Ved Amagerbanen Syd - Lokalplan nr. 544

Lokalplanen blev bekendtgjort den 24. marts 2017

Høringsfrist:

26. september 2016
Indsendt af:
Peter Thorsøe
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
55
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
CTVP Media
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedhæftede bilag.
Læs høringssvar fra Peter Thorsøe
Indsendt af:
Casper Thorsøe Jr
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
54
By:
København K
Postnr.:
1353
Jeg har i de senest 16 år arbejdet i området. Jeg syntes det vil være trist, at lave hele dette område om til primært boligområde. Dette område har mange arbejdspladser, hvilket vil med omlægning til boligområde forsvinde. Jeg syntes man skal bibeholde erhvervsområdet i det nordlige område. Jeg ser gerne man udvikler dette område til fortsat erhvervsområde. Med evt. udbygning af eksisterende erhvervs bygninger til mere erhverv, men med omtanke på de omkring liggende boliger. I disse år er der er byggeboom i gang med boliger. Nationalbanken har for 2 uger siden udtalt, at en mulig bolig boble er på vej i København. Hvilket vil kunne betyde at boligmarkedet for især dyre ejerligheder kan få det svært. Var det derfor ikke smart, at lade være med, at fjerne eksisterende erhvervsområder med evt. tvivlsomme bolig projekter. Byg i stedet boliger, hvor der ikke fjernes velfungerende erhvervsområder. Der er masser af områder i København, hvor der kan bebygges uden der bliver fjernet eksisterende erhverv. Byg på dem først før vi fjerner arbejdspladser. Nord for området ligger der et industriområde. Et mellem liggende område med erhverv, mellem industri og boliger vil være mere passende for begge parter. Jeg håber Københavns Kommune og politikerne vil tage dette med i deres tanker om områdets fremtid.
Læs høringssvar fra Casper Thorsøe Jr
Indsendt af:
Felix Thrams
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
53
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Arkitektgruppen, på vegne af grundejerne
By:
København S
Postnr.:
2300
(nyt upload)
Læs høringssvar fra Felix Thrams
Indsendt af:
Lars Wriedt
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
52
By:
København S
Postnr.:
2300
Hele området omkring Amager Strandpark skal hænge sammen for både byggeri og fri arealer, og i forhold til det naturområde, der er investeret visioner og økonomi i. En byggeprocent på 150 gør byggeriet for tæt og i for stor modsætningsforhold til 1strandparken. Byggeprocenten skal ikke være over 120, så byggeriet bliver mindre højt og med flere friarealer. Desuden skal normen for parkeringspladser være hørere end 1 parkeringsplads pr 200 kvm – det vil en lavere byggeprocent også hjælpe på. Der er i forvejen mangel på parkeringsplader i området, og manglen bliver større efterhånden som allerede eksisternde byggerier færdiggøres. En mindre byggeprocent betyder også forholdsvist færre beboere, og dermed mindre forøgelse af til og frakørende trafik. Området er i forvejen meget belastet trafikmæssigt, både fra de sidst års nybyggeri, og som igangværende byggeri afsluttes, øges trafikken endnu mere. Byggehøjden bør indrettes i harmoni med området på højest 4 etager, og så den er højest mod nord og ud mod industri anlæggene, og trappes ned ud mod øst kysten, og mod den eksisterende bebyggelse mod syd. Byggeriets skyggevirkninger bør i øvrigt begrænses mest muligt for nabo grundene mod både syd og nord. Kvaliteten af byggeriet udgøres ikke kun af selve bebyggelsen, men også af indretningen af yder områderne og grønne arealer. Der skal indrettes grønne kiler eller arealer, som passende kan placeres mod nord og syd skel – det betyder også mindre skygge påvirkning. Udformningen af bygningerne skal udgøre et harmonisk hele, både indenfor selve bebyggelsen og i sammenhæng med det omgivende byggeri. Amager Strandpark skal bevares som naturoplevelse så meget som muligt, og det kræver at omgivende byggeri udføres så diskret som muligt, f.eks. i farvevalget. Det er der flere uheldige eksempler på i områder, hvor dette bestemt ikke er lykkedes. Byggeriet og indretning af fri arealer må ikke forhindre en nord-syd gående cyklesti i forlængelse af den nuværende mellem metro banen og Øresund Parkvej / Sundby Parkvej. Eksisterende træer i området skal bevares – der er fældet alt for mange træer både på Amager og i Københavns Kommune de sidste år. Tag ved lære af den måde Øresund Parkvej og Sundby Parkvej er udformet på som et sammenhængende, harmonisk byggeri i passende højde i forhold til Amager Strandpark. Undgå en gentagelse af den planløsned og disharmoni der præger området omkring Krimshøjvej.
Læs høringssvar fra Lars Wriedt
Indsendt af:
Felix Thrams
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
51
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Arkitektgruppen, på vegne af grundejerne
By:
Købnhavn S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Felix Thrams
Indsendt af:
Nikolaj Vibe
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
50
By:
København S
Postnr.:
2300
Af Lokalplansforslaget fremgår det: "Lokalplanen fastlægger en vejudvidelseslinje langs med Amager Strandvej således, at Amager Strandvej på et senere tidspunkt kan udvides til fire-sporet vej, såfremt forholdene taler herfor." Det forekommer bemærkelsesværdigt, at man fra kommunens side ønsker at åben op for muligheden for at udvide Amager Strandvej til fire-sporet vej medmindre ambitionen er at ødelægge forbindelsen mellem Amager Strandpark og bydelene vest for Amagerbanen. Ønsket skyldes velsagtens, at en eventuel havnetunnels trafik skal munde ud et sted på Amager, men den beskrevne løsning vil ødelægge Amager Strandpark, splitte stranden fra byen og reelt have samme konsekvenser for bydelslivet i området, som Thomas B Trigesgade endte med at få for Odense. Det er 70er tænkning af værste skuffe. Amager Strandvej bør aldrig blive firesporet, og lokalplanen skal derfor ikke åbne op for muligheden.
Læs høringssvar fra Nikolaj Vibe
Indsendt af:
Birthe og Jørgen Rasmussen
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
49
By:
Kbh. S.,
Postnr.:
2300
Høringssvar vedr. lokalplanforslag "Ved Amagerbanen Syd" Vores høringssvar er opdelt i 3 hovedpunkter som følger: 1): Disse høringer er et skuespil og en narresut over for borgerne i lokalsamfundet. 2): Måske bør disse høringer i fremtiden ændres, så kommunerne fremover får markant mindre magt i den bestemmende beslutningsproces. 3): Forslag til, at den højeste del af den nye bebyggelse lægges længst mod nord i planfeltet og derfra gradvis nedtrappes til lavere, og lavere bebyggelser i retning mod syd v/ Lergravstien. Ad 1): Nu skal vi igen i gang med disse hørings-skuespil, som alene er en gang narresut for borgerne. - Alt er jo i forvejen aftalt og clearet af mellem på den ene side grundejerne / investorerne - og på den anden side politikerne og embedsmændene i kommunen. Disse høringer svarer til, at medarbejderne på en arbejdsplads får medbestemmelse til, hvilken farve toiletpapiret på arbejdspladsen skal have. Gang på gang viser disse høringer, at kommunen i meget høj grad er meget mere interesseret i at betjene- og fremme grundejernes, investorernes og de store byggeselskabers interesser end, at varetage- og lytte til borgerne i lokalsamfundet. Hvorfor mon der er denne forskel ? Ad 2): Fremgangsmåden med disse høringer og den beslutningsproces, som finder sted i dag, bør markant ændres til en anden form, hvor borgerne i lokalsamfundet får en meget, meget større og bestemmende indflydelse end tilfældet er i dag - og omvendt, at kommunens tilsvarende mindskes. Et forslag kunne være, at kommunen alene fremsætter lokalplanforslag og igangsætter høringsprocessen - men ellers er uden bestemmende indflydelse. Og, at der nedsættes et råd af lokalsamfundets almindeligere borgere, samt fagfolk inden for arkitektur, byplanlægning m.fl., som gennemgår div. høringssvar og herefter bestemmer, hvad der skal nyde fremme - og hvad der skal afvises. Ad 3): Der har i forbindelse med lokalplanforslaget vedr. "Amagerbanen Syd" været afholdt flere borgermøder - og på alle borgermøderne har der været udtalt kritik af bebyggelsesprocenten på¨150 - endvidere har der været kritik af højden på byggerierne, hvor en del er på 7-etager eller op til 24 meter i højden. Disse kritikpunkter er helt overhørt. Et forlag er, at alt højt byggeri placeres helt tilbage i den nordligste del af plan-området. - Nærmere jf. bilag D helt tilbage til området, hvor feltet med nr. 3294 er placeret. (Samme felt og øvrige felter/numre ses også af skitsen på side 11 i lokalplanforslaget). Placeres alt højt byggeri helt mod nord, vil det ikke genere anden boligbebyggelse, idet det omkringliggende område da vil bestå af et industriområde og kontorbygninger. Med de højeste bebyggelser placeret helt mod nord i området for nr. 3294, kan bebyggelserne højder gradvis nedtrappes over felt nr. 3644 og videre i sydlig retning, så de laveste bebyggelser på max stueplan og 1. sal etableres i den sydligste ende af områderne Z og Y (nærmere ved felterne nr.ne 55d, 3432 og 4358). Hvis de højeste bebyggelser lægges helt mod nord - og de laveste bygninger placeres helt mod syd ved Lergravsstien og Øresund Strandpark, vil dette give mulighed for et meget større sol- og lysindfald i morgen, formiddags- og eftermiddagstimerne til stor set alle boliger i hele området. Hvis man derimod placerer de høje bygninger på op til 7-etager / 24 meters højde ved Lergravsstien og Øresund Parkvej, vil dette i stort omfang give store skyggevirkninger ind i området for "Amagerbanen Syd". Fra de forskellige grundejere og investorer vil der meget sandsynligt komme store protester over denne fordeling af højderne på byggerierne. De vil jo gerne bygge mest muligt til efterfølgende salg og dermed større fortjeneste. Men det er vel ikke noget kommunen skal tage hensyn til. - Det kommunen alene skal tage stilling- og hensyn til, det er, hvad der giver mest lys og luft ind til div. bebyggelser og boligområder - og ikke mindst, hvad der tjener borgerne og lokalsamfundet bedst. Kbh. d. 260916 Birthe og Jørgen Rasmussen Øresund Parkvej 3, 2300 Kbh. S..
Læs høringssvar fra Birthe og Jørgen Rasmussen
Indsendt af:
Jan Elving
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
48
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Strandvej 18 ApS & Ejendomsselskabet Yderlandsvej 23
By:
København S
Postnr.:
2300
Se vedlagte pdf
Læs høringssvar fra Jan Elving
Indsendt af:
Jan B. Hansen
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
47
Virksomhed / Organisation :
Quantum Sails
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Mit firma ejer grunden med matrikelnr. 4165, på adressen Ved Amagerbanen 31. Som jeg ser lokalplanen udformet, kan jeg ikke se at jeg er sikret en adgangsvej ved udnyttelse af min byggeret, som ikke berører andre grundejere, til min matrikel. Jeg har for nuværende 2 adgangsveje: 1, overkørsel fra Amager Strand, men denne sløjfes når jeg udnytter min byggeret ifølge lokalplanen. 2, adgangsvej fra Ved Amagerbanen. Denne adgangsvej ønsker jeg er sikret i lokalplanen når jeg vil benytte min byggeret.
Læs høringssvar fra Jan B. Hansen
Indsendt af:
Renata Larsen
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
46
By:
København S
Postnr.:
2300
Mellem sydkilen og Øresund Parkvej må under ingen omstændigheder bygges mere end 4 etager i højde. Øresundsparkens bygninger er 4 etager høje og det er passende for området og giver et harmonisk syn. Den sydlige ende må være hvor den aflange hvide bygning (Apollo Rejser m.fl.) begynder, og ikke tættere på den grønne kile/forlængelse af Strandlodsvej.
Læs høringssvar fra Renata Larsen
Indsendt af:
Christian Mølck
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
45
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg mener der bliver bygget alt for tæt mod syd helt til "kantstenen på Lergravsvej". Ligeledes bygges der for højt mod syd, specielt i det sydøstlige hjørne.
Læs høringssvar fra Christian Mølck
Indsendt af:
Metroselskabet
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
44
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Metroselskabet
By:
København S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Metroselskabet
Indsendt af:
Jens Sonne
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
43
By:
København
Postnr.:
2300
Parkeringsforhold. I lighed med mange andre svar, vil jeg gerne understrege at der er et presserende behov for at sikre parkeringspladser nok til de mange mennesker, som vil flytte til området indenfor de nærmeste år. Allerede nu er det endda særdeles vanskeligt at finde parkering, og ofte må man stille bilen langt fra egen bopæl. Jeg har forståelse for at man gerne vil minimere antallet af biler i København. Det bør dog bare ikke komme københavnerne til skade. Minimer i stedet adgangen for biler udefra. Parkarealer og grønne områder. For at skabe et behageligt og venligt klima er det vigtigt at områder indrettes til park, hvor beboerne vil kunne færdes og samles om sociale aktiviteter. Det må nødvendigvis betyde at bebyggelsesprocenten må ned. Ligeledes skal de flotte, gamle træer i området bevares. Bebyggelseshøjde. Med henblik på at skabe et harmonisk sammenhængende kvarter bør al nu bebyggelse ikke overskride 4 etager bortset fra det nordligste hjørne ud mod Kløvermarken, hvor de høje bygninger ikke vil være til gene for beboerne på vestsiden af Ved Amagerbanen.
Læs høringssvar fra Jens Sonne
Indsendt af:
B. Lag
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
42
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Jeg vil på det kraftigste protestere imod at normen for parkeringspladser i området nedsættes. Der er i forvejen udfordringer med at finde parkeringspladser og det selv om kun et fåtal af byggeprojekterne står klar. Når Strandlodden og Strandholmens 10 etaper alle står færdige og beboerne er flyttet ind, vil det medføre et markant pres på parkeringspladserne, da bygherrerne her ikke har prioriteret nok parkeringspladser.
Læs høringssvar fra B. Lag
Indsendt af:
Henriette Hye-Knudsen
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
41
By:
København S
Postnr.:
2300
Vi kunne virkelig ønske os, at der blev byttet rundt på bygningshøjden på hjørnet ved Midterkilen og Ved Amagerbanen. Hvis karreen med 6-7 etager bytter plads med de 4-5 etager ved siden af, vil flere at de bagvedliggende lejligheder på Strandlodden stadig kunne få lidt vandkig. Håber I lytter:) Med venlig hilsen Henriette Hye-Knudsen
Læs høringssvar fra Henriette Hye-Knudsen
Indsendt af:
Jørgen Beuchert
Dato: 26. september 2016
Svarnummer:
40
Virksomhed / Organisation :
Dansk Merchant Capital
By:
Dragør
Postnr.:
2791
Indsigelse til Lokalplanen Ved Amagerbanen Syd Fra Dansk Merchant Capital A/S, ejer af matrikel nr. 4501 Sundbyøster, Amager Strandvej 50-54. Høringssvar / indsigelser: I det vi henviser til ovennævnte lokalplan som er sendt i høring har vi følgende indsigelser: Indsigelse nr. 1 Der henvises til Tegning nr. 3 – Vejforhold, friarealer og stier Der er en nuværende indkørsel fra Amager Strandvej vej til ejendommen. Tegning nr 3 angiver ikke at denne indkørsel bevares. Der er ikke andre kørselsadgangsmuligheder til ejendommen. Lokalplanen definerer at ejendommen Amager Strandvej 54 skal være til Fælleshus/publikumsorienterende serviceerhverv i stueetagen og der er behov for kørsels adgang til nuværende og fremtidige erhvervsaktiviteter. Lokalplanen bør ændres således, at der kan etableres en ny indkørsel til ejendommen fra Amager Strandvej eller den eksisterende kan bevares. Dette også ved ændring af anvendelsen af den eksisterende bebyggelse eller ved til- og påbygning. Indsigelse nr 2 §4, stk 7 – Bilparkering Lokalplanen definerer at ejendommene Amager Strandvej 50-54 er bevaringsværdige, d.v.s. de må ikke rives ned. Herudover skal vi overføre 420 kvm grundareal under udbygningsaftalen til Københavns Kommune uden kompensation. Dette svarer til 20% af vores grundareal. Herudover stiller Lokalplanen krav om at der skal etableres Byrum på det resterende friareal mod Amager Strandvej, og TMF har specifikke krav til hvordan friarealets udformes og anvendes. I henhold til §4 stk 7 skal der etableres underjordiskparkering på grunden. Med baggrund i ovennævnte skaber Lokalplanen ikke mulighed for at der kan etableres underjordisk parkering på ejendommen. Der er behov for at Lokalplanen ændres således, at der kan etableres parkering ovenpå grunden, alternativt skal kravet til parkering frafaldes for ejendommen hvorpå de bevaringsværdige bygninger Amager Strandvej 50-54 ligger, og for anvendelsesændringer og til- og påbygninger. Såfremt kravet til parkering for ejendommen Amager Strandvej 50-54 opretholdes skal Tegning nr. 3 ændres således at parkering tillades på ejendommen, og der skal inkluderes indkørsel til ejendommen fra Amager Strandvej. Andre forhold: § 6 stk 2 d) Altangange – Der må ikke passeres mere end 2 indgange/lejligheder. I forhold til de bevaringsværdige bygninger er der behov for at de bevaringsværdige bygninger undtages for dette krav, grundet de begrænsninger der er pålagt de bevaringsværdige bygninger. § 6 stk 4 b) Materialevalg – Der behov for at der dispenseres for de bevaringsværdige bygninger i forhold til materialevalg, da til- og påbygninger udtryksmæssigt skal adskille sig fra de eksisterende bygninger, og TMF skal under alle omstændigheder godkende til- og påbygninger, hvorfor der ikke er behov for dette krav om materiale valg for de bevaringsværdige bygninger. § 7 stk 1 Areal der skal overføres til Københavns Kommune under udbygningsaftalen (ca. 420 kvm for Amager Strandvej 50-54) bør Lokalplanen give mulighed for, at det kan indregnes fuldt ud i friareal og bebyggelsesprocenten, også efter at Københavns Kommune har modtaget arealet. Tegning nr. 6 Byrum og kantzoner: Der gøres indsigelse mod at Kantzoner er gældende for de bevaringsværdige bygninger Amager Strandvej 50-54. De bevaringsværdige bygninger kan ikke opfylde de krav der stilles til kantzoner for de bevaringsværdige bygninger, da højdekvoterne er mellem 1- 1,3 meter over omstødende terræn. Mvh Jørgen Beuchert
Læs høringssvar fra Jørgen Beuchert
Indsendt af:
Hans Mørch Jensen
Dato: 25. september 2016
Svarnummer:
39
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er naivt at forsøge at gøre området bilfrit. Folk som skal bo der, vil ofte eje en bil, så det bør være nemt at komme til og fra området i privatbil og en p-plads pr 200 kvm er alt for lidt. Se på lokalområdet hvor tæt folk holder og hvor svært det er at finde en plads. Det er ikke rimeligt. Det er fint nok med underjordiske parkeringspladser - bare der er nok af dem, men vi som bor i Øresundsparken blev lovet et underjordisk p-anlæg da vi købte lejlighederne i 2003 - men blev snydt af Skanska der fik dispensation i årevis fra Kbh Kommune. Sørg nu for at lave cykelstier i de grønne kiler og lav dem, så folk kun kan cykle på dem og ikke som nu hvor Ved Amagerbanen møder cykelstien ned til metro Øresund og Lergravsvej og fortsættelsen langs den grønne kile ned til Amager Strandvej hvor folk cykler på kryds og tværs hen over græsset, kører sammen og blæser på stier og markeringer. Sæt også godt med bomme op så knallerterne skal sænke hastigheden. Den blok der skal ligge mellem sydkilen og Øresund Parkvej må under ingen omstændigheder være mere end 4 etager højt og ikke ligge tættere på Øresundsparken end den nuværende hvide bygning. Kig på området mellem Krimsvej og Amager Strandvej og lær af katastrofen og den ringe planlægning: Husene ligger jo alt for tæt og tager udsigten for hverandre. Det er simpelthen så ringe planlagt og den kommnale forvaltning bør vedkende sig sit ansvar og lære deraf. Øresundsparkens bygninger er 4 etager høje og det er passende for området og giver et smukt homogent indtryk der vil videreføres mod nord op mod Kløvermarken når bygningerne der maks er 4 etager høje. En vis homogenitet er smuk og behøver ikke være kedelig - det ved enhver arkitektsagkyndig. Amager Strandvej må absolut ikke gøres smallere, men en ny asfalt er tiltrængt. Efter de mange opgravninger har man lagt asfalt på igen men på skammeligste vis er belægningen meget ujævn. Øresundsparken og bygningerne på Sundby Parkvej fremstår idag smukke og tilpas i højde og tyngde. Mellem Krimsvej og Strandvejen er det præcis det modsatte - en stor rodebutik. Se på det, og erkend, at Øresundsparken er smukkest og lav så noget lignende på 4-5 etager i det nye område, og lad den sydlige ende være hvor den aflange hvide bygning (det er vist Apollo Rejser der har kontorer der) begynder men ikke tættere på den grønne kile/forlængelse af Strandlodsvej i erkendelse af hvor vigtigt det er med en luftig fornemmelse omkring de tæt bebyggede områder. En p-plads pr 75 kvm vil være passende.
Læs høringssvar fra Hans Mørch Jensen
Indsendt af:
Nathalie Hein
Dato: 25. september 2016
Svarnummer:
38
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Ved Amagerbanen Syd København er en attraktiv og dejlig by at bo i. Flere vil være københavnere, og det kræver boliger. Planen for Ved Amagerbanen Syd har til formål skitsere et nyt funktionelt boligområde med service- og småerhverv, som det fremgår af materialet til lokalplanforslaget. I lighed med Krimsvej-planen/området bærer planen for Ved Amagerbanen Syd desværre også præg af, at den består af mange 'baggårde" som ikke giver gavn af for lokale - det er lige før vi lokale skal bare være ude på stranden. Det er det jeg ikke synes, er til gavn for området som helhed. Par punkter vil jeg nævne : Gamle høje træer skal bevares! I områdets sydlige kant ud mod forlængelsen af Lergravsvej (stien) gående ud til Strandvejen er der to rækker nåle og løvtræer, som tjener til at suge masser af vand op. Den sydligste række træer står langs skellet til stien og de bruges ved pludselige regnskyl som læ mod regnen for mange forbipasserende gående som cyklende. Træerne er nogle af områdets få tilbageblevne. Det burde være givet at lade dem blive stående, idet netop mange gode kraftige og her endda også gamle træer falder helt i tråd med Kommunens egen vision om et grønt København, der tager højde for ikke lige med det samme at komme under vand. Der er kun andre få høje gamle træer tilbage i området, og de træer findes langs Ved Amagerbanen. Disse træer bør også søges bevaret – de suger også regnvand og giver området karakter og struktur. Kantzone D – det sydligste randområde – Det forekommer mærkværdigt at bygge højest i områdets sydligste del. Det vil få stien (Lergravsvejs forlængelse til Strandvejen) til at miste sit grønne og autentiske look med en afgrænsning til et ”klodset” murværk i 6-7 etager, det skaber en mur overfor områdets og stiens funktion, som rekreativt strøg til og fra Strandvejen, haveforeningerne og Sundby Havn. Det skal gerne undgå som på på Krimsvej området hvor byggeriet ved nordtårnet og sydtårnet - det er synd for begge sider, dvs på på Amager stranden får meget skygge og det samme for Krimsvej området får mere skygge samt der er blvevet en kedelig mur for begge sider - desværre. Generelt skal bygningerne i kanten specielt langs Strandvejen og den sydlige del af området være max 3 etager høje, og gerne 20-25 meter mellem bygninger, dvs. Inkl. fortorvet, bilvejen - Hvis man ser i gamle København hvor man er begyndt at nedrive gamle baggårde, hvor man får mere lys samt udvikle mere plads til solsiden for fodgængerne/ cyklisterne samt par oaser hvor lokale kan få deres pusterum. Dvs. et netværk for deres nærmiljø. Det kan man ikke se i Krimsvej området. Så er det en ide at undgå det lignende ;-) Det vil alt andet lige give bedre udsigt til bagvedliggende boliger, som der jo nok er flest af. Også af hensyn til stranden samt sejl klubberne. Husk solen går relativt hurtigt forbi et smalt højhus i forhold til en lang 5-7 etagers boligblok, som giver mange flere skyggetimer til boliger under denne højde. Se gerne fx på Krimsvej området - og det er faktisk ikke helt ok. Jeg bifaler Kbh kommunes vision mht 1:2 bil per lejlighed og jeg ser frem til, at cykelstien forlænges – men lad være med at kalde den en ”super-cykelsti" ;) Mh. Nathalie / Krimsvej
Læs høringssvar fra Nathalie Hein
Indsendt af:
Anette Friis
Dato: 25. september 2016
Svarnummer:
37
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg gør indsigelse imod, at man planlægger at bygge boliger op til 6-7 etager ud mod Øresund Strandpark. Så højt byggeri vil ødelægge udsynet fra de eksisterende boliger og tage lyset fra de bagved liggende boliger. Det vil være bedre for området, hvis man bygger rækkehuse med små haver ud til Kantzone D. Det vil skabe sammenhæng med den nuværende bebyggelse på Øresund Parkvej. Det vil også gøre det muligt at bevare de gamle træer, som dræner området for vand og skaber et grønt og attraktivt miljø. Hvis der er behov for flere kvadratmeter bolig, kan man bygge et højt hus i den nordlige ende af grunden ud mod Kløvermarken. Det virker som om, at de planlagte byggerier er fire adskilte områder med højt byggeri i hjørnerne, som lukker sig om sig selv uden tanke for sammenhæng i området. Det vil være generende for området, hvis man udbygger Amager Strandvej til 4 spor samtidig med, at man ønsker et mere bilfrit område. Området benyttes af mange københavnere som rekreativt område. Derudover mener jeg, at det er naivt at tro, at beboerne i det nye område ikke har behov for at have en bil, selvom der er Metro og cykelstier. Der vil være behov for at indtænke mere parkering, og det skal være i parkeringskældre under jorden. Jeg mener, at det vil være til gavn for de nye beboere, at så mange som muligt får udsigt til vandet. Det giver livskvalitet.
Læs høringssvar fra Anette Friis
Indsendt af:
Michael Vinding
Dato: 23. september 2016
Svarnummer:
36
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København
Postnr.:
2300
Andre har argumenteret overbevisende for, at planen for den sydligste del af området mod stiforbindelse i forlængelse af Lergravsvej/Øresund Parkvej bør ændres. Forslag for dette område: • Ny bebyggelse bør ikke overstige højden af den eksisterende kontorbygning (dvs. 4 etager) • Ny bebyggelse bør ikke ligge tættere på stiforbindelsen end den eksisterende kontorbygning • Parkeringspladsen og de ældre træer mellem den eksisterende bygning og stiforbindelsen bør omdannes til en park, der integreres med stiforbindelsen, således at der skabes et større grønt område og hermed en helhed – og et fællesskab - mellem den nye bebyggelse og de eksisterende naboejendomme • Stueetagen i den nye bebyggelse ud imod parken bør anvendes til erhverv, herunder restauranter • Den nye park bør have cykelparkering, udendørs servering for restauranter samt legeaktiviteter for børn • Der bør etableres et p-kælderanlæg under den nye park, som vil kunne benyttes af beboerne i den nye bebyggelse og (imod betaling) beboere fra nabobebyggelserne. P-kælderanlægget bør have pladser reserveret til el-biler.
Læs høringssvar fra Michael Vinding
Indsendt af:
Charita Vegeberg Poulsen
Dato: 22. september 2016
Svarnummer:
35
By:
København S
Postnr.:
2300
Strandvejen bør ikke gøres 4-sporet med mere trafik til følge. Det står i skarp modsætning til ønsket om at lave en bilfri bydel. Gamle høje træer ønskes bevaret både langs Ved Amagerbanen og langs stien, der løber mellem Lergravsvej og Amager Strandvej. Træerne bidrager til at skabe et grønt miljø mellem de massivt mange bygninger, der opføres i området. Bygningerne i det sydlige område langs den tidligere nævnte sti og beliggende lige overfor Øresund Strandpark bør ikke være højere end netop byggeriet i Øresund Strandpark, da det ødelægger oplevelsen af det åbne rum og den grønne kile, der i øjeblikket findes i området mellem Amager Strandvej 60 og Øresund Strandpark. Venlig hilsen Charita V Poulsen
Læs høringssvar fra Charita Vegeberg Poulsen
Indsendt af:
Ellen-Margrethe Soelberg
Dato: 19. september 2016
Svarnummer:
34
By:
København S
Postnr.:
2300
Ved Amagerbanen Syd København er en attraktiv og dejlig by at bo i. Flere vil være københavnere, og det kræver boliger. Planen for Ved Amagerbanen Syd har til formål skitsere et nyt funktionelt boligområde med service- og småerhverv, som det fremgår af materialet til lokalplanforslaget. I lighed med Krimsvej-planen/området bærer planen for Ved Amagerbanen Syd desværre også præg af, at den består af mange matrikler. Det resulterer i fokus på en matrikel optimering – som jeg ikke synes, er til gavn for området som helhed. Følgende punkter har jeg som ændringsønsker: 1) Gamle høje træer skal bevares I områdets sydlige kant ud mod forlængelsen af Lergravsvej (stien) gående ud til Strandvejen er der to rækker nåle og løvtræer, som tjener til at suge masser af vand op. Den sydligste række træer står langs skellet til stien og de bruges ved pludselige regnskyl som læ mod regnen for mange forbipasserende gående som cyklende. Træerne er nogle af områdets få tilbageblevne. Det burde være givet at lade dem blive stående, idet netop mange gode kraftige og her endda også gamle træer falder helt i tråd med Kommunens egen vision om et grønt København, der tager højde for ikke lige med det samme at komme under vand. Der er kun andre få høje gamle træer tilbage i området, og de træer findes langs Ved Amagerbanen. Disse træer bør også søges bevaret – de suger også regnvand og giver området karakter og struktur. 2) Kantzone D – det sydligste randområde – bygninger til 3 etager – så de bagvedkommende boliger får mere lys. Det forekommer mærkværdigt at bygge højest i områdets sydligste del. Det vil få stien (Lergravsvejs forlængelse til Strandvejen) til at miste sit grønne og autentiske look med en afgrænsning til et ”klodset” murværk i 6-7 etager, der lader hånt om områdets og stiens funktion, som rekreativt strøg til og fra Strandvejen, haveforeningerne og Sundby Havn. DESUDEN ønskes retvisende tegninger af forslaget i dette kantområde! 3) Hver matrikel lukkes inde i sig selv – med de højeste boliger i kanten og de laveste inde Denne plan vil lukke hvert område inde om sin egen navle med de laveste hushøjder og med reduceret lysindfald til ”midterboligerne”, der planlægges at blive bygget her. 4) Generelt skal bygningerne i kanten specielt langs Strandvejen og den sydlige del af området være max 3 etager høje. Det vil alt andet lige give bedre udsigt til bagvedliggende boliger, som der jo nok er flest af. Til erstatning for nogle færre etagekvadratmeter i de ovenfornævnte kant-områder, vil jeg foreslå, at der bygges et højhus (à la det der just er bygget vest for Ved Amagerbanen) i områdets nordlige del. Her vil det høje hus ikke give mindre sol til Ved Amagerbanen Syds matrikler. De kommende bygherrer vil kende konditionerne, og kan derfor tage højde for det højhus, når grundene nord for Ved Amagerbanen Syd skal bebygges. Husk solen går relativt hurtigt forbi et smalt højhus i forhold til en lang 5-7 etagers boligblok, som giver mange flere skyggetimer til boliger under denne højde. 5) Strandvejen bør ikke gøres firsporet. Det er vigtigt, at mennesker sundhed og trivsel kommer før trafik og natur. Strandvejen bliver naturligvis aldrig en ’stillevej”; men vigtigt er det, at tung, farlig og hurtigkørende trafik bliver dirigeret over til motorvejen langs en tunnel – som går uden om Strandvejen, haveforeningerne, Sundby Havn, og Amager Strandpark, 5- & 10-øren, Kastrupfortet og Kastrup Havn, som samlet set et af Københavns unikke åndehuller, som hele byen har taget til sig! 6) Cykelstien Jeg ser frem til, at cykelstien forlænges – men lad være med at kalde den en ”super-cykelsti”. Der er allerede på nuværende tidspunkt så megen gående og cyklende trafik, at det kræver tålmodighed og generøsitet at færdes der for alle parter. Småfolk med og uden cykel/løbehjul, voksne med og uden barnevogn, godt og dårligt gående unge som gamle mennesker benytter sig af den færdselsåre dagen igennem. Det ville være ønskværdigt, at der ikke var tilladt knallertkørsel, og at der blev opsat en max grænse på cykelhastighed og/eller et ”vis hensyn” skilt. Med venlig hilsen, Ellen-Margrethe Soelberg
Læs høringssvar fra Ellen-Margrethe Soelberg
Indsendt af:
Martin Bakkebo Pedersen
Dato: 18. september 2016
Svarnummer:
33
By:
københavn
Postnr.:
2300
Kære medborger i kommunen, Grundejeren ønsker... , sådan indledes mange afsnit i denne plan. Hvor er visionen henne her? Er det alene grundejerne som skal bestemme? Følgende bør ændres: - 1. parkeringsplads per 200 m2 giver absolut ingen mening. Det burde være 1 per 100, men ved godt kommuneplanen siger 150. Kom en tur herud og opdag at der allerde nu mangler pladser. Det er bare ikke iorden at tillade en grundejer at ødelægge hvad der kunne blive et godt område også for folk som behøver en bil. Hvorfpor gå på kompromis når det kke behøves? Stil krav om p-kælder til alle i stedet. Det er visionært. 2. Bebyggelsesprocenten er alt for høj. På Krimsvejområdet er alt meget tæt, og nu skal dette område så presses endnu mere sammen. Skal vi bo i burer pga. pengesultne grundejere? Nej tak 3. Stil krav om bevaring af de mange store og gamle træer. Igen, hvor ødelægge det som er godt. Jeg anbefaler at der tæmks visionært så det ikke bare er grundejerne som optimere indtjeningen. Kom nu tak :-) Venlig hilsen, Martin
Læs høringssvar fra Martin Bakkebo Pedersen
Indsendt af:
Niklas
Dato: 15. september 2016
Svarnummer:
32
By:
København
Postnr.:
2300
Jeg syntes kraftigt man skal overveje antal kvm pr. parkeringsplads. Hele vejen langs Ved Amagerbanen holder de nye beboere som er flyttet ind i de første bygning ved Strandlodden, for selvom Kommunen ønsker bilfri by, har de fleste familier en bil og ønsker en bil, så man skal passe på, at det ikke er kommunen som fortæller beboerne hvad de vil have "ingen biler", i stedet for at kommunen lytter til beboerne. Det er tydeligt, at hvis de få antal parkeringspladser som der er lagt op til kommer til og holde, at der vil være store parkeringsproblemer i området, det tror jeg reelt set allerede vil komme når Strandlodden og Strandholmen engang står helt færdig. Er helt enig i at bilerne skal væk fra gadeplan, og i parkeringskældere. Kan heller ikke se det store problem i at øge antallet af parkeringspladser eftersom at bygherre kan tjene penge på at sælge pladserne. Kan se mange andre har foreslået at placere alle de høje bygninger i midten, det vil bare ødelægge udsigten for nogle andre. Så skal det hellere være mod nord hvor der ikke bor nogle mennesker bagved de nye bygninger. Mener desuden at en nedtrapning mod vandet giver god mening, eftersom der ligger kolonihaver på den anden side af amagerstrandvej, dvs. at bygningerne er højere mod Amagerbanen end de er mod Amagerstrandvej Ser ellers frem til at se den endelige lokalplan.
Læs høringssvar fra Niklas
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 15. september 2016
Svarnummer:
31
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Amager Øst Lokaludvalg
By:
KBH S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Ellen-Margrethe Soelberg
Dato: 7. september 2016
Svarnummer:
30
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Ejerforeningen Øresund Strandpark - etape 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Bliv hørt Høringssvar til forslag til lokalplan ”Ved Amagerbanen Syd” – fra Ejerforeningen Øresund Strandpark - etape 1 Efter at have læst forslaget har vi følgende kommentarer. Området er opdelt i mange matrikler, og det bærer planen naturligvis præg af, da man har gået efter at optimere de enkelte parceller. Der er mange fine ting ved den kommende bebyggelse, men her fokuseres på de ønsker, vi har til forbedring/ændring af den kommende bebyggelse. Der skrives (s26, stk. 1), at bebyggelsens materialer, udformning, farver …. skal skabe en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne og relaterer sig til områdets karakteristiske miljø med et klart arkitektonisk hovedgreb. Hvis det arkitektoniske hovedgreb betyder, at man bygger højt i de fleste matrikelhjørner og i øvrigt fjerner de få tilbageværende høje, gamle og sunde træer – og blot lader få eksisterende bygninger forblive, kan man stille sig det spørgsmål, om der overhovedet er noget ”karakteristisk miljø at relaterer sig til”. Man taler altså om et stykke jord, der er byggemodnet, og derfor er/bliver næsten alt revet ned, og tilbage er et helt fladt jordstykke med blot få ”fortsættende” bygninger – men ingen fortsættende træer! Det med bevarelse af træer, var ellers et opmærksomhedspunkt for landskabsarkitekten ved forårets borgermøde! 1) Træerne – det grønne Området er sårbart i forbindelse med voldsomt regnvejr/stormflod og højvande, hvilket også fremgår af planen. Planen skitserer flere tiltag til at imødegå, at området kommer til at stå under vand i perioder med megen nedbør og blæst. Derfor er det ubegribeligt og højst forbløffende, at planen fjerner områdets største træer, som nyttigt og fint flankerer strækningen fra Strandvejen og ned ad Lergravsvejs forlængelse (træerne står næsten i skellet på ejergrunden) til ”Ved Amagerbanen”. Her er en lang række af såvel løv- som nåletræer, som er gode vandsugere, fungerer som ”kryb-i-ly”-strækning ved regnbyger, og som endelig er en flot lang markør for de fire årstider. Fordele både områdets beboere og forbipasserende sætter pris på. Den attraktive grønne kantmarkering vil i endnu højere grad blive påskønnet, når de publikumorienterede serviceerhverv i hjørnet ud mod Strandvejen og i hjørnet ved den lille pumpestation bliver en realitet. Desuden er der lidt længere inde på grunden ved opholdszone 4, tegning 6, side 40, en række høje træer, som også – ifølge planen bliver fældet. Det giver ikke mening at fælde store sunde vandsugende træer, for den nye kommende beplantning vil alt andet lige ikke kunne optage i nærheden af samme vandmængde! Det er nærmest eksotiske – at der er høje gamle, robuste træer i en ny bebyggelse – så lad dem stå! Pålæg derfor grundejeren – hvis det er muligt – at lade de høje smukke træer stå til gavn for både miljø og det æstetiske præg, de giver for området som helhed. De er det helt unikke ved området. 2) Randområde syd – dvs. området i forlængelse af Lergravsvej ud til Strandvejen – kantzone D Af planen for det kommende område fremgår det, at man ønsker at bygge lige ud til skel og dermed få en lang høj husmur med hhv. detailhandel og cafeer (publikum orienterede serviceerhverv) i hjørnerne langs Lergravsvejs stiforlængelse og Strandvejen. Det forekommer uhensigtsmæssigt at placere de højeste bygninger længst mod syd, så områdets kommende beboer får mest skygge. Vi foreslår, at byggehøjden langs stiforlængelsen til Lergravsvej reduceres til max 3 etager (kantzone D -syd). (Hjørnerne kunne endda ifølge planen blive endnu højere i og med, at der opereres med min 4 m højde i stueetagen). Tegning 11, viser kantzone-diagrammer, som ikke er retvisende for forlængelsen af Lergravsvej og Strandvejen. Ingen af diagrammerne synes at passe med en virkelighed beskrevet på side 31 om d/e. Kan I sende nogle retvisende diagrammer? 3) Højde af bygningerne Der står, at højden ikke må overstige 24 m – gælder det også der hvor, der projekteres med erhverv i stueetagen med en højde på 4 m og en bygning på 7 etager? Forslag: Lavere bygningshøjde mod syd ved Lergravsvejs forlængelse og flere steder mod øst langs Strandvejen. Byg i stedet ét højere, relativt smalt ”højhus” (svarende til det antal etager, der er på det højhus, der netop er bygget vest for Ved Amagerbanen) i områdets nordlige ende. Placeringen her vil ikke være til gene for planområdets kommende beboere, og den næste udviklingsetape – vil vide, hvordan og i hvilket tidsrum, der er skygge og tage højde herfor i deres planlægning. Fordel: Det vil give mere sol og mere udsigt til flere beboere i den kommende bebyggelse. 4) Hjørnerne Generelt kan ikke vi se det funktionelle eller æstetiske i, at man vil indramme stort set alle de enkelte matrikelområder med høje hjørner. De forskellige bebyggelser får jo uagtet dette arkitektoniske greb hvert deres individuelle præg og vil ikke have noget med hinanden at gøre – ud over at være naboer – og udtænkt i samme plan. 5) Strandvejen Strandvejen bør under ingen omstændigheder udvides til en 4-sporet vej. Der skal tages hensyn til det tæt bebyggede område, hvor meget tung trafik til og fra motorvejen skal henvises til en tunnel, som går op og giver adgang til motorvejen, hvor ingen eller kun få mennesker bor. 6) Cykelstien langs Ved Amagerbanen Det bliver dejligt at få en forlængelse af cykelstien fra Øresundsvej gennem Øresund Strandpark-bebyggelsen og den kommende bebyggelse (igangværende byggeri) mod vest. Men det bør pointeres, at der ikke er tale om en ”super”-cykelsti med mulighed for at køre mere end 15 km i timen. Det skyldes, at der er mange stier fra boligområdet ud til stien, og at stien er smal i forhold til den i perioder massive færdsel af gående og cyklende, børn og voksne. Folk, der vil køre hurtigt, skal henvises til Strandvejens cykelsti, som er mere separeret fra de gående trafikanter. Vær venligst opmærksom på det! Med venlig hilsen Øresund Strandpark – etape 1
Læs høringssvar fra Ellen-Margrethe Soelberg
Indsendt af:
Poul Friis
Dato: 7. september 2016
Svarnummer:
29
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg protesterer hermed imod, at man vil bygge en 6-7 etager høj bygning ud mod Øresund Parkvej. Det vil være ødelæggende for udsynet fra de eksisterende lejligheder. Max. 4 etager er acceptabelt. Ligeledes protesteres imod, at man vil bygge så tæt på Øresund Parkvej, at man er nødt til at fælde en stor mængde træer ved skel til Lergravsstien og på p-pladsen foran den eksisterende kontorbygning (bygning B). Alene i skellet er der ca. 25 træer, nogle når i dag op i 3.-4. sals højde. Hvordan harmonerer det med de mange fine ord om grønne kiler? Det bedste ville være at bygge oven på bygning B og undlade nybyggeri jf. bebyggelsesplanen. Er enig med andre i, at den høje bygning mod Øresund Parkvej vil danne store skygger ind i gårdmiljø 4. Ved at bygge lavere mod syd og højere mod nord vil man få sollys ind i gården i langt større omfang. I det hele taget ville det være bedre generelt at bygge lavere mod Amager Strandvej og højere ind mod Ved Amagerbanen. Der skal selvfølgelig i dette tages hensyn til den nye bebyggelse på Strandlodden. Gårdmiljø 2 og 3 er ramt af samme problem som gårdmiljø 4. Har i lokalplanen ikke fundet en eneste positiv bemærkning om udsigt over Øresund. Udsigt over vand er attraktivt for de fleste mennesker. Hvorfor dyrker man ikke dette emne på en så attraktivt beliggende grund? Der bliver ganske vist mange lejligheder i den bastante bebyggelse langs Amager Strandvej, som får udsigt til vand, men hvad med beboerne bagved? Bliv evt. inspireret af Øresund Strandpark. Bygningerne ligger her i øst-vestlig retning. Det er velkendt, at mennesker bliver syge af megen støj. Langs Amager Strandvej er der så megen tung trafik, at beboerne vil komme til at leve bag lukkede vinduer og døre. Byggeriet langs Amager Strandvej skal fungere som støjvold. Kan man dog ikke finde på noget smartere? Illustrationen af byggeriet langs Amager Strandvej set fra Amager Strandpark er ikke noget kønt syn. Nogle har da også brugt ordet ghettoagtigt om byggeriet. Det er min opfattelse, at der vil blive for få p-pladser, og at der ligesom ved mange andre byggerier i området vil blive parkeret biler på de omkringliggende veje. En bebyggelsesprocent på 150 er åbenbart blevet et magisk tal, som bare skal opfyldes. Jeg foreslår en lavere procent i dette tilfælde, så man kan tage hensyn til naboer, beboerne i bebyggelsen og vejstøjen fra Amager Strandvej.
Læs høringssvar fra Poul Friis
Indsendt af:
Ingerlil Laursen
Dato: 4. september 2016
Svarnummer:
28
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg syntes a det er useriøst at vise en plan på borgermødet, hvor der står træer på kommunens grønne græsplæne. ( I fortsættelse af Lergravsvej ) Der vil ikke komme træer der da der er alt for meget gravet ned der. Har man gjort det, for at man ikke skal få den kedelige overraskelse før det er for sent ? Det er uhørt at fælde de meget gamle bevaringsværdige træer, på den samme strækning. Jeg mener også at det er helt i vejret at man bygger op til 6-7 etager, på samme strækning. Det vil give skygge og mangel på udsigt fra vores bebyggelse, samt vi vil miste herligshedsværdi. Vores bolig vil falde i værdig ! .
Læs høringssvar fra Ingerlil Laursen
Indsendt af:
Bodil Theill Macfarlane
Dato: 28. august 2016
Svarnummer:
27
By:
København S
Postnr.:
2300
Der bliver efter min mening bygget alt for tæt på Amager Strand Lad de gamle træer ind mod Øresund Parkvej stå og udskift dem ved behov, og læg så det nye byggeri i god afstand til de gamle træer. Desuden bliver byggeriet alt for rodet og højt. Kunne man for en gang skyld prøve at lave noget pænt byggeri, ville det da være en glæde for øjet. Det seneste byggeri på Amager Strandvej ned mod Italiensvej, er efter min mening det eneste pæne byggeri efter Øresund Park. Bebyggelsen med varierede etager! At der er projekteret 1 p-plads pr. 200 kvm. lejlighed er helt hul i hovedet. Metroen er så ofte helt proppet, så kan de nye borgere vælge bil eller cykel, vil de gøre det. De 40% Københavnere, der cykler på job, dropper jo cyklen i dårligt vejr og tager andet transportmiddel - det ses tydeligt i trafikken. Vi, i hele området, er plaget af biler kastet allevegne når det er godt vejr på Amager Strand eller hvis der er arrangementer, hvilket der er alle weekender hele sommeren. Det er synd for strandgæster og andre, at det ofte koster bøder for dem og at de er nødt til at holde helt ud til Kastrup Fortet. Når strandgæster spærrer indkørsler, kommer politiet jo naturligvis ikke lige med det samme og fjerner de generende biler. Så flere p-pladser er et absolut must. Jeg foreslår, at man flytter alt dette byggeri op på gasgrunden, hvor man drømmer om at lave en skole, og bygger en smuk skole her i stedet for og på max 4 etager. Boliger kan bygges på gasgrunden på pæle med p-pladser under.
Læs høringssvar fra Bodil Theill Macfarlane
Indsendt af:
Maria Terkelsen
Dato: 27. august 2016
Svarnummer:
26
Virksomhed / Organisation :
Privat
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil gør indsigelse mod opførelsen af den planlagte høje bebyggelse ud mod Lergravsstien og Øresund Parkvej. Den bliver alt for høj og kommer til at ligge alt for tæt på bebyggelsen Øresund Parkvej. Etagerne burde derfor begrænses til fire og maks. fem og bebyggelsen skulle opføres bag de smukke høje træer. Ellers vil den efter min mening slet ikke passe ind i det omkringliggende eksisterende miljø. For mig at se, kommer det til at ligne et meget forvirret, tætbygget og assymetrisk "landskab" i lighed med bl.a. det mellem Amager Strandvej og Metroen. På mødet den 24. august blev der talt meget om bilfrie og grønne områder, men paradoksalt nok, har man planlagt, uden skrupler, at fælde de gamle smukke træer, bl.a. ud mod Lergravsstien. Det vil være synd og skam, og jeg håber at de kan bevares. Håber at de mange dygtige arkitekter, som er involveret i projektet, kan finde en løsning som tilgodeser både de mennesker der bor her og også miljøet.
Læs høringssvar fra Maria Terkelsen

Sider