Tilladelse til genanvendelse af ren og lettere forurenet jord på Teglholmsgade 39, 2450 Kbh. SV

Høringstype

Andet

Område

Vesterbro-Kongens Enghave

Tidsperiode for høringen

7. october 2013 til 4. november 2013

Sagsnummer

2013-0189467

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. november 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet C.G. Jensen A/S tilladelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord i forbindelse med etablering af et P-hus på Teglholmsgade 39, København SV.
Da den ønskede genanvendelse af lettere forurenet jord kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræves en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at genanvendelsen ikke vil medføre nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.
Afgørelsen offentliggøres her på portalen, således at parter med individuel, væsentlig interesse har mulighed for at påklage tilladelsen.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse.
Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik & Miljøforvaltningen, Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér