Høring: Vandløbsreguleringssag i forbindelse med oprensning af Fæstningskanalen

Fremme af vandløbsreguleringssag i forbindelse med oprensning af Fæstningskanalen

Høringstype

Andet

Område

Brønshøj-Husum

Tidsperiode for høringen

26. juni 2020 til 24. juli 2020

Sagsnummer

2020-0106265

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. juli 2020

Høringen er lukket

Københavns Kommune ønsker at ”fremme” vandløbsregulering i forbindelse med oprensning af Fæstningskanalen ved indløbet til Utterslev Mose (§15 i Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering mv.). Reguleringstilladelsen er i henhold til vandløbslovens §48, (LBK nr. 1217 af 25/11/2019) til etablering af et midlertidigt opstemningsanlæg ved indløbet til Utterslev Mose og ændring/hindring af vandgennemstrømningen i en periode.

Man kan komme med bemærkninger eller indsigelser til nærværende ”fremme” i en 4-ugers periode. Bemærkninger og indsigelser vil blive indskrevet i den endelige tilladelse i det omfang, det er relevant for vandløbets afstrømning.

Bemærk: Nærværende fremme af reguleringssag vedrører alene de to ovennævnte forhold; midlertidig anlæggelse af opstemningsanlæg og ændring/hindring af vandgennemstrømningen. Selve oprensningen er en vedligeholdelsessag efter Fæstningskanalens vandløbsregulativ (Københavns Kommunes Regulativ for Fæstningskanalen, april 2009) og er ikke indeholdt i denne regulering.

Projektet vil forløbe fra 1. september 2020 til 1. april 2021.

Beskrivelse af reguleringssagen

Københavns Kommune ønsker at oprense Fæstningskanalen for slam/sediment på strækningen fra Åkandevej ved Utterslev Mose til Øvre Batardeau ved Frederikssundsvej. I forbindelse med oprensningen er der behov for en vandstandssænkning i kanalen (vandløbet), som vil kræve et tilbageløb af vandet gennem en ventil i den Øvre batardeau ca. 5 dage, og derudover en afskæring af tilløbet til Utterslev Mose ved underførslen under Åkandevej ved hjælp af en jernplade. Afskæringen af tilløbet til Utterslev Mose vil blive bibeholdt under hele oprensningen, dvs. i en ca. 3 -5 måneders periode, ligesom tilledning af vand til Fæstningskanalen fra Harrestrup Å ved oppumpning vil blive indstillet i samme periode. Projektet vil foregå i perioden vil foregå i perioden september til februar 2021.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér