Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 

Klagemuligheder

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål i forbindelse med Borgerrepræsentationens afgørelser efter Planloven – jf. § 58, stk. 1, nr. 3. Klagen kan sendes til kommunen, som sender klagen videre til Naturklagenævnet. Samtidigt vil kommunen medsende sine vurderinger af spørgsmålet.

Hvad betyder retlige spørgsmål?

Et retligt spørgsmål er, hvis en afgørelse truffet af kommunen indebærer en fortolkning af planloven eller efter en af de planer, som er tilvejebragt efter planloven. Følgende er typiske eksempler: a. Har kommuneplanen det i loven foreskrevne indhold, og har bestemmelserne i en lokalplan hjemmel i planloven? b. Strider kommuneplanen mod landsplandirektivet? c. Er procedureregler og kompetenceregler i forbindelse med udarbejdelse af de nævnte planer og meddelelse af dispensationer og tilladelse m.v. overholdt? Men det er ikke et retligt spørgsmål, om der bør dispenseres fra f.eks. en lokalplan. Naturklagenævnet kan ikke – bortset fra bl.a. beslutninger om ekspropriation - efterprøve, om Borgerrepræsentationens beslutning er rimelig eller hensigtsmæssig.

Hvem kan klage?

Alle, som har en retlig interesse i sagens udfald, kan klage. Man har ”retlig interesse”, når der klages over retlige spørgsmål i forbindelse med planers indhold eller tilvejebringelse. Se ovenfor.

Hvornår er sidste frist for indsendelse af en klage?

Du skal indsende din klage over afgørelser efter planloven, inden der er gået fire, uger efter at den vedtagne plan er offentliggjort.