Kirkebjerg Skole - lokalplan 461

Lokalplanforslaget skal muliggøre opførelse af en ny bygning til Kirkebjerg Skole på den nordlige del af skolens grønning.

Høringsfrist:

15. september 2011
Indsendt af:
Vibeke Steffens
Dato: 15. september 2011
Svarnummer:
18
Vedhæftede filer: 4
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Vibeke Steffens
Indsendt af:
Vibeke Steffens
Dato: 15. september 2011
Svarnummer:
17
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Vibeke Steffens
Indsendt af:
Kim Skriver
Dato: 15. september 2011
Svarnummer:
16
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vedr. Lokalplanforslag Kirkebjerg skole. Efter gennemgang af projektet kan jeg ikke se der er taget højde for den øgede støj fra skolen og den nye parkeringsplads. Samt belysning af parkeringsarealet er ikke beskrevet eller taget højde for og det kan være stærkt generende for naboerne. Ligeledes er den øgede trafik til og fra skolen en stor belastning for nærområdet. Dette giver en øget omkostning for områdets beboere til vedligeholdelse af bla. veje. Som klart bør pålægges kommunen. Hvis der laves parkeringspladser på arealet der nu huser nyttehaver må støjdæmpende belægning samt støjdæmpende hegn langs parkeringsarealet være et minimums krav. Ligeledes bør belysningen af arealet være "lav" og ikke i høje master som kan genere naboerne. Med venlig hilsen Kim Skriver Tryggevældevej 55 2720 Vanløse
Læs høringssvar fra Kim Skriver
Indsendt af:
Peter S. Jessen
Dato: 15. september 2011
Svarnummer:
15
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vanløsehøj Vejlaug
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
For god ordens skyld vedlægger jeg underskrifter indsamlet af Vibeke Steffens som støtter mit høringssvar. Venlig hilsen Peter Jessen Formand
Læs høringssvar fra Peter S. Jessen
Indsendt af:
Lasse Christensen
Dato: 15. september 2011
Svarnummer:
14
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vi tilslutter os høringssvar fra Vibeke Steffens Tryggevældevej 45 2720 Vanløse Mvh. Anne Kristine Røndbjerg & Lasse Christensen Tryggevældevej 36 2720 Vanløse
Læs høringssvar fra Lasse Christensen
Indsendt af:
Peter S. Jessen
Dato: 15. september 2011
Svarnummer:
13
Vedhæftede filer: 1
Virksomhed / Organisation :
Vanløsehøj Vejlaug
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vanløsehøj vejlaug kræver at der gennemføres en miljøvurdering, inden der tages endelig stilling til projektets gennemførelse. Vi er modstandere af projektet. Hele området omkring Kirkebjerg Skole kan slet ikke bære den foreslåede udvidelse. Se vedhæftede høringssvar. Venlig hilsen Peter Jessen Formand
Læs høringssvar fra Peter S. Jessen
Indsendt af:
Lise Palm
Dato: 15. september 2011
Svarnummer:
12
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Ang: brev fra: Vibeke Steffens Tryggevældevej 54 2720 Vanløse Jeg tilslutter mig alle punkter i dette brev. Lise Palm Tryggevældevej 43 2720 Vanløse
Læs høringssvar fra Lise Palm
Indsendt af:
Vibeke Steffens
Dato: 15. september 2011
Svarnummer:
11
Vedhæftede filer: 1
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Læs høringssvar fra Vibeke Steffens
Indsendt af:
Bent Christensen
Dato: 13. september 2011
Svarnummer:
10
Virksomhed / Organisation :
Vanløse Lokaludvalg
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign. Vanløse Lokaludvalgs høringssvar vedr. "Kirkebjerg Skole". Vanløse Lokaludvalg har tilsluttet sig, at der blev udsendt forslag om lokalplan for Kirkebjerg Skole. Af hensyn til, at der er stort behov for børnepladser i Vanløse, både for institutionsområdet og på selve skoleområdet, støtter Lokaludvalget fortsat, at der vedtages en lokalplan. Det er bl.a. på det offentlige høringsmøde blevet nævnt, at det tillades at bygge i op til 17 meters højde. Dette svarer til den nuværende aulabygnings nuværende højde, og derfor støttes dette forslag om at nedsætte den tilladte højde fra 24 meter. Der er ikke mange steder i bydelen, hvor der kan skaffes så mange pladser, som det er påkrævet. Det kan der imidlertid ved Kirkebjerg. Vanløse Lokaludvalg udtaler sin støtte til, at der gøres bestræbelser på en udvidet støjdæmpning i området, ligesom vi lægger vægt på, at der allerede nu samarbejdes med Sikker Skolevejs-projektet i København, så det sikres at der er en samlet plan for Kirkebjerg Skole m.v., som straks kan fungere, efter byggearbejdernes færdiggørelse. Det er vigtigt, at denne strategi kan medvirke til at sikre, at trafikken til skolen, især biltrafikken, dæmpes, til glæde for beboerne, eleverne m.fl., så gang og cykling til skolen kan ske på sikker vis. Disse spørgsmål er ikke egentligt lokalplansstof, men bør give anledning til, at der gøres andre tiltag fra kommunens side. Den planlagte sti vil skulle være brandvej, dog vil lokaludvalget gerne påpege, at det ikke kan forventes, at der er nogenlunde opsyn med området uden for almindelig skoletid. Med venlig hilsen Bent Christensen, formand for Vanløse Lokaludvalg.
Læs høringssvar fra Bent Christensen
Indsendt af:
Leif Asmark Jensen
Dato: 12. september 2011
Svarnummer:
9
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Lad mig først udtrykke, hvor skammeligt jeg finder det, at kommunen vil inddrage nyttehaverne nordøst for skolen til parkeringspladser. Disse nyttehaver har ligget der i mindst 60 år, de er de eneste tilbageblevne nyttehaver i hele Vanløse og har lokalhistorisk værdi, og de udgør en grøn plet og en økologisk niche og biotop i et område, hvor der er langt imellem sådanne grønne områder. Nyttehaverne har været til glæde for mange af os i en generation eller to, så hvorfor ikke også lade vores børn have glæde af dem? Inddragelsen af nyttehaverne virker heller ikke tvingende nødvendig. Der er flere alternativer, hvor i hvert fald et af dem vil være både billigere, til mindre gene for de omkringliggende beboere og være med til at løse de trafikproblemer, som skolens udvidelse vil medføre på villavejene. Her tænker jeg i al enkelhed på at ensrette både Vanløsehøj og Kirkebjerg Allé (langs skolens område), så kørebanen her kan indsnævres til ét trafikspor. Derved bliver der plads til at lave parkeringspladser på skrå på begge sider af vejene, hvilket skulle give mindst lige så mange parkeringspladser, som kan laves på nyttehaveområdet, men for færre penge og til mindre gene for hele området og dets beboere. Blot et konstruktivt forslag, som jeg håber vil blive overvejet, hvis kommunen virkeligt mener noget med de store ord om at være grøn, miljøbevidst osv.
Læs høringssvar fra Leif Asmark Jensen
Indsendt af:
Københavns Museum
Dato: 12. september 2011
Svarnummer:
8
Vedhæftede filer: 1
By:
København V
Postnr.:
1658
Læs høringssvar fra Københavns Museum
Indsendt af:
Elisabeth Rygård
Dato: 7. september 2011
Svarnummer:
7
By:
København
Postnr.:
2720 Vanløse
KIRKEBJERG SKOLE - UDVIDELSEN - STØJ OG TRAFIK I følge nærmere oplysninger skal en udvidet SFO placeres hvor der hidtil har været indskoling, dvs. i bygninger, der grænser op til en række villaer, der ligger langs med skolen parallelt med Tryggevældevej og ned til Kirkebjerg alle. I planen, der er lagt frem, vurderes både kommende ekstra støj og ekstra trafik som noget, der ikke er grund til hverken at tage højde for eller at gøre noget som helst ved. STØJVÆRN FRA SKOLEN NED MOD KIRKEBJERG ALLE. Det er absolut nødvendigt, at der oprettes et støjværn, i lighed med det, der blev gennemført i den anden ende af skolen og ved SFO'en ' Højen' som værn mod helt uacceptabel støj for naboerne. TRAFIKPLAN FOR OMRÅDET Der er overhovedet ingen plan. Der må og skal laves en samlet plan for den kommende vældigt øgede trafik i forbindelse med skolens udvidelse, så der kan skabes en acceptabel skolevej for børn og for naboerne. Ellers kan enhver se frem til kaos på vejene med alt hvad det indebærer for både børn og naboer. En sådan plan må indebære bomme og delvise lukninger, der sikrer at børn ikke bliver kørt over og at naboerne overhovedet kan komme frem. De lokale villaer/vejlaug står derudover for vedligeholdelse af vejene også økonomisk. Hvorfor er de og eksperter m.forslag til en lokal trafikplan i den forbindelse ikke blevet inddraget, da byggeplanerne for skolen blev udarbejdet? Det samme gælder støjgener, hvorfor er miljøeksperter ikke inddraget i udarbejdelsen i planlægningen af en så så drastisk udvidelse? mvh Elisabeth Rygård
