Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Lokalplanen blev bekendtgjort den 6. juli 2016

Høringsfrist:

1. oktober 2015
Indsendt af:
Cecilia Holmdahl
Dato: 1. oktober 2015
Svarnummer:
35
By:
København
Postnr.:
2300
Såvidt vi forstår vedrører denne høringsrunde spørgsmålet om, hvorvidt en sti skal placeres til den ene eller den anden side af Krimsvej 15. Mange af svarene har dog også fokuseret negativt på, såfremt der ikke kommer en bilvej lige ved Krimsvej 15. Vi føler et behov for at tilkendegive, at vi er meget positive over for, at der ikke etableres en tværvej med gennemkørende biltrafik lige der. I helhedsplanen for området er der også lagt op til at størstedelen af denne tværgående passage etableres som sti. Det ville være ærgerligt, såfremt området mellem Nordtårnet og den gamle voksfabrik i stedet for en sti gennemskæres af en bilvej. Netop i det område er der i helhedsplanen lagt op til et åbent areal, hvor parken omkring Nordtårnet får en blød overgang til voksfabrikkens område. Der er i Krimsvejsområdet i den grad behov for denne type areal, hvor der er mulighed for socialt samvær og rekreation uden forstyrrende biltrafik.
Læs høringssvar fra Cecilia Holmdahl
Indsendt af:
Amager Øst Lokaludvalg
Dato: 1. oktober 2015
Svarnummer:
34
Vedhæftede filer: 1
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Læs høringssvar fra Amager Øst Lokaludvalg
Indsendt af:
Anders Olesen
Dato: 1. oktober 2015
Svarnummer:
33
By:
København S
Postnr.:
2300
- I henhold til angivelsen i lokalplanens § 4, stk. 4 om, at vej- og stianlæg skal have en bredde på 7-10 meter, så vil jeg gerne henvise til at det er "lokalplanen som er juridisk bindende" og ikke helhedsplanen som TMF pludselig begynder at henviser til... (se mail fra TMF nedenfor). - I lokalplanen side 9 er vejen/stien på Krimsvej 15 beskrev som 1 af 6 veje. "Bebyggelsesplanen og bygningerne er orienteret øst-vest med 6 gennemgående passager/veje, der strukturerer området i 6 kvarterer og forbinder Krimsvej og Amager Strandvej." Så det er vel ikke en mulighed, at TMF har ændret en central tværvej/sti på 7-10 meter til en sti på 1,9 meter? Dette kræver vel nabohøringer, og at TMU godkender det politisk? (eller laver TMF lige en fejl til ala Nordtårnet, så ELF får mere plads til haver?) ---------- Videresendte meddelelser ---------- Fra: Dan Borberg Mogensen Dato: 30. april 2015 kl. 21.11 Emne: SV: Krimsvej Til: Anders Olesen Hej Anders Tak for din mail i gård, hvor du spørger om "Helhedsplanen" er juridisk bindende. Det er den ikke. Kun lokalplanen er juridisk bindende. Lokalplanen fastlægger bl.a. at Teknik- og Miljøforvaltningen skal godkende en række forhold i lokalplanområdet herunder udformningen af friarealerne. Det er en forudsætning for ibrugtagningstilladelse, at forvaltningen har godkendt friarealplanerne og konstateret, at de er anlagt i overensstemmelse med planerne. "Helhedsplanen" derimod er en slags designmanual, der indeholder en masse retningslinier, der skal ligge til grund for udformningen af de ubebyggede arealer, således at de bliver sammenhængende og får et fælles præg. "Helhedsplanens" retningslinier skal konkretiseres i forbindelse med udformningen af friarealerne i de enkelte byggerier. Teknik- og Miljøforvaltningen bruger "Helhedsplanen" som administrationsgrundlag i den enkelte sagsbehandling. Med venlig hilsen Dan Borberg Mogensen Chefkonsulent Byplan Indre _______________________________ KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Njalsgade 13, 5006 Postboks 348 2300 København S
Læs høringssvar fra Anders Olesen
Indsendt af:
Kristian Pedersen
Dato: 1. oktober 2015
Svarnummer:
32
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er vigtigt for mig, at der bibeholdes erhverv i området, for at sikre liv i dagtimerne og for at lade Krimsvej forblive en bydel for kreative erhverv. Jeg ønsker ikke, at endnu en tværvej annulleres. Krimsvej 11-13 er allerede meget trafikeret og fungerer også som skolevej i begge retninger. Der er ikke brug for flere hårde trafikanter her. Jeg er glad for, at bebyggelsen på Krimsvej 15 i dette forslag rykkes længere mod syd. Jeg synes dog 7-8 m , som først meldt ud, havde sikret os mere lys og færre indkigsgener. Jeg håber, også efter at byggeriet syd for os er færdigt, at have kig til himlen fra stueetagen i vores bolig. Det er der stor livskvalitet i. Derfor er skyggen fra det nu alt for brede Nordtårn, en ærgerlig oplevelse i forhold til den lokalplan, vi købte bolig udfra. (skygge over hus og grundhele formiddagen) Vi ønsker ikke flere overraskelser og det nuværende lokalplansforslag er alt for upræcist. Husk de grønne områder. Der er alt for få åndehuller mellem bygningerne. Bevar de gamle bygninger, de giver karakter til området og en variation i forhold til alle tårnene med glasaltaner. Processen virker som noget, der ikke fører til andet end det, TMF sammen med bygherre allerede har besluttet. Forslaget, der er kommet nu, var jo allerede på banen til borgermødet på Filipskolen. Så nu har det ligget i skuffen, som den bløde mellemvej, mens vi skulle forholde os til den forrige høring. Hvilket indtryk tror I, det giver af ønsket om borgerinddragelse? Jeg ville ønske, man ved Amager Strand havde haft ambitioner lige så høje som husene. Hvor er det bæredygtige byggeri? Hvor er der udearealer, vi også om 15 år finder spændende at udforske? Hvor er de byggerier, man gerne rejser langt for at se – med sådan en prominent placering? Hvorfor skeles der ikke til udlandet – fx Holland, hvor nyt og gammelt integreres med nænsomhed og med blik for, at industribygninger kan blive geniale boliger? Bare fordi der er masser af beton og asfalt, tænker man jo ikke på områdets historie – nej, man tænker asfaltørken, getto og arkitekter, der intet har lært af fortidens fejltagelser. Hvor er landskabsarkitekterne blevet af? Hvorfor er der ikke fundet en løsning for trafik? Hvorfor er ikke al parkering under jorden? København vil være en grøn by. Hvorfor gælder det ikke de nybyggede områder? Sådan som området er blevet, falder jo ikke kun tilbage på bygherrerne. Stil krav i lokalplanerne! Frem med visionerne!
Læs høringssvar fra Kristian Pedersen
Indsendt af:
Anna Lassen
Dato: 1. oktober 2015
Svarnummer:
31
By:
København
Postnr.:
2300
Hvorfor bliver dette ved ? Det er fint med en "Bliv hørt" mulighed, men det er vist bare for at gøre borgerne til grin....... Borgerne har jo allerede afvist ændringsforslag to gange ! Respekter og behold oprindelig lokalplan som der er købt boliger ud fra, og respekter herved borgernes ønske og forventning om at bo i et byrum der er rart at være i, med plads til grønne områder og legepladser. Jeg synes at have læst et sted, at KK gerne vil have at København skal være en grøn by ? Men det gælder måske ikke lige her og nu ? Mvh. Anna Lassen
Læs høringssvar fra Anna Lassen
Indsendt af:
Camilla Sortsø
Dato: 30. september 2015
Svarnummer:
30
By:
København
Postnr.:
2300
Høringssvar til Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1– Sagsnummer: 2015-0211867 Kære beslutningstagere vedr. Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1. Så skriver vi igen for 3. gang et høringsvar vedr. samme tillæg 1 til Krimsvej 425, hvilket i sig selv er dybt kritisabelt. Kan det virkelig passe at man fra Kommunens side vælger at acceptere gentagene fejl i ændringsforslag og samtidig udstede ny høringsrunde indtil borgerene er blevet trætte af at gentage sig selv gang på gang? Vi gør hermed indsigelse imod det 3. og dog enslydende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1. Vi mener, at det nye tillæg i stort omfang er en gentagelse af forrige tillæg som blev forkastet af Teknik og miljøudvalget/ borgerrepræsentationen. Vi er derfor uforstående overfor, at der anvendes tid og ressourcer på endnu en høring, hvor resultatet af første høring ikke i betragtelig grad er taget seriøst. Ligeledes er 2. høringsrunde med over 100 kritiske høringssvar imod nyt tillæg blevet til en 3. høringsrunde, da man har fejlinformeret borgerne vedr. afstand fra skel til evt. kommende rækkehuse. Vi vil gerne appellere til, at borgerrepræsentationen lytter til de borgere, der rent faktisk bor i området, samt de kommende tilflyttere, og ikke gang på gang imødekommer udviklingsselskabernes pres for at ændre lokalplanen grundet økonomiske interesser og med ringe interesse for området samt det fremtidige boligmiljø. Borgerrepræsentationen bør således stå fast i sit tidligere afslag til tillæg 1 til lokalplan Krimsvej 425. Vores argumenter ift. at gøre indsigelse mod lokalplansændringen er følgende: 1) Københavns Kommune fører kampagne med at de lytter til borgerne. Dette er som udgangspunkt et vellidt tiltag, men yderst utroværdigt, idet man i den konkrete høringssag vedr. tillæg til Lokalplan 425 Krimsvej tydeligvis vælger at ignorer de mange utilfredse borgeres bekymringer og holdninger vedr. ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1, ved blot at udstede nye høringsrunder. 2) Bebyggelse i 6.5 meters højde + ballustre og eventuelt taghus (medmindre opgang til tagterrasse bliver via lem) medfører væsentlig skygge i vores have, der ellers er købt på baggrund af, at den er sydvendt og solrig. 3) Ændring fra erhverv til beboelse medfører en væsentlig forringelse af vores privatliv i og med at forventningen var, at der kun ville være beboere i ejendommen i hverdage i dagtimerne, hvor vi alligevel hovedsageligt ikke er i hjemmet. Privat beboelse er direkte modsat og medfører primært beboere i bebyggelsen aftener og weekender, hvilket selvsagt resulterer i langt mindre ugenerethed i såvel have som hus. Ved mulighed for tagterasse bliver denne ændring blot endnu mere udtalt, da der fra tagterrassen vil være direkte kig ned i vores have og på vores terrasse. Desuden vil der fra tagterrassen være direkte indkig i vores soveværelser. 4) Vi har købt vores ejendom ud fra en forholdsvis ny lokalplan, som vi naturligvis forventede vi kunne stole på. Man bør kunne stole på en Lokalplan, der er så forholdsvis ny og gennemarbejdet. Vi mener, at det er utroværdigt at foretage så mange ændringer og tillæg, som der indtil videre er lagt op til. Vi er forstående overfor, at der kan forekomme mindre ændringer, men appellerer herved til at de eksisterende ejendommes værdi tages i betragtning i udformningen af tillæg til eksisterende lokalplan, sådan at nyt byggeri udformes og placeres med mindst mulig gene for eksisterende byggeri. Eksempelvis kunne nye rækkehuse være foreslået, at blive udformet som 1-plans rækkehuse (jf. Lokalplanens mål om varierende bygningstyper og etagetal, s.3), os bekendt, er der ikke planlagt nogle 1 etages rækkehuse som lokalplanen ellers foreligger, eller husene kan placeres længere mod syd. 5) I tillægget foreslås ændring fra publikumsorienteret serviceerhverv til serviceorienterede erhverv under henvisning til at det har været svært at leje lokaler ud i eksempelvis Nordtårnet. Efterspørgslen på lokalerne hænger givetvis sammen med udlejningsprisen. Samtidig er området ikke nær færdigt og med markant daglig byggestøj vil det naturligvis være svært at køre en cafe eller lignende. Vi mener derfor, at det er meget tidligt at drage konklusion om, hvorvidt det ikke er muligt at udleje publikumsorienteret serviceerhverv. 6) Jf. Lokalplan nr. 425 skal nogle overordnede grundprincipper følges. Herunder skal der med henblik på at styrke bylivet inde i området muliggøres, at caféer, restauranter og kreative erhverv placeres omkring torve og pladser. At ændre fra publikum orienteret serviceerhverv til serviceerhverv er i modstrid med de overordnede grundprincipper, idet Nordtårnet ligger ud til en offentlig plads. 7) Eksisterende bebyggelse ”voksfabrikken” på Amager Strandvej 118-120 foreslås erstattet af nyt byggeri. Vi mener, at det er meget ærgerligt at nedrive samtlige eksisterende bygninger, der er med til at bibeholde områdets historie og sjæl som intenderet i helhedsplanen og lokalplanen. Voksfabrikken er en del af Lokalplanens grundprincip om hensyn til bæredygtighed og miljø gennem bevaring af eksisterende bygninger. Det er derfor direkte imodt lokalplanens grundprincip at nedrive de gamle bygninger. Voksfabrikken er en spændende bygning, som kunne restaureres til kreativ udfoldelse, væksthus etc. eller fine nye lejligheder. Bygningen er oprindeligt forudsat bevaret i lokalplanen, hvilket må antages tidligere at bero på en professionel vurdering i udarbejdelsen af lokalplan 425. Derfor bør borgerrepræsentationen holde fast i lokalplanens intention om et blandet byggeri af nyt og gammelt og ikke kun se på det mest økonomisk fordelsagtige. 8) Ændrings forslag til Krimsvej tillæg 1 foreslår at der etableres stisystem med en bredde på 1.9m. imellem rækkehuse på Krimsvej 13 og evt. kommende rækkehuse sydfor. Jf. Lokalplan §4, stk 4. står om interne vej- og stianlæg med tilgang via Amager Strandvej gælder ”Den interne trafikbetjening af området skal ske ved udlæg og anlæg af private fællesveje og –stier. Disse vej- og stianlæg skal i videst muligt omfang være med karakter af alleer. Vej og stianlæggene skal have en bredde på 7-10m. En sti på 1.9m er i modstrid med lokalplan og forslag afvises derfor. 9) Private adgangsvej kontra privat fællesvej/sti har nogle grundlæggende problemer i forhold til hvad der pålægges naboer på Krimsvej 13 a-v. Hvis stien flyttes. Jf. lokalplan er stien/tværvejen en privat fællesvej, og vi som beboere er imod at stien ændres til privat adgangsvej. Yderligere Spørgsmål til besvarelse. I helhedsplanen og lokalplanen er det gennemgående, at området omkring Krimsvej tænkes grønt og rekreativt, med fokus på børn og bløde trafikanter samt med balance mellem bevaring og fornyelse. Denne tankegang gav os et indtryk af, at dette område ville danne helt fantastiske rammer om en børnefamilies liv og færden. Vi elsker at bo ved strandparken, men ærgrer os over at erfare, hvorledes de innovative, grønne og kreative islæt gang på gang nedprioriteres i forhold til udviklingsselskabernes økonomiske interesser. Nedenstående punkter er eksempler herpå: I) I lokalplanen er en grøn sti præsenteret, der skulle sikre bløde trafikanter og børn sikker bevægelighed i området uden væsentlige niveauspring. Vi undrer os over, hvor denne sti bliver af, da den endnu ikke er at spore blandt asfaltbelægninger, p-arealer og veje. II) Hvorledes har man påtænkt at forhindre en kommende ulykke på Krimsvej, hvor der endnu ikke er noget fortov. Området langs Krimsvej har nu i snart 2 år fungeret som én stor byggeplads hvor personbiler, erhvervsbiler og tonstunge lastbiler har skullet dele adgangsvej med de bløde trafikanter såvel gående som cyklende. Har man på nogen måde overvejet at forlange et midlertidigt fortov langs Krimsvej så længe området fungerer som en byggeplads og der fortsat ikke er etableret en grøn sti igennem området fra metrostationen Øresund? – Kunne det tænktes at man genovervejede et permanent fortov langs Krimsvej evt. udført grønt og kreativt så gående og kørende kan holdes adskilt? Dette ville være særdeles ønskværdigt for de mange børnefamilier. III) I lokalplanen præsenteres grønne, rekreative områder med mulighed for leg og socialt samvær. Dette er i tråd med al ny forskning i forhold til at sikre et socialt bymiljø. Indtil videre er disse områder ikke dukket frem men i stedet er asfalterede pladser og særligt parkeringspladser dukket op. Vi håber, at disse områder stadig vil prioriteres så de bliver tiltrækkende og sikre at lege på for børnene (modsat legeområdet placeret på vejbanen på krimsvej).
Læs høringssvar fra Camilla Sortsø
Indsendt af:
Jacob Lavrsen
Dato: 30. september 2015
Svarnummer:
29
By:
København
Postnr.:
2300
Høringssvar til Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1– Sagsnummer: 2015-0211867 Kære beslutningstagere vedr. Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1. Så skriver vi igen for 3. gang et høringsvar vedr. samme tillæg 1 til Krimsvej 425, hvilket i sig selv er dybt kritisabelt. Kan det virkelig passe at man fra kommunens side vælger at acceptere gentagene fejl i ændringsforslag og samtidig udstede ny høringsrunde indtil borgerene er blevet trætte af at gentage sig selv gang på gang? Vi gør hermed indsigelse imod det 3. og dog enslydende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1. Vi mener, at det nye tillæg i stort omfang er en gentagelse af forrige tillæg som blev forkastet af Teknik og miljøudvalget/ borgerrepræsentationen. Vi er derfor uforstående overfor, at der anvendes tid og ressourcer på endnu en høring, hvor resultatet af første høring ikke i betragtelig grad er taget seriøst. Ligeledes er 2. høringsrunde med over 100 kritiske høringssvar imod nyt tillæg blevet til en 3. høringsrunde, da man har fejlinformeret borgerne vedr. afstand fra skel til evt. kommende rækkehuse. Vi vil gerne appellere til, at borgerrepræsentationen lytter til de borgere, der rent faktisk bor i området, samt de kommende tilflyttere, og ikke gang på gang imødekommer udviklingsselskabernes pres for at ændre lokalplanen grundet økonomiske interesser og med ringe interesse for området samt det fremtidige boligmiljø. Borgerrepræsentationen bør således stå fast i sit tidligere afslag til tillæg 1 til lokalplan Krimsvej 425. Vores argumenter ift. at gøre indsigelse mod lokalplansændringen er følgende: 1) Københavns Kommune fører kampagne med at de lytter til borgerne. Dette er som udgangspunkt et vellidt tiltag, men yderst utroværdigt, idet man i den konkrete høringssag vedr. tillæg til Lokalplan 425 Krimsvej tydeligvis vælger at ignorer de mange utilfredse borgeres bekymringer og holdninger vedr. ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1, ved blot at udstede nye høringsrunder. 2) Bebyggelse i 6.5 meters højde + ballustre og eventuelt taghus (medmindre opgang til tagterrasse bliver via lem) medfører væsentlig skygge i vores have, der ellers er købt på baggrund af, at den er sydvendt og solrig. 3) Ændring fra erhverv til beboelse medfører en væsentlig forringelse af vores privatliv i og med at forventningen var, at der kun ville være beboere i ejendommen i hverdage i dagtimerne, hvor vi alligevel hovedsageligt ikke er i hjemmet. Privat beboelse er direkte modsat og medfører primært beboere i bebyggelsen aftener og weekender, hvilket selvsagt resulterer i langt mindre ugenerethed i såvel have som hus. Ved mulighed for tagterasse bliver denne ændring blot endnu mere udtalt, da der fra tagterrassen vil være direkte kig ned i vores have og på vores terrasse. Desuden vil der fra tagterrassen være direkte indkig i vores soveværelser. 4) Vi har købt vores ejendom ud fra en forholdsvis ny lokalplan, som vi naturligvis forventede vi kunne stole på. Man bør kunne stole på en Lokalplan, der er så forholdsvis ny og gennemarbejdet. Vi mener, at det er utroværdigt at foretage så mange ændringer og tillæg, som der indtil videre er lagt op til. Vi er forstående overfor, at der kan forekomme mindre ændringer, men appellerer herved til at de eksisterende ejendommes værdi tages i betragtning i udformningen af tillæg til eksisterende lokalplan, sådan at nyt byggeri udformes og placeres med mindst mulig gene for eksisterende byggeri. Eksempelvis kunne nye rækkehuse være foreslået, at blive udformet som 1-plans rækkehuse (jf. Lokalplanens mål om varierende bygningstyper og etagetal, s.3), os bekendt, er der ikke planlagt nogle 1 etages rækkehuse som lokalplanen ellers foreligger, eller husene kan placeres længere mod syd. 5) I tillægget foreslås ændring fra publikumsorienteret serviceerhverv til serviceorienterede erhverv under henvisning til at det har været svært at leje lokaler ud i eksempelvis Nordtårnet. Efterspørgslen på lokalerne hænger givetvis sammen med udlejningsprisen. Samtidig er området ikke nær færdigt og med markant daglig byggestøj vil det naturligvis være svært at køre en cafe eller lignende. Vi mener derfor, at det er meget tidligt at drage konklusion om, hvorvidt det ikke er muligt at udleje publikumsorienteret serviceerhverv. 6) Jf. Lokalplan nr. 425 skal nogle overordnede grundprincipper følges. Herunder skal der med henblik på at styrke bylivet inde i området muliggøres, at caféer, restauranter og kreative erhverv placeres omkring torve og pladser. At ændre fra publikum orienteret serviceerhverv til serviceerhverv er i modstrid med de overordnede grundprincipper, idet Nordtårnet ligger ud til en offentlig plads. 7) Eksisterende bebyggelse ”voksfabrikken” på Amager Strandvej 118-120 foreslås erstattet af nyt byggeri. Vi mener, at det er meget ærgerligt at nedrive samtlige eksisterende bygninger, der er med til at bibeholde områdets historie og sjæl som intenderet i helhedsplanen og lokalplanen. Voksfabrikken er en del af Lokalplanens grundprincip om hensyn til bæredygtighed og miljø gennem bevaring af eksisterende bygninger. Det er derfor direkte imodt lokalplanens grundprincip at nedrive de gamle bygninger. Voksfabrikken er en spændende bygning, som kunne restaureres til kreativ udfoldelse, væksthus etc. eller fine nye lejligheder. Bygningen er oprindeligt forudsat bevaret i lokalplanen, hvilket må antages tidligere at bero på en professionel vurdering i udarbejdelsen af lokalplan 425. Derfor bør borgerrepræsentationen holde fast i lokalplanens intention om et blandet byggeri af nyt og gammelt og ikke kun se på det mest økonomisk fordelsagtige. 8) Ændrings forslag til Krimsvej tillæg 1 foreslår at der etableres stisystem med en bredde på 1.9m. imellem rækkehuse på Krimsvej 13 og evt. kommende rækkehuse sydfor. Jf. Lokalplan §4, stk 4. står om interne vej- og stianlæg med tilgang via Amager Strandvej gælder ”Den interne trafikbetjening af området skal ske ved udlæg og anlæg af private fællesveje og –stier. Disse vej- og stianlæg skal i videst muligt omfang være med karakter af alleer. Vej og stianlæggene skal have en bredde på 7-10m. En sti på 1.9m er i modstrid med lokalplan og forslag afvises derfor. 9) Private adgangsvej kontra privat fællesvej/sti har nogle grundlæggende problemer i forhold til hvad der pålægges naboer på Krimsvej 13 a-v. Hvis stien flyttes. Jf. lokalplan er stien/tværvejen en privat fællesvej, og vi som beboere er imod at stien ændres til privat adgangsvej. Yderligere Spørgsmål til besvarelse. I helhedsplanen og lokalplanen er det gennemgående, at området omkring Krimsvej tænkes grønt og rekreativt, med fokus på børn og bløde trafikanter samt med balance mellem bevaring og fornyelse. Denne tankegang gav os et indtryk af, at dette område ville danne helt fantastiske rammer om en børnefamilies liv og færden. Vi elsker at bo ved strandparken, men ærgrer os over at erfare, hvorledes de innovative, grønne og kreative islæt gang på gang nedprioriteres i forhold til udviklingsselskabernes økonomiske interesser. Nedenstående punkter er eksempler herpå: I) I lokalplanen er en grøn sti præsenteret, der skulle sikre bløde trafikanter og børn sikker bevægelighed i området uden væsentlige niveauspring. Vi undrer os over, hvor denne sti bliver af, da den endnu ikke er at spore blandt asfaltbelægninger, p-arealer og veje. II) Hvorledes har man påtænkt at forhindre en kommende ulykke på Krimsvej, hvor der endnu ikke er noget fortov. Området langs Krimsvej har nu i snart 2 år fungeret som én stor byggeplads hvor personbiler, erhvervsbiler og tonstunge lastbiler har skullet dele adgangsvej med de bløde trafikanter såvel gående som cyklende. Har man på nogen måde overvejet at forlange et midlertidigt fortov langs Krimsvej så længe området fungerer som en byggeplads og der fortsat ikke er etableret en grøn sti igennem området fra metrostationen Øresund? – Kunne det tænktes at man genovervejede et permanent fortov langs Krimsvej evt. udført grønt og kreativt så gående og kørende kan holdes adskilt? Dette ville være særdeles ønskværdigt for de mange børnefamilier. III) I lokalplanen præsenteres grønne, rekreative områder med mulighed for leg og socialt samvær. Dette er i tråd med al ny forskning i forhold til at sikre et socialt bymiljø. Indtil videre er disse områder ikke dukket frem men i stedet er asfalterede pladser og særligt parkeringspladser dukket op. Vi håber, at disse områder stadig vil prioriteres så de bliver tiltrækkende og sikre at lege på for børnene (modsat legeområdet placeret på vejbanen på krimsvej).
Læs høringssvar fra Jacob Lavrsen
Indsendt af:
Ivar Havsteen
Dato: 30. september 2015
Svarnummer:
28
By:
København S
Postnr.:
2300
Tænk på området, og hvad der kunne være godt for det. Jeg håber inderligt at TMF og TMU, som offentlig myndighed vil tag det ansvar, der påhviler dem - nemlig at sikre borgere og områdets bedste - og ikke kun tilgodese ELF og deres ønske om at maksimere deres profit. Området "skriger" ikke efter endnu en række to-etages boliger, men noget variation - herunder i højden og i typen af bolig. Variationen mangler og der var en grund til at man skrev det ind i lokalplanen... hold nu fast!!! Bibehold noget af det, som gjorde lokalplanen et dokument med en større værdi, end det papir det er trykt på.
Læs høringssvar fra Ivar Havsteen
Indsendt af:
Kim & Helle Haugsted Neubert
Dato: 30. september 2015
Svarnummer:
27
By:
København
Postnr.:
2300
D. 9 juli 2015 i forbindelse med høringen til Tillæg 1 (06.07.15 til 17.08.15), oplyser Merete Andersen fra TMF os beboere på Krimsvej følgende: "Byggefeltet (Krimsvej 15) er placeret 7-8 meter fra det nordlige skel. Og 10 meter fra det sydlige skel…” En måned efter høringen kommer TMF så med et nyt forslag, hvor de vil flytte stien fra sydsiden til nordsiden af grunden på Krimsvej 15. Her vil de så samlet lave 6,5 meter mellem byggefeltet og nordlige skel. Dette er en klar forringelse på op til 1,5 meter samtidig med at der er flyttet en 1,9 meter bred fællessti ind i ”regnskabet”, hvilket ikke vil ændre indbliksgenerne og skyggen positivt. Skulle det nye forslag have nogen gang på jorden, så skulle der laves 9-10 meter afstand mellem byggefelt og nordlige skel… De 100 borgere som har siddet og lavet høringssvar mod tillæg 1 i juni/august kan kun føle sig snydt, når Kommunen 1 måned efter afsluttet høring forringer oplægget, for endnu engang at favorisere ejendomsinvestorerne. 1. Vi er imod at der bygges rækkehuse i 2 etager, og at der ændres fra erhverv til bolig. Vi er imod at byggefeltet placeres mindre end 7 meter fra nordlige skel eksklusiv den 1,9 meter brede fællessti. 2. Ved det første tillæg som blev afvist af TMU udvalget sidste år, var kritikken bl.a. at materialet ikke var retvisende, og skyggediagrammerne var forkerte. Ved den anden høringsproces, viser det sig nu, at TMF har misinformeret om et af de mest centrale punkter i sagen - nemlig placeringen af husene på Krimsvej 15A-B. Nu kører så tredje høringsproces, hvor vi høres om en stor ændring af en gennemgående sti, uden at der forligger tegninger og andet relevant baggrundsmateriale. Som det meste andet TMF laver så er dette dybt utroværdigt. 3. At ELF ønsker at etablere haver er ikke et argument for at lave en markant ændring i lokalplanen, som forringer livskvaliteten for os beboere, der har købt huse i området, på baggrund af lokalplanen. ELFs ønske om at etablere haver, bunder i et ønske om at maksimere husenes værdi og ikke andet. ELFs ønsker kun at tjene flest mulige penge på nogle boliger, og har intet gjort for at Krimsvej området skulle blive et godt område at bo i. Her kan vi nævne totalt manglende trafiksikkerhed, konstante overskridelse arbejdstider på byggepladerne, overtrædelse af nedrivningstilladelserne, samt skader på nabohusene i forbindelse med opførslen af Nordtårnet, som ELF ikke vil udbedre. 4. Stien som TMF ønsker at flytte på Krimsvej 15 grunden er i lokalplanen side 9 beskrev som 1 af 6 veje. "Bebyggelsesplanen og bygningerne er orienteret øst-vest med 6 gennemgående passager/veje, der strukturerer området i 6 kvarterer og forbinder Krimsvej og Amager Strandvej." Ligeledes står der i lokalplan §4, stk 4. "Om interne vej- og stianlæg med tilgang via Amager Strandvej gælder: Den interne trafikbetjening af området skal ske ved udlæg og anlæg af private fællesveje og -stier i princippet placeret som vist på tegning nr. 4. Disse vej- og stianlæg skal i videst muligt omfang være med karakter af alléer. Vej- og stianlæggene skal have en bredde på 7-10 m. ": Her er det uforståeligt at en så vigtig vej pludselig er blevet til en sti på 1,9 m. Lokalplanen skriver jo, at vej- og stianlæggene skal have en bredde på 7-10 m. En sådan ændring af vejen på 7-10 meter til en sti på 1,9 meter vil øge antallet af trafikanter på vejen ved Krimsvej 13 markant, hvor der i forvejen er en fuldstændig uholdbar situation. Dagligt er der farlige situationer pga. tung trafik, ingen fartdæmpning, koblet med børn, fodgænger, cykelister og at vejen bruges som skolevej til både til Filipskolen og Lergravsparken. Vi ønsker derfor vejen syd for grunden på Krimsvej 15 bliver bibeholdt til biltrafik, som det også er tilfældet nu. 5. Private adgangsvej kontra privat fællesvej/sti har også nogle grundlæggende problemer i forhold til hvad der pålægges naboerne i forhold til forpligtelser og vedligeholdelse. Her vil det påvirke beboerne på Krimsvej 13a-v hvis stien flyttes. Her er stien/tværvejen ifølge lokalplanen/helhedsplanen en privat fællesvej.
Læs høringssvar fra Kim & Helle Haugsted Neubert
Indsendt af:
Lasse Bentholm
Dato: 30. september 2015
Svarnummer:
26
By:
København S
Postnr.:
2300
Nybyggeri. Intet erhverv. Ingen sjæl. Derfor gør lokalplanen meget ud af, at nybyggeri skal blandes med erhverv. Der skal være mangfoldighed. Der skal være liv og glade dage i Amager Strand området. Hvorfor bliver lokalplanen ikke accepteret? Hvorfor hele tiden omgå den, undgå den. Det er nu 3. høringssvar vi skal skrive inden for et halvt år fordi lokalplanen endnu en gang forsøges undgået. Respekter lokalplanen, respekter borgerne. Følg jeres gode tanker I nedskrev i lokalplanen i stedet for at være i lommen på bygherrerne.
Læs høringssvar fra Lasse Bentholm
Indsendt af:
Mille Jørgensen
Dato: 30. september 2015
Svarnummer:
25
By:
København
Postnr.:
2300
Nej tak til sti, i stedet for vej. At ændre en vej til en stil, vil belaste vejen fra Amager Strandvej til Krimsvej ( imellem Krimsvej 11-13). Dels vil dette skabe øget utryghed på en vej, hvor der bor mange små børn, samt hunde og katte. Allerede nu er der godt tryk på vejen, med en del trafik, fra tidlig morgen til ud på aften. Boligerne ud til vejen er indrettet med terrasser og altaner, men hvem vil bruge disse, hvis der konstant kører biler et par meter fra kaffekoppen, det vil forringe livet hos de beboer som bor på Krimsvej 11 og 13.
Læs høringssvar fra Mille Jørgensen
Indsendt af:
Thomas Richter
Dato: 30. september 2015
Svarnummer:
24
By:
København S
Postnr.:
2300
Høringssvar, Thomas Richter. Indledningsvist skal det bemærkes, at det virker absurd at skulle igennem en tredje høring om byggefeltet på Krimsvej 15. Det bør vel efterhånden stå meget klart, at der ikke er opbakning til at ændre den eksisterende lokalplan. Hverken fra borgere eller politikere. Men budskabet gentages hermed endnu engang, idet der samtidig også tages stilling til de mindre ændringer, det nuværende forslag indeholder: 1.) Der ønskes IKKE 2 etager i stedet for 1 etage på Krimsvej 15 - Vi er stadig imod at der bygges huse/bygninger i 2 etager på grunden Krimsvej 15. Begrundelsen er den samme som tidligere fremført om ønske om blandet brug af grundene, varietet i bygningernes højde samt gener fra indkig og skyggeforhold. Det virker utroligt, at dette skal gentages gang på gang. Særligt, når det oprindelige forslag om at bygge i to etager blev stemt ned af politikerne sidste år. 2.) PLACERINGEN AF BYGGEFELTET - minimum 8,5 meter fra skel. - I forhold til høringen om tillæg 1 i juli/aug. 2015 og et spørgsmål om placeringen af byggefeltet på Krimsvej 15, er beboerne på Krimsvej 13A-V af TMF d. 9 juli blevet oplyst, at: _________________ "Byggefeltet (Krimsvej 15) er placeret 7-8 meter fra det nordlige skel. Og 10 meter fra det sydlige skel, så der er mulighed for haver…" _________________ Dette var uden at flytte stien fra sydsiden til nordsiden. Alligevel er det nyeste oplæg til placeringen af byggefeltet kun samlet 6,5 meter fra nordlige skel. Det ny forslag er således en mærkbar forringelse i forhold til det materiale, som var grundlaget for den afholdte høring i juli/aug. 2015 hvor der kom knap 100 høringssvar mod tillæg 1. Hvis stien ønskes rykket mod nord, bør byggefeltet mindst placeres 8,5 meter fra nordlige skel. Hvis ikke må det forventes at kommunen fastholder den lovede afstand på 7-8 meter fra nordlige skel og at stien så forbliver på sydsiden af Krimsvej 15-grunden. ELF’s ønske om at etablere haver, er ikke et argument for at lave en markant ændring i lokalplanen. Dette er alene et ønske, som er det gavn for ELF og ikke de allerede etablerede beboere i området, idet dette ønske, hvis det bliver vedtaget i den form ELF ønsker det, vil være en forringelse for de beboere, der allerede har købt huse i området på baggrund af lokalplanen. ELFs ønske om at etablere haver handler om et økonomisk forhold, som alene ELF har en interesse i. Det vil være ganske uværdigt, hvis kommunen vægter ELFs ønske om at tjene flest mulige penge på boliger højere end borgernes tiltro til en eksisterende (og ganske ny) lokalplan. 3.) Høringsprocessen er absurd og forekommer ikke længere reel - Ved det første tillæg som blev afvist af TMU udvalget sidste år, var kritikken bl.a. at materialet ikke var retvisende, og skyggediagrammerne var forkerte. Ved den anden høringsproces, viser det sig nu, at vi er blevet misinformeret om et af de mest centrale punkter i sagen - nemlig placeringen af husene på Krimsvej 15A-B. Nu kører så tredje høringsproces, hvor vi høres om en stor ændring af en gennemgående sti, uden at få en tegning eller andet relevant baggrundsmateriale. Dette er ikke troværdigt og ordentligt. 4.) ÆNDRING FRA VEJ TIL STI – NEJ TAK - I forhold til at flytte stien, så fremgår det på side 9 i den eksisterende lokalplane, at; _________________ "Bebyggelsesplanen og bygningerne er orienteret øst-vest med 6 gennemgående passager/veje, der strukturerer området i 6 kvarterer og forbinder Krimsvej og Amager Strandvej." _________________ Det er i sig selv et bekymrende, at Kommunen pludselig ønsker at fjerne en planlagt vej til fordel for en sti og nu flytter denne fra den principelle placering (beskrevet i lokalplanen side 42). Ændring vil øge antallet af trafikanter på Krimsvej 13, hvor der ugentligt er livefarlige situationer pga. tung trafik, ingen fartdæmpning. Det gør ikke motortrafiken mindre uhensigtsmæssigt, at børn, fodgængere og cykelister bruger vejen som en hovedfærdselsåre på vej til skole (f.eks. Filipskolen og Levgravsparken) eller arbejde. Vejen syd for grunden på Krimsvej 15 skal derfor bibeholdes til motortrafik. 5.) PRIVAT VEJ/STI kontra PRIVAT FÆLLESVEJ/STI Privat adgangsvej kontra privat fællesvej/sti har også nogle grundlæggende problemer i forhold til hvad der pålægges naboerne i forhold til forpligtelser og vedligeholdelse. Her vil det påvirke beboerne på Krimsvej 13a-v hvis stien flyttes. Her er stien/tværvejen ifølge lokalplanen/helhedsplanen en privat fællesvej, som vi så bliver naboer til.
Læs høringssvar fra Thomas Richter
Indsendt af:
Nathalie Hein
Dato: 30. september 2015
Svarnummer:
23
By:
København S
Postnr.:
2300
NEJ TAK ENDNU ENGANG TIL TILLÆGGET – OG HOLD DOG FAST VED DEN OPRINDELIGE LOKALPLAN FRA 2009! Mit svar er kort og godt endnu engang (jf. tidligere høringssvar): Nej tak til ændring fra erhverv til bolig på Krimsvej 15 Nej tak til ændring af bygningshøjden fra 1 til 2 etager med tagterrasse
 Nej tak til etablering af en offentlig sti nord for Krimsvej 15 og nedlæggelse af den planlagte gennemgående tværvej syd for Krimsvej 15 JA TAK til den oprindelige lokalplans visioner om et grønt, kreativt og mangfoldigt byliv med en god blanding af boliger og erhverv inde i området og med sociale områder for alle. Det værdifulde ved vores nærdemokrati er jo netop, at vi borgere skal høres. Hvorfor skulle TM blive ved med at komme med dårlige forslag?!? Jeg håber derfor, at Teknik- og Miljøudvalget atter engang vil være lydhør over for vores ønsker om at holde fast på de oprindelige intentioner med området og dermed på den oprindelige lokalplan. Mvh. Nathalie Hein, Krimsvej 11C
Læs høringssvar fra Nathalie Hein
Indsendt af:
Anne Speedtsberg Schiff
Dato: 30. september 2015
Svarnummer:
22
By:
Kbh. S
Postnr.:
2300
Det virker som om, at dette kun handler om penge og ikke om at overholde godkendte lokalplaner og høre på nærmiljøets borgere. Der er indsendt utroligt mange høringssvar i de første to høringer, og det er helt tydeligt, at en godkendelse vil gå ud over mange af kommunens borgere. Det vil således kun være en stor økonomisk gevinst for ELF, og en væsentlig forringelse for os som naboer til grunden. Endnu en gang: NEJ TAK til alle de foreslået ændringer til lokalplanen. Lad os nu få lukket denne høring med endnu en afvisning af byherres profit forespørgelse, så vi kan sove trygt og roligt velvidende at vi ikke har købt hus på falske forudsætninger! Mvh. Anne
Læs høringssvar fra Anne Speedtsberg Schiff
Indsendt af:
Maria speedtsberg Schiff
Dato: 30. september 2015
Svarnummer:
21
By:
Kbh.s
Postnr.:
2300
Nu må det snart høre op.... Hvad er der egentlig galt med den første lokalplan, som vi alle har regnet med ved huskøb? Jeg henviser til mine øvrige to høringssvar!!! Dette tillæg ændre ikke på noget, der skulle gøre sagen bedre! For det første virker det utrolig utroværdigt, at der hele tiden begås fejl vedrørende fakta om det ansøgte byggeri. Vi er bestemt ikke interesseret i, at der laves sti istedet for vej, da dette vil belaste vores private fællesvej yderligere. I forvejen er der vanvittig neget trafik. At grunden nu rykkes tætterer på er endnu en forringelse i den i forvejen godkendte lokalplan. Det kan endnu en gang siges meget kort: Vi ønsker at lokalplanen bibeholdes, og at der kommer til at ligge erhverv i en etage. Det første tillæg er nedstemt, lad os nu holdes os til hvad der står i lokalplanen!
Læs høringssvar fra Maria speedtsberg Schiff
Indsendt af:
Lone Kogut Dragsdal
Dato: 30. september 2015
Svarnummer:
20
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil med dette hørringsvar, endnu engang gøre opmærksom på, at jeg IKKE ØNSKER: At der på Krimsvej 15 opføres boliger i stedet for erhverv! At bygningshøjden på Krimsvej 15 ændres fra 1 til 2 etager! At der bliver etableret offentlig sti mellem Krimsvej 13 og Krimsvej 15! At tværvejen syd for Krimsvej 15 nedlægges! Ovenstående vil, som jeg har svaret i op til flere hørringssvar, medfører forringet livskvalitet for min familie og jeg i form af indkigsgener, skygge, trafiksikkerhed samt øget risiko for tyveri. HOLD JER TIL DEN OPRINDELIGE LOKALPLAN! Jeg finder det utroværdigt at vi skal igennem ENDNU en hørringsproces omkring grunden Krimsvej 15. Kommunen har i denne proces modtaget over 100 (!) hørringssvar fra borgere der er imod disse ændringer (læs forringelser!), der kun tilgodeser bygherres ønske om øget profit og ikke tager hensyn til de borgere der skal bo i området efter bygherre har forladt det. Vi købte vores hus på baggrund af den oprindelige lokalplan og jeg finder det dybt kritisabelt, at den igen og igen og igen forsøges ændret. Hold nu fast i den oprindelige lokalplan og lad vær med at bukke under for bygherre pres. Da jeg frygter, at man endnu engang ser bort fra de mange hørringssvar der er indkommet, følger mit tidligere svar her: Vedr. Krimsvej tillæg 1 – supplerende høring Dette forslag til tillæg 1 ligner til forveksling det forrige som blev forkastet i efteråret 2014. Jeg undrer mig således over, at der nu bliver sendt et stort set identisk forslag til hørring vedr. Krimsvej 15A-B mm. Da vi købte vores rækkehus på Krimsvej 13, skete det b.la. på baggrund af den eksisterende lokalplan og jeg finder det stærkt kritisabelt, hvis denne nu ændres, så få år efter at den er vedtaget. Jeg ønsker derfor at lokalplan 425 bibeholdes og at den fremtidige ejendom på Krimsvej 15A-B bliver en et-etages erhvervsejendom i den vestlige ende som lokalplanen foreskriver. Vedrørende den ”usikkerhed” omkring anvendelsen af ejendommen på Krimsvej 15A-B, som der nævnes i høringen, har jeg følgende kommentar: Der er INGEN usikkerhed omkring anvendelsen af ejendommen på Krimsvej 15A-B, da der er planlagt erhverv, hvor der ikke vil være direkte indkiksgener på Krimsvej 13 aftener og weekender. Ændres anvendelsen fra erhverv til bolig, vil vi få langt mindre privatliv end vi havde regnet med, da vi købte vores rækkehus. Med hensyn til bygherrernes konstante pres for at ændre lokalplanen vil jeg gerne høre: 1) Hvornår forventer Forvaltningen og Borgerrepræsentationen at kunne offentliggøre en endelig lokalplan for Krimsvej, som er til at stole på, og hvor der ikke vil ske yderligere ændringer inden for en acceptabel årrække? 2) Hvorledes Forvaltningen og Borgerrepræsentationen vil sikre, at der kommer grønne områder, grønne kiler og legepladser i området, da vi indtil videre kun har set en masse asfaltering og etablering af midlertidige/permanente parkeringspladser? 3) Hvorledes Forvaltningen og Borgerrepræsentationen vil sikre, at det ulovlige byggeri af Nordtårnet bliver den eneste ulovlighed, som får lov at ”få tilgivelse i stedet for tilladelse”? Jeg ønsker ikke, at Sydtårnet også får lov at overskride lokalplanen, tvært imod bør I gøre dette tårn mindre for at udligne fejlen på Nordtårnet. 4) Hvornår kan beboerne i Krimsvej området forvente et ordentligt fortov eller stisystem på selve Krimsvej, så både børn og voksne ikke behøver at færdes på vejen? Jeg håber ikke, at der skal ske en ulykke, før der tages hånd om dette problem. Jeg håber, at Borgerrepræsentationen holder fast i deres beslutning fra efteråret 2014 om, at lokalplan 425 er for borgerne og ikke for bygherrerne, og således gentager deres nej til det samme oplæg som i høringen 2014 og ikke lader sig snyde af nogle få omformuleringer. Respekter beboernes tidligere indsendte høringssvar og den afgørelse der allerede er truffet! Jeg vil desuden gøre opmærksom på at I i Københavns Kommune reklamere rigtig meget med borger inddragelse. Så hvis man ikke kan regne med at blive hørt eller føler sig hørt og blive taget alvorlig hvorfor så alt den reklame... Kunne ikke vedhæfte filen men her er linket som I selv har postet på Facebook. HTTP://SAMMENOMBYEN.KK.DK Med venlig hilsen Lone Kogut Dragsdal, Krimsvej 13D
Læs høringssvar fra Lone Kogut Dragsdal
Indsendt af:
Nete Wingender
Dato: 30. september 2015
Svarnummer:
19
By:
København S
Postnr.:
2300
