Foreløbig tilladelse til indvinding af salt grundvand til køling af bygning på Langelinie Allé 47

Høringstype

Andet

Område

Østerbro

Tidsperiode for høringen

17. october 2012 til 15. november 2012

Sagsnummer

2012-743853

Indsendelsesfrist for høringssvar

15. november 2012

Høringen er lukket

Københavns Kommune meddeler foreløbig tilladelse til ATP-ejendomme til indvinding af salt grundvand, fra et dybtliggende grundvandsmagasin. Indvindingen skal bruges til køling af en ny bygning på Langelinie, og indvindingen foretages gennem boringer på ejendommen. Tilladelsen kan udnyttes indtil udgangen af 2019. Der skal indsamles overvågningsresultater før der kan søges om en endelig tilladelse. Tilladelsen kan påklages inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Klagevejledning; se den vedhæftede tilladelse.
Grundvandskøling i nyt kontorhus på Langelinie uden VVM
Center for Miljø har vurderet, at anlægget til grundvandskøling i ATP’s nye kontorhus på Langelinie Allé 47 ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og projektet kan derfor gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet, VVM. Sagen er afgjort d. 16. oktober 2012 efter Miljø- og Energiministeriets VVM-bekendtgørelse nr. 1510 af 15.12.2010.
Afgørelsen kan for så vidt angår retlige forhold påklages til Natur¬- og Miljøklagenævnet. Klagen skal indgives skriftligt til Center for Miljø, Njalsgade 13, 2300 København S eller på mail til miljoe@tmf.kk.dk inden 4 uger fra tidspunktet for afgørelsens offentliggørelse. Natur- og Miljøklagenævnet opkræver et klagegebyr på 500 kr. Vejledning om klageregler og gebyrordning kan findes på Natur- og Miljøklage-nævnets hjemmeside www.nmkn.dk. Søgsmålsfristen for domstols-prøvelse af afgørelsen er 6 måneder efter bekendtgørelsen.
 

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø Jord- og Vandområdet

Få nyt om høringer

Abonnér