VVM screening og midlertidig tilladelse til grundvandkøling i DR byen

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

24. may 2013 til 21. june 2013

Sagsnummer

2012-121263

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. june 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø giver DR byen en 5-årig tilladelse til at indvinde grundvand til køling af bygningerne. Anlægget er et såkaldt ATES-anlæg, der pumper koldt vand op til køling om sommeren, og pumper det opvarmede vand ned igen i undergrunden. Om vinteren vendes strømmen, så det opvarmede vand fra sommeren pumpes op til opvarmning af bygningerne, og det afkølede vand pumpes ned igen i undergrunden, hvor det så igen bruges til køling til den kommende sommer.
  
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at oppumpningen og reinfiltrationen ikke vil påvirke jord og grundvand i uforsvarlig grad samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.
Vurdering af virkning på miljøet
Center for Miljø har vurderet, at grundvandskøleanlægget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at det fortsat kan drives uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet, VVM. Sagen er afgjort efter Miljøministeriets VVM-bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010.

Klagevejledning
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér