Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
147

Indsendt af

Charlotte Egebo

Virksomhed / organisation

Murergårdens Integrerede Institution

Postnr.

2200

By

København N

Høringssvar

Kære Børne og Ungeudvalg. Vi, forældre samlet til forældremøde d.17.9.15, tilslutter os, at klynger kædes sammen med skoledistrikter. Vi kan kun forholde os til klyngen omkring Blågård skole. Vi kan ikke tilslutte os, at ungdomsklubberne kædes sammen med de nye fritidscentre. Vi kan ikke se at mindre børn på 10 år skal være sammen med de unge på op til 18 år. Kvisten, som er udnævnt til at være det nye fritidscenter på Indre Nørrebro, er flere gange om året lukket på grund af de unges trusler mod personalet. Er det det vi gerne vil have vores børn og unge bliver en del af? Denne omstrukturering skulle jo gerne gøre det bedre for vores børn og unge. Der bør derfor være en leder for aldersgruppen 10-14 år og en leder for aldersgruppen 14-18 år. Ellers er der mulighed for, at der skabes en hierarkisk ledelsesstruktur i klyngerne med den konsekvens, at vi udvikler mere topstyring. Vores synspunkter er begrundet i følgende: De to aldersgrupper 10-14 og 14-18 har meget forskellige behov for fritidstilbud og er to forskellige målgrupper. Den sociale sammensætning i ungdomsklubber er en helt anden end i fritidsklubber. Fritidsklubbørn (10-14 år) har brug for pædagoger, der igennem det sociale samspil kan udvikle børnenes indbyrdes relationer og skabe sammenhæng mellem grupper af børn og foreningslivet. Ungdomsklub unge har brug for støtte til uddannelse og andre aktiviteter, der kan sikre, at de bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Ungdomsklubber og ungdomsskole bør kædes tættere sammen, således at de tilbud der dækker aldersgruppen 14-18 år bringes til at samarbejde, for at sikre at flere unge påbegynder og afslutter en ungdomsuddannelse. Det virker påfaldende, at der i denne store omstruktureringsproces ikke er tænkt på at sikre samarbejdet mellem ungdomsklub og ungdomsskole. Ungdomsklubber har ikke forældreråd som indgår i klyngebestyrelsen. Det har fritidsklubber. Det vil give vanskeligheder, hvis der ikke er entydige strukturer for indflydelse for de berørte børne- og ungegrupper i en institutionstype. Også rent økonomisk. Vi ønsker gennemsigtighed i forhold til økonomien i klyngen. Vi syntes også, at det er vigtigt at bevare de voksne medlemmer, der er i Kvisten. Det har en positiv effekt på de unge i alderen 14-18 år. Vi ønsker, at de politiske beslutninger fra BU mødet d.10.6.15 vedrørende ” leddelsesspænd”, ”teamledelse” og ”robusthed” evalueres efter 1 år for at sikre, at der kan ske justeringer, hvis der er uhensigtsmæssige snitflader mv. Denne omstruktureringsproces har været så forvirrende og kaotisk, så vi er afhængige af at kunne justere på baggrund af erfaringer. Når vi ønsker evalueringer, er det fordi, vi har oplevet, at de politiske bestræbelser på at lade klyngelederen sammensætte sit ledelsesteam vanskeliggøres, når de pædagogiske ledere på fritidscentre og fritidshjem er ansat før vi ved, hvem der skal værre klyngeledere. Var det det I ønskede, kære politikere? ??? Vi ønsker os arbejdsro og ikke flere omstruktureringer, der skaber uro på vores børns institutioner og er særdeles krævende, fordi medarbejderne er spændt ud i et limbo med stress og sygefravær på grund af omstruktureringer. Det er dyrt og koster rigtig mange penge, som kunne være brugt mere hensigtsmæssigt. I øvrigt undrer det os, at vi 3 uger inden opskrivning til skole ikke ved noget om, hvordan forholdene omkring Blågård skole udvikler sig. Dette kan naturligvis skyldes at alle troede at alle disse processer bare kører derud af. Men selv om planerne ikke kører som forventet, så vil vi som forældre gerne orienteres om de lokale forhold. Mange hilsner fra forældrene i Murergården

Få nyt om høringer

Abonnér