Tilladelse til etablering af A-boringer og midlertidig bortledning af grundvand

Efter ansøgning fra Metroselskabet I/S, på vegne af Copenhagen Metro Team I/S meddeles hermed tilladelse til udførelse af A-boringer og midlertidig bortledning af 2.360.000 m3 grundvand.

Høringstype

Andet

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

29. june 2012 til 27. july 2012

Sagsnummer

2011-95656

Indsendelsesfrist for høringssvar

27. july 2012

Høringen er lukket

Center for Miljø meddeler hermed tilladelse til udførelse af 8 stk. pumpeboringer og 6 stk. moniteringsboringer samt bortledning af 1.350.000 m3 grundvand i perioden juli 2012 til december 2015 som ansøgt. Tilladelsen meddeles i medfør af vandforsyningsloven (lovbek. Nr. 625 af 07.06.2010) § 26, jf. øvrige bestemmelser i kap. 4 og jf. boringsbekendtgørelsens § 5 (Bek. Nr. 1000 af 26/07/2007).
 
Der er tidligere meddelt tilladelse til udførelse af 15 reinfiltrations-boringer efter miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 879 af 09/07/2010 § 19 samt 8 moniteringsboringer i medfør af vandforsyningsloven (lovbek. Nr. 625 af 07.06.2010) § 26, jf. øvrige bestemmelser i kap. 4 og jf. boringsbekendtgørelsens § 5 (Bek. Nr. 1000 af 26/07/2007) samt Bek. Nr. 1451, 11.12.07 om vandindvinding og vandforsyning.
 
Tilladelsen kan tilbagekaldes eller ændres uden erstatning, hvis de forudsætninger, der lå til grund for afgørelsen, viser sig urigtige eller ændres væsentligt, jf. Vandforsyningslovens § 26, stk. 3.
 
Tilladelsen kan udnyttes indtil 31. december 2015.
 
Klage
Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagen inden klagefristens udløbden 27. juli 2012. Klage sendes til Center for Miljø, som videresender klagen sammen med det materiale, som er indgået i sagens bedømmelse. Eventuel klage har opsættende virkning.

Ansvarlig

Center for Miljø Jord og Vand Njalsgade 13 1502 København

Få nyt om høringer

Abonnér