Justering af kriterier for tildeling af social kompensation

Justering af kriterier for tildeling af social kompensation

Høringstype

Andet

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

14. october 2011 til 25. november 2011

Sagsnummer

2011-66007

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. november 2011

Høringen er lukket

Børne- og Ungdomsudvalget har som en del af specialreformen ønsket at styrke den tidlige, forebyggende indsats over for socialt udsatte børn ved at tildele ekstra resurser i daginstitutionerne. Det indgår således i "Tidlig indsats og inklusionspakken", som blev fremlagt i BUU på mødet den 17.8.2011, at midlerne til social kompensation øges med 5 mio. kr. fra 2012 og yderligere 5 mio. fra 2013. Børne- og Ungdomsudvalget har således omprioriteret 10 mio. kr. på dagtilbudsrammen til den sociale kompensationspulje med henblik på styrkelse af indsatsen. Ved udmeldingen af midlerne i 2011 på BUU-mødet den 8.12.10 var det desuden forudsat, at forvaltningen ville fremlægge forslag til justering i tildelingskriterierne fra 2012.

I denne indstilling fremlægger forvaltningen forslag til justeringer af de socioøkonomiske kriterier for udmøntning af den sociale kompensationspulje fra budgetåret 2012. Derudover fremlægges en model for fordeling af midler på baggrund af pågældende kriterier.

 

Den tidlige indsats i daginstitutionerne skal modvirke den negative sociale arv og sikre det inkluderende arbejde med det enkelte barn. I deres forløb gennem institutioner og skoler har børnene i målgruppen en øget risiko for at ende med tiltag af foranstaltningsmæssig karakter, herunder anbringelser. En tidligere intervention, herunder at der arbejdes inkluderende med de enkelte børn, vil medvirke til at øge børnenes chancelighed og dermed også medvirke til at nedbringe omfanget og antallet af dyrere sociale foranstaltninger. Der er i kraft af befolkningssammensætningen i København en meget stor variation i de vilkår, som institutionerne og klyngerne skal agere inden for. Forvaltningen vurderer, at selv om alle institutioner på forskellige tidspunkter vil opleve at have udsatte børn eller børn, der af andre årsager kræver en ekstra indsats, så vil der være nogle institutioner, som er nødt til at bruge flere ressourcer i form af øget voksenkontakt med det enkelte barn.

 

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér