Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 9. october 2015
Svarnummer:
168

Indsendt af

VBH netværk1

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Høringssvar Der er fremsat forslag om etablering af nye og større netværk som fremadrettet skal understøtte en bæredygtig stillingsstruktur og sikre institutionernes levedygtighed. Dette ved at etablere netværk med tilbud til børn og unge i forskellige aldre, så de ansatte kan opretholde samme beskæftigelsesgrad som i dag ved fx også at arbejde i kombination med en daginstitution i netværket. Samtlige institutioner i hhv. SPIA7 & ME3 har mødtes og haft dialog omkring forvaltningens oplæg til struktur. Vi ville som udgangspunkt helst forblive i de eksisterende velfungerende netværk, men de respektive institutioner kan godt se muligheder i at blive samlet i ét netværk. Muligheder Netværkskonstruktionen danner grundlag for at de enkelte institutioner kan beholde deres individuelle kendetegn. Der vil generelt være mulighed for bedre udnyttelse af ledelsesressourcer gennem faglig sparing og vidensdeling, ikke mindst som følge af det udvidede samarbejde i det lokale ressourceteam. Vi mener det har stor betydning, at vi kan fortsætte i et selvvalgt, forpligtende og ligeværdigt samarbejde. Et samarbejde hvor der er taget hensyn til de enkelte institutioners særkende, og med maksimal indflydelse. Et samarbejde hvor alle forpligter sig til at lykkes i fællesskab. Det gælder både forældre, medarbejdere og den daglige leder, samt netværkene og forældrebestyrelserne imellem. Vi ser en styrke i, at samarbejdet mellem paraplyorganisationerne udvides, samt at nærdemokratiet sikres gennem engagerede forældre. Vi lægger vægt på nærværende ledelse i det daglige. Ledelse som har den fulde ledelseskompetence, tæt på praksis. Vi ser muligheder i at optimere anvendelse af ressourcer til ledelse. Dette gennem målrettet udnyttelse af de brede kompetencer indenfor, pædagogisk ledelse, Økonomi, HR, og forældresamarbejde i ledelsesgruppen. Ambitioner •Vi ønsker at sikre en tydelig kommunikationsvej mellem Netværk og forvaltning. Her får Netværkskoordinatoren en central rolle i forbindelse med samarbejde og kommunikation. Vi vil internt i netværket prioritere mødedeltagelse ud fra kompetencespecifikke områder, og i stigende grad vidensdele og sparre på tværs af institutionerne. •Vi ønsker at fastholde netværksorganisering for at sikre beslutningskraften tæt på børnene, og medejerskab til opgaven hos både medarbejdere og forældre. •Vi ønsker som netværk at sikre levedygtige institutioner i en forpligtende organisering. •Vi ønsker som Selvstændige juridiske enheder at forpligte os på tværs, i forhold til ledelses sparing, kommunikation og bæredygtig stillingsstruktur. Det store billede •Som noget særligt er der mange selvejende institutioner i Brønshøj Husum området, og vi bliver ikke færre med de nye sammenlægninger. •Forældre, børn og ansatte er meget tilfredse med den indflydelse, de har på deres hverdag. Dette afspejles bl.a. i tilfredshedsundersøgelser foretaget af Københavns Kommune •Som ledere møder vi, børn, forældre og kollegaer i øjenhøjde. Øverste leder er til stede på institutionen, beslutninger tages ved bordet, der handles hurtigt.

Materiale:

Få nyt om høringer

Abonnér