Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
120

Indsendt af

Susanne Bruun Sørensen

Virksomhed / organisation

Østerbrogården

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Østerbro den 8.oktober 2015 Til Børn og Unge udvalget Vedrørende høringssvar – Organisering af Østerbrogården som en klynge i et selvejende netværk – herunder organisatorisk placering af Fritidscenter Syd Opsummering Vi ønsker, at Østerbrogården sammen med øvrige interesserede selvejende institutioner som fx Olriks Børnehave og Folkebørnehaven etablerer sig som en selvejende klynge, der på samme tid indgår i et forpligtende samarbejde med øvrige institutioner i IBØ Netværk 5. Vi støtter Børne- og Ungeudvalgets beslutning om, at det selvejende Fritidscenter Syd skal organiseres som enten en del af en klynge eller som en del af et selvejende 0 til 18 års netværk. Vi er ligeledes enig med et flertal i Børne- og Ungeudvalget om, at fritidscenter Syd ikke skal etableres som sit eget netværk, da kombinationsstillinger på tværs af 0-18 års området i så fald ikke kan realiseres. Motivation for, at Østerbrogården bliver en del af en selvejende klynge Vi ønsker, at der også fremover kan være mangfoldighed på institutionsområdet, således at der også i fremtiden er plads til både små og store institutioner. Vi kan iagttage, at de små institutioner bliver mere og mere presset på økonomien, og på samme tid udhuler skolereformen stillingsstrukturen på 6 til 14 årsområdet således, at der ikke her alene kan oprettes noget, der bare ligner en fuldtidsstilling. Vi ser på den baggrund, at der også på det selvejende område i et 0 til 18 års perspektiv er behov for en anderledes organisering af administration og stillingsstrukturer. Vi selvejende institutioner er nødt til at arbejde tættere sammen for at skabe nye muligheder på vores område. Vi ønsker således, at vores klynge skal have lov til at vokse i takt med, at andre selvejende institutioner ønsker at blive en del af et større forpligtigende fællesskab med henblik på at styrke fagligheden. Derfor skal vores klynge ikke lukke sig om sig selv, men også være en del at et større selvejende netværk, IBØ Netværk 5. Motivation for, at fritidscenter Syd organiseres som del af en selvejende klynge Organiseres fritidscenter Syd i en selvejende klynge, vil bydelens kommunale og selvejende fritidscentre være organiseret på samme vis som i en klynge. Det betyder, at begge centre kan have en robust stillingsstruktur, være økonomisk bæredygtige og på samme tid arbejde både specifikt med udvikling af en ungdoms-/fritidspædagogik uden at miste det pædagogiske perspektiv på 0 til 18 års området. Vi peger konkret på, at fritidscenter Syd bliver en del af den klynge, der ved årsskiftet etableres mellem Østerbrogården, Folkebørnehaven, Olriks børnehave mv. Motivation for, at fritidscenter Syd organiseres som del af et selvejende netværk Vi anbefaler, at fritidscenter Syd alternativt bliver en del af IBØ Netværk 5. At det netop er dette netværk, er begrundet i, at tre ud af fire af de selvejende klubber, der bliver en del af Fritidscenter Syd, i forvejen er en del af IBØ Netværk 5. Som det fremgår af de høringssvar, der er indkommet fra de øvrige institutioner i IBØ Netværk 5, så vil netværket forpligtige sig til at udvikle bæredygtige stillinger på tværs af institutionerne og i øvrigt indgå i et yderligere forpligtende økonomisk samarbejde. Særligt omkring kombinationsstillinger En af hensigterne med klynger og ny netværksstruktur er ifølge jer politikere, at der fortsat kan være en robust stillingsstruktur i kommunen ved at skabe stillinger på tværs af de institutioner, der sammen dækker 0 til 18 årsområdet. Medarbejderne i fritidsklubben B 29 (en af de selvejende institutioner en del af fritidscenter Syd) argumenterer i deres høringsvar for, at de fortsat ønsker at arbejde i kombinationsstillinger mellem skole, vuggestuer og/eller børnehaver. Vi er enige i, at kombinationsstillinger er en forudsætning for en robust stillingsstruktur for at kunne fastholde den gode arbejdskraft på området. Det er kun muligt ifald det kommende fritidscenter organiseres som en del af en klynge eller et forpligtende netværk. Det giver derfor ingen mening at organisere fritidscenter Syd som sit eget netværk, hvilket i øvrigt Børne- og Ungeudvalget udvalget i august 2015 allerede har besluttet ikke vil ske. Visioner omkring det kommende fritidscenter Det relations dannende klubtilbud Det kommende Fritidscenter vil i vores optik være stedet, hvor kammerater mødes, når de ikke lige er beskæftiget med deres særlige interesse. Vores lokalt forankrede fritids-/juniorklub har altid været opsøgende og vidende omkring de unge grupperinger, der er på Blegdamsvej-siden af Trianglen – og ind mod Nørrebro inklusiv Fælledparken. Det har gavnet vores børn og Østerbro - og det vil forhåbentlig også fortsætte, når vores klub skal være en del af et fritidscenter. Det bydelsdækkende fritidscenter På den anden side er vi klar over, at vores kommende fritidscenters ansvar er større end de lokale problematikker. I vores optik vil et klubsamarbejde i lighed med det klubsamarbejde, der allerede fungerer her på Østerbro, fortsat være vigtigt, når fritidscentrene sammen skal løse de bydelsdækkende opgaver, der bl.a. kalder på målrettet opsøgende og udgående arbejde. Derfor peger vi på, at vores fritidscenter både skal være lokal forankret og på samme tid en del af et større klubfællesskab. Vores samarbejdende fritidscenter Skolen Der er som nævnt personalesammenhæng mellem skole og klub, hvilket kommer vores børn og skole/klub/hjem samarbejdet til gode. Klubbens medarbejdere deltager således i det løbende tværgående samarbejde omkring de af vores børn, der har det vanskeligt. Selvom et fritidscenter skal dække et større geografisk område, er det vores opfattelse, at der fortsat skal være et lokalt forankret samarbejde, der ikke kun er rettet mod foreninger. Foreninger Det kommende Fritidscenter afholder både alene og i samarbejde med andre fritidscentre i bydelen foreningsdage, hvor lokale foreninger kan fortælle og vise, hvorledes de motiverer til idræt og fordybelse. Fritidsklubben har tre års erfaring med samarbejde med to rideklubber og har i forvejen aktiviteter sammen med en lokal fodboldklub. Fritidscentret skal være åben for foreningsspektret, så længe en forening har unge som deres målgruppe, og deres formål har et samfundsperspektiv, der rummer alle køn, religioner og samfundsgrupper. Fritidscentret skal være opsøgende i sin kontakt til foreningslivet, således at foreninger kan se en værdi i at benytte fritidscentret som et muligt rekrutteringsforum. Det kan ske ved fremmøde i centret, fremsendelse af informationsmateriale omkring den enkelte forening og ved at invitere medarbejdere og unge ned i deres forening. Det vil vi som bestyrelse bakke fuldt op om, så længe der er en balance mellem foreningssamarbejde og klubbens socialpædagogiske indsats. Fritidscentret og det frivillige arbejde Frivillige, der repræsenterer en lokal forening, kan komme i fritidscentret fra 17.30 til 20.00, hvor de kan facilitere aktiviteter i vores sal eller vores aktivitetsrum. Vi har i forvejen haft succes med at have frivillige fra den lokale bordtennisklub på besøg og fra en af de lokale fodboldklubber. På vegne af bestyrelsen Med venlig hilsen Susanne Bruun Sørensen

Få nyt om høringer

Abonnér