Nedlæggelse af gruppeordningen for specialelever på Sønderbro Skole

Nedlæggelse af gruppeordningen for specialelever på Sønderbro Skole

Høringstype

Andet

Tidsperiode for høringen

26. march 2012 til 7. may 2012

Sagsnummer

2010-139499

Indsendelsesfrist for høringssvar

7. may 2012

Høringen er lukket

Forvaltningen har med afsæt i Specialreform 2.0. taget initiativ til at optimere tilbuddene på specialområdet og har i den forbindelse fokus på gruppeordningen på Sønderbro Skole. Gruppen har plads til 13 elever og blev etableret i 2008. Gruppeordningen blev etableret som svar på en udvikling hvor stadigt flere børn med autisme visiteres til specialtilbud og en situation hvor kapacitetsgrænsen på Frejaskolen og særligt Peder Vedelsgade Skole på det tidspunkt var nået. 

Gruppeordningen blev etableret i ledige lokaler på den almene folkeskole Sønderbro Skole, og et af målene var ud over at afhjælpe kapacitetsproblemer at etablere et tilbud, hvor inklusion i almenområdet kunne være et væsentligt element. Siden har der dog vist sig en række udfordringer, herunder bl.a.:
·         Den fysiske placering af gruppeordningen på skolen understøtter ikke i tilstrækkelig grad en inkluderende arbejdsform og et tværfagligt samarbejde mellem skolens almene og specielle del.
·         Opdelingen betyder at gruppeordningen med en kapacitet på kun 13 pladser er sårbar i forhold til at opretholde et fagligt miljø ligesom det er vanskeligere at håndtere personalefravær optimalt 
·         Bygningsmæssigt mangler der flere adskilte rum, idet elever med autisme i højere grad end andre har behov for undervisning en-til-en.
·          Det kan med en så lille gruppe være svært at visitere børn med en for stor aldersspredning.
Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er behov for at finde en mere langsigtet løsning for eleverne. Løsningen vil  understøtte Specialreformens intentioner om at sikre, at kommunen kan yde gode tilbud til de børn og unge, som har brug for en særlig undervisningsmæssig eller pædagogisk indsats. Det betyder bl.a., at de fysiske rammer skal være tilpasset elevernes særlige behov og at løsningen skal rumme en fleksibilitet i forhold til eleverne og det pædagogiske personale. 

Ansvarlig

Jakob Kjærgaard Jepsen

Få nyt om høringer

Abonnér