Svenskelejren 18

Ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på til et læringscenter, en ny bygning, renovationsskure og skure.

Høringstype

Byggesager

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

3. january 2017 til 17. january 2017

Sagsnummer

602327~001

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. january 2017

Høringen er lukket

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på ca. 305 m2 til et læringscenter, en ny bygning på ca. 3.640 m2, renovationsskure på ca. 87 m2 og skure på 43 m2. Endvidere nedrives del af ”Bygning 4” (249 m²) og skurbebyggelse på ca. 130 m2 på Bellahøj skole på adressen Svenskelejren 18.

Der anlægges 20 skråparkeringspladser på Solkrogen og der etableres i alt 458 cykelparkeringspladser heraf 210 pladser ved Æstetiktorvet og 248 pladser ved Svenskelejren.

Baggrunden for ombygning af de eksisterende skolebygninger er en udvidelse fra 3 til 4 spor (5 spor for udskolingen). Samtidig med kapacitetsudvidelsen skal bygningerne huse Fremtidens Fritidstilbud.

Læringscenter

Tilbygningen til bygning 1 på 305 m² er en fælles facilitet for skolen og fritidstilbuddet. Læringscenteret udføres med glaspartier og døre mod sydøst og sydvest.

Bygning 3

Den nye bygning til udskoling på grundens sydøstlige del har en højde på ca. 17 m og et etageareal på 3.640 m². Bygningen beklædes med træ-lameller og taget udføres som grønt tag (mos-sedum).

Bygningen står placeret på sportsfladen ”Det blå idrætsdelta”. Bygningsudtrykket er et kompakt volumen, hvori skolens fremtidige store fælles faciliteter Auditoriet og Salen placeres.

Auditoriets placering i midten af volumenet i stueetagen skaber en direkte forbindelse mellem inde og uderum og trækker derved skolens idrætsprofil med ind i udskolingsmiljøet.

Byggelovgivningen

I henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15), kap. 2, skal bebyggelsens omfang samt dens indvirkning på omgivelserne fastlægges.

I den konkrete sag skal kriterierne i BR15, kap. 2.3.1, stk. 1, om at bebyggelsens samlede omfang skal svare til det sædvanlige i området, om skygge og indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde og om tilfredsstillende friarealer i forhold til ejendommens benyttelse, indgå i afgørelsen, da de er relevante for det ansøgte forhold.

Center for Bygninger er forpligtet til at informere berørte parter om sagen, såfremt vi må formode, at de ikke er bekendt med denne. Først herefter må vi træffe en afgørelse (jf. forvaltningslovens § 19).

Høringssvar (Forvaltningslovens § 19, stk. 1)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 17. januar 2017, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér