Krimsvej tillæg 2 - lokalplan nr. 425-2

Lokalplantillægget gør det blandt andet muligt at nedrive to erhvervsbygninger, fastlægge nye byggefelter samt at ændre anvendelsen.

Høringsfrist:

17. oktober 2016
Indsendt af:
Torben Madsen
Dato: 17. oktober 2016
Svarnummer:
61
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg foreslår, at lokalplantillægget i sin helhed afvises. Jeg henviser til begrundelse i vedlagte dokument.
Læs høringssvar fra Torben Madsen
Indsendt af:
Mira M. Cordsen
Dato: 17. oktober 2016
Svarnummer:
60
Virksomhed / Organisation :
Experience Ørestad
By:
2300
Postnr.:
2300
Vi skal bo tættere sammen i København. Det sætter et pres på det offentlige rum og på gaderne, fordi de skal kunne rumme flere mennesker. Derfor gælder det om, at trække på erfaringerne og se på, at byrummet i dag udvikler sig til en af de største platforme for samvær, udfoldelse, socialt og kulturelt liv og netværk. Byrummet bliver det sted, hvor borgerne vil være med til at bestemme en udvikling og generelt vokser behovet også for rum til samvær samt kreativ og fysisk udfoldelse. Det kræver også ordentlige faciliteter, og at nogen tør satse på denne del af byens udvikling. Bygningerne Voksfabrikken og også Baltic Hallen og “Bunkeren” er et af de få ‘overskudslandskaber’ tilbage i København, der har potentialet og beliggenheden (tæt på metro, indkøb, etc) til at skabe de levende og dynamiske byrum og indendørs rum med plads til kulturen, foreningslivet, folkeligheden, mangfoldigheden og kreativiteten. Satses der blot på boliger i området mellem Krimsvej og Amager Strandpark, så risikerer man ‘døde zoner’ i byen. Det bedste flow og liv i byen sikres ved såkaldt mixed-use – hvor der er en god blanding af erhverv, boliger, institutioner, kulturelle institutioner/tiltag og de gode byrum. Jeg kunne frygte en død by i området ved Krimsvej og Amager Strandvej, der kommer til at virke utryg at færdes i grundet ensartetheden i kun at bygge boliger. Der er ikke er meget variation i potentielt at bygge 75 % boliger. Hvis jeg har forstået lokalplanen rigtigt, så kunne det blive en mulighed at bygge ca. 75% boliger. Skab plads til de små entreprenører i gadeplan! Der skal være plads til keramikeren, bageren, de indiske krydderier, street food’, cykelhandleren, galleristen, idemageren og butikken, der sælger pakker med blomsterfrø. Hvorfor? Fordi det typisk er dem, de små kreative erhverv, (se bare på det tidligere PB43 projekt på Prags Boulevard), der helt af sig selv skaber aktiviteter og liv på gadeplan = INGEN DØD BY samt engagement blandt byens borgere. Inddrag borgerne, lokale aktører og lokale foreninger - de mangler altid steder, rum og plads og med deres engagement og kendskab til onrådets stedsspecifikke kvaliteter, ja så opnåes samskabelse og en stor ansvarsfølelse for området og projektet, som er helt afgørende for at få det til at rulle. København kunne ved at turde satse på et sådant projekt blive et forbillede for, hvordan man udnytter ‘overskudslandskaber’ på bæredygtig vis (i ordets brede forstand) ved at bruge allerede eksisterende kvaliteter i byen i stedet for at skrotte. Vi har brug for mangfoldigheden, variationen og kompleksiteten i vores by. Ensformigheden i gadebilledet trætter folk og gør dem stressede, ja det er endda videnskabeligt bevist. Mvh Mira M. Cordsen - urban formidling og analyse/Experience Ørestad
Læs høringssvar fra Mira M. Cordsen
Indsendt af:
Marianne kirkskov
Dato: 17. oktober 2016
Svarnummer:
59
Virksomhed / Organisation :
Kommende beboer, strandgården lejlighed 18-503
By:
Allerød
Postnr.:
3450
Jeg ønsker at tilslutte mig høringssvar nr 54 i sin helhed, (høringssvar v/ Lone Rasmussen/kommende beboer Strandgården)
Læs høringssvar fra Marianne kirkskov
Indsendt af:
John-Arne Jensen
Dato: 17. oktober 2016
Svarnummer:
58
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
E/f Nordtårnet
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftning.
Læs høringssvar fra John-Arne Jensen
Indsendt af:
Ejer af byggefelt C
Dato: 17. oktober 2016
Svarnummer:
57
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
NPV A/S, Elf Development as og Amager Strand ApS
By:
Hellerup
Postnr.:
2900
se vedhæftet fil
Læs høringssvar fra Ejer af byggefelt C
Indsendt af:
Enrique Larsen
Dato: 17. oktober 2016
Svarnummer:
56
By:
København S
Postnr.:
2300
Da vi i sin tid købte vores lejlighed i projektstadiet havde sammen med sagkyndige studeret lokalplanen for at sikre, at vi kunne acceptere de ændringer i vores lokalområde, som måtte komme. Vi var især begejstrede for det planlagte byrum nord for Strandtårnet og den lave byggehøjde i byggefelt C. Vi mener, at ændringerne i lokalplanen er en væsentlig forringelse af forudsætningerne, som var grundlaget for vores køb. Det er en markant værdiforringelse for hele området. Vi håber naturligvis ikke at Københavns Kommune endnu engang sætter sig på halen og lader sig forføre af en bygherre som KUN har en interesse, nemlig at optimere deres indtjening. Det er en lidt sær tendens, vi har set i dette område at alle ændringer til lokalplan kun tilgodeser bygherre og at tilladelser der bliver givet på efterbevilling. INDSIGELSER: Byggefelt (Baltic) Det er uacceptabelt, at man vil ændre højden på byggeriet (lokalplan 425, tegning nr. 5) Det betyder, at i stedet for 1-2 etager, byggeriet være 3-5 etager ovenpå høj parkeringskælder. Det vil skabe en meget mere klaustrofobisk fornemmelse, og i særdeleshed gå ud over Strandtårnet beboere med de vestvendte altaner. Derudover fremgår det ikke hvor de 3-5 etager opføres. Det fremgår i øvrigt ikke om parkeringskælderen er åben, så vi kan ikke gennemskue, hvor stor gene det vil give. Ved at fremrykke byggefeltet og ved at øge etagehøjden, vil der ske en væsentlig forringelse af udsigtsforholdene for de af os der har lejligheder i Strandtårnet, som vender ud mod det planlagte byggeri. Vi vil appellere til, at Københavns kommune ikke ændrer de principielle retningslinjer, som det er sket andre steder i området, uden nogen hensyntagen til områdets beboere. Derudover er vi bekymrede over, at vi mister, det planlagte byrum og de flotte træer, som var et vigtigt punkt, da vi købte lejligheden. Byggefelt B Væsentlig og uacceptabel ændring at grundejeren nu ønsker at opføre bebyggelse i 3-7 etager. Lokalplanen sige 2-5 etager, og igen, det er forudsætningen for vores valg af lejlighed. Byggefelt C Hvorfor opretholde erhverv i byggefelt C, men ophæve det i byggefelt A? Det virker ikke hensigtsmæssigt midt i et beboelsesområde med rækkehuse, lille tilførselsvej og legende børn.
Læs høringssvar fra Enrique Larsen
Indsendt af:
Henrik Dahl Andersen
Dato: 17. oktober 2016
Svarnummer:
55
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar til lokalplan forslag 425 - Krimsvej tillæg 2. I lokalplanforslag "Krimsvej nr. 425 tillæg 2" bliver det foreslået at ændre parkeringsnormen fra de nuværende 1 plads pr. 100 m2 etageareal til 1 plads pr. 150 m2 etageareal. Argumentet for ændringen er at man ønsker at ændre parkeringsnormerne sådan at de følger parkeringsnormerne for bilparkering og cykelparkering i kommuneplan 2015. Denne ændring vil jeg gøre indsigelse imod gennemføres fordi at lokalplan 425 dækker et område der grænser op til Amagerstrandpark. Amagerstrandpark er kendetegnet ved at være meget velbesøgt af offentligheden i sommerhalvåret samt ved de mange offentlige arrangementer der afvikles i og omkring Amagerstrandpark. Der er som følge heraf ofte et stærkt øget behov for parkering i området fra de mange gæster ved arrangementerne. Derfor opstår der ofte en situation hvor Amagerstrandpark's gæster benytter de tilgængelige parkeringpladser i de områder der grænser op til Amagerstrandpark. Som kommende beboer i området mener jeg derfor at det vil være stærkt utilfredsstillende hvis den oprindelige lokalplans parkeringsdækning bliver forringet. Det vil være til gene og irritation for både beboerne og de mange gæster i Amagerstrandpark. Formålet med denne indsigelse er derfor at bevare den oprindeligt planlagte parkeringsdækning i lokalplan 425 - Krimsvej der blev vedtaget af borgerrepræsentationen den 27. august 2009. Af lokalplan 425 - Krimsvej står der i §8. Ubebyggede arealer.: Stk. 5.: Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen én parkeringsplads pr. 100 m² etageareal. Højst 2/3 af parkerings-dækningen i området må indrettes på terræn. Den øvrige parkering skal indrettes i underjordiske anlæg, som angivet på tegning nr. 6, der i videst muligt omfang er med ind- og udkørsel så tæt på Amager Strandvej som muligt. Parkering på private fællesveje inden for området medregnes ved beregning af parkeringsdækningen. Parkeringsarealer på terræn skal primært placeres på arealer op til metroområdet og de skal i øvrigt indpasses i omgivelserne efter Teknik- og Miljøforvaltningens godkendelse og forsynes med træbeplantning. Undtagelsesvis kan 15 pct. af parkeringen til den enkelte bebyggelse placeres på nordsiden af bygningerne. Indsendt på vegne af nedenstående kommende beboere af Strandgården, Amager Strandvej 112, 2300 København S Lejligheds nr.: Beboer 107-33 Henrik Dahl Andersen 108-32 Gregers Gjersøe 111-43 Hanne Juel og Ole Vibendal 208-35 Christina Bilstrup 302-05 Kristian Brauner 306-23 Adam Samir Kadhim 308-38 Oliver Bruhn Denham og Alice Bjørnlund-Larsen 312-56 Nick Allan Holm Frederiksen og Dorte Nielsen 401-8 Henrik Møllgaard og Berit Edsberg 410-50 Grethe og Kurt Rude Olsen 411-49 Inger og Søren Bjerregaard 505-28 Ole Dyg Pedersen 605-30 Brita og Hardy Hansen
Læs høringssvar fra Henrik Dahl Andersen
Indsendt af:
Mads Kristensen
Dato: 16. oktober 2016
Svarnummer:
54
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er ganske enkelt ikke i orden, at lokalplanen nu igen skal vige for bygherres ønsker. At man som tilflytter ikke kan stole på det oplæg, man bliver præsenteret for fra kommunens side. Det er simpelthen forfejlet at give lov til at bygge så stort på Baltic grunden. Det vil æde endnu mere af den luft og rum, vi i forvejen mangler og ellers var blevet lovet. Hvad med de grønne, rekreative områder? Stierne? Sammenhængen i området, som der virkelig blev talt højt og flot om med afsæt i lokalplanen. Og hvad har vi fået i stedet. Mere og mere og mere byggeri. Det er synd og skam for området og dets eksisterende beboere. Samtidig er området slet ikke gearet til at håndtere Baltic bygningen som så mange boliger. Ifht tilkørsel og p-pladser fx. Men så kan man selvfølgelig bare tage endnu mere af de frie rekreative områder, vi var blevet stillet i udsigt. Så et stort, klart og rungende nej tak til lokalplansændringen herfra!
Læs høringssvar fra Mads Kristensen
Indsendt af:
Lone Rasmussen + 13 flere jvf. brev
Dato: 16. oktober 2016
Svarnummer:
53
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1720
Læs høringssvar fra Lone Rasmussen + 13 flere jvf. brev
Indsendt af:
Anna Buus Bro Frost
Dato: 16. oktober 2016
Svarnummer:
52
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedr.: Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 2 til lokalplanforslag nr. 425 Krimsvej Min familie og jeg er kommende beboer i Strandgården, Amager Strandvej 112 og købte projektlejligheden i starten af 2015 i tiltro til lokalplan 425 for Krimsvej. I lokalplantillæg 2 (§ 1) åbnes der op for mere end 22.000 nye boligkvadratmeter i massive nye byggerier med 5 etager, hvor der i dag er 1-2 etager. Dertil kommer nye erhvervslejemål som også får tilladelse til at bygge højere. Byggerier som vil kaste skygge og forringe byrummet mellem bygningerne omkring dem derudover vil det også tage udsigt fra bygningerne omkring dem. De mange nye boliger og erhvervslejemål vil uundgåeligt medføre en masse trafik, men trods dette lægges der op til at indskrænke antallet af parkeringspladser ved at parkeringsnormen ændres fra 1 parkeringsplads per 100 m2 til 1 parkeringsplads per 150 m2 (§ 4). Det hænger ikke sammen. Folk har biler og manges arbejde ligger i afstande der kræver mere end en bil. Dagligt er Amager Strandpark flittigt besøgt af gæster til områdets beboere, kajakroere, surfere, motionister, hundeluftere, kunder til de mange erhverv og andre der nyder at bruge området. Det virker altså besynderligt, at kommunen med lokalplanforslaget skaber et endnu større behov for parkering og samtidig foreslår at indskrænke antallet af parkeringspladser. Jeg vil derfor stærkt opfordre til, at fastholde en parkeringsnorm på 1 parkeringsplads per 100 m2. Konklusion på indsigelse - Der skal ikke gives tilladelse til at bygge højere end tilladt i den oprindelige lokalplan. - Parkeringsnormen skal fastholdes på mindst 1 parkeringsplads per 100 m2. Afslutningsvis mener jeg at det er uacceptabelt at lokalplanen endnu engang foreslås ændret (1. tillæg vedtaget medio 2016). Det er et demokratisk problem, at man ikke kan stole på lokalplanerne. Med venlig hilsen Anna Buus Bro Frost Kommende beboer i ”Strandgården”, Amager Strandvej 112
Læs høringssvar fra Anna Buus Bro Frost
Indsendt af:
Nathalie Hein
Dato: 16. oktober 2016
Svarnummer:
51
By:
København S
Postnr.:
2300
Må sige klart nej til til Krimsvej tillæg 2!!! Det er frustrerende at skulle til dette igen. Kommunen bliver ved med at tækkes bygherrer, som bare vil bygge højere, bredere og større og kedelige skygge! Man godt kan påvirke politikere, da deres plan var fra 1992. Og det vil sige, kommunen kan og har mulighed for at sige til/ påvirke politikere! Jeg vil foreslå, at Arkitektgruppen/ kommunen kigge på Antwerpen, hvor ingen trænerne bliver fældet og prøver at ombygge på gamle bygningerne fx på Baltic - Alt er muligt!! Jeg er beboer på Krimsvej området. Og hvor er de grønne områder? Det kan ikke være rigtigt at vi beboerne på Krimsvej området skal bare opholde os på de grønne områder Strandparken!?! Vil kommune og politikere ikke gerne have at København skal være en grøn by, hvor hele indre byen har ændret til mere et grønt miljø samt at have 20 meter mellem bygninger - eller er det kun på papiret!?! Dog jeg bifalder kommunen at der skal være p-plads til 1 1/2 pr bopæl dvs halvanden bil pr. lejlighed. For der findes metro stationer, el-cykler, taxier, Uber, på cykel og par busser for at komme nemt til Amager strandpark. Så glæder mig slet ikke til næste Krimsvej tillæg 3´s møde.
Læs høringssvar fra Nathalie Hein
Indsendt af:
Anne Bøje Christensen
Dato: 16. oktober 2016
Svarnummer:
50
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Se indsigelse i vedhæftede dokument
Læs høringssvar fra Anne Bøje Christensen
Indsendt af:
Jacob Christensen
Dato: 16. oktober 2016
Svarnummer:
49
By:
København S
Postnr.:
2300
Vedr.: Indsigelse mod forslag til tillæg nr. 2 til lokalplanforslag nr. 425 Krimsvej Min familie og jeg er kommende beboer i Strandgården, Amager Strandvej 112 og købte projektlejligheden i starten af 2015 i tiltro til lokalplan 425 for Krimsvej. Det er svært at forstå hvorfor kommunen vil ændre den oprindelige lokalplan til skade for det offentlige byrum og beboerne i Krimsvej kvarteret. I lokalplantillæg 2 åbnes der op for mere end 22.000 nye boligkvadratmeter i massive nye byggerier med 5 etager, hvor der i dag er 1-2 etager. Dertil kommer nye erhvervslejemål som også får tilladelse til at bygge højere. Byggerier som vil kaste skygge og tage udsigt ikke kun fra bygningerne lige omkring dem, men også for vores kommende hjem i Strandgården. De mange nye boliger og erhvervslejemål vil uundgåeligt medføre en masse trafik, men trods dette lægges der op til at indskrænke antallet af parkeringspladser ved at parkeringsnormen ændres fra 1 parkeringsplads per 100 m2 til 1 parkeringsplads per 150 m2. Det hænger ikke sammen. Folk har biler og manges arbejde ligger i afstande der kræver mere end en bil. Dagligt er Amager Strandpark flittigt besøgt af gæster til områdets beboere, kajakroere, surfere, motionister, hundeluftere, kunder til de mange erhverv og andre der nyder at bruge området. Det virker altså besynderligt, at kommunen med lokalplanforslaget skaber et endnu større behov for parkering og samtidig foreslår at indskrænke antallet af parkeringspladser. Jeg vil derfor stærkt opfordre til, at fastholde en parkeringsnorm på 1 parkeringsplads per 100 m2. Konklusion på indsigelse - Det er uacceptabelt at lokalplanen endnu engang foreslås ændret. Det er et demokratisk problem, at man ikke kan stole på lokalplanerne. - Der skal ikke gives tilladelse til at bygge højere end tilladt i den oprindelige lokalplan, og parkeringsnormen skal fastholdes på mindst 1 parkeringsplads per 100 m2. Med venlig hilsen Jacob Christensen Kommende beboer i ”Strandgården”, Amager Strandvej 112
Læs høringssvar fra Jacob Christensen
Indsendt af:
Tina Lundh-Larsen
Dato: 16. oktober 2016
Svarnummer:
48
By:
Kbh
Postnr.:
2300
Som kommende beboer i Strandgården vil jeg hermed gøre indsigelse mod de foreslåede ændringsforslag i tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 425. Når man køber en lejlighed via et projekt, så siger det sig selv, at man ikke kan se de faktuelle forhold, da byggeriet og området endnu ikke er konkret. Derfor er det meget vigtigt, at man kan have tillid til de lokalplaner, der er i kraft og giver rammerne for, hvorledes det givne område planlægges. Naturligvis kan det være nødvendigt, at der sker ændringer undervejs i et udviklingsforløb. Dette skulle dog helst ske til fordel for de nuværende og kommende beboere, og ikke udelukkende af kommercielle hensyn til potentielle bygherrer og Københavns Kommune. Med dette indlæg skal jeg hermed på det kraftigste protestere mod, at: - der bygges yderligere i højden (byggefelt A+B) udover hvad der allerede er givet tilladelse til i lokalplan 425, og med deraf forventelige skyggegener for de omkringliggende bebyggelser - bygge areal A ikke udvides udover hvad der allerede er givet tilladelse i lokalplan 425 med deraf forventelige gener for de omkringliggende bebyggelser i form af kort afstand til naboer, og med en betragtelig reduktion af de grønne områder - Det planlagte byrum nord for Strandtårnet, der i helhedsplanen er anført som en principiel zone for sport og leg, vil blive kraftigt indskrænket af det ekspansive byggeri. Den planlagte bygning vil forme en hestesko, hvor arealet i midten vil ændre karakter fra offentligt til halvprivat rum for nybyggeriets beboere. Det står naturligvis i skarp kontrast til de erklærede principper om at etablere åbne grønne byrum. - Det udvidede byggeri vil have som konsekvens, at en række værdifulde træer skal fældes, som ellers i henhold til lokalplan nr. 425 (tegning nr. 7) er anført som bevaringsværdige i sammenhæng med ønsket om at skabe en grøn profil for området som helhed. - antallet af parkeringspladser reduceres fra 1 plads per 100 m2 etageareal til 1 parkeringsplans per 150 m2 etageareal. De der færdes i området ved, at allerede med den nuværende bebyggelsesprocent og med gæster til Strand Parken holder bilerne kofanger til kofanger på Amager Strandvej og sidevejene, og på strandvejen kan to lastbiler ikke krydse hinanden uden stort besvær. Så givet, at der kommer yderligere beboere til området samt erhverv gør, at der ikke skal reduceres i antallet af parkeringspladser. Hvis der skal ændres noget, bør der snarere ses på muligheden af, hvorledes antallet af parkeringspladser kan øges. Gæster til beboerne i området kan have behov for biltransport - mængden af tung erhvervstrafik i de smalle tværveje øges til gene for beboerne Jeg håber, at Københavns Kommune vil prioritere, at Krims området bliver et dejligt sted at bo for borgerne med grønne områder, fællespladser, spændende arkitektur og bæredygtighed, og at Kommunen forholde sig positivt til de mange indsigelser fra nuværende og kommende beboere, således at tilliden til kommunen fra den enkelte borger kan genoprettes / bevares. Med venlig hilsen, Tina Lundh-Larsen
Læs høringssvar fra Tina Lundh-Larsen
Indsendt af:
Anders Damgaard
Dato: 16. oktober 2016
Svarnummer:
47
By:
Kbh
Postnr.:
2300
Som kommende beboer i Strandgården vil jeg hermed gøre indsigelse mod de foreslåede ændringsforslag i tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 425. Når man køber en lejlighed via et projekt, så siger det sig selv, at man ikke kan se de faktuelle forhold, da byggeriet og området endnu ikke er konkret. Derfor er det meget vigtigt, at man kan have tillid til de lokalplaner, der er i kraft og giver rammerne for, hvorledes det givne område planlægges. Naturligvis kan det være nødvendigt, at der sker ændringer undervejs i et udviklingsforløb. Dette skulle dog helst ske til fordel for de nuværende og kommende beboere, og ikke udelukkende af kommercielle hensyn til potentielle bygherrer og Københavns Kommune. Med dette indlæg skal jeg hermed på det kraftigste protestere mod, at: - der bygges yderligere i højden (byggefelt A+B) udover hvad der allerede er givet tilladelse til i lokalplan 425, og med deraf forventelige skyggegener for de omkringliggende bebyggelser - bygge areal A ikke udvides udover hvad der allerede er givet tilladelse i lokalplan 425 med deraf forventelige gener for de omkringliggende bebyggelser i form af kort afstand til naboer, og med en betragtelig reduktion af de grønne områder - Det planlagte byrum nord for Strandtårnet, der i helhedsplanen er anført som en principiel zone for sport og leg, vil blive kraftigt indskrænket af det ekspansive byggeri. Den planlagte bygning vil forme en hestesko, hvor arealet i midten vil ændre karakter fra offentligt til halvprivat rum for nybyggeriets beboere. Det står naturligvis i skarp kontrast til de erklærede principper om at etablere åbne grønne byrum. - Det udvidede byggeri vil have som konsekvens, at en række værdifulde træer skal fældes, som ellers i henhold til lokalplan nr. 425 (tegning nr. 7) er anført som bevaringsværdige i sammenhæng med ønsket om at skabe en grøn profil for området som helhed. - antallet af parkeringspladser reduceres fra 1 plads per 100 m2 etageareal til 1 parkeringsplans per 150 m2 etageareal. De der færdes i området ved, at allerede med den nuværende bebyggelsesprocent og med gæster til Strand Parken holder bilerne kofanger til kofanger på Amager Strandvej og sidevejene, og på strandvejen kan to lastbiler ikke krydse hinanden uden stort besvær. Så givet, at der kommer yderligere beboere til området samt erhverv gør, at der ikke skal reduceres i antallet af parkeringspladser. Hvis der skal ændres noget, bør der snarere ses på muligheden af, hvorledes antallet af parkeringspladser kan øges. Gæster til beboerne i området kan have behov for biltransport - mængden af tung erhvervstrafik i de smalle tværveje øges til gene for beboerne Jeg håber, at Københavns Kommune vil prioritere, at Krims området bliver et dejligt sted at bo for borgerne med grønne områder, fællespladser, spændende arkitektur og bæredygtighed, og at Kommunen forholde sig positivt til de mange indsigelser fra nuværende og kommende beboere, således at tilliden til kommunen fra den enkelte borger kan genoprettes / bevares. Med venlig hilsen, Anders Damgaard
Læs høringssvar fra Anders Damgaard
Indsendt af:
Lars Vestergaard
Dato: 16. oktober 2016
Svarnummer:
46
By:
Nørrebro
Postnr.:
2200
Tænk om BR læste indsigelserne og tog dem ad notam. Det er skandaløst at BRs flertal gang på gang svækker de gældende begrænsninger på bygningshøjder og bebyggelsesprocenter, til glæde for bygherrer og investorer, men til skade for alle andre. Det er tankevækkende at BRs store flertal ved gentagen varetagelse af investorernes interesser, og samtidig tilsidesættelse af borgernes modstand mod overbebyggelse af byen, forhåner vælgerne og klart henviser os til at stemme på den yderste venstrefløj ved kommende valg til BR. 2 citater fra indsigelser: ”historien om politikerne der blev profittens lakajer” ”vi kan jo glæde os over at være verdens mindst korrupte land”
Læs høringssvar fra Lars Vestergaard
Indsendt af:
Preben Jensen
Dato: 16. oktober 2016
Svarnummer:
45
By:
København
Postnr.:
2300
Vi blev på borgermøde 15/9 orienteret om ændringer i lokalplanen for Krimsvej-området. Det fremgik, at Arkitektgruppen havde fejlvurderet muligheden for at bruge Baltic's gamle fabriksbygning ved opførelse af ny boligblok. Denne fejlvurdering af, må man formode, et kompetent byggefirma bliver tilsyneladende brugt som undskyldning for at bygge højere og tættere på Strandvejen end vist i eksisterende lokanplan. Dette vil være til stor gene for os som beboere i Standtårnet, da det fjerner noget af den udsigt vi allerede har betalt for. Københavns kommune anmodes derfor om at fastholde oprindelige byggehøjder og byggelinjer. Endvidere blev "bunkeren" (område C) præsenteret. Her fastholder kommunen til min store forundring den oprindelige udlægning til erhverv, selvom alle ved selvsyn kan se at det ikke har været muligt at tiltrække erhverv til Strandtårnet og Strandkanten. NPV har derimod en plan for området som vil konvertere området C til rækkehuse. Det vil medføre langt færre parkeringsgener for de eksisterende beboere, og kunne fint kompensere for det tab af boliger som en fornuftig udnyttelse af Baltic grunden indebærer. Jeg skal derfor anmode kommunen om at konvertere område C i lokalplanen til boligbebyggelse. Venlig hilsen Preben Jensen
Læs høringssvar fra Preben Jensen
Indsendt af:
Ulla & Benny Øelund
Dato: 16. oktober 2016
Svarnummer:
44
By:
København S.
Postnr.:
2300
Som beboere i området under lokalplan "Krimsvej", vil vi protestere imod det mindskede krav til parkeringspladser (fra nuværende 1 plads pr/100m2 bolig til 1 plads pr/150m2). Allerede i dag er det vanskeligt at have bilende gæster, da alt er optaget, så der må parkeres på spærreflader, græsarealer m.m. Tillægget vil kun gøre problemerne større. Som nogle af de først indflyttede beboere i området, har vi med undren konstateret hvor "hjælpsomme" Københavns Kommune har været over for områdets ejendomsspekulanter/udviklere, og også i dette lokalplantillæg. Man får det indtryk, at tilladelsen til Baltic-grundens ændrede udnyttelse allerede er afgivet før den nye ejer erhvervede den, ellers ville et dybt professionelt firma jo ikke investere så mange penge. (Følgelig kan områdets beboere desværre kun få meget ringe indflydelse på projektet). Vi vel derfor opfordre Kommunen til at fastholde den nuværende lokalplan, da de nye lokalplantillæg kun gør forholdende ringere for nuværende og kommende beboere. Til sidst en god ide til kommende lokalplaner: Der skal indføres krav om toiletfaciliteter i forbindelse med indretning af store butikker. Vi omkring Lidl-butikken, oplever urinerende mennesker hele dagen i det offentlige rum i butikkens åbningstid.
Læs høringssvar fra Ulla & Benny Øelund
Indsendt af:
Anette Suhr Rasmussen
Dato: 16. oktober 2016
Svarnummer:
43
By:
København S
Postnr.:
2300
Da vi i sin tid købte vores lejlighed i projektstadiet havde sammen med sagkyndige studeret lokalplanen for at sikre, at vi kunne acceptere de ændringer i vores lokalområde, som måtte komme. Vi var især begejstrede for det planlagte byrum nord for Strandtårnet og den lave byggehøjde i byggefelt C. Vi mener, at ændringerne i lokalplanen er en væsentlig forringelse af forudsætningerne, som var grundlaget for vores køb. INDSIGELSER: Byggefelt (Baltic) Det er uacceptabelt, at man vil ændre højden på byggeriet (lokalplan 425, tegning nr. 5) Det betyder, at i stedet for 1-2 etager, byggeriet være 3-5 etager ovenpå høj parkeringskælder. Det vil skabe en meget mere klaustrofobisk fornemmelse, og i særdeleshed gå ud over Strandtårnet beboere med de vestvendte altaner. Derudover fremgår det ikke hvor de 3-5 etager opføres. Det fremgår i øvrigt ikke om parkeringskælderen er åben, så vi kan ikke gennemskue, hvor stor gene det vil give. Ved at fremrykke byggefeltet og ved at øge etagehøjden, vil der ske en væsentlig forringelse af udsigtsforholdene for de af os der har lejligheder i Strandtårnet, som vender ud mod det planlagte byggeri. Vi vil appellere til, at Københavns kommune ikke ændrer de principielle retningslinjer, som det er sket andre steder i området, uden nogen hensyntagen til områdets beboere. Derudover er vi bekymrede over, at vi mister, det planlagte byrum og de flotte træer, som var et vigtigt punkt, da vi købte lejligheden. Byggefelt B Væsentlig og uacceptabel ændring at grundejeren nu ønsker at opføre bebyggelse i 3-7 etager. Lokalplanen sige 2-5 etager, og igen, det er forudsætningen for vores valg af lejlighed. Byggefelt C Hvorfor opretholde erhverv i byggefelt C, men ophæve det i byggefelt A? Det virker ikke hensigtsmæssigt midt i et beboelsesområde med rækkehuse, lille tilførselsvej og legende børn.
Læs høringssvar fra Anette Suhr Rasmussen
Indsendt af:
Allan Nick Holm Frederiksen
Dato: 15. oktober 2016
Svarnummer:
42
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi ønsker ikke at tillæg til lokalplanen skal gennemføres. Se vedlagte fil for argumenter. Venlig hilsen Allan Frederiksen
Læs høringssvar fra Allan Nick Holm Frederiksen
Indsendt af:
Henriette eliasen
Dato: 15. oktober 2016
Svarnummer:
41
By:
København
Postnr.:
2300
Nej til forslag.
Læs høringssvar fra Henriette eliasen
Indsendt af:
Henrik kaus
Dato: 15. oktober 2016
Svarnummer:
40
By:
København
Postnr.:
2300
Nej til forslag.
Læs høringssvar fra Henrik kaus
Indsendt af:
Jimmy Hjort
Dato: 15. oktober 2016
Svarnummer:
39
By:
København
Postnr.:
2300
Indsigelse mod tillæg nr.2 til lokalplan nr.425 Indsigelse i forhold til byggefelt A: Vi vil gerne gøre indsigelse mod en fremrykning af byggefelt A (Baltic) mod Amager Strandvej i øst, samt forøgelse af etagehøjden, fra 1-2 etager og til 3-5 etager, vil ændre afgørende på lys - og udsigtsforholdene i Strandtårnet, og er i strid med den oprindelige lokalplan nr. 425 for Krimsvej (Vedtaget i 2009) om åbne grønne fælles byrum m.v. En lokalplan som vi havde tillid til, og som vi anså som værende retvisende og derfor også lå til grund for vores beslutning om køb af lejlighed i Strandtårnet. Dette for at sikre, at boligen også var attraktiv når området var færdigudviklet Begrundelse: Der er forslag til høring om lokalplan nr. 425, (tegning nr. 5), hvor grundejeren ønsker at opføre en U-formet boligbyggelse, hvor den østlige facade på det planlagte byggeri, flugter med Strandtårnets vestlige facade, og hvor byggeriet ønskes opført på 5 etager mod vest, nedtrappet til 3 etager mod øst. Ydermere ønskes byggeriet opført ovenpå en høj P-kælder. Vi vil gerne påpege, at disse ændringer i Byggefelt A, i forhold til den oprindelige lokalplan, vil forringe området væsentligt. • Det udvidede byggeri vil have som konsekvens, at en række bevaringsværdige træer skal fældes. Jf. lokalplan nr. 425 (tegning nr. 7) • Der vil blive afledt mere støj fra den tunge trafik fra Amager Strandvej, som ellers aftager i læ af høje /tætte træer • Byggeriets højde og fremskudte placering imod Amager Strandvej i øst vil påvirke lysforhold og udsigt for en stor del af Strandtårnets beboere såvel som andre brugere af de åbne rum foran Strandtårnet og pladsen foran det bastante boligkompleks. Indsigelse i forhold til byggefelt C: Vi vil gerne gøre indsigelse mod planen, om at bygge erhverv i byggefelt C (Bunkeren), - til 5 etager, da det ikke anses at tilgodese, hverken beboere, eller erhvervsdrivende. Begrundelse: Der er i den oprindelige lokalplan nr. 425 for Krimsvej (vedtaget i 2009) planer om, at bevare den eksisterende bygning og anvende denne til erhverv. Det undrer os, at et tæt bebygget boligområde skal belastes af trafik - til og fra en 5 etagers kontorbygning, via en lille tilførselsvej. (tværvej 6) • Planen om erhverv i byggefelt C (Bunkeren) placerer derved erhvervsaktiviteter i en 5-etagers bygning midt i et beboelsesområde med rækkehuse og legende børn. Det gør det utrygt at være barn og færdes i et ellers intimt miljø, når der er massiv trafik til – og fra erhvervsbygningen. • Der er dårlige parkeringsforhold. • Bygningen anses for at være bevaringsværdig. Det ses tydeligt at bygningen er i forfald. Som beboere i Strandtårnet, er vi oprigtig bekymret for tendensen, der ser ud til at tilgodese bygherrers økonomiske gevinst, på bekostning af de nuværende beboere, som mister grønne arealer og udsigt. Det er ikke fair at Københavns kommune vælger at ændre på de forudsætninger, som vi anså som værende retvisende, og derfor også lå til grund for vores beslutning om køb af lejlighed i Strandtårnet i 2013. Vi ønsker at Teknik og Miljø Forvaltningen (TMF) som har vedtaget den oprindelige lokalplan, bibeholder de lovede byggehøjder og de grønne arealer, så vi borgere kan bevare tilliden til TMF. Med venlig hilsen Hanne Poulsen & Jimmy Hjort
Læs høringssvar fra Jimmy Hjort
Indsendt af:
Johnny Meyer
Dato: 15. oktober 2016
Svarnummer:
38
Virksomhed / Organisation :
Uni-Safe AS
By:
København S
Postnr.:
2300
Virksomhedsstøj og boliger Som ejer af nabovirksomheden Uni-Safe A/S skal jeg venligst gøre opmærksom på de konflikter, der kan opstå mellem min virksomhedsdrift og boligbebyggelse direkte op til min virksomhed. Uni-Safe A/S har drevet virksomhed fra adressen siden 1970´erne og så længe Uni-Safe A/S driver virksomhed vil der være sædvanlig virksomhedsstøj fra virksomhedens almindelige drift. Det bemærkes også, at der ofte vil være kørsel og varetransport til og fra virksomheden med større lastbiler. Disse transporter kan også være aktuelle tidlig morgen, sent aften og om natten. Som det allerede er Kommunen bekendt kan vi heller ikke acceptere forringede tilkørselsforhold til virksomheden. I mange år har vi haft en skole som nabo på den ene side af vores virksomhed og har bl.a. af den årsag virksomhedens støjende del af aktiviteterne mod Baltic-Ejendommen (de nye planlagte boliger). Vi forventer, at der som minimum etableres alle de fornødne støjsikringer ved de nye boliger (hvis de opføres nu), herunder støjskærme, lydvinduer m.m. uden omkostninger og gener for Uni-Safe. Ligesom det forventes synliggjort for de kommende beboere, at der drives støjende virksomhed på vores adresse. Tilsvarende skal opmærksomheden henledes på, at den angivne bolig-tværvej ikke etableres, da vejen er beliggende på vores matrikel. Generelt kan vi ikke acceptere forringelser eller særlige påbud af nogen art - heller ikke økonomiske - når vi på vanlig vis driver vores virksomhed på adressen. Med venlig hilsen Johnny Meyer
Læs høringssvar fra Johnny Meyer
Indsendt af:
Cecilia Holmdahl
Dato: 14. oktober 2016
Svarnummer:
37
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil bede kommunen om at fastholde de maksimale byggehøjder og byggefelter fastlagt i lokalplan 425. Nuværende og kommende boligejere har købt boliger udefra en formodning om at kunne stole på lokalplanen. At bygge højere og større er til stor gene for beboerne. Jeg er imod tilladelsen til byggeriet i område A. Derudover modsætter jeg mig tilladelse til højere bebyggelse for område B. Vedr bebyggelse B bør kommunen til gengæld overveje byggeherres forslag om at lave en lavere bebyggelse med boliger istedet for højt erhverv. Både byggeri A og B vil virke negativt på udsigt og luft ved mange af boligerne i området. Hvis ikke tilladelse gives til alle de kvadratmeter bolig i område A burde der være mulighed for at omvandle områderne B og C til boliger i stedet for uden at overskride den nødvendige procentdel bolig/erhverv som der bliver lagt op til. I lokalplanen og den helhedsplan der er udarbejdet for området er der lagt vægt på en variation af gammel og ny bebyggelse. Derudover er der pladser til rekreation og leg. Af dette er der hidtil intet set. Alt ældre byggeri bliver revet ned, og området kommer i princippet udelukkende til at bestå af nybyggeri, hvilket er ærgerligt. Hidtil er der ikke lavet plads for børn til at lege overhovedet. Der mener jeg, at kommunen nu skal stille store og specifikke krav til byggeherrerne om at sørge for f.eks. boldbane (måske en multibane) - hvilket der er indtegnet i den oprindelige plan i byrum F - og legearealer i øvrigt.
Læs høringssvar fra Cecilia Holmdahl
Indsendt af:
Berit Edsberg
Dato: 14. oktober 2016
Svarnummer:
36
By:
Kongens Lyngby
Postnr.:
2800
Høringssvar angående Krimsvej forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 425 Som kommende beboer i Strandgården vil jeg hermed gøre indsigelse mod de foreslåede ændringsforslag i tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 425. Når man køber en lejlighed via et projekt, så siger det sig selv, at man ikke kan se de faktuelle forhold, da byggeriet og området endnu ikke er konkret. Derfor er det meget vigtigt, at man kan have tillid til de lokalplaner, der er i kraft og giver rammerne for, hvorledes det givne område planlægges. Naturligvis kan det være nødvendigt, at der sker ændringer undervejs i et udviklingsforløb. Dette skulle dog helst ske til fordel for de nuværende og kommende beboere, og ikke udelukkende af kommercielle/merkantile hensyn til potentielle bygherrer og Københavns Kommune. Med dette indlæg skal jeg hermed på det kraftigste protestere mod, at: - der bygges yderligere i højden (byggefelt A+B) udover hvad der allerede er givet tilladelse til i lokalplan 425, og med deraf forventelige skyggegener for de omkringliggende bebyggelser - bygge areal A ikke udvides udover hvad der allerede er givet tilladelse i lokalplan 425 med deraf forventelige gener for de omkringliggende bebyggelser i form af kort afstand til naboer, og med en betragtelig reduktion af de grønne områder - ”Bunkeren” nedrives for at give plads til nybyggeri. En god balance mellem nybyggeri og allerede etablerede bevaringsværdige ejendomme er ønskeligt for at give et godt og berigende miljø - antallet af parkeringspladser reduceres fra 1 plads per 100 m2 etageareal til 1 parkeringsplans per 150 m2 etageareal. De der færdes i området ved, at allerede med den nuværende bebyggelsesprocent og med gæster til Strand Parken holder bilerne kofanger til kofanger på Amager Strandvej og sidevejene, og på strandvejen kan to lastbiler ikke krydse hinanden uden stort besvær. Så givet, at der komme yderligere beboere til området samt erhverv gør, at der ikke skal reduceres i antallet af parkeringspladser. Hvis der skal ændres noget, bør der snarere ses på muligheden af, hvorledes antallet af parkeringspladser kan øges. Tilstedeværelse af Metro og bus i nærområdet er helt klart et stort plus for området, men det er svært at transportere havkajakker, kite udstyr og lignende med de offentlige transportmuligheder. Yderligere kan gæster til beboerne i området komme langvejs fra med behov for biltransport - mængden af tung erhvervstrafik i de smalle tværveje øges til gene for beboerne Slutteligt vil jeg sige, at jeg inderligt håber, at Københavns Kommune vil prioritere, at Krims området bliver et dejligt sted at bo for borgerne med grønne områder, fællespladser, spændende arkitektur og bæredygtighed, og at Kommunen forholde sig positivt til de mange indsigelser fra nuværende og kommende beboere, således at tilliden til kommunen fra den enkelte borger kan genoprettes / bevares. Med venlig hilsen, Berit Edsberg
Læs høringssvar fra Berit Edsberg
Indsendt af:
Cecilia Ravn Jensen
Dato: 14. oktober 2016
Svarnummer:
35
By:
København S
Postnr.:
2300
Lokalplan 425 Krimsvej kompromiteres væsentligt med tillæg 2, i forhold til de i Lokalplanen angivne retningslinjer, som vi - som ejere af en bolig i Strandhusene - har baseret vores køb på. Endvidere vil den planlagte erhvervsbygning med medfølgende trafik i byggefelt C (Bunkeren) være til stor gene for områdets beboere. Krimsvej-området mangler i den grad ”grønne oaser”, som er nemt tilgængelige for områdets beboere – både voksne og børn. Det planlagte byrum nord for Strandtårnet indskrænkes i tillæg 2. Dette angives i Helhedsplanen som en større principiel zone for sport og leg. I det planlagte byggeri er det tanken, at bygningen etableres i en hesteskoform med åbning ud mod Amager Strandvej. Vi forestiller os at de "tabte" kvadratmeter offentlig rum søges erstattet af arealet midt i bygningen, men vi er af den opfattelse at området vil ændre karakter fra et primært offentligt rum til alles gavn, til et semi-privat byrum primært anvendt af byggeriets beboere. Hermed vil Krimsvej kvarteret miste et at sine større planlagte byrum. Ydermere, står der i byrummet i dag en række værdifulde træer, som ifølge lokalplanen Tegning nr. 7 så vidt muligt bør bevares, og som ved det forslåede byggeri nødvendigvis må fældes. Indsigelse i forhold til Byggefelt C Grundejeren ønsker at nedrive den eksisterende bebyggelse og opføre en erhvervsbebyggelse fordelt på 5 etager. Det virker uhensigtsmæssigt at opretholde erhverv i en 5-etagers bygning, midt i et beboelsesområde med rækkehuse, lille tilførselsvej (tværvej 6) med legende børn samt dårlige parkeringsforhold, fremfor i byggefelt A som ligger ud til Amager Strandvej og med tilførsel fra tværvej 5. Det virker ikke rimeligt at et boligområde skal belastes af trafik til og fra en 5 etagers erhvervsbygning med flere hundrede ansatte/gæster. Rækkehuse ville være langt mere hensigtsmæssig i byggefelt C, da det vil betyde måske 10-15 familier i modsætning til flere hundrede fremmede i et intimt og roligt boligkvarter og disse passer endvidere ind i konteksten idet området syd for Tværvej 5 alene er boliger. Endvidere vil erhverv på byggefelt C ikke få synergieffekter af nærliggende erhverv, især ikke hvis det fjernes fra byggefelt A, fordi bygningen ligger indeklemt i boligområde og med en dårlig tilførselsvej og manglende parkering. Ydermere vil den tilbagetrukne placering af byggefelt C ikke tiltrække erhverv. Indsigelse i forhold til fordeling af erhverv Tillæg 2 giver mulighed for liberalt erhverv i bunden af tårne, men ikke Strandtårnet. Det kan undre, at Strandtårnet med sin tilbagetrukne beliggenhed ikke er omfattet af muligheden for at etablere liberalt erhverv, men at der fortsat kræves publikumsorienteret erhverv. Efter flere år med forgæves forsøg på at udleje bunden af Strandtårnet, ønsker vi denne omfattet af ændringerne af betegnelsen fra ‘publikumsorienteret erhverv’ til ‘erhverv’. Som planerne i tillægget foreligger, vil der pga. niveauforskel ikke være en direkte tilgang fra pladsen foran Baltic til bunden af Strandtårnet og dermed ingen synergieffekt. Ydermere vil byggeplanerne på byggefelt A, skygge for erhvervslokaler i Strandtårnet og dermed gøre dem mindre attraktive.
Læs høringssvar fra Cecilia Ravn Jensen
Indsendt af:
Jeanett Aamodt
Dato: 14. oktober 2016
Svarnummer:
34
Virksomhed / Organisation :
-- Vælg profil --
By:
København S
Postnr.:
2300
Ændringerne ved Tårnets placering samt tilladelse til at rive gamle bygninger ned og øge etageantallet i tillæg 2 vil skade områdets samlede indtryk, og udtrykket af ghetto er ved at blive mere og mere udtalt. For beboerne i området mangler der lavere byggeri, autentiske bygninger fra gammel tid, åndehuller, grønne områder, grønne stier og legepladser til områdets børn. Det er som om byggeherrene og deres investeringsafkast tæller mere, end at der skal leves et godt liv her, når bygherrene er rejst videre.
Læs høringssvar fra Jeanett Aamodt
Indsendt af:
CITITEK
Dato: 13. oktober 2016
Svarnummer:
33
Virksomhed / Organisation :
CITITEK
By:
København V
Postnr.:
1610
Kære Københavns Kommune Vi håber, København bliver ved med at være for alle. En mangfoldig by, hvor der er plads til at være fattig og rig, kreativ og anderledes, fra indland og udland, gammel som ung. Dette indebærer dog, at vi bliver ved med at planlægge demokratiske byrum, der byder på varierende aktiviteter og tilbud for alle typer af byboere. For nylig har vi derimod set en tendens til det, der ofte bliver kaldt København som rigmandsghetto. Dette indebærer blandt andet, at der i byudviklingsprojekter og områdeløft bliver prioriteret dyrt nybyggeri til fordel for erhvervsliv og den økonomisk stærke del af befolkningen. Hos os er vi enige med Ralf Christensen fra Information, der synes at denne tendens er ”en forbandet skam”. Vi i CITITEK arbejder med en menneskecentreret tilgang til byudvikling og design. Gennem værktøjer som borgerinddragelse og samskabelse, tror vi på, at borgerne kan sætte sit præg på byudviklingen og have ret til sin egen by. Sådan kan byen spejle borgernes behov og adfærd samt være et led i at skabe blandede og demokratiske byer. For nylig blev vi introduceret til nogle fantastiske industribyggerier på Amager strandvej. Byudviklingen som pointeret ovenfor er gået hårdt udover sådanne typer frirum de sidste par år, og de gamle voksfabrikker på Amager strandvej er nogle af de sidste af slagsen. Der er i lokalplanen foreslået at erstatte fabrikkerne med nye boliger og som Christensen så farverigt beskrev det, frygter vi, at også dette bliver ”endnu et eksempel på den stigende tendens at lukke byrummene for kunstneriske og kreative sjæle, iværksættere og undergrundoperatører”. Vage byrum er helt essentielle fordi de i sin naturlige eksistens både tiltrækker og opfordrer til kreativ brug, da de netop står åbne og udefinerede. Altså skaber vage byrum som Voksfabrikkerne på Amager et positivt mulighedsrum for byens borgere for selv at deltage i byudviklingen. Til debatmøde ”zoom ind på din bydel” arrangeret af Amager Øst Lokaludvalg hørte vi et inspirerende indlæg ved Torkil Lauesen om borgerinddragelse. Han pointerede at kommunen har været gode til at virkeliggøre borgerinddragelse i kommunale tiltag og projekter, dog har det været noget sværere at virkeliggøre projekter, der kommer fra borgerene selv. Vi er engagerede i at virkeliggøre sidstnævnte aspekt, men for at kunne gøre det, må der fra kommunens side skabes mulighed for at byrum som Voksfabrikkerne på Amager strandvej forbliver tilgængelige for engagerede borgere. Vi mener, en by for alle skabes i samarbejde mellem kommunen, lokale aktører og af borgerne selv – lad os blive ved med at kæmpe for det. Venlig hilsen, CITITEK
Læs høringssvar fra CITITEK
Indsendt af:
Metroselskabet
Dato: 13. oktober 2016
Svarnummer:
32
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Metroselskabet

Sider