Rentemestervej Nord - lokalplan nr. 565 med kommuneplantillæg nr. 18

Lokalplanen vil muliggøre restauranter og butik i stueetagen.

Høringsfrist:

5. juni 2018
Indsendt af:
Kasper H. Skovse D58, Jacob Lawaetz R100, Astrid Kock D64, Karen Vallgårda D87, Jakob Harreby S19, Jonathan Howell R10
Dato: 4. juni 2018
Svarnummer:
23
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Grundejerforeningen DoReMe, dækkende vejene Dortheavej, Rentemestervej og Smedtoften
By:
København NV
Postnr.:
2400
Vi, bestyrelsen for Vejlauget DoReMe, grundejerforeningen for Dortheavej, Rentemestervej og Smedetoften, gør hermed på vore medlemmers vegne indsigelse imod lokalplansforslaget Rentemestervej Nord. Vi er glade for restaurant Behov og støtter som udgangspunkt lovliggørelse af deres tilbygning, men ikke, hvis det medfører en ændret lokalplan, der giver mulighed for yderligere 3.000 m2 til butik/restauration i vores område. En ændring af lokalplanen vil få en række negative konsekvenser for vores lokalområde, som allerede lider under meget larm og uro i form af leverancer, renovation mm. for Irma, børneinstitution, Ungdomshuset, cafe osv. Formålet med lokalplansforslaget er ”… at muliggøre indretning af servering såsom restauranter og caféer i stueetagen samt give ligeværdige muligheder for indretning af butik i hele lokalplanområdet.” Vi er som udgangspunkt glade for udvikling af NV, men vi forstår ikke, hvorfor man ikke retter blikket mod området omkring Irma mod sydøst i retning mod Biblioteket, ISS-grunden og den sydlige del af Rentemestervej. Som planforslaget ligger nu opstår der i stedet et ”dødt” stykke vej mellem Smedetoften og Biblioteket, mens vi opfordres til at ofre det unikke i at være et grønt villakvarter, der trives i samspil med etageejendomme og et kreativt erhvervsområde. Vi har en fredelig oase, som vi ønsker at værne om, og det er ikke foreneligt med f. eks udeservering i haver og gårde op mod nabogrundene. Nabogrunde, som i parentes bemærket netop i disse varme dage oplever negative konsekvenser i form af markant forøget støj fra udeservering på Behov, når vinduer åbnes. En forsmag på følgevirkningerne af flere erhverv i området, og vi siger nej tak. Samtidig oplever vi allerede stor påvirkning af vore tre veje fra udefrakommende trafik i form af leverancer, renovation, generel gennemkørsel og udefrakommende parkering på vore veje, med larm, slitage og mangel på parkering til de fastboende til følge. Vi er ikke i tvivl om, at flere erhvervsgrunde vil medføre øget trafik på vore veje, hvilket er direkte imod vore langsigtede planer om at begrænse trafikken med ansøgninger om ensretninger, øgede trafikdæmpende foranstaltninger mm. Vi, bestyrelsen for Vejlauget DoReMe, gør derfor indsigelse imod lokalplansforslaget Rentemestervej Nord. Med venlig hilsen Kasper H. Skovse D58 (formand), Jacob Lawaetz R100, Astrid Kock D64, Karen Vallgårda D87, Jakob Harreby S19, Jonathan Howell R102, Hinuga Sandahl R104
Læs høringssvar fra Kasper H. Skovse D58, Jacob Lawaetz R100, Astrid Kock D64, Karen Vallgårda D87, Jakob Harreby S19, Jonathan Howell R10
Indsendt af:
Bispebjerg Lokaludvalg
Dato: 4. juni 2018
Svarnummer:
22
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Bispebjerg Lokaludvalg
By:
København NV
Postnr.:
2400
se vedhæftede fil
Læs høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg
Indsendt af:
Dorte Kampp og Jens Kruuse
Dato: 3. juni 2018
Svarnummer:
21
By:
København NV
Postnr.:
2400
Vi har boet på Dortheavej i ca 20 år og er meget glade for den udvikling området har gennemgået de seneste år, med byrumsliv og restauranter. Dog er vi imod planforslaget. Hvis der skal drives erhverv fra ejendommene på Rentemestervej, Smedetoften og Sokkelundvej, må det være en forudsætning at enhver udvidelse og drift af virksomheden foregår fra den pågældende bygning og ud mod de respektive veje. Det er ikke ønskeligt at erhverv udbygges ind mod ejendommenes skel mod Dortheavej. Vi har en fredelig oase som vi og vore naboer ønsker at værne om og det er ikke foreneligt med f. eks udeservering i haver og gårde op mod de givne nabogrunde. Med den varme sommer vi har i øjeblikket kan vi konstatere at støjniveauet fra BEHOV stiger markant, da dørene til restauranten står åbne. Det understreger netop at det ikke vil være en god ide at give mulighed for at drive udeservering i baggården op til de øvrige ejendommes haver. Samtidig må vi bakke vores naboers op med hensyn til det vilkår at en ændret lokalplan giver mulighed for at øge grundskylden og dermed give højere boligudgifter. Vi bakker gerne op om en dispensation i den nuværende lokalplan så BEHOV kan få godkendt deres lokaler, men kan ikke bakke op om en yderligere udvidelse.
Læs høringssvar fra Dorte Kampp og Jens Kruuse
Indsendt af:
Smedetoften Ejendomme ApS
Dato: 15. maj 2018
Svarnummer:
20
Virksomhed / Organisation :
Cvr. 35891749
By:
København NV
Postnr.:
2400
Vi, Smedetoften ejendomme ApS, som ejere af matriklerne Rentemesterevej 94. Smedetoften 23 og Dortheavej 73, 2400 København NV bakker entydigt op om den udsendte ændring til lokalplanen. Vi kan endvidere oplyse, at ingen af vores 11 beboelseslejemål fra ejendommene på noget tidspunkt har klaget over eller har haft gener af driften fra butikkerne. Samtidig har vejlauget tillige støtte op om transformationen af lejemålene fra kiosk til bagerbutik, og nedslidt pizzaria til highend take-away butik. Det har endvidere bevirket, at den utryghedsskabende aktivitet i lokalområdet er forsvundet og livet i gadebilledet skaber en positiv ånd, og tiltrækker gode kræfter til handelsgaden Smedetoften ved irma: Grød, Mølles Kaffe, og en fransk vinbonde, der producerer naturvin.
Læs høringssvar fra Smedetoften Ejendomme ApS
Indsendt af:
Tine Ane Nielsen
Dato: 13. maj 2018
Svarnummer:
19
By:
København NV
Postnr.:
2400
Vi ønsker at tydeliggøre, at vi er imod ændringsforslaget, som vil muliggøre restauranter og butikker i stueetagen i villabebyggelsen på Rentemestervej. Vi mener, at villabebyggelsen har kvaliteter i sig selv - også for besøgende - som bl.a. fred og ro. Desuden betyder det meget for os som beboere. Vi mener ikke, at der er behov for at tillade restauranter og butikker i villaerne. Der er rigeligt med tomme erhvervskvadratmeter på Rentemestervej. Endelig er der risiko for, at grundskylden vil stige på vores og vores naboers ejendomme, hvis erhverv og restauration tillades, og vi mener ikke, at det er rimeligt, at vi skal pålægges det.
Læs høringssvar fra Tine Ane Nielsen
Indsendt af:
Marianne Larsen og Regnar Arnesen
Dato: 11. maj 2018
Svarnummer:
18
By:
Kbh NV
Postnr.:
2400
Vi bor på hjørnet af Dortheavej og Smedetoften og er glade for det liv, der i dag er i området - en fin balance mellem handels/restaurationsliv og fredeligt beboerliv. Dog oplever vi på vores hjørne ganske meget larm og uro i form af leverancer, renovation mv for Irma, børneinstitution, cafe osv. Desuden mange og stadige byggeprojekter og renoveringer omkring vores hjørne. Vi støtter derfor op om de mange øvrige høringssvar, der er bekymrede for det fredelige beboerliv (herunder parkeringsmuligheder, trafikbelastning mv). Vi støtter som de øvrige også op om den positive og spændende udvikling i området, men mener at nye tiltag skal ske i samspil med de berørte naboer og beboere. Vi er således imod planen som den foreslås.
Læs høringssvar fra Marianne Larsen og Regnar Arnesen
Indsendt af:
Morten Grupe Larsen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
17
By:
København NV
Postnr.:
2400
Som beboer på Rentemestervej (i det berørte område for Lokalplan-forslaget) har det været dejligt at opleve det liv som virksomheder, såsom Behov og Møllers Kaffe & Køkken bringer med sig. Men en udvikling med mulighed for udvidelse af eksisterende restaurationer eller etablering af nye, mener jeg vil have en direkte negativ virkning på den gode balance, der pt findes mellem beboere og erhverv i området. Yderligere vil dette også forværre det allerede eksisterende problem med at finde parkeringsplads for områdets beboere. Derfor er jeg imod forslaget.
Læs høringssvar fra Morten Grupe Larsen
Indsendt af:
Simon Leth og Kamille Jakobsen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
16
By:
København NV
Postnr.:
2400
Vi har læst planforslaget med interesse, men er bekymrede for at ændringerne kan få en række negative konsekvenser for lokalområdet. Den planlægningsmæssige begrundelse: Vi undrer os grundlæggende over baggrunden for at ændre på de planlægningsmæssige rammer for området. Det fremgår rimeligt klart, at baggrunden ikke er motiveret af en samlet planlægning for området, men snarere af en retlig lovliggørelse af den gennemførte udvidelse af restaurant Behov. Som bagboere til Behov oplever vi samlet set restauranten som en gevinst for området og ønsker ikke, at tilbygningen skal fjernes. Omvendt virker det som en voldsom konsekvens, at alle ejendomme i lokalplanområdet skal sidestilles med Ejendommen på Rentemestervej 94, der i forvejen (som etagebolig i 2½ etager med erhverv) adskiller sig fra de øvrige ejendomme (villaer), og at der dermed potentielt gives mulighed for yderligere op til 3.000 m2 til butik/restauration i et lille villaområde. Det må være muligt at finde en mindre indgribende løsning på problemet. En mulighed kunne måske være – som i Byplan 23 - med afsæt i ejendommenes forskellige historiske forhold at give særlige muligheder til de ejendomme, der allerede har/har haft tilbygninger til erhverv. Det vil umiddelbart være Rentemestervej 96, 98 og 106. Så længe der er tale om enkelte butikker/restauranter i allerede eksisterende lokaler vil det ikke være ødelæggende for områdets samlede udtryk. Fasthold byens kontraster: Den gældende Byplan 23 er ikke nogen detaljeret byplan/lokalplan, og regulerer primært centrale hensyn som anvendelse, bebyggelsesomfang og byggelinjer. Alligevel fremgår følgende: ”Såvel bygningerne som grunden skal benyttes således, at kvarterets præg som villakvarter ikke lider skade. Der må derfor intet finde sted, der efter magistratens skøn er til ulempe for de omboende, såsom ved at forårsage røg, støj, ildelugt eller ubehageligt skue (…) Også foran den enkelte butik skal arealet i videst muligt omfang vedligeholdes som forhave.” Selvom byplanen har mange år på bagen forholder det sig fortsat sådan, at grundene med få undtagelser alene anvendes til boligformål og forhaverne har overvejende en grøn karakter. Som beboere i området oplever vi netop kontrasterne mellem det brogede erhvervsområde, de fine klassiske etageejendomme og det grønne villakvarter som en af de helt store kvaliteter ved området. Og det er også de kommentarer vi får fra besøgende og forbipasserende: ”Tænk, at der så tæt på byen pludselig findes denne grønne og velbevarede lomme med villaer!” Det er den slags overraskende kontraster, der gør byen spændende og oplevelsesrig, og vi frygter, at det fremlagte planforslag over tid vil opløse denne kvalitet. Vi undrer os derfor over, at planforslaget slet ikke forholder sig til de bevarende/beskyttende bestemmelser i Byplan 23, som nu lempes. På Rentemestervej findes desuden allerede tilbygninger mod gaden, som formentlig tidligere har været anvendt til erhverv, men som nu står tomme eller er inddraget til bolig. Vi frygter, at der med tiden vil komme flere af den type tilbygninger som efterladenskaber efter fejlslagne restaurationer/butikker. Af samme årsag undrer vi os også over, at det i forbindelse med beslutningen om ikke at foretage miljøvurdering af planen konkluderes, at lokalplanen ikke vil få væsentlig indvirkning på omkringliggende områder eller bebyggelser. Sammenhængende detailhandelsplanlægning: I øvrige helhedsplaner for området arbejdes der med at styrke forløbet mellem den indre del af Rentemestervej/Biblioteket og Utterslev Skole/Bispebjerg Kirkegård via Smedetoften som en central plads i området. Derfor kan det undre, at der ikke også i detailhandelsplanlægningen arbejdes med dette forløb ved fx at udvide det eksisterende lokalcenter omkring Irma mod sydøst i retning mod Biblioteket, ISS-grunden og de kreative zoner på den indre del af Rentemestervej. Som planforslaget ligger nu opstår der i stedet et ”dødt” stykke vej mellem Smedetoften og Biblioteket og samtidig svækkes Smedetoften som det lokale møde- og handelssted til fordel for et diffust detailhandels-/restaurantforløb langs Rentemestervej. Parkering: Der er i forvejen store udfordringer med parkeringspladser i området omkring Rentemestervej og også på Dortheavej er der nu væsentligt flere parkerede biler uden ærinde på vejen end for blot få år siden. En parkeringsdækning på 1 plads pr. 100 m2 etageareal modsvarer næppe det forventede behov, og hvis pladserne skal findes internt på matriklerne vil det ødelægge vejens grønne præg. Miljøkonflikter: Som bagboere til Behov er vi samlet set glade for den positive udvikling restauranten har medført for området, men sameksistensen mellem bolig og erhverv er ikke uden miljøproblemer, og vi oplever nu markant mere støj fra flaskehåndtering mv. end før restauranten blev etableret. Vi er derfor også bekymrede for udsigten til flere restauranter og caféer. Flere steder med udskænkning vil også medføre ønsker om udnyttelse af baghaver mv. til udeservering, hvilket yderligere vil bidrage til miljø-og nabokonflikter. Forholdet til anden planlægning: Det synes uklart hvilken status Byplan 23 fremadrettet vil få. Lokalplanforslaget forholder sig alene til de ændrede anvendelsesmuligheder, så det må antages at de bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byplan 23 opretholdes? Men hvordan skal eksempelvis førnævnte bestemmelse om opretholdelse af kvarterets præg som villaområde fremover administreres? Som beboer er det ikke betryggende, hvis der er usikkerhed om de planlægningsmæssige vilkår.
Læs høringssvar fra Simon Leth og Kamille Jakobsen
Indsendt af:
Jens Sørensen
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
15
By:
KBH NV
Postnr.:
2400
Som beboer på Rentemestervej støtter jeg tiltag og udvikling, som arbejder på fornyelse af NordVest. Jeg er dog imod det nye plangrundlag, som gør det muligt for alle og enhver at åbne op for servering, cafeer og restauranter. Jeg ønsker ikke en vej fuld af restauranter med ude servering og støjgener, men et sted med ro og rum til folk og børn. Jeg synes, at steder som Behov og Møller Kaffe & Køkken har en positiv udvikling på området, som er blevet etableret i samarbejde med lokalområdet. Men synes bestemt ikke, at man skal kunne åbne eller udvide efter forgodtbefindendesom uden dette bliver diskuteret. Såfremt en ide og projekt er god, så synes jeg, at den skal diskuteres lokalt og en dispensation kan gives.
Læs høringssvar fra Jens Sørensen
Indsendt af:
Matilde Frost
Dato: 9. maj 2018
Svarnummer:
14
By:
Kbh NV
Postnr.:
2400
Som beboer på Rentemestervej og nabo til restauranten 'Behov' er jeg glad for den udvikling, der har været de seneste år, men ønsker dog ikke at vores vej skal udvikle sig til et reelt restaurations område, med 200 m2 butikker/cafeer/restaurationer på Rentemestervej, og ligeledes ønsker jeg ikke at 'Behov' får mulighed for udeservering på bagsiden af bygningen, og dermed skaber yderligere støjgene for de omkringliggende naboer.
