Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 9. october 2015
Svarnummer:
174

Indsendt af

Trine G Bohl

Virksomhed / organisation

Fritidshjemmet Smørblomsten

Postnr.

2700

By

Brønshøj

Høringssvar

Fra 2016 etableres et nyt fritidshjem tilknyttet Husum Skole. Fritidshjemmet bliver selvejende og det er væsentligt, at det tætte forældresamarbejde, som den selvejende struktur forudsætter, og hensynet til såvel børn som ansatte varetages i de kommende år. Arbejdet med at sammenlægge de fire nuværende tilknyttede fritidshjem pågår netop nu. Dette arbejde medfører, at der skal tages stilling til en ny struktur med en overordnet leder, nye vedtægter og arbejdet med kulturen fremadrettet. Der er altså stadig en række ubekendte faktorer i forbindelse med det nye fritidshjem, der ikke bør vanskeliggøres yderligere af en forhastet etablering af netværksstruktur på tværs af områdets institutioner. Der er endnu ikke dannet overblik over økonomien 2016. Der er ikke ansat en leder for institutionen. Den kommunale institution der også er en del af det nye fritidshjem skal virksomhedsoverdrages til det selvejende område, og medarbejderne er naturligt nok udsatte og usikre i den aktuelle omstillingsproces. Yderligere omstilling i form af et forpligtende netværkssamarbejde vil tage ledernes og bestyrelsernes fokus fra den væsentligste opgave, som er etableringen af det nye fritidshjem, og dermed vanskeliggøre en god opstart for børn, unge og medarbejdere. Det er selvfølgelig nødvendigt med et solidt netværkssamarbejde på tværs af områdets institutioner til gavn for børnene og særligt også for at sikre attraktive stillinger for vores mange dygtige pædagoger og medarbejdere. I Smørblomsten har vi allerede arbejdet med kombinationsstillinger i det hus og den struktur vi har nu, med børn fra 0-18 år. Der er mange forhold at tage hensyn til, herunder særligt tilknytningen til arbejdsstedet, hvor det kan være vanskeligt at deltage i personalemøder flere steder. Derfor er det vigtigt at der ikke centraliseres for meget, da den enkelte pædagog, vil have svært ved at føle ejerskab, og der vil være for langt til kerneydelsen. En lille begyndelse kan være at tage udgangspunkt i netværk, uden en overordnet leder, men et forpligtende samarbejde institutionerne imellem. Samtidig vil vi også tage afstand til samarbejde, der medfører for store fysiske afstande (og dermed transporttid) samt mængden af enheder, der også vil stille urimelige krav til hvor mange børn den enkelte medarbejder skal kende og kunne læse i sit daglige arbejde. Vi ønsker at mangfoldigheden bliver bevaret i de enkelte institutioner, så vi ikke taber børn, som vi på pædagogisk forskellighed kan rumme nu. Dette er noget vi allerede nu, i arbejdet med sammenlægningen af de 4 fritidshjem, arbejder på at få integreret, og det er vanskeligt yderligere at forholde sig til hvorledes dette kan bevares i endnu større sammenhænge. Forudsætningen for et vellykket netværkssamarbejde er dog, at styringsmodellen også respekteres i og overføres til en evt. kommende netværksstruktur således; 1. at der på den enkelte matrikel etableres en fungerende forældrebestyrelse med kompetence til bl.a. anvendelse af budgetramme, at ansætte fast personale, ledelse (jf. Københavns Kommunes principper for forældrebestyrelse) mv. 2. at den overordnede institutionsbestyrelses kompetence (Fritidshjemmets kompetence) til bl.a. at varetage den overordnede ledelse, det økonomiske ansvar, arbejdsgiver kompetence mv. ikke kompromitteres. Dermed sikres også, 3. at der fastholdes en pædagogisk og personalemæssig ledelse på den enkelte matrikel til gavn for såvel børn som ansatte. 4. at den selvejende struktur respekteres, og at institutionsbestyrelsens mandat til at fastsætte ledelsesstrukturen fastholdes, således som det foreslås i kommunens oplæg. Konkret må det forstås, som 5. at der etableres en tværgående netværksbestyrelse med repræsentanter fra institutionsbestyrelserne med kompetencer, der ligger i forlængelse af de aktuelle kompetencer, der er fastlagt for selvejende institutionsbestyrelser. Dette fastlægges af institutionsbestyrelsernes vedtægter. De selvejende institutionsbestyrelser, der repræsenteres i den tværgående netværksbestyrelse, bør med andre ord sikres mandat til fx at fastsætte principper for netværket, herunder økonomi, personale og naturligvis er det netværksbestyrelsen, der ansætter en evt. kommende netværksleder, men som nævnt tidligere, så anbefaler vi , et forpligtende netværkssamarbejde med udpegning af en netværkskoordinator. Det skal nævnes at vi ikke på nuværende tidspunkt ønsker at indgå i en klynge, og vi formoder at det er en fejl at der i nedenstående kun er anført ”klynge” og ikke netværk: Principperne bag forslaget til organiseringen af klynger og netværk er, at klynger og netværk fremadrettet skal: • understøtte en bæredygtig stillingsstruktur ved at etablere klynger med tilbud til børn og unge i forskellige aldre, så de ansætte kan opretholde samme beskæftigelsesgrad som i dag ved fx også at arbejde i en daginstitution i klyngen Forældrebestyrelse, ledelse og personale ved Fritidshjemmet Smørblomsten

Få nyt om høringer

Abonnér