Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 6. october 2015
Svarnummer:
39

Indsendt af

Per Dahlstrøm

Virksomhed / organisation

Selvejende klubber på Vesterbro, - Settlementets børn og unge, Vestervang fritidshjem- og fritidsklub, Teaterbutikken og Vesterbro Ungdomsgård

Postnr.

1658

By

København V

Høringssvar

Ny struktur på fritids- og ungdomsklubområdet – KLUB Vesterbro Vi foreslår hermed oprettelse af et 3. netværk på Vesterbro, et fritids- og ungdomsklubnetværk bestående af Vesterbro Ungdomsgård, Settlementet og Teaterbutikken. Der er pt. overvejelser om en sammenlægning mellem Vestervang og en af de andre selvejende klubber, for at sikre en bæredygtighed i f.t. fortsat at have klubpladser på matriklen Ny Carlsbergvej 33. Samtidig er Vesterbro Ungdomsgård indstillet på at overtage den kommunale Klub Eskild ved en virksomhedsoverdragelse. Netværket vil således samle alle klubtilbud for 10-18- årige på Vesterbro. Netværkets navn er Klub Vesterbro. Netværket har i alt 750 fritidsklubpladser og 100 ungdomsklubpladser, herudover tilbyder Settlementet 120 pladser i et særligt tilbud til børn og unge uden tilknytning til institutions- og foreningsliv. I netværket vil der være mulighed for en høj grad af samarbejde og vidensdeling mellem ledere og medarbejdere på tværs af netværket, i form af fælles efteruddannelse og teambuilding for både ledere og medarbejdere samt forskellige andre fællesaktiviteter Netværket vil organisere sig med en koordinator, der eksternt skal fungere som forvaltningens indgang til netværket f.eks. i f.t kvalitet, support, ressourceteam, bydelspulje mm. Netværkskoordinatoren har desuden ansvar for indkaldelse og afvikling af ledermøder, koordinering af tværgående initiativer og aktiviteter og arrangementer i netværket, faglig sparring, koordinering af uddannelse af medarbejdere mm. Netværket organiserer sig med en netværksbestyrelse bestående af bestyrelsesformændene for de tilhørende institutioner. Netværksbestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden. De enkelte institutioner i netværket har hver deres driftsoverenskomst med Københavns Kommune baseret på den til enhver til gældende budgettildelingsmodel. Såfremt en fremtidig budgettildelingsmodel vil betyde en forskel mellem det klubberne får tilsammen og det et fritidscenter ville have fået, vil vi meget gerne aftale en anden model, så vores forslag til løsning er udgiftsneutralt. Vores forslag har således ingen økonomiske konsekvenser for kommunen. Forslaget skal ses som et konstruktivt udspil, der skal træde i stedet for forslaget fra Børne- og Ungdomsudvalgets beslutning den 20. maj 2015 om at oprette ”Fritidscenter Vesterbro” som én selvejende institution bestående af de nuværende fritidsklubber på Vesterbro. Beslutningen forudsætter at de selvejende fritids- og ungdomsklubber på Vesterbro sammenlægger sig til én institution. Dette agter vi ikke at gøre. Klubberne på Vesterbro er velfungerende og selvstændige enheder, som fungerer på hver sine præmisser og med egne historier, egenart og pædagogiske profiler. Klubberne har gennem flere år opbygget et godt samarbejde, der gennem et netværk vil kunne udbygges yderligere til gavn for bydelens børn og unge og med respekt for de enkelte institutioners egenart. Vi anser de tre klubber som tre kultur- og historiebærende fyrtårne på Vesterbro, der på hver sin måde indgår i og spiller en aktiv rolle i hele bydelens liv og i de tilbud, som bydelen har til børn og unge. Vi vurderer det som vigtigt i pædagogiske arbejde i bydelen at såvel ledere, personale som børn og unge fremover stadig kan læne sig opad og identificere sig med den klub/arbejdsplads, hvor de har deres hverdag. De tre fyrtårne: Vesterbro Ungdomsgård er et mangfoldigt og alsidigt fritidstilbud med et højt aktivitetsniveau og mange events. Vesterbro Ungdomsgård har siden 1958 haft stor betydning for tusindvis af børn og unge og er i dag normeret til 430 børn i fritidsklubben og 100 unge i ungdomsklubben. Vesterbro Ungdomsgård lægger vægt på at være et fristed, med fokus på børn og unges læring, trivsel og udvikling, i et miljø hvor børn og unge har mulighed for at vælge fra og til, samtidig med at de lærer demokratiske spilleregler og at indgå i forpligtende fællesskaber. Vesterbro Ungdomsgårds profiler er Idræt og leg; Musik, teater og dans; Kreativitet og innovation; Medier og IT; og Rollespil, og er en af de mest tydelige aktører på klubområdet i Danmark Settlementet har med sin ungdomsklub udviklet et matrikelløst tilbud – i en kombination af udegående/ opsøgende funktioner, aktiviteter på gadeplan, samarbejde m skoler/ institutioner/væresteder mm arbejder der på m lokale platforme at få dialog m og skabe aktiviteter for de unge der ikke benytter sig af bydelens institutions- og foreningstilbud - ungdomsklubben er normeret til 120 men har ca 220 brugere. Settlementets idrætsfritidsklub er baseret på nærhed, læring og fordybelse – tilbuddet er pc, ps og telefonfri og m en vifte af modultilbud introduceres børnene til bydelens idrætstilbud – klubben har pt 160 medlemmer. Teaterbutikken er en førende teaterskole for børn og unge, som har mange års erfaringer med fokus på at udvikle scenekunst og teaterundervisningens struktur i forhold til at anerkende børnenes egen fordybelse, iderigdom og forskelligartede baggrunde. Teaterbutikken er økonomisk organiseret som bydelsdækkende klub for pt. 56 børn og 32 unge, men fungerer derudover i det daglige som teaterskole med holdundervisning, et teater med et repertoire på op til seks forestillinger årligt, en kursusvirksomhed for folkeskoler, samt to efteruddannelseskurser for lærere og pædagoger. Teaterbutikken er især kendt for sin tradition med at inddrage børnene i de skabende processer på et højt fagligt niveau, som udover de scenekunstfaglige færdigheder også giver børnene ligeværd, respekt og fællesskab. Teaterlærerne er specialiserede i scenekunstfeltets mange facetter, herunder skuespilkunst, scenografi, sceneteknik, kostumedesign, drama, teaterpædagogik og æstetiske læreprocesser. I ”Overordnet rammebeskrivelse for fritidscentre på 10-14-årsområdet” (01-05-2015) beskrives visionen for fritidscentrene: ”at etablere dynamiske fritidscentre til byens børn og unge, der dels tilbydes et trygt sted at være sammen med andre børn og unge, men som også guider dem videre ud i de mange velfungerende fællesskaber, der er i områdets fritids-, kultur- og foreningsliv.” Dette er senere udvidet til også at omfatte de 14-18-årige. Klubberne på Vesterbro lever allerede i dag op til denne vision og vil med dannelsen af et netværk kunne styrke og udvikle samarbejdet både mellem klubberne og i forhold til det øvrige fritids-, kultur- og foreningsliv på Vesterbro. Hvorfor fjerne noget der fungerer – lad os stedet tale ind i en model hvor samarbejdet udvikles og det velfungerende bevares, men tilrettes som ovenstående beskrevet. Dato: 30.9.2015 Formand Vesterbro Ungdomsgård: Mikkel Warming Formand Vestervang Fritidshjem- og klub: Torben Jensen Formand Settlementets børn og unge: Margrethe Wivel Formand Teaterbutikken: Sara Løchte

Få nyt om høringer

Abonnér