Læs høringssvar fra Matilde Frost
Indsendt af:
Kira
Dato: 26. april 2018
Svarnummer:
13
By:
kbh k
Postnr.:
1304
Er opvokset på vejen og kommer der stadig den dag i dag. Det betyder at jeg kan genkende flere af de høringssvar her med parkerings problemer derudover er det heller ikke let at færdes på cykel på gaden når der er vejarbejde og folk bliver nødt til at finde alternativ parkering. I værste tilfælde kan jeg forstille mig at der vil blive parkeret på fortov o.lign. der vil gøre det besværligt at færdes og ikke et kønt syn, når der også vil komme folk ude fra. Kan også se problemet i at der kan blive for meget larm BEHOV er et fedt sted og har ikke hørt noget dårligt om eller lydgener derfra men med en hel vej med resturantioner osv. byder folk ind til hygge og i de fleste tilfælde larm og med de private gårde på "stierne" kan det hurtigt blive et problem for beboerne i område hvis der ikke fremføres strænge regler.
Læs høringssvar fra Kira
Indsendt af:
Anne
Dato: 24. april 2018
Svarnummer:
12
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg støtter forslaget fuldt ud! Det er dejligt med mere liv i området og det klæder området godt. Forhåbentlig kan udvikling på Rentemestervej også sætte gang i livet omkring Utterslev Torv, som desværre ikke blomstrer så meget som det ellers har potentiale til. Jeg er enig med flere af de øvrige høringssvar i at parkering er et problem; jeg mener ikke der skal ryddes store områder for at lave parkeringspladser (så hellere gøre noget for at flere tager cyklen til Nordvest), men der skal tages hensyn til de lokale beboeres (bil-) parkeringsmuligheder, som i forvejen er trænge. Man kunne måske lave cykel-parkering til kvarterets cafe- og butiksgæster? Jeg synes den nuværende udvikling er positiv, og jeg støtter fultd op om mere udvikling!
Læs høringssvar fra Anne
Indsendt af:
Ramazan
Dato: 18. april 2018
Svarnummer:
11
By:
København NV
Postnr.:
2400
Kære Alle Jeg er meget negativ overfor projektet. Aarsagen er til det vil har stor problemer med at finde p-plads især Rentemestervej fra Tomsgårdsvej til Sokkelundsvej. især siden åbnede den ny behov pizzaria på Rentemestervejen har vi stor problemer med at finde p-plads samt deres kunder råber skriger frem til kl 23-24 Derfor NEJ TIL ALT OG JA TIL BETALINGSVEJ
Læs høringssvar fra Ramazan
Indsendt af:
Britta Pliniussen
Dato: 14. april 2018
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
Privat person
By:
København
Postnr.:
2400
Jeg noterer mig de indsendte svar vedrørende parkering, og vil gerne tilkendegive min utilfredshed med de manglende parkeringspladser, korpset der patruljerer i området er serdeles hidsig med bødeblokken især hvis de får færden af vejarbejde der absolut gør parkering umulig, derudover kan tilføjes den manglende fejning af gader i området især omkring skoler. Spisesteder der også har tilladelse til servering ude må, hvis der gives tilladelse, skulle holde arealet omkring rent for affald og diverse efterladenskab fra rygere.
Læs høringssvar fra Britta Pliniussen
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 12. april 2018
Svarnummer:
9
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet I/S
By:
København S
Postnr.:
2300
Se venligst vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S
Indsendt af:
Lasse Thygesen
Dato: 11. april 2018
Svarnummer:
8
By:
København NV
Postnr.:
2400
Jeg byder den positive udvikling af NV velkommen og jeg synes personligt det er rart med mere liv i området, og selvfølgelig, skal evt. restauranter have lov til at servere. Jeg håber dog, at man fra kommunes side, i takt med udviklingen, vil udvide muligheder for parkering i området, da disse allerede nu er meget begrænset.
Læs høringssvar fra Lasse Thygesen
Indsendt af:
Ulla Hansen
Dato: 11. april 2018
Svarnummer:
7
By:
København NV
Postnr.:
2400
Som beboer på hjørnet af Smedetoften og Rentemestervej hilser jeg den positive udvikling i området velkommen. Jeg ønsker dog ikke at vores vej skal udvikle sig til et reelt restaurations område, med 200 m2 butikker/cafeer/restaurationer i hvert hus op af Rentemestervej, det giver ændringen i lokalplanen mulighed for. Vi har små børn og ønsker ro i vores have og hjem. Området er privat fællesvej, jeg synes det skal være de private ejere, der skal være med til at bestemme omfanget af butikker og restaurationer, ikke lokalplanen.
Læs høringssvar fra Ulla Hansen
Indsendt af:
Line Jonassen
Dato: 11. april 2018
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
Behov ApS
By:
København NV
Postnr.:
2400
Denne lokalplansændring giver NV-området omkring Behov en mulighed for at blomstre og udleve det fulde potentiale som området har! Vi kan statuere et eksempel og virke som inspiration for andre evt. forretninger og nye restauranter.
Læs høringssvar fra Line Jonassen
Indsendt af:
Karen Møller-Munar
Dato: 10. april 2018
Svarnummer:
5
By:
København
Postnr.:
2100
Jeg synes at Behov - en spisebutik, skal have lov til at servere, da de laver fantastiske pizzaer og har bidraget meget til området ved Rentemestervej i Nordvest.
Læs høringssvar fra Karen Møller-Munar
Indsendt af:
Veronica Hirshals
Dato: 10. april 2018
Svarnummer:
4
By:
Vedbæk
Postnr.:
2950
Jeg mener at BEHOV ApS burde få retten til servering på adressen Rentemestervej 94 da de som virksomhed allerede har formået at gøre meget for område fornyelsen omkring Rentemestervej. De bidrager til hyggen i Nordvest og med rettigheden til servering vil de kunne skabe endnu flere minder for lokalsamfundet!:-)
Læs høringssvar fra Veronica Hirshals
Indsendt af:
Nashwa Najib
Dato: 10. april 2018
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
Pensionist
By:
København NV
Postnr.:
2400
Denne udvikling vil påvirke parkeringsforholdet for de mennesker, der bor i området, negativt. Vi har allerede svært i dag, ved at finde en parkeringsplads til vores bil. Folk, der ikke bor i området, er parkering i dag på de tilgængelige parkeringspladser, fordi det er gratis, og gør det vanskeligt for os, der bor i området for at finde en parkeringsplads. Dette vil være meget værre, når caféerne og restauranterne er åbne, hvor deres kunder besætter de tilgængelige parkeringspladser i distriktet. Jeg vil gerne se en løsning på parkeringsproblemet som led i udviklingsplanen, før planen går videre. Jeg foreslår, at de mennesker, der bor i området, har reserveret parkeringsplads til deres biler, så den nye udvikling ikke vil tilføje vanskeligheder i deres dagligdag.
Læs høringssvar fra Nashwa Najib
Indsendt af:
Adnan Dahan
Dato: 10. april 2018
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
Pensionist
By:
København
Postnr.:
2400
Jeg vil gerne påpege, at den foreslåede ændring af planlægningen af ​​Rentemestervej Nord vil påvirke parkeringsforholdene i området negativt. Folk, der bor i området, har i dag svært ved at finde en parkeringsplads i distriktet. Dette vil være meget værre, når nye restauranter og caféer åbnes, da deres kunder vil bruge et tilgængeligt parkeringsplads og fratage dem, der bor i området med chancen for at finde en parkeringsplads. Jeg vil kraftigt anbefale, at der findes en løsning på parkeringsproblemet som led i udviklingsplanen.
Læs høringssvar fra Adnan Dahan
Indsendt af:
Erol Antreasyan
Dato: 10. april 2018
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Behov ApS
By:
København NV
Postnr.:
2400
Der er fuld opbakning herfra.
Læs høringssvar fra Erol Antreasyan