Oprettet: 6. october 2015
Svarnummer:
9

Indsendt af

Runa Adelsten Jensen

Virksomhed / organisation

Borger/beboer A/S

Postnr.

1411

By

København K

Høringssvar

Hermed høringssvar vedrørende ny lokalplan for Applebys Plads Karréen, Bydel: Indre By, Christianshavn, Sagsnr: 2015-0039814 Processen omkring udarbejdelse af forslag til nye lokalplan er dybt kritisabel; Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF) blev oprindelig blev bedt om at udarbejde et nyt forslag til lokalplan, der afspejler intentionerne med anlæggelsen af Applebys Have - med forbud om nybyggeri i gården. I stedet kom der et forslag til lokalplan, der tillader nybyggeri mhp. at skabe en 'fortætning' svarende til resten af Christianshavn. At det politiske Teknik og miljøudvalg senere godkender høringsforslaget, ændrer ikke ved, at der undervejs er truffet en (administrativ) beslutning i forvaltningen, der går direkte mod den stillede opgave fra politisk side. - Der tages i forslaget i langt utilstrækkelig grad højde for intentionen i den gamle lokalplan og med det eksisterende byggeri (vort): Byggeriet Applebys Have er opført som en delvist åben randbebyggelse omkring et åbent grønt areal, hvor de fleste lejligheder har udsigt mod arealet i form af parcelhaver og med få undtagelser altaner. Det synes totalt forfejlet og malplaceret, at de selvsamme haver og altaner nu skal have bagsiden af en 24 meter høj kolos til udsigt. - Lejerne er fraset det nyligt afholdte Borgermøde kun i beskeden grad blevet holdt orienteret om det påtænkte byggeri, og under alle omstændigheder er lejerne ikke blevet taget med på råd/involveret i processen fra start. Og nok så vigtigt bliver Borgermødet gennemført uden deltagelse af politikere, og det mere end antydes, at dagsorden er sat uden mulighed for reel indsigelse, da der er vægtige, 'faglige' grunde til at opføre et nyt byggeri i karréen. Således risikerer høringsfasen at blive efterfulgt af... overhøringsfasen. - Lejerne i Applebys Have bliver holdt som gidsel i et større politisk spil om udvikling af Københavns kommunes byrum, med de nye ejere på den ene side og kommunens politikere og 'forvaltere' på den anden side (eller reelt anden og tredje side!). Der ønskes maksimalt udbytte af grund og rum, og lejerne står sagesløse tilbage. Lejeaftalerne er indgået på hvad man troede var et blivende præmis - et byggeri placeret i den grønne, fredelige udkant af Christianshavn, opført ud fra nogle forudsætninger, der nu synes at skride - til lejernes ulempe. - Det påstås, at forslaget til nybyggeri skal ses som et led i at imødegå 'behovet for flere boliger i København'. En kan med rette stille spørgsmålstegn ved, hvis behov der er tale om, og om hensynet til nye borgere vejer tungere end de borgere der i forvejen bor på hhv. Christianshavn/ i Applebys Have (der i forvejen skatter til kommunen). - Ved krav om ens fortætning i kommunen/bydelen Christianshavn fraviger kommunen sine egne politiske mål om at styrke København som grøn by, jf. ”Strategi for et grønt København” og under alle omstændigheder er det et tilbageskridt i Christianshavns Lokalråds mangeårige bestræbelser om afvikling af baggårdsbyggeri i bydelen. - Opførelsen af et nybyggeri skal ses som et led i at skabe 'mere liv' i kanalområdet/havnen. Men hvorvidt der skal være mere liv må bero på den drøftelse af, hvor København/Christianshavn/Applebys Plads Karréen skal bevæge sig hen og hvad 'liv' består i - med byens borgere, herunder lejerne på Applebys Plads. Med tab af grønne byrum mister byen/bydelen den sidste fredelige 'lunge' - bogstaveligt den sidste fredfyldte 'bastion' - hvor familier og mennesker i forskellige livsstadier og -stuationer, lever side om side i fredelig sameksistens. Det er dette alternativ til hovedstadens puls, der skaber mangfold i byen! - Et sidste og nok så vigtigt argument mod at der bygges i Applebys Havs gård er, at det er fejlagtigt og kortsigtet at nedlægge lokalområdets absolut sidste grønne plet/bastion med det formål at imødegå 'tilstrømningen af nye borgere's behov for at bosætte sig i byen; det hænger slet ikke sammen, når til- og fraflytning altid vil være tendentiøs; Og nu er tendensen, at nettotilflytningen aftager/er ved at blive negativ! Så hvordan kan man - politikere og administratorer - lægge sig på maven for en tendens, der er ved at vende. Enhver ved, at når man nedlægger et grønt område, bliver det aldrig genoprettet. Hertil kommer, at værdien på de eksisterende boliger i området bliver mindre værd - det burde tælle i ejers overvejelser! Summa summarum: Nej til den nye lokalplan, og nej til byggeri i Applebys Have.

Få nyt om høringer

Abonnér