Oprettet: 18. august 2015
Svarnummer:
17

Indsendt af

Theis Petersen

Postnr.

2200

By

København

Høringssvar

KKs prognoser angående befolkningstætheden i københavn frem mod 2025, forudsiger omkring 100.000 tilflyttere. I den forbindelse har KKs Teknik- og Miljøudvalg formuleret "UDKAST: Strategi for et grønt København (2015-2025)", for at sikre udviklingen af rekreative områder i København. En vision, som er i tråd med borgernes ønsker om udviklingen af grønne områder. I udkastet formuleres det indledningsvist, "Hvis vi skal sikre plads, adgang og kvalitet i de grønne arealer, har vi brug for en målrettet strategi, der kan sikre, at byens rekreative, grønne arealer udvikles i sammenhæng med befolkningstilvæksten og at København fortsat vil opleves som en grøn by selvom byen bliver tættere." Visionenerne fra Teknik- og miljøudvaget må siges, at være i modstrid med den planlagte opførelse af Danica Pensions byggeri, på det 'stationsnære' område, Borgmestevangen, da der i forvejen af KK forventes en massiv øget belastning på stationsområdet mht Cityringens færdiggørelse. Argumenteterne bag opførelsen af boligkomplekset på Borgmestervangen er, at Nørrebro station bliver landets "tredje største trafikknudepunkt", og at "man bør støtte op om den kollektive trafik" (Danica Pension). Det virker ulogisk og selvmodsigende i denne sammenhæng, da der i forbindelse med metrobyggeriet ikke er gjort yderligere for at fremme til- og afgangsveje omkring stationsområdet i et ellers meget tætbefolket og trafikeret område. Rationalet bør være, at begrænse befolkningstætheden i, og omkring, stationsområdet (hvor befolkningstætheden er størst i København), når der i forvejen forventes en øget belastning i området, samt sikre og fremme rekreationsområderne i overenstemmelse med Teknik- og miljøudvalgets vision. Yderligere for sikre rekreationsområdernes eksistens og berettigelse i et område hvor den gennemsnitlige levetidsalder er blandt de laveste. Der er behov for flere studieboliger i København, men alternativt burde man se mod andre områder, hvor belastningen på befolkningstætheden og trafikken ikke øges yderligere hvor den i forvejen er højest. Alternativt må det kunne konkluderes, at ambitionsniveauet i Teknik- og Miljøudvalget allerede nu er utrolig lavt, og at borgernes meninger ikke er repræsenteret i kommunens udvalg. Yderligere må det være et udtryk for modstridende interesser i udvalget.

Få nyt om høringer

Abonnér