Høringssvar vedrørende Agenda 21-strategien

Oprettet: 28. august 2015
Svarnummer:
7

Indsendt af

Indre By Lokaludvalg

Virksomhed / organisation

Indre By Lokaludvalg

Postnr.

1466

By

København K

Høringssvar

Teknik- og Miljøforvaltningen har sendt kommunens Agenda 21-strategi 2016-2019 kaldet "Bæredygtige sammenhænge" i offentlig høring på bliv hørt-portalen med svarfrist den 4. september 2015. Borgerdialog Indre By Lokaludvalg har ikke haft borgerdialog om sagen, da den er i offentlig høring på bliv hørt-portalen, men har inddraget Miljøpunkt Indre By-Christianshavn i besvarelsen. Miljøpunkt Indre By-Christianshavn og Indre By Lokaludvalgs holdning Miljøpunkt Indre By - Christianshavn er miljøcenter for de to lokaludvalg i Indre By og på Christianshavn. I samarbejdsaftalen og i Miljøpunktets vedtægter er det blandt andet fastlagt, at arbejdet har til formål at understøtte Københavns Kommunes målsætninger på miljø- og klimaområdet. I forhold til den nye Agenda 21 strategi: ”Bæredygtige sammenhænge”, og de indsatsområder der heri nævnes som vigtige pejlemærker fremadrettet, og ønsket om at kvalificere en helhedsorienteret, borgerinvolverende indsats for at sikre en bæredygtig udvikling, kan det siges, at der er en fin overensstemmelse med alle de aktivitetsområder og tilgange, som Miljøpunktet arbejder med i dag. Strategiudkastet præciserer i afsnittet PRINCIPPER nogle overordnede metodetilgange og nævner under partnerskaber, at kommunens rolle i partnerskaberne primært er at opfatte som facilitator. Endvidere hedder det, at Partnerskaber skal forstås bredt og kan dække over samarbejde med Lokaludvalg og Miljøpunkter, private borgere, ad hoc nedsatte frivillige borgergrupper, institutioner, foreninger og virksomheder. I det efterfølgende afsnit VISION går man en tand videre og skriver her: Københavns Kommune ønsker at indgå i et fællesskab med borgere, virksomheder, organisationer m.m. i København, hvor parterne er gensidigt forpligtede til at tage aktivt del i og medansvar for udviklingen af den bæredygtige by. Kommunen ønsker involvering og nye typer af fællesskaber. Det er samtidig velkendt, at forvaltningen selv ofte ikke er gearet til at stå for den borgerinvolverende praksis. Der har på dette område i en årrække allerede været og der eksisterer stadig et etableret partnerskab mellem kommunen og Miljøpunktet og Lokaludvalgene. Det kan derfor virke noget underspillet at nævne Lokaludvalg og Miljøpunkter som mulige samarbejdsaktører, hvis netop denne indsats i store træk er baseret på Lokaludvalg og Miljøpunkter. Set i det lys kunne det være nærliggende, at der i Agenda 2-strategien var en tydeligere betoning af værdien og karakteren af dette partnerskab, f. eks. hvorvidt man fra kommunens side opfatter dette samarbejde som essentielt på nogle afgrænsede områder eller i bred forstand. Det kan måske være nyttigt med en slags forventningsafstemning om, hvor på skalaen fra en ”facilitator baseret relation” til en ”gensidigt forpligtende” udfoldelsen ligger eller helst skal ligge. Miljøpunktet ønsker, gerne i samspil med Lokaludvalg, at udfordre det slip af indhold, der er mellem kommunens position som faciliterende og et egentlig forpligtende fællesskab (partnerskab) om f. eks. igangsætning af udviklingsprojekter, - ligesom det vil være opløftende, hvis kommunen tilsvarende viste initiativer til at udfordre Miljøpunktets evne til at indgå i såkaldte flagskibsprojekter, uanset Miljøpunktets relative begrænsede kapacitet i udgangspunktet. Miljøpunktet har mulighed for i mindre skala at have en mere eksperimenterende og opsøgende tilgang. Det er muligt at igangsætte aktiviteter, der kan indhente nyttig viden og give svar på f. eks. borgerinteresse, brugbarheden af løsningsforslag, aktivering af nye samarbejdspartnere, osv. Der er gode muligheder for at supplere hinanden. F. eks. kan forvaltningen have brug for en såkaldt ”armslængde” i en given indsats, hvor Miljøpunkt og Lokaludvalg kan etablere nærkontakt, eller måske starte med debat i lokalområdet i stedet for. Opfordringen er derfor, at der kan ske et uddybet samspil, hvor der kan være en mere gensidig forpligtende tilgang til fælles udvalgte indsatser af bæredygtighed lokalt i den lille skala, men at der lige så vel kan ske en forbedret mulighed for at anvende og opskalere de indhøstede erfaringer fra Miljøpunktet. F. eks kunne det være interessant at undersøge mulighederne for at bruge økonomiske incitamenter, for at se hvor meget det vil skubbe på en ønsket omstilling til mere bæredygtighed og borgerinvolvering. Eller hvor langt kan man gå med at involvere borgere i differentierede medskabende løsninger på affaldssortering og genanvendelse i de små gårde i Indre By. Eller om crowd borgerinvolvering i Smart City-teknologier kan give billige lokale undersøgelsesdata og nye typer af beslutningsdokumentation indenfor måling af støj eller luftforurening ved brug af smartphones, osv. Agenda 21-strategiens udfoldelse kan få flere ivrige ben at gå på, hvis mulighederne for at bruge samspillet mellem Miljøpunkt og Lokaludvalg som frontløbende aktører bliver taget mere seriøs fra kommunens side. Et første skridt kunne være at skrive disse forventninger til sammen at kunne finde egnede indsatsområder for gensidigt forpligtede aktiviteter ind i Agenda 21–strategien og dermed synliggøre fundament og potentialer. Indre By Lokaludvalg vedtog dette høringssvar i sit møde den 20. august 2015. Med venlig hilsen Bent Lohmann, formand

Få nyt om høringer

Abonnér