Høring: Ansøgning efter vandløbsloven i relation til etablering af hovedindgang ved DR-Byen

  • Foto
Ansøgning i forbindelse med Naturpark Amager – Hovedindgange og blå støttepunkter

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

28. juli 2020 til 25. august 2020

Sagsnummer

2020-0140457

Indsendelsesfrist for høringssvar

25. august 2020

Høringen er lukket

Partnerskabet, bestående af Tårnby Kommune, Københavns Kommune, Dragør Kommune, By og Havn og Naturstyrelsen, har siden 2012 samarbejdet om Naturpark Amager og udviklingen af Naturpark Amager – Hovedindgange og blå støttepunkter. Projektet omfatter etablering af tre hovedindgange og fire blå støttepunkter i naturparken, hvor to af områderne er yderligere opdelt i en nordlig og en sydlig del. Hovedindgangene er pejlemærker og samlingssteder for friluftsoplevelser og leder brugerne videre ind i naturparken. Målet med Naturpark Amager - Hovedindgange og blå støttepunkter er at udvikle forslag til tre hovedindgange og fire blå støttepunkter, der tilsammen skal understøtte helhedsoplevelsen af Naturpark Amagers 35 km2 sammenhængende landskab, ( Se Bilag 1 – Oversigtskort). Forslagene til de i alt syv faciliteter er udfærdiget, så de tager hensyn til eksisterende naturværdier. En forudsætning for etablering af de syv faciliteter er, at der gives tilladelser fra de relevante myndigheder, hvoraf nærværende ansøgning er en del af.

Intentionen med Hovedindgangen ved DR Byen er at gøre indgangen til naturparken tydelig i Ørestad nord, samt at bringe naturen endnu tættere på byen ved at lade fælledkarakteren overtage de i dag klippede plæner. De nye faciliteter skal gøre det attraktivt og trygt for beboerne i nærområdet at bruge den nye hovedindgang som et naturligt udflugtsmål, og som et springbræt til oplevelser i hele Naturpark Amager. Projektområdet Hovedindgangen ved DR Byen ligger på den nordøstlige del af Amager Fælled, ved DR Byens metrostation, Ørestads Boulevard og Den Landskabelige Kanal. Projektområdet ligger i byzone. Ved rundkørslen ved Ørestad Boulevard, vil der etableres et portmotiv af karboniserede pæle, cykelparkering og et formidlingssted. Videre over den eksisterende betonbro over kanalen etableres der fire bygninger omkring en grusplads. De fire bygninger består af en åben pavillon, et samlings- og formidlingsrum, en grejbank og en bygning med toiletter og grejbank.

Ansøgning efter vandløbsloven i relation til Den Landskabelige Kanal

Atkins har på vegne af Københavns Kommune ansøgt om tilladelse efter vandløbsloven i forbindelse med etablering af faciliteter på projektområdet for Hovedindgangen ved DR-Byen.

Projektbeskrivelse

  • Kanalen ønskes bearbejdet og opblødt på udvalgte steder, således at vandet gøres tilgængeligt for de besøgende og der ønskes skabt bedre vilkår for dyrelivet.
  • Vandspejl og breder terrænbearbejdes således, at der opstår brinkområder langs kanalen. Nedskæringerne sker langs nordsiden af kanalen, i en bredde af ca. 75 meter umiddelbart vest for broen. Herudover nedskæres to mindre strækninger på ca. 20 meter hver, på øst- og vestsiden af kanalen, overfor hinanden. Langs de nedskårne strækninger anlægges et areal i grus, med samme opbygning som stierne, med det formål at udgå at der skyller organisk materiale ud i kanalen. Fyld i kanalen hvor bunden hæves langs brinkerne etableres i uorganiske skærver. Skrænterne ned til grusarealer reetableres med urteagtig beplantning. På bagsiden af kanalvæggen graves der i ca. 1 meters dybde og i en afstand af ca. 1,5 m fra kanten. Hullet fyldes op med grus og skærver.
  • Desuden ønskes der etableret tre blå overgange på tværs af kanalen. Den første overgang er placeret umiddelbart øst for Formidlings- og samlingsrummet og udføres som to balancetov spændt ud mellem træpæle. Træpælene er funderet på landsiden af kanalen, fri af eksisterende betonkanter og dræn. Pælene funderes ned i frostfri dybde (90 cm) i et betonfundament med dimensionerne: d: 500 mm, h: 400 mm. Den anden overgang udføres som store trædesten med ubehandlede træplanker imellem, og er placeret i forlængelse af forløbet af balance og  egeelementer. Den sidste blå overgang længst mod vest etableres som et stenrev af kampesten i forskellige størrelser, for enden af opholdsområdet.
  • Kanalbunden hæves ved skærver ved alle tre blå over gange, så vanddybden her højst er 0,5 meter. Alle blå overgange har mellemrum imellem de elementer der etableres i kanalen, så der er mulighed for gennemstrømmende vand.
  • I kanalen etableres tillige et opholdsdæk bygget i træ på en mindre betonplade, som hviler på en pude af skærver. Man ankommer til opholdsdækket via en rampe i træ.
  • Anlægsfasen for Naturpark Amager – Hovedindgange og blå støttepunkter forventes at være klar i andet kvartal 2021.

Teknik og Miljøforvaltningen ønsker at fremme sagen efter vandløbsloven.

Relateret materiale

Se vedhæftede filer med ansøgning efter vandløbsloven samt oversigtskort.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér