Oprettet: 21. september 2015
Svarnummer:
6

Indsendt af

Vesterbro Lokaludvalg

Postnr.

1758

By

København V

Høringssvar

Vesterbro Lokaludvalgs høringssvar til lokalplan Kalvebod Brygge Vest – tillæg I Forslaget til lokalplan er blevet diskuteret på åbne møder i Vesterbro Lokaludvalg og dets Teknik- og Miljøudvalg, samt gennem henvendelser fra borgere. Underområde I I underområde I planlægger IKEA at opføre et varehus. Byggeriet vil medføre ændringer i det eksisterende lokalplanforslag, især i fht. et grønt strøg, der skulle give området en rekreativ værdi. Fra nærboende borgere er der udtrykt bekymring for, at bygningen i hele sin længde vil tage en tilbageværende udsigt herunder til havnens vandflade. Bygningen vil dog ikke have samme højde som tidligere skitseret byggeri. Da det grønne strøg udgør et væsentligt element i områdets anvendelse ønskes der kompensation for det, som kan realiseres på forskellig vis. Indskrænkningen af det grønne strøg gennem bygningens bredde på 70 m kan delvis kompenseres ved at videreføre strøget i samme højde som ved Tivoli Hotel på en rampe, således at også tilkørsel til det planlagte parkeringshus kan være muligt under denne rampe. IKEA har planlagt en mindre boldbane på taget af bygningen. Vi foreslår denne idé udvidet til at omfatte hele tagfladen, hvor der kan indrettes begrønning, ophold, servering og kulturelle aktiviteter som kompensation for manglende grønne arealer og udsigt. (se inspiration hertil på www.klunkerkranich.de ) Samtidig skal facaderne på den lange bygning varieres og begrønnes for at mindske det bastante udtryk gennem den lange og ubrudte facade i byrummet og for at understøtte den rekreative værdi af det ved siden af bygningen videreførte strøg. Det kan dermed også give bidrag til et forbedret mikroklima. Efter kommunens skøn vil etableringen af IKEA-varehuset ikke medføre større indvirkninger på erhvervslivet på Vesterbro i form af nedgang eller butiksdød, hvilket ville være en uønsket konsekvens. Dybbølsbro Byudviklingen i området har allerede vist et behov for større kapacitet på Dybbølsbro. Med den nye bebyggelse vil dette behov øges i større omfang. Vesterbro Lokaludvalg har tidligere påpeget denne utilstrækkelige kapacitet og udarbejdet et forslag til udvidelse af Dybbølsbro, som også er tilgået TMF. Dette forslag er dog udarbejdet uden kendskab til de nytilkomne planer for IKEA. Cykeltrafikken med ladcykler kan således forudses væsentligt øget, og der må opstilles et fremtidssikret estimat for cykelparkering i varehuset, som for nuværende forekommer undervurderet. Samtidigt vil det være ønskeligt med en adskillelse af den gående trafik fra S-togs-stationen til Fisketorvet fra den cyklende trafik, således at fodgængere ikke længere skal krydse cyklister på vej til den succesrige ”Cykelslange”, hvilket er ret uhensigtsmæssig for begge trafikstrømmes vedkommende. Underområde II og III Bebyggelsen i underområdet II og III er i kommuneplanen hovedsageligt udlagt til administration og erhverv. Den massive bygningshøjde, der oven i købet ønskes forhøjet til over 40 m højde, vil medføre en stærk forandring af området, som på nuværende tidspunkt udgør et af de få steder på Vesterbro, hvor der er langt udsyn. Vi deler sammen med en del borgere ikke den i forslaget fremførte udlægning, at det ikke vil medføre væsentlig indflydelse på sky-line i området. Især med den kommende metro-station vil etableringen af nye arbejdspladser svare til kommuneplanens målsætning om stationsnærhed. I kommuneplan-strategien peges der dog også på nødvendigheden af at udpege områder til friarealer og nær-rekreation, som en del borgere har påpeget. Her er det væsentligt, at det videreførte grønne strøg reelt kan få en rekreativ funktion, hvilket kan være svært at få øje på igennem den omgivende, høje bebyggelse. Her vil vi pege på en form for kompensationsmulighed igennem rekreativ indretning og udnyttelse af nærliggende områder, som ubenyttede arealer på Otto Busses Vej, der på nuværende tidspunkt ejes af DSB. Der er tidligere udarbejdet forslag om en mulig indretning af boldbaner, som der er stort behov for på Vesterbro. Bæredygtighed Det er væsentligt for globale klima-mål og også for kommunens egne målsætninger, at byggeriet udføres efter moderne og fremtidsrettede bæredygtigheds-principper. Vi forslår derfor, at byrummene og byggeriet udføres således, at de kan opnå en certificering efter DGNB- eller GBC-DK-standarder. Det gælder især også, fordi trafikken trods stationsnærhed kan forudsiges stærkt forøget, heriblandt også fremmet igennem den nuværende parkeringsnorm. I spildevandsplanen opereres der med muligheden for at udlede vejvand uden rensning i havnen. Med den stærke og fremtidigt forøgede trafik på Vasbygade kan det give en yderligere belastning af havnen. Der mangler således en vurdering af konsekvenser heraf. Med venlig hilsen Fmd. for Vesterbro Lokaludvalg Thomas Warburg

Få nyt om høringer

Abonnér