Midlertidig grundvandssænkning, Skt. Annæ Plads

Høringstype

Andet

Område

Indre By-Christianshavn

Tidsperiode for høringen

12. december 2012 til 9. january 2013

Sagsnummer

2012-179647

Indsendelsesfrist for høringssvar

9. january 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet Københavns Energi tilladelse til at etablere en midlertidig grundvandssænkning i forbindelse med omlægning af en udledningsledning til Københavns Havn. Der vil blive udført en vandtæt spuns omkring byggegruben. Oppumpningen er af kortere varighed og vil ophøre inden årets udgang.
 
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at grundvandssænkningen ikke vil påvirke jord og grundvand samt at risikoen for skader på omkringliggende bygninger er minimal.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur¬- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentlig¬gørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklage¬nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols¬prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Jord- og Vandområdet

Få nyt om høringer

Abonnér