Sundparken - lokalplan 589

  • Luftfoto af lokalplanområdet Sundparken
Lokalplanen vil muliggøre, at der opføres et plejecenter samt et seniorbofælleskab i Sundparken.

Høringstype

Lokalplan

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

25. september 2019 til 22. november 2019

Sagsnummer

2018-0078201

Indsendelsesfrist for høringssvar

22. november 2019

Høring ikke åben

Vedtaget lokalplan

Hent lokalplan 589 Sundparken som PDF (15 mb)

Borgerrepræsentationen har den 14. maj 2020 vedtaget lokalplanen. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, henvendelser modtaget i høringsperioden, notat om henvendelser modtaget i høringsperioden, referat fra borgermøde, skema over ændringer som følge af Kommuneplan 2019, træer i lokalplanområdet, svar på spørgsmål fra Fanny Broholm om parkering og notat om normerne for parkering i Kommuneplan 2019

Find referater fra Borgerrepræsentationen og udvalgene her.

Lokalplanen er ændret i forhold til det forslag der blev offentliggjort den 25. september 2019

Lokalplanen blev offentliggjort på Plandata.dk den 27. maj 2020.

Klagemulighed

Indtil den 24. juni 2020 kan du klage over afgørelsen om endelig vedtagelse af lokalplan 589 Sundparken. 

Se, hvordan du kan klage over vedtagelse af lokalplanen.

Tidligere materiale

Lokalplanforslag

Hent lokalplanforslag Sundparken som PDF (16 mb)

Borgerrepræsentationen har den 19. september 2019 besluttet at offentliggøre lokalplanforslaget. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, lokalplanforslag, faktaark, Træer i lokalplanområdet, Almene boliger - Forslag til lokalplan Sundparken

Lokalplanforslaget blev offentliggjort på Plandata.dk den 25. september 2019.

Borgermøde

Kom til borgermøde om lokalplanforslaget den 22. oktober 2019

Her kan du se materialet

I høringsperioden kan du se et læseeksemplar af lokalplanforslaget og referatet af den politiske behandling i:       

  • Teknik- og Miljøforvaltningens reception, Njalsgade 13, 2300 København S
  • Borgerservice, Kvarterhuset, Sundby Bibliotek, Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Der er ikke udarbejdet miljørapport

Kommunen vurderer, at planforslaget ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljørapport efter lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018). Baggrunden for vurderingen er nærmere beskrevet i planforslaget.

Indtil den 23. oktober 2019 kan du klage over afgørelsen om miljøvurdering. Du kan læse mere om, hvordan du klager i klagevejledningen.

Startredegørelse

Københavns Teknik- og Miljøudvalg godkendte den 29. oktober 2018 startredegørelse for Sundparken. I referatet fra mødet kan du læse:

  • Forvaltningens indstilling til politikerne og deres beslutning
  • Bilag: Overblik over den politiske behandling, startredegørelse, faktaark, svar i forbindelse med forudgående høring for kommuneplantillæg om Sundparken, hvidbog for forudgående offentlighed for kommuneplantillæg om Sundparken, fastsættelse af parkeringsdækning for biler i forslag til lokalplan for Sundparken, forslag til seniorbofællesskab og oversigt over træer, referat fra borgermøde

Hent startredegørelse for Sundparken som PDF

Kontakt