nr. 4 til Lokalplan nr. 331 Holmen II – særligt vedrørende Basecamp. Jeg vil hermed gøre indsigelse både vedr. projektet og processen for denne bygning. Projektforslaget med 2½ etage bygget oven på Basecamp vil i sig selv fremstå som et uindtageligt fort og et arkitektonisk misfoster, og det er slet ikke tænkt ind i en arkitektonisk harmonisk sammenhæng med de umiddelbare naboer. Den fortænkte form med 2½ etages rækkehuse bygget oven på en allerede 9 m høj bygning vil rage langt op over alle andre bygninger i området og ligge så tæt på boligforeningen Halvtolv at den både i højde og bredde vil genere en lang række beboere både med dens nærhed og store skyggevirkninger til følge. Når bygningen er kendt bevaringsværdig, forekommer det i øvrigt underligt at dens fremtoning må ændres i en grad så den oprindelige arkitektur ikke længere er synlig. Vedrørende processen for det fremsatte forslag er det helt uforståeligt at det er det selvsamme forslag som det der blev fremsat første gang for et år siden, men som på baggrund af en lang række indsigelser dengang blev sendt tilbage til Forvaltningen til revision for at reducere højden oven på Basecamp. Som følge heraf har bygherren udarbejdet yderligere tre forslag til at nedsætte bygningshøjden på Basecamp (Bilag 6, Mogens de Lindes Udtalelse om scenarier for tilretning af bebyggelse på Basecamp, af 20. april 2018). I disse forslag indgår både en mulighed for at forskyde højden 10 meter væk fra Halvtolv eller at nedsætte højden til 1½ etage, hvor der altså er taget hensyn til de indsigelser der var ved første fremsættelse af forslag til lokalplan. Bygherren er desuden under det videre arbejde med Basecamp-byggeriet kommet frem til at det af bygningstekniske årsager ikke er økonomisk hensigtsmæssigt at bygge 2½ etage oven på Basecamp. Konklusionen i udtalelsen fra bygherren selv er at de finder at ’en ét-etages erhvervspåbygning bedst imødekommer såvel de økonomiske og lejermæssige mv. hensyn, samt ønsket om lavere bygningshøjde mod ”Halvtolv”.’ Altså har bygherren nu selv frafaldet deres oprindelige ønske om at bygge 2½ etage oven på Basecamp. Så selvom Forvaltningen selv har bedt bygherren om at udarbejde flere forslag til at nedsætte højden på Basecamp-byggeriet, har de imidlertid valgt at afvise disse forslag samt bygherrens eget ønske om et lavere byggeri fuldstændig, men genfremsætter i stedet det tidligere afviste forslag, hvor bygherren så alligevel skal bygge 2½ etage. Det er da fuldstændig uforståeligt.
Læs høringssvar fra Sussi Albeck
Indsendt af:
Lena Bendix Madsen
Dato: 1. april 2019
Svarnummer:
26
Virksomhed / Organisation :
p.v.a. Grundejerforeningen for Holmens Gamle Bådeværft
By:
København
Postnr.:
1437
Center for Byplanlægning d. 29. marts 2019 Njalsgade 13 Postboks 348 1503 København V København K. Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 4 til Lokalplan nr. 331 Holmen II På vegne af Grundejerforeningen for Holmens Gamle Bådværft fremsendes hermed indsigelse mod: • Hotelbyggeriet. Grundejerforeningen er betænkelig ved hotelbyggeriets tætte placering mod Proviantmagasingraven. Det store bygningsvolumen er dominerende i højde og omfang og vil visuelt og delvis fysisk lukke af for den offentlige passage langs kanalen. Vi foreslår, at bygningen trækkes tilbage, så der kan sikres en åben passage. • Basecamp. Grundejerforeningen stiller sig kritisk overfor det foreslåede boligbyggeri oven på Basecamp. I lokalplan nr. 331 for Holmen II, står der, at ”ny bebyggelse skal fremstå med en arkitektonisk kvalitet, der modsvarer områdets høje standard”, og at ”Bebyggelsen skal fremstå i et nutidigt arkitektonisk formsprog, som med hensyn til dimensionering, proportionering, facade- og tagudformning samt materialevalg tager udgangspunkt i de hovedtræk, der er særligt identitetsskabende for den eksisterende bebyggelse”. Vi mener at det store bygningsvolumen, som her er foreslået, ikke lever op til ovennævnte krav. En ny bebyggelse skal kunne noget mere end blot, at danne den fysiske ramme om boliger. Den skal også tilføre nye kvaliteter til området som helhed, og derved give noget tilbage til lokalområdet. Det mener vi ikke, at den foreslåede bebyggelse giver mulighed for. Boligbebyggelsen oven på Basecamp er dominerende, i højde og omfang. Bebyggelsen lukker sig mod den eksisterende bebyggelse, ligesom den skygger for det eksisterende boligbyggeri, og kvalificerer sig derfor ikke i samspillet mellem ny og eksisterende bebyggelse. Vi vil anbefaler, at man følger bygherrens foretrukne løsning, og etablerer en enkelt etage til erhverv oven på Basecamp. Vi savner i øvrigt en angivelse af bygningshøjder på de foreslåede nye bebyggelser i lokalplanen. Venlig hilsen Lena Bendix Madsen, arkitekt G/F Holmens p.b.v. Jørgen Wegeberg, formand
Læs høringssvar fra Lena Bendix Madsen
Indsendt af:
Marianne Winckler
Dato: 26. marts 2019
Svarnummer:
25
By:
København k
Postnr.:
1422
Som umiddelbar nabo til arsenaløen har jeg læst lokalplansforslaget med bekymring, i særlig grad accepten af at øge bebyggelsesprocenten til 70, eftersom den nordlige del af Christianshavn - og for den sags skyld Holmen, er ved at blive overbelastet af trafikken, med deraf følgende forurening, såvel fra bilerne (der dagligt i de mest belastede perioder står i kø ned gennem Prinsessegade) som fra den medfølgende støj. Udover trafikken til “papirøen” - kultur og beboelse, planlægges der fremover trafik til erhverv, hotel og beboelse! Udbygningen af “kuglegården” vil desuden ændre det udtryk, der gør det fredede Holmen til noget specielt. At øge antallet af udeserveringer/beværtninger med yderligere tre udskænkningssteder i området - rundt om Kuglegården befrygtes at skabe samme natteroderi, larm, snavs og ødelagt nattesøvn for de omkringboende, som dele af indre by allerede til overmål lider af - og som er ved at “tivolisere” Christianshavn. Ideen med at placere fleretagers "rækkehuse" og glashuse ovenpå Basecamp, er efter min mening et arkitektonisk ejendommeligt, æstetisk helt ubalanceret forslag, og det bidrager yderligere til den ovenfor anførte trafikmæssige belastning af Christianshavns nordende og Holmen. Jeg håber beboernes interesser - og ve og vel, vil komme før økonomiske interesser og profit! Mvh Marianne Winckler
Læs høringssvar fra Marianne Winckler
Indsendt af:
Jørgen Wegeberg (formand)
Dato: 26. marts 2019
Svarnummer:
24
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen for Holmens Gamle Bådeværft
By:
København K
Postnr.:
1437
Center for Byplanlægning Njalsgade 13 Postboks 348 1503 København V København K, d. 26. marts 2019 Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 4 til Lokalplan nr. 331 Holmen II Grundejerforeningen for Holmens Gamle Bådeværft fremsender sit høringssvar i forbindelse med forslaget om tillæg nr. 4 til Lokalplan nr. 331 Holmen II. Grundejerforeningen skal hermed gøre indsigelse mod det fremlagte tillæg til lokalplanen som vil gennemføre en forhøjelse af bebyggelsesprocenten. De overordnede retningslinjer for bebyggelse tilsiger en bebyggelsesprocent på maksimal 60, og den foreslåede bebyggelsesprocent er på 70 - en forhøjelse på 10 procentpoint - og dermed en materiel forøgelse på næsten 16 procent. Henset til de i forvejen problematiske trafikale forhold i Prinsessegade og på Holmen, vil denne ekstra forøgelse af bebyggelsesprocenten give øgede trafikale problemer til et område som i forvejen er hårdt belastet. Hertil kommer den ringe butiksservice i området, hvorfor det ikke rimeligt at overskride den overordnede ramme. Denne øgede fortætning giver også meget lidt plads til frirum, idet det skal tages i betragtning, at en række af de arealer, som er ”grønne”, ikke er frirum til den almindelige befolkning, da de er reserveret til idrætsanlæg mv. Forøgelsen af bebyggelsesprocenten og den afledte biltrafik vil først og fremmest få alvorlige trafikale konsekvenser for Prinsessegade. Prinsessegade huser i dag Børnebyen, folkeskole og gymnasium og er dermed også børnenes hovedfærdselsåre til institutionerne hver dag. En forværring af de trafikale forhold vil få direkte konsekvenser for alle dem som bor her og dem som bruger Prinsessegade hver dag, i høj grad også forureningsmæssigt. Der er ganske vist lavet en trafikanalyse, men den har metodemæssige svagheder (se nedenfor) og den tager ikke