Kløverparken tillæg 2 - Lokalplan nr. 136-2 med kommuneplantillæg

Lokalplanen muliggør en fleksibel anvendelse af eksisterende bygninger og ubebyggede arealer på Amager Øst.

Høringsfrist:

28. juni 2017
Indsendt af:
Rita Justesen
Dato: 28. juni 2017
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Udviklingsselskabet By & Havn I/S
By:
København K
Postnr.:
1013
Hermed vedhæftet høringssvar fra By & Havn vedr. Kløverparken, forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 136 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg.
Læs høringssvar fra Rita Justesen
Indsendt af:
Skanska A/S
Dato: 27. juni 2017
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Skanska A/S
By:
København V
Postnr.:
1561
Skanska A/S høringssvar: Kløverparken tillæg nr. 2, Lokalplansforslag med kommuneplantillæg
Læs høringssvar fra Skanska A/S
Indsendt af:
Peter K
Dato: 24. juni 2017
Svarnummer:
6
By:
København s
Postnr.:
2300
Hvis der gives tilladelse til at holde koncerter i tap 1 bør kommunen stille flere skraldespande op på strækningen mellem Øresund metrostation og Tap 1, da der må påreges en væsentlig stigning af gående folk, som smider affald på deres vej.
Læs høringssvar fra Peter K
Indsendt af:
Jesper Skjønnemand
Dato: 23. juni 2017
Svarnummer:
5
By:
København
Postnr.:
2300
Det er fint med noget aktivitet på stykket langs Raffinaderivej, så længe man gør noget seriøst ved forholdene for den gående og cyklende trafik ... lige nu virker det temmelig farligt, og det vil kun blive værre med fodboldbørn, koncertgæster og lignende. Planen bør desuden tage stilling til krydset Raffinaderivej - Prags Boulevard, herunder sammenhængen med stien langs Amagerbanen.
Læs høringssvar fra Jesper Skjønnemand
Indsendt af:
Peter K
Dato: 23. juni 2017
Svarnummer:
4
By:
København s
Postnr.:
2300
Som cyklist på Raffenaderivej føler jeg mig ret utryg ved at cykle sammen med alle de store lastbiler, som kører på vejen. cyklismen på denne strækning må forventes at stige kraftigt, hvorfor det på det krafigste må overvejes at etablere cykelstier på strækningen.
Læs høringssvar fra Peter K
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 23. juni 2017
Svarnummer:
3
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Høringssvar: Kløverparken tillæg 2 Amager Øst Lokaludvalg har vedtaget indeværende høringssvar på sit møde den 22. juni 2017. Lokaludvalget har i forbindelse med høringen afholdt en byvandring i området med efterfølgende borgermøde. Arrangementet havde ca. 50 deltagere. Deltagerne i arrangementet udviste stor interesse for området og for de nye planlagte kreative og rekreative aktiviteter. Der var på mødet således opbakning til de planmæssige ændringer, der er lagt op til i lokalplanforslaget. Endvidere blev opfordret til at fremme mulighederne for bl.a. containerboliger til unge og at kommunen arbejder for at fjerne tankene på Prøvestenen. Herunder følger Amager Øst Lokaludvalgs bemærkninger til forslaget: Lokaludvalgets vision for området er at udvikle det i en bymæssig og rekreativ retning, og vi er derfor positive overfor de ændringer, der er skitseret i lokalplanforslaget, herunder i særdeleshed for oprettelsen af kreative zoner. Den, af Teknik- og Miljøforvaltningen, netop udarbejdede analyse for Nordøstamager påpeger, at dette område har stort fremtidigt rekreativt potentiale, og forslaget understøtter efter lokaludvalgets vurdering, at området i et fremtidigt perspektiv kan udnytte sit potentiale i den retning. Lokaludvalget ønsker generelt at sikre, at de midlertidige aktiviteter i området ikke blokerer for, at området kan ændre planstatus i 2027, når det bliver muligt at medtage områderne i den permanente kommunale planlægning. Som påpeget under byvandringen bør undersøges muligheden for en midlertidig anvendelse i form af containere som ungdomsboliger og at kommunen generelt arbejder for at tankanlæggene på Prøvestenen fjernes. Tankanlæggene på Prøvestenen begrænser anvendelsen af området, senest havde det indflydelse på placeringen af en ny skole i Nordøstamager. så lokaludvalget vil gerne opfordre til, at der arbejdes på at få fjernet tankene. Lokaludvalget er generelt bekymret for trafikafviklingen i området. De planlagte aktiviteter vil medføre yderligere belastninger af bl.a. Raffinaderivej og Kløvermarksvej. Der er i forlængelse heraf særligt behov for at se på forholdene for bløde trafikanter. Den allerede planlagte dobbeltcykelsti på Raffinaderivej, fra Uplandsgade til Sundby Boldklub, er efter lokaludvalgets vurdering ikke tilstrækkelig, idet mange besøgende til eksempelvis Tap1 vil komme fra nordlig retning. Der bør derfor anlægges cykelstier på hele Raffinaderivej snarest muligt. I forbindelse med arbejdet med bydelsplanen har lokaludvalget fået en lang række borgerhenvendelser, der ligeledes fremhæver behovet for cykelstier på hele Raffinaderivej. Som Lokaludvalget tidligere har påpeget kan der også ret enkelt laves en kombineret gå- og cykelsti på vejens østlige side, idet der alene mangler nogle cykelvenlige overgange enkelte steder. Lokaludvalget har i den nye bydelsplan for Amager Øst peget på, at der i lyset af den igangværende byudvikling og de afstedkommende ændringer i trafikmængder og trafikmønstre er behov for en ny trafikplan for Amager. Det aktuelle lokalplantillæg, som vil afstedkomme mere trafik i området både i form af biltrafik og bløde trafikanter, bestyrker lokaludvalgets vurdering af, at der er behov for en ny trafikplan. Der er udover den generelle trafikafvikling behov for at se på den kollektive trafikbetjening af området. Med venlig hilsen Ole Pedersen Formand for Amager Øst Lokaludvalg
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Oiltanking Copenhagen A/S
Dato: 12. juni 2017
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Kløverparken tillæg nr. 2 - Lokalplanforslag med kommuneplantillæg
Læs høringssvar fra Oiltanking Copenhagen A/S
Indsendt af:
Metroselskabet I/S
Dato: 19. maj 2017
Svarnummer:
1
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Metroselskabet I/S