Høringssvar vedrørende Justering af klynger og netværk

Oprettet: 8. october 2015
Svarnummer:
89

Indsendt af

Anahita Malakians

Virksomhed / organisation

Klynge Ø4

Postnr.

2100

By

København Ø

Høringssvar

Forældrebestyrelsen, i klynge Ø4, har følgende kommentarer til forslaget. Klynge Ø4 består af enhederne, Studsgården, Himmelrummet og Snorregården- Forældrebestyrelsen er både bekymret og uforstående i forhold til endnu en ny klyngestruktur, som forvaltningen lægger op til. Vi ser ingen kulturelle, strukturelle eller økonomiske fordele ved det forslag, som er sendt i høring. Vi vil derfor gerne argumentere for, at den nye strukturering, der ligger i forslaget, af klynge Ø4 revurderes og ændres. Der er tre pointer, som vi synes, at I bør tage med i jeres overvejelser: 1. Kulturelt: Klyngens tilknytning til det foreslået skoledistrikt hænger på ingen måde sammen med den børne- og forældresammensætning, som i dag findes i klyngen. Forældrebestyrelsens motivation i bestyrelsesarbejdet vil ligeledes dale og synes overflødig i den nye struktur. 2. Strukturelt: Klynges fuldstændige opdeling af de tre enheder: Snorregården, Himmelrummet og Studsgården giver på ingen måde mening og udgør enorme vanskeligheder i forhold til, hvordan arbejdet skal tilrettelæges fremover 3. Økonomisk: Klyngens ophævelse ud fra økonomiske overvejelser virker irrationel, idet den har været økonomisk bæredygtigt i 5 år. 1. Klynge Ø4 har nu eksisteret i ca. 5 år, og det er efterhånden lykkedes at skabe en rimelig fælles kultur og identitet på tværs af enhederne. Der foregår enormt meget samarbejde og vidensdeling på tværs af enhederne, som må siges at være et utroligt godt resultat på baggrund af en spare øvelse foretaget i 2010. Denne kultur bliver nu ophævet med det forslag, der foreligger og vil sende enhederne tilbage til start. Samtidig har vi i bestyrelsen arbejdet meget på at skabe en sammenhængskraft i klyngen ved fælles arrangementer mm. Denne bestræbelse ryger ligeledes i vasken, og motivationen for at genopbygge dette i den nye struktur kan både forvaltningen og klyngen kigge langt efter. Ingen forældre har lyst til at engagere sig i projekter på tværs af enheder, hvis udsigten til tryghed og stabilitet for arbejdet hele tiden ændrer sig. Endvidere er det skrivebordsarbejde, der er lavet i forhold til at tilknytte hver enhed i klyngen til 3 forskellige skoledistrikter helt ude af proportioner. Det viser med sin tydelighed, at forvaltningen ingen ide har om den gennemstrømning af børn, der er i klyngen. Her taler vi især om enheden Studsgården, som nu kommer til at tilhøre Nørrebro/Bispebjerg og dermed Lundehus skolens distrikt. Faktum er dog, at Studsgården årligt kun afgiver en lille brøkdel af sine børnehavebørn til denne skole. For selvom Studsgården ligger i yderkanten af Østerbro, så er det primært forældre fra Østerbro, der vælger at have deres børn i Studsgården - og ikke forældre fra Nørrebro/Bispebjerg. Som konsekvens heraf starter de fleste af Studsgårdens børn også i skolerne Kildevældskolen og Nørre Fælled skolen. Det vil derfor give meget mere mening, at Studsgården og Snorregården i større grad bliver tilknyttet Nørre Fælled skoles distrikt, og hvor Himmelrummet i denne sammenhæng kunne tilknyttes Kildevældskolens distrikt. Dette forslag er såfremt Klyngen opløses til trods for vores protester. 2. Bestyrelsen vil også stille sig meget kritisk og bekymret over for fremtidens normering og personalesammensætningen i klyngen. At fritidspædagoger skal varetage pasning af vuggestuebørn er ikke vores største bekymring, derimod er brud i personalestabiliteten noget, der optager os meget. Det er for os forældre utrolig vigtig med genkendelige personale på de enkelte stuer, der både tager i mod vores børn hver dag samt afleverer dem igen. Den nye struktur vil betyde, at vuggestue- og børnehavebørn kan risikere at have fritidspædagoger omkring sig om formiddagen, som derefter bliver udskiftet med andet personale om eftermiddagen. I værste tilfælde er vi bekymret for, at normeringen i ydertimerne vil være under kæmpe pres, når pædagogerne om formiddagen er nødt til at arbejde på fritidshjemmene om eftermiddagen. Skemateknisk bliver det en svær og vanskelig opgave at skabe en stabil og omsorgsfuld kultur omkring de mindste børn, når en del af personalet skal spredes over flere arbejdspladser og institutionstyper. 3. Når forvaltningen ønsker økonomisk bæredygtige klynger, så kan ingen bestyrelse være i mod dette. Men når intentionen er, at ofre allerede bæredygtige klynger for at tilgodese personale i fritidssektoren, så giver det ikke længere mening. Vi anerkender, at større klynger, omkring de pågældende skoler, kan være med til at skabe heltidsstillinger for fritidshjemspersonale, men i forhold til vores klynge er det fuldstændig ulogisk og irrationelt. Klynge Ø4 samarbejder med flere skoler kvag vores placeringer, og netop derfor bør vi ikke splittes op og tilknyttes andre klynger og skoledistrikter, som, forvaltningen ”tror”, er de mest hensigtsmæssige. De førnævnte skoler kan sagtens samarbejde med Klynge Ø4 i en stillingsstruktur uden at splitte klyngen op, som i dag fungerer fuldstændig økonomisk bærdygtigt til trods for tidligere udfordringer. Forældrebestyrelsen anfægter påstanden om, at forslaget ikke rammer indholdet/metoden i pædagogikken. For os, er det i bedste faldt et udtryk for ønsketænkning og i værste fald et udtryk for, at forslaget ikke er udarbejdet af mennesker med indsigt i, hvordan dagligdagen hænger sammen i børnehaver og vuggestuer. Når der bliver ændret på den måde institutioner bliver organiseret på, ændres der også på indholdet, selvom det ikke er hensigten. Form og indhold hører sammen, det er almen viden inden for organisationsudvikling. Vi vil samtidig kraftigt understrege den store bekymring, som vi har for den fremtidige forældredemokrati i en kæmpeklynge, hvor bestyrelsesarbejdet kan synes at være total meningsløst, idet det bliver for overordnet med for mange medlemmer. At sidde og vedtage principper for enheder, som man ingen tilknytning har til som forældre, synes at være en joke - ikke desto mindre - er det fremtidsudsigterne for vores nye klynge, hvor vi kan risikere, at 12-16 forældre med vidt forskellige agenda skal blive enige om meningsløse overordnede principper, som på ingen måde behøver at blive legitimeret ved at en forældrebestyrelse har vedtaget eller godkendt dem! Sat på en spids: hvorfor have en forældrebestyrelse som agerer kransekagefigur- så hellere afskaf konceptet, og giv rådene mere beføjelser og kompetencer. Bestyrelsen vil afslutningsvis tilføje, at vi anerkender den nye fritidsstrukturs nødvendighed for bevarelse af mangfoldige fritidshjem i Københavns Kommune og den såkaldte ”Københavnermodel”. Vi er bare uforstående overfor, at flere klynger herunder vores, skal ofres på bålet for at tilgodese LFS og BUPLs agenda, om at bevare så mange fuldtidsstillinger som muligt. Det er urimeligt at 0-6 års klynger, som fungerer udemærket på flere parametre, skal sløjfes for at tilgodese en struktur, som vi ingen del har - eller bør have i! Med venlig hilsen Forældrebestyrelsen i Klynge Ø4 Formand, Anahita Malakians

Få nyt om høringer

Abonnér