Tidlig indsats- og inklusionspakke

Tidlig indsats- og inklusionspakke

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

19. august 2011 til 4. november 2011

Sagsnummer

2011-2596

Indsendelsesfrist for høringssvar

4. november 2011

Høringen er lukket

Et flertal i Børne- og Ungdomsudvalget indgik d. 20. juni 2011 aftale om en Tidlig indsats- og Inklusionspakke, og siden har Børne- og Ungdomsudvalget d. 17. august 2011 besluttet at sende udvalgte dele af den politiske aftale i høring blandt områdets interessenter.
 
 
Derfor indbydes skole- og dagtilbudsbestyrelser, Københavns Lærerforening, Københavns Skolelederforening, Skole og Forældre København, Landsforeningen for socialpædagoger, Børne- og Ungdomspædagogernes landsforbund, Handicaprådet, ADHD foreningen, Danske døves landsforbund, Københavns Forældreorganisation, Landsforeningen for autisme, samt LFS og BUPL til at kommentere aftalen.
 
 
Høringen har fokus på de faglige aspekter af den politiske aftale, hvilket betyder, at der ønskes kommentarer vedrørende de dele af aftalen, som har direkte betydning for områdets brugere. Det drejer sig om:
 
 

 • Tidlig Indsats (kap. 1)
 • De inklusionsparate skoler (kapitel 2)
 • Fritidshjem- og –klubtilbud (kap. 3)
 • Kompetenceudvikling (kap. 4)
 • Fokusering af den pædagogiske psykologiske indsats (kap. 5)
 • Budgetmodeller og Prisstrukturer (kap. 7.1 og 7.2)
 • Ny stillingsstruktur på specialskolerne (kap. 8)

 
I forhold til kap. 7, afsnittet om budgetmodeller og prisstrukturer, er det kun 7.1 og 7.2 der er til høring. 7.3 og 7.4 om nye/reviderede budgetmodeller for fritidshjem og klubtilbud samt specialskolerne og specialklasserækkerne fremlægges i separate høringer.
 
 
 
Vedrørende pakkens kap. 6 om Ny visitationsmodel og kap. 9 om Organisering, styring og ledelse af faglige støttefunktioner i Områderne, så er disse ikke i høring da der her er tale om administrativ organisering i forvaltningen og ikke kerneydelserne til forvaltningens brugere.
 
 
Herudover er der en række indsatser som allerede sættes i gang i 2011, og som derfor heller ikke er en del af høringen og det drejer sig om:
 
 

 • Opstart af kompetenceudvikling hvor der i 2011 er afsat 8,6 mio. kr. til en bred kompetenceudvikling af områdets medarbejdere
 • Forsøg med klubtilbud til 18-25-årige
 • 10,6 mio. kr. i 2011 til inklusionsparat indretning i kommunens almenskoler
 • Igangsættelse af projekt Styr på specialområdet, herunder udvikling af bedre IT-løsninger

Ansvarlig

Specialområdet

Få nyt om høringer

Abonnér