Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 7. october 2015
Svarnummer:
85

Indsendt af

Caspar Elo Christensen

Virksomhed / organisation

VAN5 forældrebestyrelse

Postnr.

2720

By

Vanløse

Høringssvar

I forslaget til justering af klyngestrukturen videreføres størstedelen af klyngen i VBH klynge D hvor den suppleres af to integrerede institutioner, en børnehave, et fritidshjem og en KKFO mens klyngens fritids- og ungdomsklub indlemmes i Fritidscenter Vanløse under VBH klynge E med en fritidscentre og ungdomsnormering på 1.220. De supplerende fritidshjem og KKFO vil i forslaget til ny klyngestruktur blive fusioneret med VAN5’s fritidshjem Højen og blive til Fritidsinstitution Kirkebjerg med 368 børn fordelt på tre lokaliteter på skolens matrikel. Kombineret med forslagets intentioner om at spare på ledelseslaget giver dette anledning til en vis bekymring med hensyn til bæredygtigheden, ledelsen og økonomien i de nye klynger. Bæredygtighed Vi erkender og værdsætter at man med forslaget forsøger at imødegå folkeskolereformens begrænsning af den tid som børnene har til overs til fritidsaktiviteter og de konsekvenser som dette har på antallet af fuldtids klub-pædagogstillinger. Vi er dog bekymrede for størrelsen af de foreslåede fritidscentre og disses bæredygtighed. I forslaget har man valgt at samle klubberne omkring Kirkebjerg, Hyltebjerg og Vanløse skoler i Vanløse fritidscenter med en normering på 1.220 børn fordelt på 4 fysiske lokaliteter. Det er svært at se hvordan man med bare 414 vuggestue- og børnehavepladser vil kunne sikre de mange klubpædagoger fuldtidsstillinger i klyngen. Det vil derfor være vores anbefaling at man splitter det foreslåede Fritidscenter Vanløse op i to; et Fritidscenter Vanløse under VBH klynge D og et Fritidscenter Kirkebjerg under VBH klynge E. Dette vil give en mere bæredygtig balance mellem behovet for pasning om formiddagen, eftermiddagen og aftenen og desuden forbedre vilkårene for en nærværende ledelse. Ledelse Vi værdsætter forslagets intentioner om at sikre en nærværende ledelse ved de enkelte institutioner. I vores erfaring er en nærværende altafgørende når det kommer til at nedbringe sygefravær, øge brugertilfredsheden og finde konkrete løsninger på organisatoriske udfordringer. Dette vil i særlig grad gøre sig gældende i de større enheder, som klyngerne vil komme til at råde over. Det er derfor bekymrende at der i forslaget sigtes mod én pædagogisk leder pr. matrikel. Da visse matrikler er meget store og vil komme til at råde over flere fysisk adskilte bygninger med mange børn, tvivler vi på at én leder vil kunne udfylde opgaven. Vi mener derfor at man bør sigte højere og garantere at der vil være én pædagogisk leder pr. fysiske enhed. Først da vil vi kunne sikre forudsætningerne for en nærværende og tilgængelig ledelse. Økonomi I og med at der ikke vil blive ændret ved de nye institutioners fysiske rammer ser vi meget begrænsede muligheder for at spare på ledelseslaget i institutionerne. Tværtimod vil integrationen af institutioner i større enheder kræve betydelige ledelsesmæssige ressourcer både for at sikre personalets og børnenes trivsel. Vi appellerer derfor til at man ser realistisk på potentialet for besparelser på ledelseslaget – det kan hurtigt blive meget dyrt i vikardækning og flugt af børn til private alternativer. Med venlig hilsen Forældrebestyrelsen ved VAN5

Få nyt om høringer

Abonnér