højde for, at trafikken fordeler sig ujævnt over døgnet. Ligesom det ikke fremgår, hvorvidt den planlagte svømmehal på Papirøen er indregnet i trafikbelastningen, hvorved trafikken også vil øges yderligere. Man skal også tage i betragtning, at den nye, flerleddede Bus 2A (fra sommeren 2019) alene i kraft af sin størrelse må forventes at være en hindring for hurtig afvikling af den øvrige trafik, både ved passage af parkerede biler, herunder håndværkerbiler og taxaer mv. og i krydset ved Torvegade. Allerede i dag er der lange køer, specielt for at komme ud på Torvegade i myldretiden. Før beslutning kan tages, må man som et minimum lave en ny trafikanalyse. De metodemæssige svagheder ved trafikanalysen fremgår af analysens side 4, idet ”Førtællingerne” er ikke gennemført samme dag, men på fire forskellige dage. Det betyder, at der er en større usikkerhed i sammenhængen mellem tallene for de fire tællesteder end tilfældet er for eftertællingerne. Eftertællingerne er gennemført på samme dag for alle fire lokaliteter.” Dette kan synes uvæsentligt, men på side 3 er anført følgende: ”Tællingerne viser dog, at der er sket en stigning i trafikken på ca. 500 køretøjer på Prinsessegade ved Skt. Annæ Gade og ca. 1.000 køretøjer på Prinsessegade ved Bodenhoffs Plads samt på Danneskiold-Samsøes Alle ved Philip de Langes Allé.” Men det virker ganske utroværdigt, at trafikken ikke skulle være steget med 1000 ved Sct. Annægade ligesom ved Bodenhoffs Plads. For hvor skulle de 500 biler være forsvundet hen? Der er jo ikke en nyttetrafik ad Philip de Langes Alle til området imellem. Det er højst sandsynligt, at forskellen skyldes de forskellige tælledage i føranalysen. Tilbage står derfor, at trafikanalysen er utroværdig. Den er desuden så gammel, at den bør gentages, førend det kan overvejes at beslutte det fremsatte tillæg til lokalplanen. Vi, som bor i området, er ikke i tvivl om, at trafikken er steget væsentligt her i løbet af de sidste år og særligt 2018, og vi er overbevist om, at den angivne nye belastning vil medføre noget nær blokering i myldretiden og skabe endnu mere kritisable forhold for trafikken og skabe farlige forhold for børn og cykelister. Det er vores opfattelse, at området og vejene ikke er gearet til den massive forøgelse i trafikken, ej heller i forhold til det sikkerhedsmæssige, idet der ikke er niveauforskel mellem vejbane og cykelsti på Holmen og der ikke er plads til at etablere en cykelsti på broerne, hvor cykelister nu færdes ude på vejbanen med den øvrige biltrafik. Med venlig hilsen Bestyrelsen for Grundejerforeningen Holmens Gamle Bådeværft v/ Jørgen Wegeberg, Formand
Læs høringssvar fra Jørgen Wegeberg (formand)
Indsendt af:
Renate Borgen
Dato: 25. marts 2019
Svarnummer:
23
By:
København K
Postnr.:
1422
Som beboer ud til Trangraven protesterer jeg mod fortættet højt byggeri herunder gælder hotel. Jeg protesterer over udendørs arrangementer, musik. Vi beboere har fået mere larm alle vegne fra herunder HalCs udendørs arrangementer med så høj musik, Rockby Klubbens tilladelse til at leje deres klubhus ud til lukkede åbne arrangementer med udendørs live musik, til private kommercielle bådudlejninger fra Trangraven, med udendørs musik fra private cafebåde på Holmen også med høj musik, mod puntoner i Kanalen med højtråbende fulde folk og ghettoblastere, mod restaurations både i Kanalen med, mod højt musik fra gadekøkkeners på Grønlands Handels PLads. Alt i alt bliver vores bydel brugt som festival område. Alle aktiviteter er private med kommercielle interesser. Store speedbåde der giver rystelser i bebyggelsen. Vi beboere er taget som gidsler og er ikke blevet taget med på råd eller blevet hørt i udviklingen af vores del af Christianshavn. Det er fuldstændig uforståelig at kommunen tillader så mange støjende aktiviteter i et beboelsesområde. Jeg foreslår at man nedtoner alle udendørs aktiviteter, så vi alle kan være her. Som det er nu overstiger støjniveauet WHOs grænse for støj i beboede rommer områder. Fint hvis der skabes mindre "øer" rundt om i byen med cafeer uden musik, steder hvor man kan mødes få noget at spise/drikke og hvor man både kan slappe af og tale sammen.
Læs høringssvar fra Renate Borgen
Indsendt af:
Uwe Klahn
Dato: 25. marts 2019
Svarnummer:
22
By:
København K
Postnr.:
1422
Det er med betydelig bekymring, at jeg har læst lokalplansforslaget, i særlig grad accepten af at øge bebyggelsesprocenten til 70, eftersom den nordlige del af Christianshavn - og for den sags skyld Holmen, er ved at blive overbelastet af trafikken, med deraf følgende forurening, såvel fra bilerne (der dagligt i de mest belastede perioder står i kø ned gennem Prinsessegade) som fra den medfølgende støj. At øge antallet af beværtninger med yderligere tre udskænkningssteder i området - rundt om Kuglegården - må befrygtes at skabe samme natteroderi, larm, snavs og ødelagt nattesøvn for de omkringboende, som dele af indre by allerede til overmål lider af. Ideen med at placere fleretagers "rækkehuse" ovenpå Basecamp, er efter min mening et arkitektonisk ejendommeligt, æstetisk helt ubalanceret forslag, og det bidrager iø. til den ovenfor anførte trafikmæssige belastning af Christianshavns nordende og Holmen. Venlig hilsen Uwe Klahn
Læs høringssvar fra Uwe Klahn
Indsendt af:
Preben Thorup
Dato: 25. marts 2019
Svarnummer:
21
By:
København
Postnr.:
1436
Indsigelse vedr. BaseCamp Fortættelse er den nye trend inden for urban arkitektur. Det er et ord Københavns stadsarkitekt har brugt gang på gang. Fortættelse er blevet brugt i de perioder, hvor der har været stor tilflytning til København. Det skete, da man nedlagde voldene i 1857, hvor en stor del af landbefolkningen flyttede fra land til by. Brokvartererne blev bebygget med spekulationsbyggeri, med små boliger i baggårdene, hvor familier levede med mange børn i små usunde kakkelovnsfyrede lejligheder, med lokum i gåden. Mange af disse boliger er siden 1970'erne nedrevet eller sammenlagt og baghuse er fjernet som led i byfornyelser og kvarterløft. Beboerne har fået grønne gårdmiljøer, som stolt vises frem til arkitektinteresserede. Polikerne er ikke blevet klogere. Nu sker det samme igen som i 1850’erne. Vi ser, hvordan flere og flere beboere presses sammen på mindre og mindre areal. Vi har set det på Appelbys Plads, hvor man har bygget i baggården. Og Islands Brygge hvor rækkehusene ligger som “kaninbure” på række. Og nu sker det på Holmen, hvor en entreprenør vil bygge boliger oven på BaseCamp op til 18 meters højde til stor frustration for beboerne, som føler sig manipuleret af Teknik- og MIljøforvaltningen med fortegnede illustrationer og misvisende skyggediagrammer. Vi savner politikere i København med visioner, som tør stille op og kæmpe for et bedre bomiljø, hvor det ikke er profitmaksimering og grådighed det handler om, men mennesker og trivsel. John Balch Olsen Halvtolv 17 Grete Roth Halvtolv 22 Dorte Fischer Halvtolv 25 Lizzi Kiarie Halvtolv 14 Agnerte Tengberg Halvtolv 14 Niels Kolbye Halvtolv 24 Betty Knudsen Halvtolv 5 Poul Graa Christensen Halvtolv 31 Preben Thorup Halvtolv 25
Læs høringssvar fra Preben Thorup

Sider