Bliv hørt bliver opdateret

Den 30. maj 2017 lancerer vi en ny version af høringsportalen.

Du kan indgive høringssvar det meste af dagen den 30. maj, men mellem kl. 10 og kl. 15 kan der være ustabile perioder.

Vi anbefaler derfor, at du ikke opretter høringssvar mellem 10 og 15, da din indtastning i værste fald kan gå tabt.

Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Svenskelejren 18

Officielt navn:
Type: Andet
Høringsperiode: 03.01.17 til 17.01.17
Sagsnr: 602327~001
Billede af høringen

Center for Bygninger har modtaget en ansøgning om tilladelse til at opføre en tilbygning på ca. 305 m2 til et læringscenter, en ny bygning på ca. 3.640 m2, renovationsskure på ca. 87 m2 og skure på 43 m2. Endvidere nedrives del af ”Bygning 4” (249 m²) og skurbebyggelse på ca. 130 m2 på Bellahøj skole på adressen Svenskelejren 18.

Der anlægges 20 skråparkeringspladser på Solkrogen og der etableres i alt 458 cykelparkeringspladser heraf 210 pladser ved Æstetiktorvet og 248 pladser ved Svenskelejren.

Baggrunden for ombygning af de eksisterende skolebygninger er en udvidelse fra 3 til 4 spor (5 spor for udskolingen). Samtidig med kapacitetsudvidelsen skal bygningerne huse Fremtidens Fritidstilbud.

Læringscenter

Tilbygningen til bygning 1 på 305 m² er en fælles facilitet for skolen og fritidstilbuddet. Læringscenteret udføres med glaspartier og døre mod sydøst og sydvest.

Bygning 3

Den nye bygning til udskoling på grundens sydøstlige del har en højde på ca. 17 m og et etageareal på 3.640 m². Bygningen beklædes med træ-lameller og taget udføres som grønt tag (mos-sedum).

Bygningen står placeret på sportsfladen ”Det blå idrætsdelta”. Bygningsudtrykket er et kompakt volumen, hvori skolens fremtidige store fælles faciliteter Auditoriet og Salen placeres.

Auditoriets placering i midten af volumenet i stueetagen skaber en direkte forbindelse mellem inde og uderum og trækker derved skolens idrætsprofil med ind i udskolingsmiljøet.

Byggelovgivningen

I henhold til Bygningsreglement 2015 (BR15), kap. 2, skal bebyggelsens omfang samt dens indvirkning på omgivelserne fastlægges.

I den konkrete sag skal kriterierne i BR15, kap. 2.3.1, stk. 1, om at bebyggelsens samlede omfang skal svare til det sædvanlige i området, om skygge og indbliksgener i forhold til anden bebyggelse på samme grund og på nabogrunde og om tilfredsstillende friarealer i forhold til ejendommens benyttelse, indgå i afgørelsen, da de er relevante for det ansøgte forhold.

Center for Bygninger er forpligtet til at informere berørte parter om sagen, såfremt vi må formode, at de ikke er bekendt med denne. Først herefter må vi træffe en afgørelse (jf. forvaltningslovens § 19).

Høringssvar (Forvaltningslovens § 19, stk. 1)

De ejere, beboere og virksomheder i området, som Teknik- og Miljøforvaltningen har vurderet er direkte berørt af det ansøgte projekt, har modtaget et høringsbrev, idet de betragtes som parter i sagen, jf. Forvaltningslovens § 19, stk. 1.

De høringssvar, som Teknik- og Miljøforvaltningen modtager inden for høringsperioden, vil efterfølgende indgå i den videre sagsbehandling.

Høringssvar fra personer, som ikke er vurderet som direkte berørte parter, jf. det ovenstående, vil ikke kunne forvente at få behandlet eventuelle bemærkninger i samme omfang, som et høringssvar fra en part i sagen.

Eventuelle bemærkninger skal være modtaget senest 17. januar 2017, hvorefter vi vil træffe en afgørelse i sagen.

Javascript is required to view this map.

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Center for Bygninger, Teknik- og Miljøforvaltningen
Telefon: 33 66 52 00