Genanvendelse af jord og slagger på Amager Ressource Center (tillæg)

Høringstype

Andet

Område

Amager Øst

Tidsperiode for høringen

1. february 2013 til 2. march 2013

Sagsnummer

Sagsnr. 2010-154154

Indsendelsesfrist for høringssvar

2. march 2013

Høringen er lukket

Center for Miljø har givet I/S Amager Ressource Center et tillæg til tilladelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord, slagger samt flyveaske i forbindelse med etablering af nyt forbrændingsanlæg. Tillægget omfatter reetablering med lettere forurenet jord og slagger efter oprensning af tre olieforureninger på arealet.
 
Da den ønskede genanvendelse af forurenet jord og slagger kan indebære en risiko for forurening af jord og grundvand, kræves en vurdering efter § 19, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven
Center for Miljø vurderer på baggrund af det fremsendte ansøgningsmateriale, at genanvendelsen ikke vil medføre nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand.

Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden d. 25. februar 2013. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstolsprøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 
Kommentarer kan sendes til Janne Andersen på tlf. 3366 5981 eller Finn Rasmussen på tlf. 3366 5862 eller mail miljoe@tmf.kk.dk.

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø

Få nyt om høringer

Abonnér