NEJ TAK ENDNU ENGANG! Umiddelbart kan forslaget fra Teknik- og Miljøforvaltningen den 16. september om at forøge afstanden med 1,9 meter mellem Krimsvej 13 og de planlagte rækkehuse på Krimsvej 15 virke ganske forjættende. Men kun umiddelbart. Virkeligheden er en anden. Det viser sig nemlig, at etableringen af en offentlig sti mellem Krimsvej 13 og 15 vil ske på bekostning af den planlagte tværvej mellem Krimsvej 15 og 17. Det vil utvivlsomt få den konsekvens, at den i forvejen heftige trafik på vejen mellem Krimsvej 11 og 13 vil blive yderligere forøget – ikke mindst når området er fuldt udbygget. Det er bekymrende! Ud over en stærkt trafikeret vej til den ene side vil vi til den anden side få en befærdet offentlig sti. Endnu en gang vil foreslåede ændringer af den oprindelige lokalplan forringe de vilkår, hvorunder vi købte vores rækkehus. I forslaget fra Teknik og Miljøforvaltningen står: ”Forvaltningen har på baggrund af de indsendte høringssvar været i dialog med bygherren om mulighederne for at tilrette projektet.” Men det er desværre ikke en tilretning, der gør projektet mere spiseligt for os på Krimsvej 13, da det stadig forudsætter, at der opføres toetagers rækkehuse med tagterrasse på Krimsvej 15. Forvaltningen har dermed ikke taget højde for de mange høringssvars helt grundlæggende kritik af projektet, der i øvrigt til forveksling ligner det projekt, Teknik- og Miljøudvalget allerede har forkastet en gang!! Det ”nye” projekt er desuden mere upræcist formuleret end det, Teknik- og Miljøudvalget forkastede. F.eks. er bygningshøjden ikke angivet. Vi har kun en udtalelse i en mail fra Merete Andersen (TMF) om, at der ikke må bygges taghus. Det er ikke godt nok! Min holdning er kort og godt endnu engang (jf. tidligere høringssvar): • nej tak til ændring fra erhverv til bolig på Krimsvej 15 • nej tak til ændring af bygningshøjden fra 1 til 2 etager med tagterrasse
 • nej tak til etablering af en offentlig sti nord for Krimsvej 15 og nedlæggelse af den planlagte gennemgående tværvej syd for Krimsvej 15 • ja tak til den oprindelige lokalplans visioner om et grønt, kreativt og mangfoldigt byliv med en god blanding af boliger og erhverv inde i området og med sociale rum for både børn og voksne. Det er det tredje høringssvar, jeg indsender vedr. Krimsvej 15, siden vi flyttede ind for under to år siden. Det beklager jeg ikke som sådan. Det værdifulde ved vores nærdemokrati er jo netop, at vi borgere skal høres. Men jeg kan være bekymret for, at vi nok formelt høres, men at der i højere grad lyttes til de få frem for de mange; at der lyttes til ønsker om at bygge højere, større og tættere for at få så stor en økonomisk gevinst som muligt frem for til de ønsker, vi beboere har. Så er det så som så med nærdemokratiet. Jeg håber derfor, at Teknik- og Miljøudvalget atter engang vil være lydhør over for vores ønsker om at holde fast på de oprindelige intentioner med området og dermed på den oprindelige lokalplan.
Læs høringssvar fra Nete Wingender
Indsendt af:
Vilhelm Niemann
Dato: 30. september 2015
Svarnummer:
18
By:
København S
Postnr.:
2300
En sti, der forøger afstanden mellem byggeri på Krimsvej 13 og 15 - det er jo fint, men der er et aber dabei. Sidst jeg skrev høringssvar, var der ikke tal på hvor et nyt byggeri skulle starte, men vi hørte fra kommunen at nyt byggeri på Krimsvej 15 skulle påbegyndes 7 - 8 m fra skel til Krimsvej 13. Nu står der at det er planlagt 4,60 m fra skel, og afstanden kan øges ved anlæg af en sti på knap to meter. Så den samlede begejstring kan være på et overskueligt sted, nemlig 6,5 m. På den vedlagte tegning ses det at den lille sti anlægges på bekostning af en større vej syd for Krimsvej 15. Det vil øge biltrafikken på den allerede nu temmelig belastede vej mellem Krimsvej 11 og 13. Det er fint med sti mellem Krimsvej 13 og 15, men der skal også være en lokal vej syd for Krimsvej 15. Så må byggeri begrænses til hvad lokalplanen tillader, ikke hvad bygherrerne kan tjene mest på Og jvf. lokalplan og tidligere indsigelser bør det blive erhverv.
Læs høringssvar fra Vilhelm Niemann
Indsendt af:
Martin Oesten
Dato: 30. september 2015
Svarnummer:
17
By:
København S
Postnr.:
2300
Mit høringssvar vil ironisk nok tage udgangspunkt i KK’s fine statement ”bliv hørt” Efter alle de høringsrunder og over 100 høringssvar, så prøver man igen at ”påtvinge” ideen ind om Krimsvej 15 skal laves om til 2 etagers rækkehuse med have. Til hver høringsrunde prøver man at komme uden om dette faktum. I sidste høringsrunde var argumentationen at ”anvendelse til bolig sker for at undgå ”usikkerhed” om anvendelse”, hvilket stadigvæk ikke giver mening. Denne gang er det dette udsagn ”…et forslag om at ændre stiføringen mellem Amager Strandvej og Krimsvej.” Det begynder at blive meget tydeligt at kommunen allerede har taget beslutningen om at Krimsvej 15 skal blive til 2 etage rækkehuse med have. Men desværre er KK fanget i en ”irriterende” proces, hvor man skal spørge sine borgere. Så for at vende tilbage til den demokratiske proces ”bliv hørt”, så kan man jo hurtigt konkludere at vi, som borgere, bliver ikke hørt. Og man kan også stille spørgsmålstegn til om man overhovedet respekterer sine borgere, når man driver os igennem en bureaukratisk ørkenvandring, hvor vi skal igennem den ene høring efter den anden. Jeg tillader mig at forudsætte at til denne høringsrunde, kommer der kun 40 høringsvar. Vil kommunen så tolke at forslaget om ” at ændre stiføringen mellem Amager Strandvej og Krimsvej” er bedre, da den ikke har fået ligeså mange klager? Dette ville jo være en smart strategi, til at få gennemtrumfet at Krimsvej 15 kan blive til 2 etagers rækkehuse. Set ud fra et menneskeligt og demokratisk synspunkt, så kunne konklusionen jo også være at folk giver op. De, naboer og medborgere, jeg talt med sidder lidt med den mavefornemmelse at det begynder at blive lidt lige meget. Så jeg beder om der kommer mere faglig stolthed i disse processer og respekt af borgeres stemme. Måske det ville være en ide at komme ned og tale med borgerne. Se hvor meget biltrafik der allerede er på Krimsvej. At ”lukke” tværvejen mellem Krimsvej 15-17 vil jo have en massiv indvirkning i vores hverdag, da trafikken på vejen mellem 11-13 vil blive markant forøget. Lad borgerne ”blive hørt” og hør ikke kun på bygherrernes profitmaksimerende krav. Martin og Pernille Oesten Krimsvej 13V
Læs høringssvar fra Martin Oesten
Indsendt af:
Kenneth Dragsdal
Dato: 29. september 2015
Svarnummer:
16
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg vil med dette hørringsvar, endnu engang gøre opmærksom på, at jeg IKKE ØNSKER: At der på Krimsvej 15 opføres boliger i stedet for erhverv! At bygningshøjden på Krimsvej 15 ændres fra 1 til 2 etager! At der bliver etableret offentlig sti mellem Krimsvej 13 og Krimsvej 15! At tværvejen syd for Krimsvej 15 nedlægges! Ovenstående vil, som jeg har svaret i op til flere hørringssvar, medfører forringet livskvalitet for min familie og jeg i form af indkigsgener, skygge, trafiksikkerhed samt øget risiko for tyveri. HOLD JER TIL DEN OPRINDELIGE LOKALPLAN! Jeg finder det utroværdigt at vi skal igennem ENDNU en hørringsproces omkring grunden Krimsvej 15. Kommunen har i denne proces modtaget over 100 (!) hørringssvar fra borgere der er imod disse ændringer (læs forringelser!), der kun tilgodeser bygherres ønske om øget profit og ikke tager hensyn til de borgere der skal bo i området efter bygherre har forladt det. Vi købte vores hus på baggrund af den oprindelige lokalplan og jeg finder det dybt kritisabelt, at den igen og igen og igen forsøges ændret. Hold nu fast i den oprindelige lokalplan og lad vær med at bukke under for bygherre pres. Da jeg frygter, at man endnu engang ser bort fra de mange hørringssvar der er indkommet, følger mit tidligere svar her: Vedr. Krimsvej tillæg 1 – supplerende høring Dette forslag til tillæg 1 ligner til forveksling det forrige som blev forkastet i efteråret 2014. Jeg undrer mig således over, at der nu bliver sendt et stort set identisk forslag til hørring vedr. Krimsvej 15A-B mm. Da vi købte vores rækkehus på Krimsvej 13, skete det b.la. på baggrund af den eksisterende lokalplan og jeg finder det stærkt kritisabelt, hvis denne nu ændres, så få år efter at den er vedtaget. Jeg ønsker derfor at lokalplan 425 bibeholdes og at den fremtidige ejendom på Krimsvej 15A-B bliver en et-etages erhvervsejendom i den vestlige ende som lokalplanen foreskriver. Vedrørende den ”usikkerhed” omkring anvendelsen af ejendommen på Krimsvej 15A-B, som der nævnes i høringen, har jeg følgende kommentar: Der er INGEN usikkerhed omkring anvendelsen af ejendommen på Krimsvej 15A-B, da der er planlagt erhverv, hvor der ikke vil være direkte indkiksgener på Krimsvej 13 aftener og weekender. Ændres anvendelsen fra erhverv til bolig, vil vi få langt mindre privatliv end vi havde regnet med, da vi købte vores rækkehus. Med hensyn til bygherrernes konstante pres for at ændre lokalplanen vil jeg gerne høre: 1) Hvornår forventer Forvaltningen og Borgerrepræsentationen at kunne offentliggøre en endelig lokalplan for Krimsvej, som er til at stole på, og hvor der ikke vil ske yderligere ændringer inden for en acceptabel årrække? 2) Hvorledes Forvaltningen og Borgerrepræsentationen vil sikre, at der kommer grønne områder, grønne kiler og legepladser i området, da vi indtil videre kun har set en masse asfaltering og etablering af midlertidige/permanente parkeringspladser? 3) Hvorledes Forvaltningen og Borgerrepræsentationen vil sikre, at det ulovlige byggeri af Nordtårnet bliver den eneste ulovlighed, som får lov at ”få tilgivelse i stedet for tilladelse”? Jeg ønsker ikke, at Sydtårnet også får lov at overskride lokalplanen, tvært imod bør I gøre dette tårn mindre for at udligne fejlen på Nordtårnet. 4) Hvornår kan beboerne i Krimsvej området forvente et ordentligt fortov eller stisystem på selve Krimsvej, så både børn og voksne ikke behøver at færdes på vejen? Jeg håber ikke, at der skal ske en ulykke, før der tages hånd om dette problem. Jeg håber, at Borgerrepræsentationen holder fast i deres beslutning fra efteråret 2014 om, at lokalplan 425 er for borgerne og ikke for bygherrerne, og således gentager deres nej til det samme oplæg som i høringen 2014 og ikke lader sig snyde af nogle få omformuleringer. Respekter beboernes tidligere indsendte høringssvar og den afgørelse der allerede er truffet! Venlig hilsen Kenneth Dragsdal Krimsvej 13D
Læs høringssvar fra Kenneth Dragsdal
Indsendt af:
Ulla Kierkgaard
Dato: 29. september 2015
Svarnummer:
15
By:
København S
Postnr.:
2300
Det er positivt at rækkehusbebyggelsen Krimsvej 15 rykkes lidt mod syd. Men jeg har I en mail fra Merete Andersen TMF i forbindelse med den foregående høring fået at vide, at "Byggefeltet (Krimsvej 15) er placeret 7-8 meter fra det nordlige skel. Og 10 meter fra det sydlige skel…” Det viste sig ikke at være rigtigt, og vi får stadigt en højere nabo ganske tæt på og nu en offetlig sti i baghaven. Det er langt fra ønskværdigt. Derfor er der stadigt tale om en forringelse i det nye forslag. Der er p.t. mange regler om hæk højder og ingen hegn i området. Til en offentlig sti, har man i højere grad lyst til at sætte et minde stakit eller lign. Vil det så være muligt? Det ville være dejligt, hvis man til høringer kunne se den præcise ordlyd af ændringen til lokalplanen. Ved byggeriet af Nordtårnet blev der fra kommunal side lavet en fejl i forhold til bygningens mål, og tårnet er nu for bredt og ulovlig i forhold til lokalplanen. Hvis der er præcedens for den type proces, må Krimsvej 15 jo skulle bygges efter de mål, vi er blevet oplyst? Nordtårnet skygger mere end oprindelig tænkt henover hele vores grund – hele formiddagen, hvorfor Krimsvej 15 måske kunne kompensere for dette? Vi ønsker heller ikke, at endnu en tværvej lukkes, og der så kommer endnu mere trafik langs Krimsvej 11-13, der allerede er hovedvej for en stor del af områdets bebyggelser. Med lukningen af tværvejen bevares bygherres projekt for Krimsvej 15 intakt, men det går ud over helheden i området. Jeg opsummerer: Nej tak, til ændring fra erhverv til bolig på Krimsvej 15.
 Nej tak, til ændring af bygningshøjden fra 1 til 2 etager + tagterrasse.
 Nej tak, til etablering af offentlig befærdet sti mellem Krimsvej 13 og 15.
 Nej tak, til at nedlægge tværvejen syd for Krimsvej 15. Ovenstående vil i fald de gennemføres give en svær forringelse mht. Indkigs-gener, privatliv, lys og trafiksikkerhed. Ja tak, til mere lys, luft, grønt og plads mellem husene. Jeg er bekymret for, at man endnu en gang ser bort fra de mange høringssvar, der er indkommet. Derfor følger mit tidligere svar her: JEG ØNSKER IKKE FLERE ÆNDRINGER I LOKALPLANEN
 Lokalplanen er ikke særlig gammel – den er faktisk ny – den var grundlaget for køb af nybygget rækkehus på Krimsvej. Som køber af bolig i et område skal man kunne regne med en så ny lokalplan. FASTHOLD ERHVERV PÅ KRIMSVEJ
 I lokalplanen er der en god blanding af erhverv og bolig, som sikrer liv i dagtimerne, mere ro/privatliv om aftenen og frem for alt, at Krimsvej ikke bare bliver en parkeringsplads for livet ved Amager Strandvej. Vi er faktisk meget begejstrede for den mangfoldighed, som den nuværende lokalplan skulle give. Vi har i hele vores købsproces og efter indflytning været meget tilfredse med udsigten til at have mindre erhverv som naboer. Det vil give området en moderne urbanitetsidentitet, hvis der ved siden af rækkehusene, lå et område med en blikkenslager, en VVS-virksomhed, en tegnestue, en musikskole, et kafferisteri eller noget helt sjette. Det vil give Amager Strandpark en mangfoldighed, som vil klæde området og ikke gøre det for befolkningstungt, men til en fremtidssikret investering for Kommunen. KRIMSVEJ 15.
FEMTE GANG SAMME FORSLAG OM RÆKKESHUSE FREMSÆTTES.
JEG SIGER STADIGT:NEJ TAK
 Det er nu femte gang samme forslag til ændring af Krimsvej 15 fremsættes. Og det til trods for, at det senest blev stemt ned i efteråret 2014. Nærdemokratiet virker som et spil for galleriet, og jeg kunne sådan set skrive nøjagtigt det samme som sidst!
Jeg ønsker stadigt ikke at have en høj nabobygning med tagterrasse og opmuret balustre (højere end vores egen bolig), der vil give massive skyggegener i vores frimærke af en have. Det var netop muligheden for et lille stykke grønt og et lille stykke himmel, der var grunden til, vi valgte at bo lige her. Jeg ønsker ikke, at det kik vi har til himlen fra vores bolig forsvinder, og det vil det gøre med en høj nabo. Syd for os skulle være erhverv i henholdsvis to og en etage. D.v.s. ro om aftenen. Det ønsker jeg at fastholde.
Der står i høringen på side 2, at anvendelse til bolig sker for at undgå ”usikkerhed” om anvendelse. Der er ikke nogen usikkerhed om anvendelse blandt beboerne, det er i lokalplanen planlagt til at være erhverv på 2 og 1 etage, hvilket selvfølgelig er den forventning, man så som beboer og boligkøber har. Det er ikke så svært. VARIATION I BYGGEHØJDER
 Jeg synes, det er vigtigt, at der kommer mange forskelligartede bygninger. Nyt og gammelt, høj og lavt. Det lave, i den ene etage, som en del af Krimsvej 15 skulle være er ikke længere at se. BEVAR OMRÅDETS DNA
 Jeg ønsker, at de gamle huse bevares. Det er sammenfletningen af nye bygninger og de gamle erhvervsbygninger, der gør Amager Strand til noget særligt. Voksfabrikken fx fortæller en historie om områdets liv før Strandparken – de nye bygninger alene fortæller kun om profit og salgsoptimering. Det er klart at en bygherre ønsker at rive det gamle ned og bygge større og nyt – men er det, det vi vil? Skal de bare have lov til det? I helhedsplanen for området har bygherrerne sammen beskrevet, hvordan der med masser af asfaltering skal trækkes tråde tilbage til industrikvarterets dage, det er også billigt, men bygningerne, der ellers kunne komme fine boliger i, ønsker de ikke at beholde.
 UDEAREALER OG IBRUGTAGNINGSTILLADELSER
 Det virker som om Københavns Kommune og Teknik og Miljø Forvaltningen giver ibrugtagningstilladelserne til de nye bygninger uden at se på, om udearealerne er etableret. Hvor bliver det grønne spor, de grønne pladser og legepladserne af? Hvorfor skal bygherrerne ikke holdes op på den Helhedsplan for området, de selv har været med til at sammensætte og sende til Københavns Kommune? De grønne områder skal jo ikke være asfalt eller handikap-, bil- og cykelparkering. Hvis ikke der tages hånd om livet mellem husene og skabes plads til sociale rum, får vi jo på sigt et ikke-attraktivt beboelsesområde! Krimsvej 15 kunne have været ideelt som et grønt fællesområde med plads til leg og rekreation. Vi bliver rigtig mange mennesker herude og der er en tæthed i bebyggelsen, der allerede nu kan gøre området getto-agtigt. Stranden er stor – men den er jo også til hele København. I Københavns Kommune er der lige nu også en høring vedr. natur i byen – og det er da noget letter at tænke det ind fra start frem for at skulle klemme det ind senere. Fx kunne Krimsvej 15 være et rekreativt område til glæde for områdets mange beboere. FÆLLESHUSE 
Hvor møder du din nabo? Hvor kan man samles om et vejlaug, fastelavn, loppemarked eller noget helt fjerde? Der er til ejerboligerne ikke etableret et eneste fælleshus. Er det ikke lovpligtigt i forhold til nybyggeri? Skabes der ikke gode rammer i et område, kommer de sociale aktiviteter, hvor man også inddrager nabobebyggelserne på den anden side af metroen, ikke. Amager Strand kan blive en rig getto, hvor folk flytter hurtigt ind og ud. Det er vel ikke ønskværdigt? TRAFIKSIKKERHED
 I Helhedsplanen er det beskrevet, hvordan Krimsvej skal lukkes ved Øresundsvej og adgangen til området skal være via Amager Strandvej. Både nu og når det sker, vil der være for mange biler til, at det er sikkert at færdes uden fortove og cykelsti på Krimsvej. En dobbeltudnyttelse af vejen til både leg og parkering er simpelthen noget af det tåbeligste og farligste jeg længe har hørt. På den sydlige del af Krimsvej er leg og parkering nu en realitet. Der er af gode grunde ingen, der leger der.
Der må findes en løsning både nu i byggefasen og på sigt, så der tages hånd om de blødeste trafikanter. Vejene i området er et meget farligt sted både med og uden byggetrafikken. Skiltningen er mangelfuld og hastighederne for høje.
I helhedsplanen er det beskrevet, at der skal være bump eller chikaner med begrønning. Det har vi ikke set noget af endnu. Heller ikke p.t. med gemmekørende trafik. Er det Teknik og Miljø Forvaltningen der sikrer, at det kommer? NORDTÅRNET OG FORVALTNINGEN AF OMRÅDET
 Jeg mener, at det er uholdbart, at det er bygherrer, der selv producerer planer og skyggediagrammer til høringen. På den måde sker der let fejl. Som at Nordtårnets nuværende og ulovlige grundareal var med på materialet i den supplerende høring for Krimsvej i efteråret 2014, og at det så senere godkendes, selv om det er ulovligt i forhold til den gældende lokalplan. Der er nu blevet givet en dispensation ganske kort tid efter, at denne og de næste to høringsrunder blev besluttet for ikke at skabe flere mindre dispensationer, hvor forvaltningen mister overblikket. I dette materiale begrundes det ændrede grundareal på bygningen med at flere kvadratmeter, skaber bedre lejligheder – nej, det hedder penge! Hvorfor ikke bare skrive at Teknik og Miljø Forvaltningen har godkendt det ved en fejl? Hvis det altså er det der er sket? Effekten er i hvertfald endnu mere skygge-tid i vores have og i hele huset end beskrevet i den gældende lokalplan.
Måske skulle man lave sydtårnet tilsvarende mindre for at udligne fejlen… Det virker ikke som om, det er politikerne, men tværtimod forvaltningen og bygherrer, der styrer butikken.
Visionerne for området og den langsigtede sikring af et godt by-miljø må åbenbart vige for profit. Det er meget ærgerligt for området, også på sigt. Som entusiastiske nytilflyttere mister man i processen – klemt mellem bygherrer og Københavns Kommune – pusten. Vi køber aldrig igen et hus i et nybygningsområde i Københavns Kommune.
Læs høringssvar fra Ulla Kierkgaard
Indsendt af:
Lotte Christensen
Dato: 28. september 2015
Svarnummer:
14
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Høringssvar Nej tak, til ændring fra erhverv til bolig på Krimsvej 15. Nej tak, til ændring af bygningshøjden fra 1-2 etager. Nej tak, til etablering af off befærdet sti mellem Krimsvej 13 og 15. Nej tak, til at nedlægge tværvejen syd for Krimsvej 15. Ovenstående vil i fald de gennemføres give en svær forringelse mht. indkigsgener, indblik, skygge, lys, trafik, trafiksikkerhed og tyverisikkerhed. HOLD JER TIL LOKALPLANEN ! Det er dybt utroværdigt at sende endnu et forslag i høring der kun indholder en yderligere forringelse og hvor over 100 høringssvar indsendt en måned tidligere ikke er blevet tilgodeset! Ja tak, til at man holder sig til den oprindelige lokalplan og ikke ligger under for bygherrenes pres!
Læs høringssvar fra Lotte Christensen
Indsendt af:
Ole Høgh
Dato: 26. september 2015
Svarnummer:
13
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg har efterhånden været igennem denne proces et par gange uden held. Først med min tidligere bolig på Lergravsvej, hvor lokalplanen som jeg købte ud fra blev ændret, og nu her med området mellem Krimsvej og Amager Strandvej. Forstår ikke hvorfor der konstant skal laves om på de lokalplaner man som beboer køber sin bolig ud fra. Og det går ofte i retning af favorisering af bygherre og ikke dem som skal bo i området efterfølgende. Jeg er imod at der laves om i den gamle lokalplan, og grunden til at jeg klager her er ikke fordi det påvirker min daglige situation, men for at hjælpe mine "naboer", da jeg kender situationen alt for godt. Desuden er jeg ret sikker på at vores område ved Strandtårnet står for tur næste gang, for der ønsker I jo også at lave om, med risiko for forringelse af levekvaliteten for visse beboere. Hold nu hvad I lover!! Det gælder i forhold til byggehøjder, placering af bygninger og ikke mindst de grønne områder som er ikke eksisterende selvom de er tegnet ind i gældende lokalplan. Mvh. Ole Høgh
Læs høringssvar fra Ole Høgh
Indsendt af:
Maja Falkenberg
Dato: 22. september 2015
Svarnummer:
12
By:
København S
Postnr.:
2300
IGEN, NEJ TAK til ændring af den oprindeligt lokalplan Som husejer på Krimsvej 13 er jeg stadig imod ændringerne til den oprindelige lokalplan: NEJ TAK TIL PLACERINGEN AF BYGGEFELTET D. 9 juli 2015 i forbindelse med høringen til Tillæg 1 (06.07.15 til 17.08.15), oplyser Merete Andersen fra TMF os beboere på Krimsvej følgende: "Byggefeltet (Krimsvej 15) er placeret 7-8 meter fra det nordlige skel. Og 10 meter fra det sydlige skel…” Jeg forventer, at kommunen holder hvad de lover og fastholder den lovede afstand på 7-8 meter fra nordlige skel, og at stien forbliver på sydsiden af Krimsvej 15. Det er meget slående, at Kommunen holder hånden over ELFs ønske om mere profit ved at etablere haver i stedet for at vedholde borgernes tiltro til den oprindelige lokalplan Kommunen har vedtaget. Derudover er en fællessti bag vores have på ingen måde et plaster på såret og virker som endnu en lappeløsning på en lokalplan, der falder mere og mere fra hinanden. NEJ TAK TIL 2 ETAGER Jeg er imod at der bygges rækkehuse i 2 etager i stedet for de oprindelige 1 etager, og at det ændres fra erhverv til bolig. En højere bebyggelse af Krimvej 15 vil skabe meget store gener mht. skygge og indkig i vores have og grund og i den grad forrige vores daglige liv. Derudover er materialet og detaljerne i ændringsforslaget utrolig sparsomt i forhold til, at bygherre ikke må bygge taghus eller overdækket tagterrasse ovenpå en eventuel 2 etagers bebyggelse. Lige nu har vi kun (endnu) en mail fra Merete Andersen (TMF) med hendes ord på, at der ikke må bygges et taghus. Det er ikke særligt troværdigt eller betryggende. NEJ TAK TIL FÆLLESSTI FREMFOR VEJ Det er stærkt bekymrende, at en af de 6 gennemgående vej ønskes droppet til fordel for en fællessti mellem Krimvej 15 og 13. I dag oplever vi farlige situationer pga. tung trafik, ingen fartdæmpning, koblet med fodgænger, cykelister og skolebørn. Droppes en vej syd for grunden på Krimsvej 15 vil det uden tvivl øge antallet af trafikanter på vejen ved Krimsvej 13, hvor der i forvejen er en fuldstændig uholdbar situation. NEJ TAK TIL AT TILGODESE BYGHERRERS PROFIT FREMFOR BORGERTILFREDSHED Igen vil jeg bede kommunen om at holde fast i oprindelig lokalplan i stedet for gang på gang tilgodese bygherrer og høre på os borgere, der skal bo og leve på Krimsvej. Her kan jeg blive i tvivl om, om budskaberne i tidligere høringssvar bliver misforstået eller overhørt. Mvh Maja Falkenberg, Krimvej 13H
Læs høringssvar fra Maja Falkenberg
Indsendt af:
Jesper Eg Larsen
Dato: 21. september 2015
Svarnummer:
11
By:
Kbh S
Postnr.:
2300
Høringssvar Krimsvej tillæg 1 NEJ TAK IGEN! til 2 etagers boligbyggeri istedet for 1 etage erhverv. Hold fast i oprindelig lokalplan istedet for konstant at ligge under for bygherres pres og komme med minimale ændringsforslag og igen sende noget i høring, som vi som beboere allerede har sagt nej tak til. Man bliver i den grad i tvivl om, om budskaberne i tidligere høringssvar bliver misforstået eller overhørt. I forslaget beskrives mulighed for adgang til fælles offentlig sti mellem 13-15 fra 13a-v's haver. Dette har vi på ingen måde interesse i. Det skal samtidig fremhæves, skulle denne løsning blive gennemtrumfet, at sådanne stier skal være på 7-10meter som det står beskrevet i paragraf 4 stk 4. Jeg ønsker derimod den oprindelige beskrevne vej mellem 15-17. Især for at tage presset på den stærkt trafikerede vej mellem 11-13 hvor der er stor andel bløde trafikanter og især færdselsåre for skolebørn. Det er i forvejen en lille smal vej, hvor man af uransagelige årsager, som eneste gennemgående vej har valgt 30km/t zone frem for de 15km/t som de andre planlagte veje.  Ændrings forslaget er samtidig en kraftig forringelse ift. det vi i juli 2015, af TMF Merete Andersen, er blevet oplyst med en bebyggelsesafstand til nordligt skel på 7-8meter frem for de nu foreslåede 6,5 meter. Samtidig er det tankevækkende at der i samme svar bliver beskrevet "mulighed for haver..." når det vel selvsagt ikke er afgjort om der bygges rækkehuse eller en etages erhvervsbyggeri. Eller er denne del afgjort inden høringsafslutning!? Pladseringen drejer sig ikke kun om uhensigtsmæssigt indkig og skyggevirkning, men en gennemgående utroværdig proces hvor beboere i området gang på gang bliver misinformeret.  Der har aldrig været tvivl og usikkerhed hos os som beboere, som det tidligere er beskrevet i ændringsforslageme til lokalplanen, hvis bare lokalplanen følges som den oprindeligt er tænkt.  Det der giver usikkerhed er de konstante småændringer, misinformering, fejl i byggefelt(nordtårnet), fejl i skyggediagrammer og især det pres fra ELF, det virker som om kommunen ligger under for, ved gang på gang at sende småændringer i høring og fuldstændigt overhøre budskaberne i de tidligere ca. 100 høringssvar der er imod byggeforslaget og ønsker at kommunen holder sig til den oprindelige lokalplan.  I sidste ende er spørgsmålet om kommunen og borgerrepræsentationen vil lytte på nuværende beboere i området og forsøge at bevare vores tiltro til høringsprocessen og lokalplan eller ligger under for ELF's ønske om størst tænkelig profit. Som skrevet i foregående høringssvar, august 2015, har borgerrepræsentationen allerede afvist tilnærmelsesvis samme forslag efteråret 2014. Det er ubegribeligt at det gang på gang, med småændringer, bliver sendt i høring. Det er i den grad utroværdigt.  Jeg ønsker, at der holdes fast i den oprindelige lokalplan, så det sikrer de stier, grønne områder og divergens mellem bolig og erhverv som området er tiltænkt. Dette så profitsøgende bygherrer ikke dikterer områdeplanen, men det bliver etableret med tanke på områdets beboere og ikke ender i tætpakket byggeri, asfalt og betonjungle.  Jesper Eg Larsen Krimsvej 13N
Læs høringssvar fra Jesper Eg Larsen
Indsendt af:
Lotte Hagmann
Dato: 21. september 2015
Svarnummer:
10
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg ønsker gældende lokalplan og de forudsætninger jeg købte hus udfra bevaret. Jeg finder det fortsat uacceptabelt, at Københavns Kommune vil påføre beboerne på Krimsvej 13 store skygge- og indkigsgener ved at ændre anvendelse for Krimsvej 15 til beboelse og samtidig fordoble etageantallet. At forvaltningen nu forslår, at kile en smal sti ind mellem bebyggelserne på Krimsvej 13 og 15 ændrer ikke herved. Der vil stadig være øgede skyggegener fra en ekstra etage, mens indkigsgener nu både vil komme fra stiens trafikanter og fra de bagvedliggende boliger. For at gøre ondt værre vil forvaltningen for at få plads til både sti og bolig nedlægge 1 af områdets i alt 6 tværveje. Det vil øge presset på vejen ud for Krimsvej 13, som i forvejen i sær for områdets mange børn er livsfarlig at færdes på og alt for lille til at tjene som intern fordelingsvej. I den gældende lokalplan blev der lovet grønne områder, legepladser samt en blanding af bolig og erhverv. I det nye forslag fra Kommunen er det svært at se, hvordan Københavns Kommune vil sikre dette. Bygninger som er tiltænkt erhverv laves om til boliger, og mængden af grønne kiler og legepladser i området omkring Krimsvej er allerede alt for lille. Dette vil ikke ændre sig, bare fordi ELF får lov at bygge rækkehuse på adressen Krimsvej 15. Den nye lokalplan er milevidt fra de forudsætninger, vi investerede i området udfra. Jeg finder det under al kritik, hvis Københavns Kommune vedtager en lokalplan, som borgere køber bolig i tillid til, for derefter mens området kun er halvt færdigbygget at ændre lokalplanen og kraftigt forringe vilkårene for disse borgere. Endvidere finder jeg det uacceptabelt, at Københavns Kommune kun en 1 måned efter afsluttet høring til tillæg 1 i juni/august forringer oplægget, for endnu engang at favorisere ejendomsinvestorerne. De 100 borgere som lavede et høringssvar mod tillægget kan kun føle sig snydt, når Kommunen ikke lytter til borgerne. I øvrigt paradoksalt når Morten Kabell og Frank Jensen (Teknik- og miljøborgmester (EL) og overborgmester (S)) i Politiken den 18. august i artiklen ”Kom med et bud på fremtidens København” slår til lyd for, at Kommunen ønsker at inddrage borgerne i udviklingen af fremtidens København. Dette er IKKE tilfældet i det nye tillæg – her tilgodeses ELF interesser for at tjene flest mulige penge. Med venlig hilsen Lotte Nygaard Hagmann Krimsvej 13C
Læs høringssvar fra Lotte Hagmann
Indsendt af:
Lotte Hagmann
Dato: 21. september 2015
Svarnummer:
9
By:
København S
Postnr.:
2300
Jeg ønsker gældende lokalplan og de forudsætninger jeg købte hus udfra bevaret. Jeg finder det fortsat uacceptabelt, at Københavns Kommune vil påføre beboerne på Krimsvej 13 store skygge- og indkigsgener ved at ændre anvendelse for Krimsvej 15 til beboelse og samtidig fordoble etageantallet. At forvaltningen nu forslår, at kile en smal sti ind mellem bebyggelserne på Krimsvej 13 og 15 ændrer ikke herved. Der vil stadig være øgede skyggegener fra en ekstra etage, mens indkigsgener nu både vil komme fra stiens trafikanter og fra de bagvedliggende boliger. For at gøre ondt værre vil forvaltningen for at få plads til både sti og bolig nedlægge 1 af områdets i alt 6 tværveje. Det vil øge presset på vejen ud for Krimsvej 13, som i forvejen i sær for områdets mange børn er livsfarlig at færdes på og alt for lille til at tjene som intern fordelingsvej. I den gældende lokalplan blev der lovet grønne områder, legepladser samt en blanding af bolig og erhverv. I det nye forslag fra Kommunen er det svært at se, hvordan Københavns Kommune vil sikre dette. Bygninger som er tiltænkt erhverv laves om til boliger, og mængden af grønne kiler og legepladser i området omkring Krimsvej er allerede alt for lille. Dette vil ikke ændre sig, bare fordi ELF får lov at bygge rækkehuse på adressen Krimsvej 15. Den nye lokalplan er milevidt fra de forudsætninger, vi investerede i området udfra. Jeg finder det under al kritik, hvis Københavns Kommune vedtager en lokalplan, som borgere køber bolig i tillid til, for derefter mens området kun er halvt færdigbygget at ændre lokalplanen og kraftigt forringe vilkårene for disse borgere. Endvidere finder jeg det uacceptabelt, at Københavns Kommune kun en 1 måned efter afsluttet høring til tillæg 1 i juni/august forringer oplægget, for endnu engang at favorisere ejendomsinvestorerne. De 100 borgere som lavede et høringssvar mod tillægget kan kun føle sig snydt, når Kommunen ikke lytter til borgerne. I øvrigt paradoksalt når Morten Kabell og Frank Jensen (Teknik- og miljøborgmester (EL) og overborgmester (S)) i Politiken den 18. august i artiklen ”Kom med et bud på fremtidens København” slår til lyd for, at Kommunen ønsker at inddrage borgerne i udviklingen af fremtidens København. Dette er IKKE tilfældet i det nye tillæg – her tilgodeses ELF interesser for at tjene flest mulige penge. Med venlig hilsen Lotte Nygaard Hagmann Krimsvej 13C
Læs høringssvar fra Lotte Hagmann
Indsendt af:
Rune Eliasson
Dato: 19. september 2015
Svarnummer:
8
By:
København S.
Postnr.:
2300
Nej tak til "Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1". Jeg ønsker gældende lokalplan og de forudsætninger jeg købte hus udfra bevaret. Jeg finder det fortsat uacceptabelt, at Københavns Kommune vil påføre beboerne på Krimsvej 13 store skygge- og indkigsgener ved at ændre anvendelse for Krimsvej 15 til beboelse og samtidig fordoble etageantallet. At forvaltningen nu forslår, at kile en smal sti ind mellem bebyggelserne på Krimsvej 13 og 15 ændrer ikke herved. Der vil stadig være øgede skyggegener fra en ekstra etage, mens indkigsgener nu både vil komme fra stiens trafikanter og fra de bagvedliggende boliger. For at gøre ondt værre vil forvaltningen for at få plads til både sti og bolig nedlægge 1 af områdets i alt 6 tværveje. Det vil øge presset på vejen ud for Krimsvej 13, som i forvejen er livsfarlig at færdes på og alt for lille til at tjene som intern fordelingsvej. Jeg henviser i øvrigt til mit svar fra sidste høring, som fortsat er aktuelt (http://blivhoert.kk.dk/svar/9902). Med venlig hilsen Rune Eliasson Krimsvej 13C
Læs høringssvar fra Rune Eliasson
Indsendt af:
Jan Thane
Dato: 18. september 2015
Svarnummer:
7
By:
København
Postnr.:
2300
Vi ønsker ikke ændring i forhold til den oprindeligt vedtagne lokalplan. Det vil sige: Nej til 2 etager i stedet for 1 etage - Vi er stadig imod at der bygges huse/bygninger i 2 etager på grunden Krimsvej 15. PLACERINGEN AF BYGGEFELTET - minimum 8,5 meter fra skel. Hvis stien ønskes rykket mod nord, så bør byggefeltet minimum placeres 8,5 meter fra nordlige skel, og ellers så forventer vi at Kommunen fastholder den lovede afstand på 7-8 meter fra nordlige skel og stien så forbliver på sydsiden af Krimsvej 15 grunden. At ELF ønsker at etablere haver, er ikke bærende argument for at lave en markant ændring i lokalplanen, som forringer livskvaliteten for de beboere, der har købt huse i området, på baggrund af lokalplanen. ELFs ønske om at etablere haver, bunden i et ønske om at maksimere husenes værdi, og ikke andet. Spørgsmålet er derfor, om kommunen vægter ELFs ønske om at tjene flest mulige penge på nogle boliger, eller borgernes tiltro til en lokalplan. 4.) ÆNDRING FRA VEJ TIL STI – NEJ TAK Vi ser det som et problem, at Kommunen pludselig vil fjerne en planlagt vej til fordel for en sti og nu flytter denne fra den principelle placering (beskrevet i lokalplanen side 42). Denne ændring vil øge antallet af trafikanter på Krimsvej 13, hvor der pt. er en fuldstændig uholdbar situation. Ugentligt er der livefarlige situationer pga. tung trafik, ingen fartdæmpning, koblet med børn, fodgænger, cykelister og at vejen er en hovedåre for børn som skal i skole, både til Filipskolen og Levgravsparken. Vi ønsker derfor vejen syd for grunden på Krimsvej 15 bibeholdt til biltrafik. 5.) PRIVAT VEJ/STI kontra PRIVAT FÆLLESVEJ/STI Privat adgangsvej kontra privat fællesvej/sti har også nogle grundlæggende problemer i forhold til hvad der pålægges naboerne i forhold til forpligtelser og vedligeholdelse. Her vil det påvirke beboerne på Krimsvej 13a-v hvis stien flyttes. Her er stien/tværvejen ifølge lokalplanen/helhedsplanen en privat fællesvej, som vi så bliver naboer til
Læs høringssvar fra Jan Thane
Indsendt af:
Anders Olesen
Dato: 18. september 2015
Svarnummer:
6
Virksomhed / Organisation :
GODT SVAR FRA NABO
By:
København S
Postnr.:
2300
D. 9 juli 2015 i forbindelse med høringen til Tillæg 1 (06.07.15 til 17.08.15), oplyser Merete Andersen fra TMF os beboere på Krimsvej følgende: "Byggefeltet (Krimsvej 15) er placeret 7-8 meter fra det nordlige skel. Og 10 meter fra det sydlige skel…” En måned efter høringen kommer TMF så med et nyt forslag, hvor de vil flytte stien fra sydsiden til nordsiden af grunden på Krimsvej 15. Her vil de så samlet lave 6,5 meter mellem byggefeltet og nordlige skel. Dette er en klar forringelse på op til 1,5 meter samtidig med at der er flyttet en 1,9 meter bred fællessti ind i ”regnskabet”, hvilket ikke vil ændre indbliksgenerne og skyggen positivt. Skulle det nye forslag have nogen gang på jorden, så skulle der laves 9-10 meter afstand mellem byggefelt og nordlige skel… De 100 borgere som har siddet og lavet høringssvar mod tillæg 1 i juni/august kan kun føle sig snydt, når Kommunen 1 måned efter afsluttet høring forringer oplægget, for endnu engang at favorisere ejendomsinvestorerne. 1. Jeg er imod at der bygges rækkehuse i 2 etager, og at der ændres fra erhverv til bolig. Jeg er imod at byggefeltet placeres mindre end 7 meter fra nordlige skel eksklusiv den 1,9 meter brede fællessti. 2. Ved det første tillæg som blev afvist af TMU udvalget sidste år, var kritikken bl.a. at materialet ikke var retvisende, og skyggediagrammerne var forkerte. Ved den anden høringsproces, viser det sig nu, at TMF har misinformeret om et af de mest centrale punkter i sagen - nemlig placeringen af husene på Krimsvej 15A-B. Nu kører så tredje høringsproces, hvor vi høres om en stor ændring af en gennemgående sti, uden at der forligger tegninger og andet relevant baggrundsmateriale. Som det meste andet TMF laver så er dette dybt utroværdigt. 3. At ELF ønsker at etablere haver er ikke et argument for at lave en markant ændring i lokalplanen, som forringer livskvaliteten for os beboere, der har købt huse i området, på baggrund af lokalplanen. ELFs ønske om at etablere haver, bunder i et ønske om at maksimere husenes værdi og ikke andet. ELFs ønsker kun at tjene flest mulige penge på nogle boliger, og har intet gjort for at Krimsvej området skulle blive et godt område at bo i. Her kan jeg nævne totalt manglende trafiksikkerhed, konstante overskridelse arbejdstider på byggepladerne, overtrædelse af nedrivningstilladelserne, samt skader på nabohusene i forbindelse med opførslen af Nordtårnet, som ELF ikke vil udbedre. 4. Stien som TMF ønsker at flytte på Krimsvej 15 grunden er i lokalplanen side 9 beskrev som 1 af 6 veje. "Bebyggelsesplanen og bygningerne er orienteret øst-vest med 6 gennemgående passager/veje, der strukturerer området i 6 kvarterer og forbinder Krimsvej og Amager Strandvej." Ligeledes står der i lokalplan §4, stk 4. "Om interne vej- og stianlæg med tilgang via Amager Strandvej gælder: Den interne trafikbetjening af området skal ske ved udlæg og anlæg af private fællesveje og -stier i princippet placeret som vist på tegning nr. 4. Disse vej- og stianlæg skal i videst muligt omfang være med karakter af alléer. Vej- og stianlæggene skal have en bredde på 7-10 m. ": Her er det uforståeligt at en så vigtig vej pludselig er blevet til en sti på 1,9 m. Lokalplanen skriver jo, at vej- og stianlæggene skal have en bredde på 7-10 m. En sådan ændring af vejen på 7-10 meter til en sti på 1,9 meter vil øge antallet af trafikanter på vejen ved Krimsvej 13 markant, hvor der i forvejen er en fuldstændig uholdbar situation. Dagligt er der farlige situationer pga. tung trafik, ingen fartdæmpning, koblet med børn, fodgænger, cykelister og at vejen bruges som skolevej til både til Filipskolen og Lergravsparken. Jeg ønsker derfor vejen syd for grunden på Krimsvej 15 bliver bibeholdt til biltrafik, som det også er tilfældet nu. 5. Private adgangsvej kontra privat fællesvej/sti har også nogle grundlæggende problemer i forhold til hvad der pålægges naboerne i forhold til forpligtelser og vedligeholdelse. Her vil det påvirke beboerne på Krimsvej 13a-v hvis stien flyttes. Her er stien/tværvejen ifølge lokalplanen/helhedsplanen en privat fællesvej.
Læs høringssvar fra Anders Olesen

Sider