Murergårdens fremtidige organisering

Der skal afklares fremtidig organisering af den kommunale institution Murergården, der rummer både dagtilbud og og fritidsklubpladser.

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Nørrebro

Tidsperiode for høringen

26. november 2021 til 11. februar 2022

Sagsnummer

2021-0370278

Indsendelsesfrist for høringssvar

11. februar 2022

Høring ikke åben

Som del af arbejdet med at styrke ledelsen i dagtilbud er det med budget 2022 besluttet, at fritidstilbuddene udskilles fra de kommunale klynger og i første omgang organiseres i fritidsklynger. Adskillelsen af dagtilbud og fritidstilbud implementeres pr. 1. januar 2022.

Murergården er den eneste kommunale institution, som har både dagtilbud og fritidstilbud og dermed ikke umiddelbart passer ind i den kommende organisering i hhv. dagtilbudsklynger og fritidsklynger. Der er derfor brug for at finde en løsning for, hvordan Murergården fremover skal organiseres.

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) blev tidligere præsenteret for problemstillingen og bad på den baggrund forvaltningen spørge de berørte lokale parter om deres perspektiv på, hvad der vil være den bedste fremtidige organisering.

Forvaltningen har gennemført dialogmøder med de involverede parter og på dette grundlag anbefaler, at Murergården organiseres som en selvstændig kommunal institution med 0-5 års pladser og fritidspladser 10-13 år. Organiseringen vil indebære at den pædagogiske leder i institutionen refererer til områdechefen og skal løfte de opgaver, der ellers løses af klyngeledere. Murergården vil have egen forældrebestyrelse og lokalMED og Trio. Budgettet til Murergården vil blive beregnet ud fra de til en hver tid gældende budgetfordelingsmodeller til hhv. dagtilbud og fritidstilbud. Fritidsklubben i Murergården vil være foreholdt de børn, der er er indskrevet der, og de vil tilsvarende fortsat ikke have mulighed for at benytte fritidsklubberne i den resterende del af området, da de ikke indgår i et fritidscenter.

BUU har på udvalgsmødet den 24. november 2021 besluttet at sende forslaget i høring hos forældrerådet og Trio i Murergården, klyngeledelsesteamet på dagtilbudsområdet i klynge A, ledelsesteamet i fritidsklyngen på Nørrebro-Bispebjerg, og Ungerådene i fritidscentret og de øvrige klubber.

Udvalget forelægges en indstilling på baggrund af høringen forventeligt i april 2022 med henblik på endelig beslutning i BR inden sommerferien 2022.

Ny organisering af Murergården implementeres samtidig med den justerede klyngestruktur – dvs. fra 1. januar 2023.

Kontakt