Tillæg 1 til Artillerivej Øst - lokalplan 384-1

  • Luftfoto over lokalplanområdet Artillerivej Øst
Lokalplanen skal muliggøre udvikling af et område ved Artillerivej med plejehjem, daginstitution, skolehaver, socialt værested og grøn kile

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

25. juni 2020 til 21. september 2020

Sagsnummer

2018-0314732

Indsendelsesfrist for høringssvar

21. september 2020

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent tillæg 1 til lokalplan 384 Artillerivej Øst som PDF (17 mb)

Borgerrepræsentationen har den 10. december 2020 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden og foreslåede ændringer efter den offentlige høring.

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplantillægget er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 25. juni 2020.

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 21. december 2020.

Klagemulighed

Indtil den 18. januar 2021 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af tillæg 1 til lokalplan 384 Artillerivej Øst. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag tillæg 1 til lokalplan 384 Artillerivej Øst som PDF (13 mb)

Teknik- og Miljøudvalget har den 22. juni 2020 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, trænotat

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 25. juni 2020.

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslagene ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslagene.

Indtil den 23. juli 2020 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Tidligere materiale

Startredegørelse

Teknik- og Miljøudvalget godkendte den 27. januar 2020 startredegørelse for tillæg 1 til lokalplan Artillerivej Øst. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, Træer i lokalplanområdet

Hent startredegørelse for tillæg 1 til lokalplan Artillerivej Øst som PDF

Kontakt