Thoravej 20

Ansøgning om tilladelse til at opføre en 3½ etages beboelsesbygning på 720 m² bruttoetageareal, samt en stor fælles parkeringskælder.

Høringstype

Byggesager

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

27. october 2016 til 10. november 2016

Sagsnummer

521382~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

10. november 2016

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en 3½ etages beboelsesbygning på 720 m² bruttoetageareal, indrettet med 6 lejligheder på hver 3½ etage adskilt med lodrette lejlighedsskel samt en 303 m² stor fælles parkeringskælder på adressen Thoravej 20.

I forbindelse hermed fjernes eksisterende erhvervsbebyggelse på grunden. Det er oplyst, at dele af de eksisterende ydermure i skel bibeholdes som hegn med en højde på 2 meter.

Bygningen placeres med facade i vejlinje mod Thoravej og med gavle i henholdsvis vejlinje mod Kæmnervej og i sydøstlige naboskel mod matr. nr. 6hv Utterslev, København, Thoravej 18B.

Ejendommen opføres som delvis sluttet randbebyggelse i 3½ etage inklusive tagetagen. Tagetagen består af individuelle tagterrasser med trappehuse.

Bygningshøjden er 13,2 m, og bygningsdybden er 9,7 m.

Der etableres en 303 m² stor kælder, der rummer 6 parkeringspladser.

Kælderen skyder frem foran havefacaden og danner et hævet fælles opholdsareal 1,25 m over terræn på 72 m². Fra det hævede opholdsareal etableres trappe og rampe ned til ejendommens friareal på terræn, der udgør 153 m².

Det hævede opholdsareal på bygningens tag er opdelt i 6 private tagterrasser med individuel trappeadgang fra hver lejlighed via trappehus. Herudover har gavllejligheden en 14 m² stor altan ud mod Kæmnervej i 1. sals højde.

Ejendommens bebyggelsesprocent bliver 97 med et samlet friareal/hævet opholdsareal på 60 % af boligetagearealet.

Ejendommen opføres med ydervægge af lette plader og tagbeklædning af tagpap.

Ejendommen er omfattet af bestemmelserne i lokalplan nr. 261 ”Provstevej”, bekendtgjort den 23. januar 1996, og er beliggende i lokalplanens delområde I. Se lokalplanen her.

Høringssvar (Planlovens § 20)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et orienteringsbrev, jf. Planlovens § 20.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke har modtaget et orienteringsbrev, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra de personer/virksomheder, der har modtaget orienteringsbrevet.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest den 10. november 2016, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér