Ansøgning om tilladelser til krydsninger under Lygte Å og Søborghusrenden

  • Foto over lokalplanområdet
Ansøgning efter Vandløbsloven om krydsningstilladelser efter Vandløbslovens § 47

Høringstype

Andet

Område

Bispebjerg

Tidsperiode for høringen

20. june 2018 til 18. july 2018

Sagsnummer

2018-0167168

Indsendelsesfrist for høringssvar

18. july 2018

Høringen er lukket

Baggrund

Energinet planlægger at udbygge og udskifte dele af det eksisterende 132 og 400 kV kabelnet i Københavnsområdet hen over de kommende 5-10 år. Udbygningen sker blandt andet for at tilgodese det stigende elforbrug og understøtte den grønne omstilling i hovedstadsområdet. Et af disse projekter omfatter delvis udskiftning af et 132 kV kabelanlæg mellem transformerstation Glentegården i Gladsaxe og transformerstation Svanemølle Koblingsstation i København.

Ud over arbejder på kabelanlæg, skal der også ske mindre arbejder på de to transformerstationer. Da projektet omfatter et jordkabelanlæg dimensioneret til transport af elektricitet med spændinger over 100 kV (bilag 2, stk. 3c) er der lavet en VVM-ansøgning for projektet jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017). Miljøstyrelsen afgjorde 26. april 2018, at etablering af delvis udskiftning af 132 kV kabelanlæg mellem Glentegården Transformerstation og Svanemølle Koblingsstation ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Lygte Å og Søborghusrenden er kommunevandløb der ejes af Københavns Kommune. Lygte Å er rørlagt. Energinet ønsker at krydse Lygte Å på matrikel 7000c, Emdrup, København. Matriklen ejes af Københavns Kommune (se bilag 2).

Energinet ønsker at krydse Søborghusrenden på matrikel 7000n, Emdrup, København. Matriklen ejes af Københavns Kommune (se bilag 3).I driftsfasen vil der ikke være nogen påvirkning af vandløbene.

Beskrivelse af anlægsarbejdet

De to fjernvarmeledninger planlægges etableret med styret underboring. Krydsningen af den rørlagte Lygte Å ønskes at ske ved en ca. 30 meter lang underboring. Det rørlagte vandløb løber i et Ø1000 betonrør med en bundkote på ca. 5,0 på strækningen hvor Energinets 132 kV kabel skal krydse (se bilag 4). Selve krydsningen sker ved at der foretages en underboring, hvorefter de tre ledere i kabelanlægget trækkes samlet igennem. Underboringen planlægges at krydse det rørlagte vandløb mindst 2 meter under nuværende rørbund. Krydsning af Søborghusrenden ønskes ligeledes at ske ved en ca. 146 meter lang underboring. Underboringen foretages ved Søborghusrendens krydsning under Frederikssundsvej. Selve krydsningen sker ved at der foretages en underboring, hvorefter de tre ledere i kabelanlægget trækkes samlet igennem. Underboringer planlægges at krydse Søborghusrenden 2-3 meter under nuværende vandløbsbund. Ved underboringernes start- og slutpunkt graves to huller på maksimalt 15 x 5 meter og ca. 2 meter dybt. Under selve underboringen fungerer hullerne som henholdsvis start- og modtagepladser for underboringerne, samt til opsamling af boremudder

Tidsplan

Anlægsarbejdet på hele strækningen forventes at starte medio august 2018 og være afsluttet ultimo 2019.

Projekt

Energinet har ansøgt Københavns Kommune om tilladelse fra vandløbslovens § 47 til krydsning af den rørlagte Lygte Å og Søborghusrenden i forbindelse med Energinets delvise udskiftning af 132 kV mellem fra Svanemølle Koblingsstation i Københavns Kommune til Glentegården Transformerstation i Gladsaxe Kommune (oversigtskort bilag 1).

Københavns Kommune ønsker at fremme sagerne efter vandløbsloven.  

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér