Tilladelse til genanvendelse af jord og slagger til ledningsarbejder på Amager Ressource Center

Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til genanvendelse af lettere forurenet jord på Kraftværksvej 31, matr. nr. 536 Amagerbro Kvarter.

Høringstype

Andet

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

21. may 2013 til 18. june 2013

Sagsnummer

2013-79260

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. june 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet I/S Amager Ressource Center tilladelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord og slagger i forbindelse med etablering af forskellige typer ledninger til det nye forbrændingsanlæg.
Da den ønskede genanvendelse af forurenet jord og slagger kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræves en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at genanvendelsen ikke vil medføre nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse.
Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Center for Miljø Najlsgade 13-15 Postboks 259 1505 København V

Få nyt om høringer

Abonnér