Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Oprettelse af tre nye vandelementer i Arenakvarteret på Amager

Officielt navn: ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF FORLÆNGELSE AF HOVEDKANAL SYD OG BASSIN PÅ KANALPLADSEN OG URBANRENDE I BYFÆLLEDEN I ARENAKVARTERET
Type: Andet
Høringsperiode: 28.08.15 til 28.09.15
Bydel:
Sagsnr: 2015-0074882

Hovedkanalen, bassinet og vandrenden indgår i Lokalplan nr. 398 for Ørestad Syd med tillæg 1, som er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 20. september 2012, hvori vandelementernes placering og omfang er fastlagt.

Ørestads kanaler etableres som et sammenhængende system såvel visuelt som hydraulisk. Hovedkanalen indgår i dette ved at modtage vand fra vandrenden og bassinet nord for kanalen og aflede vand til søområdet i syd, hvorfra vandet ledes videre til grøftesystemet på Kalvebod Fælled. Fra grøfterne på Kalvebod Fælled pumpes vandet til Køge Bugt.    Den urbane vandrende etableres til afledning af tagvand fra Parkkvarteret og fra Arenaen. Det er planlagt, at der også skal ske en recirkulering af vand fra søområdet og op til renden. Normalvandstanden i rende, bassin, kanal og søerne mod syd er kote +1,0. Søområdet anvendes som alternativ vandkilde for Ørestads kanalsystem når der ikke kan indhentes vand fra Pumpekanalen. Vandstanden i søområdet kan derfor i tørre perioder ofte være lavere end normalvandstanden. Der fastlægges dog en minimumsvandspejls-kote på +0,5. Vandspejlet vil således variere mellem kote +0,5 og +1,0. Det er sikret, at vandstanden i hovedkanalen til stadighed holdes høj idet der er etableret en overløbskant i kote +1,0 på forbindelsen mellem kanalen og søområdet. Hovedkanalen er 10 m bred og får på hele strækningen en maksimal vandybde på 1,5 m ved midten aftagende til 0,35-0,5 m. Bassinet har en længde på ca. 40 m og en bredde varierende mellem 15 m og 20 m. Det samlede overfladeareal på de to elementer er ca. 0,15 ha og den gennemsnitlige dybde bliver godt 1 m. Renden har en længde på omkring 230 m, en bredde på 1,0-2,7 m og en vanddybde på maks. 0,5 m.    Renden modtager vand fra tagene i Parkkvarteret og den sydlige promenade via fem tilløb, fra den nordlige promenade via to tilløb samt fra Arenaens tag. Der etableres en tagvandsledning parallelt med Hovedkanalen, der kobles på den eksisterende ledning, der har udløb via bygværket i Ejler Billes Alle. Til den nye tagvandsledning tilsluttes regnvandsstik fra Kanalkvarteret mellem kanalen og Ørestads Boulevard. Bassinet opfriskes med vand fra forsyningssystemet via ventilbygværket i Ørestads Boulevard.  Hovedkanalen etableres som en bymæssig kanal med en række af træer på begge sider. På den østlige bred vil der være mulighed for færdsel til fods på et sænket areal 0,3 m over normalvandspejlet. Den vestlige bred vil udgøres af en græsbeklædt skråning. Der vil blive sikret mulighed for at kunne komme op af kanalen, hvis man falder i, idet vandstanden langs kanten er 0,5 m. Også i bassinet er vanddybden langs kanten 0,5 m. Kanalen og overløb er udformet så afledningen af vandet kan ske uden at forvolde skade på hverken bund eller kanalsider eller nedstrøms recipienter. For at forhindre meget høje vandstande og dermed også oversvømmelser ved høje gentagelsesperioder (50 og 100 år) i og omkring den urbane vandrende samt hovedkanalen, arbejdes der på en løsning, hvor vandet ved disse regnhændelser kan ledes fra den urbane vandrende til Kalvebod Fælled via den kommende landskabelige vandrende. I tilfælde af ekstreme regnhændelser vil vandet stuves op i hovedkanalen og bassinet og løbe tilbage i den urbane vandrende mod de små bassiner og videre via den landskabelige rende i Byfælleden og ud på Kalvebod Fælled.   Anlægsudgifterne til hovedkanal, bassin, rende, ledningsanlæg, tilløbs- og udløbsbygværker o. lign. – afholdes af By & Havn A/S. Drifts- og vedligeholdelsesniveauet i kanalen og i bassinet vil svare til niveauet i de øvrige kanaler i Ørestad. Der vil blive udarbejdet drifts- og vedligeholdelsesmanualer for henholdsvis konstruktioner og grøn pleje. Det er By & Havns målsætning at såvel ejerskab af vandelementerne som drift og vedligeholdelse af anlægget i lighed med de øvrige vandflader i Ørestad skal overdrages til Vandlauget i Ørestad.   Det forventes, at arbejdet med etableringen af forlængelsen af hovedkanalen, bassinet og vandrenden forløber frem til april 2016.   Den landskabelige rende og afledning til fælleden vil der blive søgt om i en anden ansøgning, som fremsendes når der forelægger et projekt for den landskabelige rende.   

Seneste høringssvar

Ingen høringssvar endnu. Indsend dit høringssvar ved at klikke på knappen øverst til højre

Supplerende materiale

Ingen supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik og Miljøforvaltningen, Center for Miljøbeskyttelse, Vand & VVM