Supplerende høring om forslag til kommuneplantillæg og lokalplantillæg vedrørende vindmøller på Prøvestenen

Københavns Kommunes borgerrepræsentation vedtog den 17. november 2011 at sende forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurderinger samt forslag til lokalplantillæg for store vindmøller i København i offentlig høring fra den 30. november 2011 til den 8. februar 2012.

Høringstype

Kommuneplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

4. september 2012 til 18. september 2012

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. september 2012

Høringen er lukket

Teknik- og Miljøudvalget behandlede den 27. august 2012 indstilling om endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for vindmøller på Prøvestenen og Lynetten samt tillæg til lokalplan for Prøvestenen med tilhørende miljøvurderinger. Under sagens behandling blev der på baggrund af ønsker i høringssvar fra By & Havn og fra Copenhagen Malmö Port (CMP) stillet forslag om ændring af placeringen af vindmøllerne fra den nordlige side af støjvolden på Prøvestenen til den sydlige. Dette forslag blev stemt igennem af et flertal i Teknik- og Miljøudvalget.

 
Ifølge planlovens § 27, stk. 2 kan der foretages ændringer af det offentliggjorte planforslag i forbindelse med den endelige behandling. Hvis ændringen er så væsentlig, at den berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har foranlediget ændringen, skal de pågældende have lejlighed til at udtale sig.
 
Hvis ændringen er så omfattende, at der reelt er tale om et nyt plan­forslag, skal dette offentliggøres efter planlovens regler om offentlig­gørelse af planforslag (§§ 24-26). Københavns Kommune har vurderet, at ændringerne ikke er så omfattende. Dette beror blandt andet på, at der ikke vil være væsentlige miljømæssige virkninger af ændringen, jf. nedenfor.
 

 

Ansvarlig

Center for Byudvikling, Catrine Biering, 3366 2873

Få nyt om høringer

Abonnér