Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
130

Indsendt af

Casper Wilkens

Virksomhed / organisation

Forældrebestyrelsen i klynge A15

Postnr.

2300

By

København S

Høringssvar

Til Børne- og Ungdomsudvalget 07.10.2015 Høringssvar vedr. justering af klynger og netværk (2015-0157818) på vegne af forældrebe-styrelsen for Klynge A15 – klyngen på Bryggen. Forældrene vil på baggrund af den opstillede information henstille til, at man i den nye klynge-struktur har fokus på at skabe de bedste forudsætninger for et stabilt pædagogisk læringsmil-jø. Dette forudsætter, at der er stabilitet og kontinuitet i de enkelte enheder, så der bliver fokus på børnenes hverdag og læring. På baggrund af dette vil forældrene indstille til, at man medtager følgende argumenter i be-handlingen af den nye klyngestruktur for Klynge A15 for at sikre, at klyngejusteringen ikke medfører markante forringelser af kvaliteten af dagtilbud i klyngen: 1. Bevar den nuværende ledelse og ledelsesstruktur i Klynge A15: En stabil og velfungerende ledelse fremmer fastholdelse af nøglemedarbejdere og høj trivsel, sikrer en stabil og genkendelig hverdag for institutionernes børn, og sikrer et godt læringsmiljø. Derfor vil forældrene i Klynge A15 indstille til, at man i Klynge A15 bevarer den nuværende ledelse og ledelsesstruktur, da man efter mange års turbulens og mange skiftende pædagogiske ledere, nu endelig har fundet et ledelsesteam, der er velfungerende og som sikrer at institutionerne udvikler sig pædagogisk frem for at bruge ressourcer på administrative problemer. Vi håber meget på, at man vil lytte til forældrene i denne sag, da vi er glade for den nuværende ledelse og ikke ønsker end-nu en periode med opsigelser og ustabilitet. 2. Fordel økonomisk underskud solidarisk i kommunen, så det ikke går ud over en-keltstående børnegrupper: Økonomisk drift og fordeling af økonomisk underskud i enkelte institutioner. Ved tidligere sammenlægninger i klynger, har Klynge A15 måttet håndtere et betydeligt underskud fra en af institutionerne, og dette har haft konse-kvenser for børnene i alle institutioner. Derfor vil vi indstille til, at man ved denne klyn-gesammenlægning ser på, at fordele evt. underskud solidarisk mellem alle klynger, da det derved vil gå mindst ud over enkelte børnegrupper. Det mener vi, er den mest fair behandling af byens mindste borgere, der som sådan kun er ’ofre’ for dårlig ledelse i enkelte institutioner. 3. Sikre de samme forudsætninger for de enkelte institutioner i Klynge A15: Der kan være stor forskel på de enkelte enheder i klyngerne (økonomisk, fysiske rammer mv.), hvilket betyder, at enhederne har forskellige udfordringer. Det er vigtigt at sikre, at alle børn har lige muligheder for læring, og derfor bør klyngen drives som én enhed med en fælles struktur ift. økonomisk drift mv. Dette vil også gøre det lettere, at rette eventuelle økonomiske underskud op fra nye institutioner, der integreres i klyngen. 4. Fokuser på geografisk nærhed: Det vil give den bedste opbakning i lokalområdet, hvis Klynge A15 modtager og integrerer nye enheder, der ligger i geografisk nærhed. Derfor bakker forældrene op om det nuværende forslag, hvor Enveloppen og Sva-nereden bliver en del af klyngen. Vi håber på, at der vil være politisk velvilje over for forældrenes ønsker i denne sag, og vi ser frem til en fremtidig velfungerende Klynge A15. Med venlig hilsen Forældrebestyrelsen i Klynge A15

Få nyt om høringer

Abonnér