Oprettet: 18. august 2015
Svarnummer:
19

Indsendt af

Leon Vetter

Virksomhed / organisation

DJEBolig

Postnr.

8500

By

Grenaa

Høringssvar

Dato: 18/8-2015 Til: KØBENHAVNS KOMMUNE Rådhuset DK-1599 København V Til DJEboligs høringssvar d. 30/6-2015 har vi yderligere præcisering vedr. lokalplanforslagets fordeling af bebyggelsesprocenten: I kommuneplanen for 2011 er den nuværende gældende bebyggelsesprocent på størstedelen af Danica grunden (Område C1, Ramme ID 1437) 110, mens størstedelen af FØTEX grunden (Område C2, Ramme ID 1436) har en på 150. Dette ønsker man i kommuneplantillægget at ændre ved at sammenlægge områderne til et samlet område, (C3) med en samlet bebyggelsesprocent på 215. Dette er der for så vidt ikke noget i vejen for. Der opstår dog en række problemstillinger i lokalplansforslagets formål og hensigt med denne ændring: Teknik og miljø benytter i lokalplanen ovenstående sammenlægning til at beregne bebyggelsesprocenten for Danica's projekt. Ved at slå de to områder sammen, kan Danica's grund opnå en bebyggelsesprocent på 300 - fordi Føtex grunden benyttes til at bringe gennemsnittet ned på de krævede 215. Herved afskærer man muligheden for at Føtex grunden kan bebygges yderligere og overdrager på den måde den ene matrikel ejers mulige bebyggelsesprocent til den anden matrikel ejer i det samme lokalplansområde. Afdeling for teknik og miljø har flere muligheder for at undgå denne yderst ulige fordeling og der mangler vægtige begrundelser for ikke at have valgt andre muligheder. Man kunne have: - hævet bebyggelsesprocenten fra 215 til 300 for Danicas matrikel alene, og derved holde Føtex matriklen udenfor. Forvaltningen har jo myndighed til at dispensere. - undladt at foretage sammenlægningen af de to områder og så tildele Danica's matrikel en bebyggelsesprocent på 300. - begrænset Danica's projekt til en bebyggelsesprocent på 215, som kommuneplanen foreskriver. Det virker som om tillægget til kommuneplanen alene er sket for at imødekomme Danica's ønsker som bygherre. Ved at sammenlægge de to områder og tillade at bebyggelsesprocenten kan beregnes på området som helhed, muliggør forvaltningen Danica's projekt, som overskrider kommuneplanens ordlyd med en maksimal bebyggelsesprocent på 215. Man foreslår altså et tillæg til kommuneplanen og benytter samtidig et indbygget smuthul i beregningsgrundlaget for bebyggelsesprocenten i den medfølgende lokalplan, til at muliggøre et projekt for en privat bygherre.   Der er flere forvaltningsmæssige problemer i dette. Overordnet set bør en kommuneplan - og tillæg til denne - udfærdiges på baggrund af kommunens overordnede strategier for forskellige områder i byen og ikke foranlediges af enkeltstående projekter, som denne ændring indikerer. Man kan få den mistanke at forvaltningen er gået "baglæns" i strukturen, hvor man først har modtaget et projekt, derefter udfærdiget en lokalplan og på baggrund af den, har man udfærdiget et tillæg til kommuneplanen, for at muliggøre projektet. Hensigten med kommuneplanen er at øge bebyggelsesprocenten til 215. Ikke til 300. At forvaltningen i en og samme arbejdsgang foreslår et tillæg til kommuneplanen og i den medfølgende, sammenhængende lokalplan fordeler bebyggelsesprocenten med maksimal fordel til Danica's projekt virker som magtfordrejning. Den ulige fordeling får også en anden konsekvens i henhold til gældende praksis hos SKAT. Ved at sammenlægge de to områder og tildele det samlede område en bebyggelsesprocent på 215, vil denne procentsats danne udgangspunkt for SKAT's fastsættelse af ejendomsværdien. Ved den ulige fordeling mellem de to matrikler i det sammenlagte område, vil ejerne af lejlighederne over Føtex få forhøjet deres ejendomsskat, men uden mulighed for at kunne benytte den øgede bebyggelsesprocent. Samtidig vil ejerne af lejemål i Danica's projekt som udgangspunkt kun skulle beskattes af en grundværdi med en bebyggelsesprocent på 215. Dette kunne igen være undgået ved at behandle de to matrikler særskilt eller tildele bebyggelsesprocenten ligeligt mellem de to matrikler. DJEbolig foreslår derfor at: - formuleringen i forslaget til lokalplanen §5 stk. 1 2. pkt: "Bebyggelsesprocenten kan beregnes for alle ejendommene i lokalområdet under et" FJERNES. Alternativt kan man i kommuneplanstillægget øge bebyggelsesprocenten til 215 for de to områder uden at sammenlægge dem. Så sikrer man at de to matrikler fortsat skal behandles særskilt. Med venlig hilsen Ejeren af Ejerlejlighed nr. 2, Føtex bygningen DJEbolig Leon Vetter Administrator

Få nyt om høringer

Abonnér