Fremtidig organisering af ledelse på det kommunale fritidsområde (10-17 år)

Der er udarbejdet et høringsforslag til fremtidig organisering af ledelse på fritidsområdet (10-17 år).

Høringstype

Dagtilbud og skole

Område

Hele byen

Tidsperiode for høringen

6. maj 2022 til 17. juni 2022

Sagsnummer

2022-0023772

Indsendelsesfrist for høringssvar

17. juni 2022

Høring ikke åben

Ledelsen af fritidsområdet er fra januar 2022 organiseret med en midlertidig overgangsordning med fem fritidsklyngeledere – en i hvert område - der refererer til områdecheferne. Overgangsordningen udløber med udgangen af 2022, og en ny organisering skal derfor implementeres fra 1. januar 2023.

Den fremtidige organisering af ledelse på fritidsområdet (10-17 år) skal understøtte børn og unges trivsel og livsduelighed med fokus på den politiske vision og målsætninger bag ”Det gode Fritidsliv”, vedtaget på Børne- og Ungdomsudvalget mødet den 9. juni 2021. Der er lagt vægt på, at den fremtidige organisering skal:

  • understøtte og udvikle den faglige kvalitet – herunder tiltrække og udvikle attraktive tilbud til unge mellem 10-17 år.
  • sikre at flere unge (14-17 år) har lyst at komme og tage del i de pædagogiske tilbud for unge.
  • styrke ledelsesfokus på udvikling af faglig kvalitet gennem hele ledelseskæden.
  • sikre strategisk løft af samarbejdet med andre aktører.

Forslaget betyder, at de 10 kommunale fritidscentre, Klub Guldberg og Kvisten Capella fra januar 2023 organiseres i tre klynger, på tværs af områderne. De tre klynger ledes hver af en klyngeleder, der refererer til ungechefen, og foreslås sammensat som følger.

  1. Fritidsklynge Amager-Indre by
  2. Fritidsklynge Nørrebro-Østerbro
  3. Fritidsklynge Vesterbro, Valby, Brønshøj/Vanløse

Ledelsesopgaven i hver af de tre klynger omfatter 3-5 fritidscentre, med et ledelsesspænd på 5-6 pædagogiske ledere og 13-22 adresser, inkl. UngeVærker. Fysiske afstande tillægges mindre betydning for fritidsklyngeledelsesopgaven, hvor fokus er på det rammesættende og bydækkende samarbejde snarere end på tilstedeværelse.

Høringsforslaget er udarbejdet på baggrund af inddragelse af fritidsklyngelederne og de pædagogiske ledere, ligesom BUPL, LFS, SSP, KFO m.fl. har været inviteret til at give bidrag.

Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) har på udvalgsmødet den 4. maj 2022 besluttet at sende forslaget i høring blandt involverede parter på det kommunale fritidsområde – forældrebestyrelser, forældreråd, LokalMED i klyngerne, Trio i fritidscentrene og LFS.

BUU forelægges en indstilling på baggrund af høringen forventeligt i august 2022.

Kontakt