Ansøgning om tilladelse til etablering af midlertidig overkørsel af grøft i forbindelse med anlægsarbejde

  • Foto over lokalplanområdet
Ansøgning om tilladelse til etablering af midlertidig overkørsel af grøft i forbindelse med anlægsarbejde efter vandløbslovens § 47

Høringstype

Andet

Område

Amager Vest

Tidsperiode for høringen

26. june 2018 til 24. july 2018

Sagsnummer

2018-0172396

Indsendelsesfrist for høringssvar

24. july 2018

Høringen er lukket

Ansøgning

Energinet har ansøgt Københavns Kommune om tilladelse efter vandløbslovens § 47 til etablering af en midlertidig overkørsel over en mindre grøft ved Royal Golf Club.

Beliggenhed og ejerforhold

Grøften er en mindre afvandingsgrøft. Grøften er beliggende på Royal Golf Clubs arealer, matrikel 136, Eksercerpladsen, København (se bilag 2). Matriklen ejes af Naturstyrelsen Hovedstaden.

Baggrund for ansøgningen

Energinet forbereder en forstærkning af elforsyningen til Københavnsområdet samt en renovering af det eksisterende højspændingsnet i København med henblik på at sikre den fremtidige elforsyning i hovedstadsområdet. Som en del af dette projekt, skal der etableres en ny 132 kV kabelforbindelse fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation (se Bilag 1 – oversigtskort). Da projektet omfatter et jordkabelanlæg dimensioneret til transport af elektricitet med spændinger over 100 kV (bilag 2, stk. 3c) er der lavet en VVM-ansøgning for projektet jf. Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10. maj 2017). Miljøstyrelsen afgjorde 22. november 2017, at etablering af kabelanlæg fra Avedøreværket til Amager Koblingsstation (krydsning ved Stamholmen) ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Beskrivelse af anlægsarbejdet

Energinets etablering af kabler gennem Royal Golf Clubs arealer sker via en række lange underboringer, Tilladelse til krydsning af grøfter og kanal er søgt separat og meddelt af Københavns Kommune den 18. maj 2018. For at kunne etablere underboringerne, skal en tung underboringsmaskine køres ind på golfbanen. For at undgå skader køres underboringsmaskinen ind på golfbanen via de eksisterende grusveje. Ved at etablere den midlertidige overkørsel kan maskinen undgå at skulle køre på arealer ved golfbanen. Den midlertidige overkørsel vil bestå af en rørlægning af 24 meter af grøften. Overkørslen etableres ved at der først lægges en fiberdug ned på bunden af grøften. Fiberdugen dækker fra kronekant til kronekant. Oven på fiberdugen lægges et 700 mm plastrør som sikrer, at vandet i grøften kan løbe uhindret. Omkring og oven på røret udlægges grus og øverst lægges der køreplader. Fiberdugen sikrer at alt grus brugt til opbygningen af overkørslen efterfølgende kan fjernes, så der ikke efterlades materiale i grøften. Den midlertidige overkørsel vil skulle bruges i ca. 5 uger. Herefter vil overkørslen blive fjernet.

Tidsplan

Anlægsarbejdet på Royal Golf Club forventes at foregå fra uge 31 -35.

Vurdering af projekt

Naturstyrelsen Hovedstaden har som ejer af arealet givet Energinet lodsejerfuldmagt til, at indhente alle nødvendige myndighedstilladelser til anlæg af kabeltraceet på deres ejendom. Lodsejerfuldmagten gælder både for de arealer Naturstyrelsen ejer i Tårnby kommune, og de arealer Naturstyrelsen ejer i Københavns kommune. Grøften er ca. 1, 5 meter bred og under 1 meter dyb. Grøften er overskygget af træer og har stillestående vand. Bunden af grøften er dækket af blade og vegetationen består af tagrør på og langs brinkerne. En midlertidig 24 meter lang rørlægning af grøften vurderes ikke at påvirke grøftens vandføring eller naturværdier. Den ansøgte fremgangsmåde vurderes at sikre mindst mulig påvirkning af arealer på Kalvebod Fælled fra anlægsarbejdet og -maskiner.

Københavns Kommune ønsker derfor at fremme sagen efter vandløbsloven.  

I tilfælde af større nedbrudshændelse kan rørlægningen fjernes eller der kan opsættes pumper der kan pumpe vandet forbi rørlægningen.

Kontakt

Få nyt om høringer

Abonnér