Oprettet: 29. september 2015
Svarnummer:
5

Indsendt af

A & M Bohn-Jespersen

Postnr.

1402

By

København K

Høringssvar

Christianshavn, den 16. september 2014. Att: Teknik- og Miljøforvaltningen Byens udvikling Postboks 348 1503 København V Vedr. Høringssvar til forslag til lokalplan for Applebys Plads Karreen Københavns Kommune har den 20. august 2015 vedtaget et forslag til en lokalplan for Applebys Plads Karreen. Kommunen har sendt forslaget til høring i perioden fra 2. september til 28. oktober 2015. Indledningsvis vil vi oplyse, at en af grundene til, at vi erhvervede vores lejlighed på 3. sal var den uhindrede udsigt udover Christianshavn Kanal og Havnebassinet over mod Diamanten. Det var derfor en stor skuffelse for os, at Kommunen i 2014 valgte at godkende en ny lokalplan for at kunne lovliggøre Cirkelbroen trods vores og en lang række andre beboere langs Christianshavn Kanal indsigelser og protester. Den nyopførte Cirkelbro finder vi er et fremmet element i havnemiljøet og den fratager os som frygtet den fri udsigt fra vor lejlighed. Det nye lokalplanforslag, som åbner mulighed for at kunne placere husbåde langs kanals sydvestside, vil som cirkelbroen også i høj grad ændre den bestående kanals udseende til det værre og vil igen forringe oplevelsesværdien fra vores lejlighed. I den anledning skal vi som beboer ud til Christianshavns Kanal komme med følgende bemærkninger og indsigelser imod lokalplanforslaget: Miljøforhold: Kommunens vurdering af, at lokalplanen ikke kræver en miljøvurdering, er vi ikke enige i. Vi mener at de projekter herunder husbåde som lokalplanen åbner mulighed for får væsentlig indvirkning den omliggende bebyggelse. Vi vil derfor anmode kommunen om at foretage en miljøvurdering og sende den ud i offentlig høring inden der tages stilling til lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget: Efter vores opfattelse vil husbåde ikke harmonere med områdets boligkarakter, og de kan ikke undgå at virke skæmmende for området. Husbåde høre slet ikke hjemme i den del af Christianshavn kanal. Erfaringer fra andre områder med husbåde viser et hurtigt forfald af standarten med mange ejerskifter. På denne baggrund finder vi, at Fredningsnævnet i givet fald må afvise at meddele dispensation for husbåde i relation til fredningen af bolværk og vand i Christiansholms Kanal. Endvidere må husbåde antages at skabe trafikale problemer i kanalen. Både ligger i forvejen fortøjet langs Hammershøis Kaj, og sejlløbet gennem Christiansholms Kanal er relativt smalt i forhold til den livlige trafik af havnerundfarter, motorbåde og kajakker. Der er således ikke tilstrækkelig plads til husbåde, og den foreslåede træbrygge vil yderligere indsnævre sejlløbet. Vi ønsker derfor at området for husbade langs kanalen tages ud af planen Med venlig hilsen A & M Bohn-Jespersen 

Få nyt om høringer

Abonnér