Reinfiltration på Rensningsanlæg Damhusåen

Høringstype

Andet

Område

Valby

Tidsperiode for høringen

17. january 2013 til 18. february 2013

Sagsnummer

2012-88571

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. february 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet HOFOR tilladelse til at etablere reinfiltration i Københavns Kommune i forbindelse med udbygning af spildevandsledning og Åmarkens Pumpestation i Hvidovre Kommune. Reinfiltrationen vil foregå i boringer langs Damhusåens udløb på Rensningsanlæg Damhusåens arealer. Reinfiltrationen påbegyndes medio 2013 og forventes afsluttet ultimo 2014.
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at reinfiltrationenen ikke vil medføre uacceptable miljøpåvirkniger af jord og grundvand samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur¬- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentlig¬gørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklage¬nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols¬prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér