Strandlodsvej tillæg 1 - lokalplan nr. 449-1

Lokalplanen blev bekendtgjort den 21. december 2016

Høringsfrist:

6. september 2016
Indsendt af:
Mikkel Nordberg
Dato: 6. september 2016
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Holscher Nordberg på vegne af CPH Invest og CASA Entreprise
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Se vedlagte PDF med høringssvar
Læs høringssvar fra Mikkel Nordberg
Indsendt af:
Børne- og Ungdomsforvaltningen
Dato: 5. september 2016
Svarnummer:
7
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
BUF
By:
København V
Postnr.:
1502
Læs høringssvar fra Børne- og Ungdomsforvaltningen
Indsendt af:
amager øSt lokaludvalg
Dato: 26. august 2016
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra amager øSt lokaludvalg
Indsendt af:
Lars Vestergaard
Dato: 24. juli 2016
Svarnummer:
5
By:
København
Postnr.:
2200
1. Brug Amagerbanens tracé som sikker skolevej i stedet for Tvangsruten for farlig trafik. Fremtidens fredelige skolevej på nordøst Amager bør være den grønne cykelrute ”Amagerruten”, på Amagerbanens tracé fra Prags Boulevard til Øresundsvej, med tilhørende vejudlægsarealer. Kommune og grundejerne må have en fælles interesse i at sikre et skole-areal med direkte adgang til det nedlagte banetracé Ved Amagerbanen, således at børnene får en fredelig skolevej og undgå at skulle krydse tvangsruten for tung og farlig trafik mellem Prøvestenen og Øresundsmotorvejen ad Amager Strandvej. Kommunen og grundejerne kunne vel med lidt kreativitet veksle kravet om 25 % almene boliger, som uvægerlig påfører bygherrerne tab, med en billig skole-grund og ingen almene boliger. En tryg skole og skolevej for bebyggelsernes børn må være i bygherrernes interesse ** 2. Tænk skolerne med ind i lokalplanerne Lokalplan-områderne for nordøst Amager bør tilrettes så de store muligheder for kommunen til at overtage arealer inden for lokalplanområdet til daginstitutioner og skoler, samt almennyttige og selvejende kollegier således at områdets belastning med børnefamilier begrænses, og børnene kan benytte Amagerbanens tracé som fredelig skolevej. ** 3. De gentagne planer om indskrænkning af vejarealerne til fordel for investorernes overbebyggelse, betyder mindre, fredelige grønne arealer til børn, voksne, hunde, osv. ** 4. De åbne bebyggelsesplaner stiller store krav til kvaliteten af låse og sikkerhed for døre og vinduer i stueetagerne. Sædvanligvis holdes fælles gårde afspærrede og aflåste for fremmede, eller stueetagerne hæves over terræn. Hvor dette ikke er tilfældet er der ofte utryghed i stueetagerne. Dette er stærkt uhensigtsmæssigt. ** 5. Der bør sikres sammenhæng og Beboerdemokrati i de almene boliger Hvordan vil man, i dette omfattende, men opsplittede byggeri, sikre at de 25 % almene boliger bliver velfungerende, socialt sammenhængende almennyttige boligafdelinger, med et ægte beboerdemokratisk styre af afdelingernes drift, uden sammenblanding med de økonomiske forhold i de omliggende private ejerlejligheder? Hvordan vil man undgå at de 25 % almene boliger, og deres beboere, ender som politisk magtesløse minoriteter mellem de rige beboere i ejerlejlighederne? ** 6. Det er en alvorlig fejl at planforslag tillader nedlæggelse af arealer reserveret til vejudlæg, som kunne sikre grønne områder, brede cykel- og gangstier afgrænset af grøn beplantning og/eller parkering, dels langs Strandlodsvej dels Ved Amagerbanen. ** 7. METROEN Overbebyggelsen af København og ikke mindst Amager betyder klager over pladsmangel i Metroen. Der er over 5 mio. passagerer pr måned bortset fra sommer-ferien, og mindst 200.000 pr arbejdsdag. Både de underjordiske Metrostationer, og togsættene har været for små fra starten. Konsekvensen af det voksende passagertal og de små stationer er at der ikke er rimelig plads i myldretiden. Hertil kommer at stationsbokse og togsæt ikke umiddelbart kan udvides. Dermed er Metroens kapacitetsgrænse i myldretiden ved at være nået, hvis det skal være rart og behageligt at benytte Metro frem for bil og bus. Derfor: • Der er grund til at overveje om overbebyggelsen skal fortsætte, eller om Fingerplanen for byggeri uden for den ligegyldige kommunegrænse bør følges. • Parkeringsarealet bør øges til de mere normale på 1 p-plads pr. 100 m2 bolig. • Cykelstier og cykelstativer bør opprioriteres. ** 8. Form- & farvevalg. Firkanter på firkanter. Stressende arkitektur? Lokalplanerne ser ud til at tilstræbe en disharmonisk arkitektur, såvel i form som farve. Alt er kasser på kasser, med tilfældige skarpe kasseformede vinduer og altaner. Beskuerens øjne finder aldrig hvile. Der er hverken harmoni, symmetri, eller rytme i arkitekturen. Der savnes menneskelige proportioner. Man må frygte at beboerne med tiden rammes af stress og uro, og vælger at flytte. ”Facaderne skal jfr. lokalplanerne fremstå i varierede farvenuancer inden for sand- og jordfarve og lyse gråtoner i gårdrum og med mulighed for mørkere toner i de øvre etager og mod veje og de grønne kiler.” Farvepsykologien burde overvejes, således at der blev bygget i varme og positive nuancer frem for kolde og ubehagelige, og lyse frem for mørke, dystre og tungsindige. En bolig er ikke bare en bolig, og et hus er ikke bare et hus. Huse og boliger er rammer om menneskers liv. Hvis rammerne ikke udstråler ro og harmoni, hvordan skal beboerne så finde fred, harmoni, hvile, og stresse af? Hvis beboerne trives bliver de boende, hvis de mistrives flytter de. Eksempler er der nok af.
Læs høringssvar fra Lars Vestergaard
Indsendt af:
Allan Bønsøe
Dato: 10. juli 2016
Svarnummer:
4
Vedhæftede filer: 1
By:
København S
Postnr.:
2300
Indsigelse mod forslag til tillæg til lokalplan 449 ”Strandlodsvej” Høringsperiode 07.06.2014 - 24.09.2016 Hermed gøres indsigelser mod tillæg til lokalplanen 449 ”Strandlodsvej”. Forslaget præsenterer grundejers ønske om at mindske erhvervsarealet og øge boligarealet. Der gøres indsigelse mod dette af flere årsager. 1) At grundejer ikke oplever efterspørgsel er et uholdbart grundlag for en sådan ændring. Alt hvad man ser i området fortæller det modsatte. Der er opstået et livligt butiksmiljø, samt andre liberale erhverv har til huse. En af københavns mest eftertragtede caféer ligger i de gamle erhvervslokaler på Lergravsvej. Har I undersøgt hvad denne grundejer har gjort. Det er ikke rimeligt at ligge et evt fejlslagen forsøg på at få fyldt erhvervslejemål til grund for en ændring. Jeg ønsker at drage beslutningsgrundlaget i tvivl, da jeg ikke mener det er korrekt. (der henvises til forslagets afsnit om byggeønsker) 2) Det vil forringe området at stakke endnu flere boliger sammen på det i forvejen alt for overbebyggede amager-strand område startende helt fra Krimsvejkvarteret og sluttende ved Prags boulevard i nord. Dette fik kommunen allerede borgernes ord for da der blev modtaget historisk mange klager over lokalplanen ”Lergravsvej, Amager øst” hvor Skanska fik lov til at hæve bebyggelsesprocenten markant. Dog uden at Kommunen ændrede planerne nævneværdigt. Ja ændringerne var nærmest en hån mod de mange indsigelser. Det virker som om kommunen enten er blevet grådig, eller er ude af stand til at give entreprenører og udviklere det modspil som giver en god by. Ærgerligt at se området blive ødelagt under denne inkompetence og grådighed. Jeg ønsker at gøre indsigelse mod den forøgende bebyggelsesprocent, her altså ved forøget boligareal. (der henvises til forslagets afsnit om bebyggelsesprocent og lokalplansforslagets indhold) 3) Dette forslag er i åbenlås modstrid med de tidligere afslag der er blevet givet for netop dett på byggerier på Krimsvej fx matrikel 4196, hvor Kommunen stædigt har holdt fast i erhvervslejemål beliggende længest inde i en slugt, og som jeg mener har stået tomme i årevis – og stadig gør det. Vedtages dette forslag bør Kommunens beslutning omkring overnævnte tages op igen og revuderes. Jeg ønsker at henlede kommunens opmærksomhed på at I har besluttet anderledes i et område som er umiddelbart sammenligneligt. Mvh Allan Bønsøe Øresund Parkvej 12, 1. th. 2300 København S.
