Høringsportalen for Københavns kommunes planer
Her på hjemmesiden kan du se alle høringer i forbindelse med kommuneplanen og andre større planer i kommunen. Du kan indgive høringssvar, læse andres høringssvar og se hvilke arrangementer der findes i relation til høringerne. Hvis du har interesse i lokalplaner, kan du se mere på www.kk.dk/lokalplaner.

Abonnér på høringer

Vil du holde dig opdateret med de seneste høringer automatisk?
 

Tryk her for at tilmelde dig vores e-mail service

Bydelsplaner

Lokaludvalgene udarbejder bydelsplaner for Københavns bydele. Bydelsplanerne har to hovedformål:

• At igangsætte en sammenhængende og fremadrettet dialog om byens udvikling mellem Borgerrepræsentationen og københavnerne
• At formulere lokale principper for bydelenes fremtidige udvikling i relation til den gældende kommuneplan
 

Læs mere om bydelsplaner på kk.dk

Københavns Borgerpanel

Københavns Borgerpanel - synliggør dine holdninger

 

Det digitale borgerpanel giver dig mulighed for at fortælle Københavns Kommune, hvad du mener om en række kommunale forhold. Samtidig kan kommunen lettere danne sig et indtryk af dine og andre borgeres holdninger. På den måde kan vi styrke dialogen mellem Københavns Kommune og københavnerne.

 

Læs mere om Borgerpanelet på kk.dk

 Høring: Københavns Kommunes vandhandleplan

Officielt navn: Den blå by. Vandhandleplan for Københavns Kommune
Billede af høringen

EU's vandrammedirektiv kræver, at alle EU-lande skal sikre, at de har et godt vandmiljø. Derfor har den danske stat lavet vandplaner for alle vandområder i Danmark. Vandplanerne beskriver, hvilke tiltag der skal til for at indfri kravene om et godt vandmiljø.
 
Københavns Kommune skal lave en kommunal vandhandleplan på baggrund af de statslige vandplaner. Handleplanen skal beskrive, hvordan vi vil gennemføre vores del af opgaven.

Handleplanen er delt op i to dele:
Del 1: Overfladevand
Del 2: Grundvand
Derudover en kort opsummering af del 1.

 

Særligt om overfladevand

Københavns kommunes ambition er højere end statens vandplan er. Derfor indeholder denne handleplan vores egne planer og visioner for vandmiljøet og beskriver de tiltag, som skal sørge for, at vi når de ambitiøse mål inden 2020.
 
Særligt om grundvand

Planen indeholder bl.a. kommunens egne supplerende retningslinier for myndighedsregulering i forhold til grundvand

 
Du kan sende dit høringssvar til Center for Park og Natur, hvis dit svar gælder overfladevand – søer, vandløb og kystvande og til Center for Miljø, hvis dit svar gælder grundvand.
• Center for Park og Natur på mailadressen: Parkognatur@tmf.kk.dk
•  Center for Miljø på mailadressen:  Miljoe@tmf.kk.dk
 

Supplerende materiale

Supplerende links

Ingen supplerende links

Aktuelt for høringen

Ingen aktuelle nyheder eller arrangementer

Ansvarlig

Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Park og Natur.
Center for Miljø.