Høringssvar vedrørende Ændringsforslag til Krimsvej tillæg 1

Oprettet: 30. september 2015
Svarnummer:
27

Indsendt af

Kim & Helle Haugsted Neubert

Postnr.

2300

By

København

Høringssvar

D. 9 juli 2015 i forbindelse med høringen til Tillæg 1 (06.07.15 til 17.08.15), oplyser Merete Andersen fra TMF os beboere på Krimsvej følgende: "Byggefeltet (Krimsvej 15) er placeret 7-8 meter fra det nordlige skel. Og 10 meter fra det sydlige skel…” En måned efter høringen kommer TMF så med et nyt forslag, hvor de vil flytte stien fra sydsiden til nordsiden af grunden på Krimsvej 15. Her vil de så samlet lave 6,5 meter mellem byggefeltet og nordlige skel. Dette er en klar forringelse på op til 1,5 meter samtidig med at der er flyttet en 1,9 meter bred fællessti ind i ”regnskabet”, hvilket ikke vil ændre indbliksgenerne og skyggen positivt. Skulle det nye forslag have nogen gang på jorden, så skulle der laves 9-10 meter afstand mellem byggefelt og nordlige skel… De 100 borgere som har siddet og lavet høringssvar mod tillæg 1 i juni/august kan kun føle sig snydt, når Kommunen 1 måned efter afsluttet høring forringer oplægget, for endnu engang at favorisere ejendomsinvestorerne. 1. Vi er imod at der bygges rækkehuse i 2 etager, og at der ændres fra erhverv til bolig. Vi er imod at byggefeltet placeres mindre end 7 meter fra nordlige skel eksklusiv den 1,9 meter brede fællessti. 2. Ved det første tillæg som blev afvist af TMU udvalget sidste år, var kritikken bl.a. at materialet ikke var retvisende, og skyggediagrammerne var forkerte. Ved den anden høringsproces, viser det sig nu, at TMF har misinformeret om et af de mest centrale punkter i sagen - nemlig placeringen af husene på Krimsvej 15A-B. Nu kører så tredje høringsproces, hvor vi høres om en stor ændring af en gennemgående sti, uden at der forligger tegninger og andet relevant baggrundsmateriale. Som det meste andet TMF laver så er dette dybt utroværdigt. 3. At ELF ønsker at etablere haver er ikke et argument for at lave en markant ændring i lokalplanen, som forringer livskvaliteten for os beboere, der har købt huse i området, på baggrund af lokalplanen. ELFs ønske om at etablere haver, bunder i et ønske om at maksimere husenes værdi og ikke andet. ELFs ønsker kun at tjene flest mulige penge på nogle boliger, og har intet gjort for at Krimsvej området skulle blive et godt område at bo i. Her kan vi nævne totalt manglende trafiksikkerhed, konstante overskridelse arbejdstider på byggepladerne, overtrædelse af nedrivningstilladelserne, samt skader på nabohusene i forbindelse med opførslen af Nordtårnet, som ELF ikke vil udbedre. 4. Stien som TMF ønsker at flytte på Krimsvej 15 grunden er i lokalplanen side 9 beskrev som 1 af 6 veje. "Bebyggelsesplanen og bygningerne er orienteret øst-vest med 6 gennemgående passager/veje, der strukturerer området i 6 kvarterer og forbinder Krimsvej og Amager Strandvej." Ligeledes står der i lokalplan §4, stk 4. "Om interne vej- og stianlæg med tilgang via Amager Strandvej gælder: Den interne trafikbetjening af området skal ske ved udlæg og anlæg af private fællesveje og -stier i princippet placeret som vist på tegning nr. 4. Disse vej- og stianlæg skal i videst muligt omfang være med karakter af alléer. Vej- og stianlæggene skal have en bredde på 7-10 m. ": Her er det uforståeligt at en så vigtig vej pludselig er blevet til en sti på 1,9 m. Lokalplanen skriver jo, at vej- og stianlæggene skal have en bredde på 7-10 m. En sådan ændring af vejen på 7-10 meter til en sti på 1,9 meter vil øge antallet af trafikanter på vejen ved Krimsvej 13 markant, hvor der i forvejen er en fuldstændig uholdbar situation. Dagligt er der farlige situationer pga. tung trafik, ingen fartdæmpning, koblet med børn, fodgænger, cykelister og at vejen bruges som skolevej til både til Filipskolen og Lergravsparken. Vi ønsker derfor vejen syd for grunden på Krimsvej 15 bliver bibeholdt til biltrafik, som det også er tilfældet nu. 5. Private adgangsvej kontra privat fællesvej/sti har også nogle grundlæggende problemer i forhold til hvad der pålægges naboerne i forhold til forpligtelser og vedligeholdelse. Her vil det påvirke beboerne på Krimsvej 13a-v hvis stien flyttes. Her er stien/tværvejen ifølge lokalplanen/helhedsplanen en privat fællesvej.

Få nyt om høringer

Abonnér