Læs høringssvar fra Allan Bønsøe
Indsendt af:
Pernille Sangvin
Dato: 13. juni 2016
Svarnummer:
3
Virksomhed / Organisation :
År
By:
København S
Postnr.:
2300
Med Ørestad som skrækeksempel kunne man frygte, at (endnu) flere boliger ville resultere i et område uden et sundt forretnings- og kulturliv. Flere boliger stiller jo også krav til f.eks. parkeringsforhold, børnepasning/skoler, offentlig transport mm. Der er allerede rigtig mange mennesker i området, så inden man befolker det yderligere bør man fokusere på at løfte den opgave der allerede er mht ovennævnte problematikker. Mon ikke der vil blive mere efterspørgsel på netop erhvervslokaler, når først byggestøvet har lagt sig og de ca. 5-600 lejligheder der pt. bygges bliver beboet? Med de mange nye tilflyttere følger også større efterspørgsel på erhverv og kultur- og fritidstilbud; der er på den måde lagt op til et område med masser af vækst, hverdagsliv og turistliv og det ville være en skam hvis det ikke får lov at blomstre!
Læs høringssvar fra Pernille Sangvin
Indsendt af:
Jesper Skjønnemand
Dato: 12. juni 2016
Svarnummer:
2
Virksomhed / Organisation :
E/F Holmbladsgade 111
By:
København S
Postnr.:
2300
Fint med ændret bolig/erhverv-balance, så længe man 1. fastholder kravet om publikumsorienteret erhvervsanvendelse i gadeplan mod Strandlodsvej. 2. kræver 25% almennyttige boliger i byggeriet. Som konsekvens af den intensiverede anvendelse af området bør kommunen dog snarest udarbejde en helhedsplan for udformningen af selve Strandlodsvej. Hvordan vil man sikre sikker passage for fodgængere? Hvordan vil man sikre cyklister på vejen? Hvordan vil man dæmpe biltrafikkens hastighed ... jeg antager, at de sorte gummi-bump kun er en midlertidig løsning? Hvordan vil man udforme krydset mellem Strandlodsvej og " det grønne strøg" Lergravsvej?
Læs høringssvar fra Jesper Skjønnemand
Indsendt af:
Peter Rytter Nielsen
Dato: 8. juni 2016
Svarnummer:
1
By:
København S
Postnr.:
2300
Med en yderligere forøgelse af boliger, på Strandlodsvej, var det så muligt at forøge parkeringsarealerne, både til cykler og biler. Der er ikke parkeringspladser nok til hverken cykler eller biler som det er nu. Samtidigt er trafikken på Strandlodsvej forøget væsentligt de sidste par år. En eftermiddag eller lørdag formiddag er det rene kaos. Så det er mit håb at nogen tænker på denne problematik også, da her er ved at være rigtigt mange mennesker på denne del af Amager også.
Læs høringssvar fra Peter Rytter Nielsen