Lersø Parkallé 2 - lokalplan nr. 535

Lokalplanen blev bekendtgjort den 9. juni 2016

Høringsfrist:

3. marts 2016
Indsendt af:
Vermundsgade 12, 1.tv
Dato: 4. marts 2016
Svarnummer:
9
By:
København ø
Postnr.:
2100
Vi er imod opførelsen af så høj en bygning tæt ved vores bolig, idet det kan medføre skygge og faldende ejendomsværdi i området.
Læs høringssvar fra Vermundsgade 12, 1.tv
Indsendt af:
Torgunn Thomsen
Dato: 3. marts 2016
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Andelsboligforeningen Lersø Parkalle 25 - 29
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Torgunn Thomsen
Indsendt af:
Sidsel Nelund
Dato: 3. marts 2016
Svarnummer:
7
Virksomhed / Organisation :
Ejerforening Vibekegade 29
By:
København Ø
Postnr.:
2100
På vegne Ejerforeningen Vibekegade 29 fremsender jeg hermed indsigelser til Lersø Parkalle 2 Lokalplan. Vores primære bekymring er højden på bygningen, som vi vil anbefale ikke overstiger 4-6 etager. Der er tre årsager: 1) at det bryder områdets i forvejen lave byggeri, der giver kvalitet til området med åben himmel. 2) at det vil forværre solforholdene i bygninger og haver i Vibekevang mod Lersø Parkallé og dele af enden af Vibekegade og skabe skygge i de tidlige morgentimer især i vinterhalvåret. 3) at det vil forringe både nydelses- som økonomisk værdi på ramte bygninger, herunder vores grundet skygge i morgentimerne. Vi håber meget, at i vil lytte til vores indsigelser i det fremtidige arbejde med lokalplanen. Med venlig hilsen, Sidsel Nelund Ejeforening Vibekegade 29
Læs høringssvar fra Sidsel Nelund
Indsendt af:
Østerbro Lokaludvalg
Dato: 2. marts 2016
Svarnummer:
6
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Østerbro Lokaludvalg
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Læs høringssvar fra Østerbro Lokaludvalg
Indsendt af:
Arne Jakobsen
Dato: 29. februar 2016
Svarnummer:
5
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
E/F Stadens Vænge 1-3
By:
Fåborg
Postnr.:
5500
Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Postboks 348 1503 København V Vedr. Lokalplanforslag Lersø Parkallé 2, Sags/dokumentnr. 2015-0285484-3. Bestyrelsen i ovennævnte ejerforening har på et møde drøftet nævnte lokalplanforslag ”Lersø Parkallé 2” og rådført os med herom med vores arkitekt. Vi vil på baggrund heraf og på vegne af ejendommens ejere fremkomme med følgende indsigelser mod lokalplanforslaget. Det i lokalplanforslaget omtalte runde byggeri på 8-10 etager placeret syd-sydvest for ejendommen Stadens Vænge 1-3 samt de planlagte altaner og tagterrasser i det øvrige nybyggeri vil medføre både skygge- og indsigtsproblemer for beboerne/ejerne i Stadens Vænge 1-3. Med baggrund i de viste skyggeskitser i lokalplanforslaget vil der i tidsrummene 12,00-16,00 – med dagenes bedste solindfald - både medføre skyggevirkninger for lejlighederne i den sydligste del af ejendommen og for det eneste fællesareal med have-, opholds- og grillpladser tilhørende Stadens Vænge 1-3. Endvidere vil lejligheder i samme bygning, såfremt der etableres vinduer mod nord og øst, samt altaner og tagterrasser i det øvrige byggeri medføre indsigt til lejlighederne i Stadens Vænge 1-3 og til fællesarealet. Begge virkninger finder vi særdeles uheldige, emotionelt utilfredsstillende og værdiforringende for lejlighederne i Stadens Vænge 1-3. Vi fordrer derfor, at nybyggeriet gøres lavere/udformes på anden måde, således at disse skygge- og indsigtsvirkninger ikke medfører gener for Stadens Vænge 1-3. Vi vurderer at en sammenbygning af de eksisterende bygninger og den nye påtænkte cirkulære bygning i grundens sydlige hjørne vil kunne eliminere en stor del af problemet med både skygge og indsigt. Samtidig finder vi at 1 p-plads pr. 8-10 ungdomsboliger er i relativt beskedent antal og at der bør sikres en løsning, således at private p-pladser til ejendommen Stadens Vænge ikke udsættes for uvedkommende benyttelse efter det gennemførte byggeprojekt. Der kunne eksempelvis indrettes yderligere parkering på bygningens østlige face med indkørsel fra Stadens Vænge Da der ikke fremgår indretningsplaner eller mange detaljer for nybyggeriet på Lersø Parkallé 2, blot, at der er tale om et fælleslokal/festlokale og fælles tagterrasser, der placeres tæt på ejendommen Stadens Vænge 3 gør vi indsigelser mod de eventuelle støjproblemer, som anvendelsen heraf kan medføre. Vi opfordrer til, at disse lokaliteter indrettes på en sådan måde, at støjgener til naboer undgås. Endvidere henstiller vi til, at støjproblemer i byggeperioden minimeres mest muligt og undgås helt i aften- og nattetimerne. Støjproblemet kan i øvrigt elimineres delvist ved en flytning af nybyggeriet som ovenfor nævnt. Vi er åbne for en nærmere drøftelse af planforslaget, når mere detaljerede bygge- og indretningstegninger foreligger, med henblik på at skabe optimale forhold for hele området og for ”det gode naboskab” – dog således, at der tages maksimalt hensyn til nævnte skygge og indsigtsforhold. Vi uddyber gerne vores indsigelser og forslag til ændringer i det påtænkte byggeri på et møde, således at vore indsigelser imødekommes bedst muligt. Med venlig hilsen E/F Stadens Vænge 1-3 Arne Jakobsen Fmd. Mobil: 4061 1414. Mail: arnejak@post9.tele.dk
Læs høringssvar fra Arne Jakobsen
Indsendt af:
Erik Lund Eriksen
Dato: 28. februar 2016
Svarnummer:
4
By:
København Ø
Postnr.:
2100
Vi fremsender hermed indsigelse imod byggeriet af de 164 nye almene boliger. 32 meters højde så tæt på skel, vil påvirke vores lejlighed negativt mht lysindfald og skygge i dag og aftentimerne. Ligeledes vil haven ligge i skygge modsat nu, og de to nybygninger med placering 2,5 meter fra skel , vil virke voldsomt stort, og påvirke privatlivet. Trafikken vil blive markant øget og støjniveauet forhøjes. Det vil være meget ærgerligt at fælde store smukke gamle træer, for at give plads til mere beton. Selv om der vil blive plantet nyt, vil der jo gå flere årtier inden dette kan genskabe det nuværende. Bygningen af den nye silo vil påvirke ejendomsværdien meget negativt. At sammenligne et kirketårn med en silo på 18,5 meter i diameter er ren utopi og ikke hold i virkeligheden. Vi anbefaler en max byggehøje på 3 etager, tilsvarende de omkringliggende bygninger.
Læs høringssvar fra Erik Lund Eriksen
Indsendt af:
Inger Hammer
Dato: 28. februar 2016
Svarnummer:
3
By:
Kbh. Ø
Postnr.:
2100
Jeg kan ikke acceptere den høje runde bygning, da den vil forringe lysforholdene i min bolig og på udearealerne. Netop på de tidspunkter af dagen, hvor man har mest behov for sol og lys - sidst på eftermiddagen og først på aftenen. I relation til ovennævnte, vil det samtidig være en værdiforringelse af min bolig.
Læs høringssvar fra Inger Hammer
Indsendt af:
Sandra Høj
Dato: 25. januar 2016
Svarnummer:
2
Vedhæftede filer: 2
Virksomhed / Organisation :
Red Byens Træer
By:
København
Postnr.:
2200 N
Høringssvar, Lokalplan Lersø Parkallé 2. Dette høringssvar er fra Red Byens Træer, en borgergruppe der kæmper for at beskytte og bevare Københavns træer. Svaret fokuserer på træerne, der berøres af byggeriet, nævnt på side 17. I kommentarerne under punkt 8 og 9, er det tydeligt, hvor det går galt: instrukser omkring omgang med træerne er for vage og uforpligtende. Alle steder i teksten der vedrører træerne, med ordlyd “bør” og “anbefales”, skal rettes til “skal”. Her er den ordlyd, der kan være afgørende for, om træerne overlever byggeriet, anbefaling udskiftet med påbud: Kommentar til punkt 8, side 17, redigeret udgave. For at forhindre jordkomprimering *skal* eksisterende og kommende haver, andre grønne arealer samt eksisterende træers vækstzoner beskyttes mod tung trafik, byggepladsetablering og byggematerialeoplagring i nedrivnings- og anlægsperioder. Desuden *skal* træers dryp- og vækstzoner beskyttes i samme perioder, så træerne ikke påføres skader. I forbindelse med byggeri skal der indsendes en redegørelse om beskyttelse af eksisterende beplantning og træer i byggeperioden til godkendelse i Teknik- og Miljøforvaltningen. ’Normer for anlægsgartnerarbejder’ *skal* følges ved anlæg af friarealerne. Kommentar til punkt 9, side 17, redigeret udgave. For træer, som plantes i muldbede eller i rodvenligt bærelag, *skal* plantehullet være mindst 1 m dybt og eksisterende råjord under plantehullet løsnes. Ved plantning af træer *skal* bedet være mindst 1,5 m dybt, og overkant af bedet højst placeres 0,8 m over de befæstede arealer. Øvrig beplantning på dæk *skal* have minimum 0,5 m muldlag. Inden for eksisterende træers drypzoner *må* der ikke foretages anlæg, terrænregulering eller udgravning, der forringer træernes vækstvilkår. ***** Derudover skal kommunens egne parkfolk konsulteres løbende, i omgangen med træerne. Det er dem der står med hovedpinen bagefter, og dem der ved, hvad træerne kan tåle og hvad der på lang sigt kan gøre dem til risikotræer, der i yderste konsekvens kan gøre personskade. Det var netop tilfældet med det træ, der væltede i stormvejret, og kostede en person livet. Træet havde været udsat for tankeløst gravearbejde nær rødderne for mange år siden, og det havde destabiliseret det. Noget der let kunne have været undgået. Med venlig hilsen Sandra Høj Red Byens Træer
Læs høringssvar fra Sandra Høj
Indsendt af:
Anders Strømvig Hansen
Dato: 14. januar 2016
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Professionshøjskolen Metropol
By:
København
Postnr.:
2200
På vegne af Professionshøjskolen Metropol skal jeg meddele at vi ikke som sådan har indvendinger imod lokalplanforslaget. Dog vil vi nævne, at vi er kede af ikke at blive nævnt i oplistningen af markante uddannelsesinstitutioner i nærområdet (side 3, Lokalplanområdet og kvarteret). Dels er vi en af de nærmeste naboer til matriklen, dels har vi et udmærket samarbejde med bygherren. Vi vil derfor blive meget tilfredse, hvis vores navn også kommer til at optræde her.
Læs høringssvar fra Anders Strømvig Hansen