Læs høringssvar fra Elisabeth Rygård
Indsendt af:
Camilla Jarltoft
Dato: 16. august 2011
Svarnummer:
6
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vedr. udvidelsen af Kirkebjerg Skole: Vi er en række grundejere, som erfarer, at der skal etableres p-plads på det nuværende nyttehave-areal op mod Kirkebjerg skole. Vi har tre bemærkninger til forslaget. For det første vil vi meget gerne anmode om, at der opsættes et støjhegn i skellet til villahaverne rundt om pladsen i lighed med det, som i dag er opsat hen til Tryggevældevej 47. Hegnet blev opsat af kommunen omkring 2002 ifm. udvidelsen af fritidstilbuddene i området. Det vil være rimeligt, at vedligeholdelsespligten svarer til den som gælder for det eksisterende hegn – dvs. at den primært påhviler kommunen. Baggrunden for vores forslag er: At vi frygter støjgener fra P-pladsområdet; vi er bekymrede over udsigten til periodevis støj – særdeleshed i aften- og nattetimerne – fra kørsel, ophold og leg på pladsen At vi er bekymrede for den øgede forurening fra P-pladsen – eventuelt kan overvejes en afskærmning på toppen af hegnet, som vender osen ind mod P-pladsen At vores grundes herlighedsværdi falder – udsigten fra vores huse bliver forværret For det andet vil vi foreslå, at der vælges et underlag, der tillader nedsivning af overfladevand (f.eks. armeret græs) – dvs. ikke asfalt, idet vi bor i et meget lertungt område. Det vil være uhensigtsmæssigt at asfaltere et så stort areal. Dette vil også være i tråd med intentionerne i det samlede byggeprojekt, hvor der er fokus på bæredygtighed. For det tredje vil vi gerne ytre vores bekymring for det øgede pres fra biltrafik på vores private villaveje – både som følge af etableringen af P-pladsen og som følge af udvidelsen af skolen til 5 spor. Trafikken på de omkringliggende private villaveje er allerede steget betragteligt med de nuværende udvidelser på skolen. Vejen er relativt smalle og ikke umiddelbart gearede til den øgede belastning. Hertil kommer øgede udgifter til vedligeholdelse og renholdelse. Kommunen bør overveje, at føre vejene tilbage til offentlige veje, således at vedligeholdelsespligten og renholdelsespligten påhviler kommunen. Ligeledes bør overvejes at opsætte trafikregulerende foranstaltninger. Venlig hilsen Kim Arnsted og Dorthe Pedersen, Tryggevældevej 49 Camilla Jarltoft, Tryggevældevej 51-st Anne Rahbek Knudsen og Kenneth Pedersen, Tryggevældevej 51-1 Britta og Otto Kraemer, Tryggevældevej 53 Jens og Rikke Raecke, Lindenborgvej 5 Kristine og Peter Kyhn Tange, tryggevældevej 47
Læs høringssvar fra Camilla Jarltoft
Indsendt af:
Mette Marboe
Dato: 2. juli 2011
Svarnummer:
5
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Jeg oplever i forvejen Skjulhøj Allé som en meget trafikeret gennemkørselsvej. Da den fungerer som tilkørselsvej til både Kirkebjerg skole, samt elle de midre skoler samt instituioner og virksomheder som ligger på vejen, udover alle os som bor her. Det forårsager trafikale problemer for alle når der skal afleveres og hentes børn, når busser, taxaer, store erhvervskøretøjer, lastbiler, cykler og gående skal gennem Skjulhøj Alle. Man kan muligvis afhjælpe nogle problemer ved at enrette vejen, men der er allerede nu med stor risiko at sende sine børn ud på denne vej, og med en næsten fordobling af elevtallet, tør jeg ikke tænke på, hvordan det så vil blive.
Læs høringssvar fra Mette Marboe
Indsendt af:
Elisabeth Rygård
Dato: 19. juni 2011
Svarnummer:
4
Virksomhed / Organisation :
Filminstruktør
By:
København
Postnr.:
2720
Vedr. udvidelse af Kirkebjerg skole / STØJGENER FOR NABOER TIL SKOLEN Som Kirkebjerg skole fungerer nu, er jeg som nabo til skolen( 2 huse væk fra udgangen fra Kirkebjerg alle) allerede meget generet af støj fra skolen. 'Almindeligt støj' fra frikvarterer, plus senere fra SFO'en, der jo først lukker sent. En ting er frikvarterer med glade råb og skrig, det kan jo ikke undgås, SFO' en anvender desværre højtalere til deres fester, og derudover holder skolens elever FESTER med regelmæssige mellemrum, ofte til langt ud på natten, hvor skolens vinduer må stå stå åbne(?) ihvertfald går bassen fra diverse underholdende musik fra skolen meget kraftigt igennem allerede som det er NU til min lejlighed ( selv med med lukkede dobbeltisolerede vinduer) fra sen eftermiddag til aftenen og natten med - ofte både Fredag, Lørdag og Søndag. For mig er det næsten flyttegrund, hvis man bare lader stå til og udvider med 5oo elever uden at tage spor hensyn til naboerne vedr. de nævnte støjgener - specielt vedr. den planlagte af UDVIDEDE skolegård, SFO fester og aften/nattefester for yderligere 5oo elever. ER DET PLANEN AT MEDTAGE INDRETNING og SKOLEREGLER FOR STØJUDSENDELSE P.GR. af UDVIDELSE/ NYBYGGERIET ? SÅ NABOERNE IKKE BLIVER UDSAT FOR UDVIDEDE STØJGENER ? 1) fra skolegården, der nu skal udvides med 5oo elever? Placeres den samlet? 2) Fra SFO'en og deres fester, der pt. foregår med højtaler til sange og taler 3) fra elevernes aften - og nattefester, der pt kan vare til kl. 4 om morgnen med kraftig bas og åbne vinduer i skolen ? Jeg ved der tidligere har været tætte naboer til skolen og SFO'en, der har forsøgt at samle underskrifter på vejen for at få visse max. regler indført vedr. tilladte støjgener fra skolen og SFO'en. Desværre opgav gruppen undervejs, fordi naboer langt fra skolen var ligeglade. Som borger i Vanløse og nabo til skolen håber jeg på et positivt og seriøst svar. Med venlig Hilsen Elisabeth Rygård
Læs høringssvar fra Elisabeth Rygård
Indsendt af:
Mette Rohrberg Andersen
Dato: 17. juni 2011
Svarnummer:
3
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Ang. endnu en udvidelse af Kirkebjerg skole i Vanløse. Vi har modtaget en fin brochure omkring byggeriet. men der mangler en meget væsentlig ting: Trafikken! Jeg kan ikke se at der er lavet en plan for hvordan vejene omkring skolen, bliver lavet til skoleveje. Trafikken til og fra skolen og andre af institutionerne er massiv om morgenen og om eftermiddagen, hvor børn skal hentes og bringes. 500 flere elever betyder endnu mere trafik. Det igen betyder endnu flere gener for beboerne i området. Vores biler bliver ridset og sidespejlene bliver ødelagt igen og igen. Samt et stort slid på veje, som vi beboere, skal vedligeholde. Det er påpeget mange gange, både fra beboere og fra Kirkebjerg skole at trafikforholdene ikke er i orden. Jeg mener ikke at planen for udvidelsen er færdig, før at KBH's kommune har lavet en plan for trafikken. Samt at KBH's kommune har overtaget ansvaret for vejene omkring skolen og de får status som skoleveje, som de reelt er og så vejene kan leve op til kommunens egen målsætning om at der skal være sikker adgangsveje til skoler. Planen giver kun flere gener og øget udgifter til beboerne som har ansvaret for vedligeholdelse af vejene, da de har status som privat fælles veje. Det er ikke acceptabelt og derfor mener jeg ikke at planen kan godkendes i sin nuværende form.
Læs høringssvar fra Mette Rohrberg Andersen
Indsendt af:
Britta Kraemer
Dato: 16. juni 2011
Svarnummer:
2
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Vedrørende den påtænkte etablering af pakeringsområde ved den ny Kirkebjerg Skole. Som nabo til den påtænkte parkeringsplads er vi bekymrede over udsigten til periodevis støj i aften/nattetimerne fra kørsel/ophold/leg på området. Vi ønsker derfor, at der opsættes et støjhegn op til de tilstødende villaer - i lighed med det, der blev opsat, da Højen blev udvidet for år tilbage. Venlig hilsen, Britta og Otto Kraemer
Læs høringssvar fra Britta Kraemer
Indsendt af:
Stephen Lindenhoff
Dato: 16. juni 2011
Svarnummer:
1
Virksomhed / Organisation :
Kirkebjerg KKFO
By:
Vanløse
Postnr.:
2720
Er det ikke først i 2013 at byggeriet forventes færdigt ?????? og IKKE 2012 som det fremgår af teksten
Læs høringssvar fra Stephen Lindenhoff